Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них І. Загальні питання

Рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них І. Загальні питанняРЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до нихІ. Загальні питання
Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Для прикладу, при складанні фінансового плану на 2016 рік,
у зазначеному розділі повинні плануватись показники включно
до 2020 року.

При формуванні показників на 2017–2019 роки слід керуватися Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2017–2019 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 за першим сценарієм. Планування на подальші роки здійснюється відповідно до передбаченої постановою динаміки зростання (зменшення) основних прогнозних макропоказників з можливістю незначного відхилення від рівня 2019 року згідно з виробничими програмами та перспективами розвитку підприємства на відповідний плановий рік.

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (далі – Порядок) і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, уважається суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який за результатами фінансово-господарської діяльності фактично отримав у минулому році, планує отримати в поточному або плановому році за показником “Чистий фінансовий результат” (прибуток) (далі – чистий прибуток) 50 мільйонів гривень і більше.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку.

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів”.

У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану в установленому порядку суб’єктам господарювання державного сектору економіки необхідно дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку”.

У рядках, у яких передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми повинні бути обов’язково розшифровані в таблиці 1 додатка 1 до Порядку.
ІІ. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, для виплати дивідендів здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених його статутними документами.
ІІІ. Рекомендації щодо заповнення таблиць 1–6 фінансового плану підприємства (додаток 1)
Таблиці 1 – 6 додатка 1 до Порядку є обов’язковими для заповнення.
Таблиця 3 “Рух грошових коштів”
Таблиця 3 “Рух грошових коштів” фінансового плану підприємства
(звіту про виконання фінансового плану підприємства) формується
за непрямим методом та відображає дані про рух грошових коштів протягом звітного (планового) періоду в результатів операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності.

Джерелом інформації, яка необхідна для складання Руху грошових коштів, є:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1);

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2);

– Примітки до річної фінансової звітності;

– аналітичні дані – інформація про обороти за рахунками, регістри бухгалтерського обліку.

Розділ І “Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності” таблиці 3 “Рух грошових коштів” фінансового плану (звіту про виконання фінансового плану) повністю відповідає формі № 3 “Звіт про рух грошових коштів” (за непрямим методом), визначеній Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73.

Різниця в підходах до розкриття інформації за статтями форм № 3 “Звіт про рух грошових коштів” (за прямим та непрямим методом), затверджених наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73, стосується лише операційної діяльності. Частина, яка стосується рухів коштів унаслідок інвестиційної та фінансової діяльності, в обох формах є ідентичною.

При формуванні показників можуть бути використані Методичні рекомендації, затверджені наказами Мінфіну від 28.03.2013 № 433
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності” та від 11.04.2013 № 476 “Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності”.

3.1. Таблиця 4 “Капітальні інвестиції”
У рядку 4000 “Капітальні інвестиції, усього” відображаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів. Зазначені обсяги інвестицій повинні відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3–5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів.

Витрати на капітальний ремонт об’єктів основних засобів, які пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби
або виробничої потужності, можуть бути визнані капітальними інвестиціями (витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти до капітальних інвестицій не відносяться). Такі витрати відображаються у складі рядка 4050 “модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів” таблиці 4 “Капітальні інвестиції” фінансового плану підприємства (звіту про виконання фінансового плану підприємства).

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) відносяться до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та відображаються у рядку 1016 таблиці 1 “Формування фінансових результатів” фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.3.2. Таблиця 6 “Інформація до фінансового плану” складається з дев’яти пунктів:
1) пункт 1 “Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці” містить інформацію про підприємство, відомості щодо середньооблікової чисельності осіб, фонду оплати праці та витрат на оплату праці, передбачених у плановому році. Окремо зазначається інформація щодо керівника підприємства, адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно
з попереднім роком обов’язково подаються відповідні обґрунтування;

Пункт 1 “Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці” містить інформацію про підприємство (резюме) та відомості щодо:

середньооблікової чисельності осіб (згідно з національним класифікатором України ДК 003:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
зі змінами, затвердженими наказами Міністерства економічного розвитку
і торгівлі (від 16.08.2012 № 923, від 18.11.2014 № 1361). Визначається як
сума середньооблікової кількості штатних працівників, середньооблікової кількості зовнішніх сумісників та середньооблікової кількості працівників,
що працюють за цивільно-правовими договорами (згідно з розділом 3 “Визначення середньої кількості працівників” Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики 28.09.2005 № 286);

фонду оплати праці штатних працівників (згідно з розділом 2 “Фонд оплати праці” Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики від 13.01.2004 № 5);

витрат на оплату праці, які мають відповідати рядку 1510 розділу I “Формування фінансових результатів” фінансового плану підприємства
(звіту про виконання фінансового плану підприємства);

середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника,
яка визначається діленням суми фонду оплати праці штатних працівників
на середньооблікову кількість штатних працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді;

середньомісячного доходу одного штатного працівника,
який визначається діленням суми витрат на оплату праці штатних працівників на середньооблікову кількість штатних працівників за відповідний період (місяць, квартал, півріччя, рік) та на кількість місяців у цьому періоді.

Окремо зазначається інформація щодо керівника підприємства, адміністративно-управлінського персоналу* та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

* адміністративно-управлінський персонал – група працівників апарату управління організацій, підприємств, установ усіх форм власності, котрі здійснюють функції управління (чи забезпечують діяльність цих структур, реалізацію їх планів і програм): адміністративно-організаційні, фінансові, юридично-правові, маркетингові, зовнішньоекономічних зв’язків, облікові, аудиторські, контрольні, кадрового забезпечення, інформаційного, технічного забезпечення, соціального розвитку, охорони та безпеки організацій тощо.

У разі зростання показників в плановому році порівняно з попереднім роком, обов’язково, в пояснювальній записці надаються відповідні обґрунтування та розрахунки (в тому числі зазначаються прогнозні показники поточного року);
2) пункт 2 “Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану” містить інформацію щодо:

переліку підприємств, які включені до консолідованого фінансового плану, що належать до сфери управління суб’єкта господарювання, та які включаються до консолідованої фінансової звітності підприємства;

переліку підприємств, які включені до зведеного фінансового плану, що належать до сфери управління органу, уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі наявності підприємств, які не включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;
3) пункт 3 “Інформація про бізнес підприємства” відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” звіту про виконання фінансового плану підприємства;
4) пункт 4 “Діючі фінансові зобов’язання підприємства” містить інформацію щодо кредиторів, перед якими в підприємства є фінансові зобов’язання, виду кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткової ставки та графіка повернення кредитів;
5) пункт 5 “Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів” містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами;
6) пункт 6 “Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів” (у складі адміністративних витрат, рядок 1041) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з утриманням службових автомобілів суб’єкта господарювання державного сектору економіки;
7) пункт 7 “Витрати на оренду службових автомобілів” (у складі адміністративних витрат, рядок 1042) містить інформацію щодо витрат на оренду службових автомобілів, наявності договорів оренди, марки автомобіля, мети використання та дати початку оренди.

Загальна сума планованих витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1042 фінансового плану.

Загальна сума фактичних витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1042 звіту про виконання фінансового плану підприємства;
8) пункт 8 “Джерела капітальних інвестицій” заповнюється відповідно до таблиці 4 “Капітальні інвестиції” з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів та придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування, а із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення та легалізацію комп’ютерних програм зазначені витрати потребують обов’язкового розшифрування у статті “Придбання (створення) нематеріальних активів”.

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6, повинен відповідати показнику рядка 4000 “Капітальні інвестиції, усього” таблиці 4 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання;
9) пункт 9 “Капітальне будівництво”.

Фактичні дані у таблиці 4 “Капітальні інвестиції”, пункті 8 таблиці 6 “Джерела капітальних інвестицій” та пункті 9 таблиці 6 “Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)” фінансового плану підприємства
(звіту про виконання фінансового плану підприємства) повинні відповідати даним Форми № 2-інвестиції (квартальна або річна), затвердженій наказом Держстату від 05.08.2014 № 225.

У свою чергу, дані Форми № 2-інвестиції уключають інформацію
щодо фактично освоєних у звітному періоді обсягів капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування, без урахування суми податку на додану вартість.

Отже, загальна сума освоєння капітальних вкладень, зазначена
у графі 7 пункту 9 таблиці 6, повинна відповідати показнику рядка 4010 “капітальне будівництво” таблиці 4 “Капітальні інвестиції” з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням із зазначення джерел фінансування у пункті 8 таблиці 6 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Графа 6 пункту 9 таблиці 6 “Незавершене будівництво на початок планового року” заповнюється відповідно до даних бухгалтерського обліку підприємств.

IV. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану та звіту про його виконання
4.1. Загальні відомості
Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).
4.2. Формування дохідної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на основі яких сформовано фінансовий план підприємства (чинні чи за умови введення з відповідного періоду (указати дату) змін до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

розрахунки формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (грошовому та кількісному вираженні) та надання пояснень і обґрунтувань щодо значних відхилень.
4.3. Формування витратної частини фінансового плану
Розділ містить інформацію щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічна доцільність планованих витрат.

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану.
4.4. Очікувані фінансові результати
Розділ містить інформацію щодо основних доходів та витрат, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану наводиться порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану наводяться дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників, який повинен передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

динаміка цільового ринку;

вихід на нові ринки;

зміна асортименту;

зміна ринкової частки підприємства;

зміна цін на готову продукцію;

зміна цін на сировину, матеріали та інше;

зміна рівня оплати праці;

зміна продуктивності праці;

рівень податкового навантаження;

ефект від інвестиційних програм;

інше (залежно від специфіки підприємства).

Обов’язково надається інформація щодо кількості розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.
4.5. Розподіл чистого прибутку
Зазначається інформація щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства.
4.6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Наводиться інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів.
4.7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання
4.8. Інвестиційна діяльність підприємства
У пояснювальній записці до фінансового плану наводяться:

інформація щодо запланованих капітальних інвестицій з розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначається інформація щодо запроваджених інвестиційних проектів у звітному періоді та їх економічної ефективності.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік
У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому...

Вступ
Розділ Теоретико-методологічні основи складання балансу, аудиту його статей та аналізу фінансового стану підприємства та його галузеві...

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Методичні вказівки до складання звіту від Обухівської А. Г
Розділ І. Загальні відомості про обласну психолого-медико-педагогічну консультацію

Методичні рекомендації щодо виконання звіту щоденника про проходження...
...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Загальні правила, встановлені для складання заповітів, які розповсюджуються...
Заповіт подружжя – є новим видом заповіту, але регулюється він загальними нормами щодо складання заповітів та умов їх виконання

Методичні рекомендації щодо виконання нотаріусами обов’язків суб’єкта...
Права та обовязки спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Кременчуцький льотний коледж
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни „Математика для економістів: Вища математика “ складені на основі...

Україна міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
У зв’язку із впровадженням з 01. 01. 2017 року Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом...

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно,...

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт Тести за темами...
Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Роз’яснення щодо відомостей, які необхідно зазначати в розділах ДеклараціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт