Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Облiк робочого часу педагогiчних працiвникiв

Облiк робочого часу педагогiчних працiвникiв


Материал подготовлен специалистами
редакции журнала "Бюджетная бухгалтерия"


КОНСУЛЬТУЮТЬ ФАХIВЦI КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНОЇ СЛУЖБИ

Облiк робочого часу педагогiчних працiвникiв

Режим робочого часу педагогiчних працiвникiв дещо вiдрiзняється вiд режиму робочого часу iнших категорiй працiвникiв, що пояснюється специфiкою їх виду дiяльностi.

Про те, як регулюється режим робочого часу педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, iтиметься в цiй статтi.

Режим робочого часу
i його регулювання

Робочий час - це час, протягом якого працiвник вiдповiдно до правил внутрiшнього трудового розпорядку та умов трудового договору повинен виконувати свої трудовi обов'язки.

Статтею 50 КЗпП визначено: нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може перевищувати 40 год. на тиждень. При цьому для окремих категорiй працiвникiв законодавством установлюється скорочена тривалiсть робочого часу (ст. 51 КЗпП). До таких категорiй працiвникiв належать, зокрема, педагогiчнi працiвники. Скорочена тривалiсть робочого часу означає, що час, протягом якого працiвник повинен виконувати трудовi обов'язки, скорочується, однак працiвник має право на оплату працi в розмiрi повної тарифної ставки, повного окладу.

Водночас для педагогiчних працiвникiв законодавством не визначена конкретна тривалiсть робочого часу на тиждень. Основу їх робочого часу становить педагогiчне навантаження.

Установлення та розподiл педагогiчного навантаження

Згiдно зi ст. 25 Закону N 651 педагогiчне навантаження вчителя загальноосвiтнього навчального закладу незалежно вiд пiдпорядкування, типу та форми власностi - це час, призначений для здiйснення навчально-виховного процесу.

Педагогiчне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, якi складають тарифну ставку, а також iншi види педагогiчної дiяльностi у спiввiдношеннi до тарифної ставки (класне керiвництво; перевiрка зошитiв; завiдування майстернями, навчальними кабiнетами, навчально-дослiдними дiлянками). Педагогiчне навантаження вихователя групи подовженого дня загальноосвiтнього навчального закладу становить 30 год., вихователя загальноосвiтньої спецiальної школи (школи-iнтернату) - 25 год. на тиждень. Педагогiчне навантаження iнших працiвникiв загальноосвiтнього навчального закладу встановлюється вiдповiдно до п. 64 Iнструкцiї N 102.

Педагогiчне навантаження є нормованою частиною робочого часу педагогiчного працiвника, виконання якої регулюється розкладом урокiв.

Згiдно з п. 63 Iнструкцiї N 102 педагогiчне навантаження мiж педагогiчними працiвниками розподiляється керiвником установи за погодженням з профспiлковим комiтетом залежно вiд кiлькостi годин, передбачених навчальними планами, наявностi вiдповiдних педагогiчних кадрiв та iнших конкретних умов, що склалися в закладi. Потiм розподiл педагогiчного навантаження затверджується вiдповiдним органом управлiння освiтою (ст. 25 Закону N 651).

Розподiл педагогiчного навантаження здiйснюється в ходi проведення тарифiкацiї.

При встановленнi педагогiчного навантаження слiд виходити з того, що:

- обсяг навчальної та iншої педагогiчної роботи, яку може виконувати педагогiчний працiвник за основним мiсцем роботи, граничними розмiрами не обмежується (абз. 3 п. 63 Iнструкцiї N 102). Робота понад установлену норму навчального навантаження в цьому ж навчальному закладi не є сумiсництвом;

- педагогiчне навантаження обсягом менше тарифної ставки, передбаченої законодавством, установлюється тiльки за письмовою згодою педагогiчного працiвника;

- перерозподiл педагогiчного навантаження протягом навчального року допускається в разi змiни кiлькостi годин з окремих предметiв, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогiчного працiвника з дотриманням законодавства про працю (ст. 25 Закону N 651);

- установлена при тарифiкацiї заробiтна плата виплачується щомiсячно незалежно вiд кiлькостi тижнiв та робочих днiв у рiзнi мiсяцi року (п. 68 Iнструкцiї N 102).

Проте слiд пам'ятати, що посадовi обов'язки педагогiчних працiвникiв не обмежуються тiльки виконанням педагогiчної роботи.

Iншi види педагогiчної дiяльностi, що входять до робочого часу

Робочий час працiвникiв установ освiти включає не лише викладацьку (навчальну) роботу, а й iншу педагогiчну дiяльнiсть, передбачену посадовими обов'язками та режимом робочого часу, а саме: пiдготовчу, виховну, методичну, органiзацiйно-педагогiчну та iншу роботу. Так, згiдно з п. 21 Типових правил N 455 у межах робочого дня педагогiчнi працiвники закладу освiти повиннi виконувати всi види навчально-методичної роботи вiдповiдно до посади, навчального плану.

Така робота також потребує витрат робочого часу. Однак робочий час, що використовується на виконання такої роботи, жодним нормативним документом не нормовано. На це звернуло увагу i Мiнсоцполiтики в листi N 212.

Пiдготовка до урокiв, класне керiвництво, перевiрка зошитiв, завiдування (майстернями, навчальними кабiнетами, навчально-дослiдними дiлянками), iндивiдуальна, позакласна робота з дiтьми, робота з батьками тощо - ось далеко не повний перелiк ненормованих видiв педагогiчної дiяльностi, що здiйснюються протягом робочого часу. Деякi з них оплачуються (наприклад, класне керiвництво, перевiрка зошитiв) у вiдсотковому спiввiдношеннi до тарифної ставки, але без урахування часу, витраченого на їх виконання.

У цьому i полягає специфiка: для режиму робочого часу педагогiчних працiвникiв, якi разом iз педагогiчною роботою ведуть iншу роботу, характерна вiдсутнiсть чiтких меж робочого часу.

Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних обов'язкiв на виконання робiт, не передбачених трудовим договором, без згоди педагогiчного працiвника не допускається. Вiдмова педагогiчного працiвника вiд виконання робiт, не передбачених трудовим договором, не може бути пiдставою для його звiльнення з посади, крiм випадкiв, установлених законодавством (п. 3 ст. 26 Закону N 651).

Зважаючи на таку специфiку, виникає запитання: яка ж тривалiсть робочого дня та робочого тижня педагогiчного працiвника? Про це йтиметься далi.

Тривалiсть робочого дня та робочого тижня

Як зазначено в п. 21 Типових правил N 455, для працiвникiв навчальних закладiв установлюється п'ятиденний робочий тиждень iз двома вихiдними. При цьому тривалiсть щоденної роботи визначається правилами внутрiшнього розпорядку або графiками змiнностi, якi в обов'язковому порядку затверджуються керiвником закладу освiти та погоджуються з профспiлковим комiтетом. Також з урахуванням специфiки навчального закладу може встановлюватися i шестиденний робочий тиждень.

При цьому, як пiдкреслило Мiнсоцполiтики в листi N 212, чинним законодавством для педагогiчних працiвникiв установлено педагогiчне навантаження, а не тривалiсть робочого часу на тиждень.

Як уже зазначалося, згiдно зi ст. 25 Закону N 651 педагогiчне навантаження вчителя загальноосвiтнього навчального закладу становить 18 год. на тиждень. Проте це не означає, що тривалiсть робочого тижня вчителя становить 18 год., оскiльки, крiм ведення урокiв, вiн виконує iншi види педагогiчної дiяльностi. А оскiльки законодавством не встановлено чiтких меж робочого часу педагогiчних працiвникiв, коло цих обов'язкiв, тривалiсть робочого дня та робочого тижня визначаються адмiнiстрацiєю навчального закладу самостiйно. Так, згiдно зi ст. 52 КЗпП конкретна тривалiсть робочого тижня встановлюється власником або уповноваженим органом спiльно з профспiлковим комiтетом за погодженням з мiсцевими органами виконавчої влади.

Робочий час педагогiчного працiвника повинен визначатися виходячи з обсягу його навчальних, методичних та органiзацiйних обов'язкiв, вiдображених в iндивiдуальному робочому планi. При цьому, як пiдкреслило Мiнсоцполiтики в листi N 212, установлення для педагогiчних працiвникiв, якi згiдно iз законодавством мають право на скорочену тривалiсть робочого часу, 40-годинного робочого тижня неправомiрно.

Якщо норму годин на ставку вчитель виконує за три днi

У розкладi занять уроки вчителя можуть бути розподiленi нерiвномiрно. У рiзнi днi навчального тижня в одного i того ж учителя, як правило, буває рiзна кiлькiсть урокiв. А в якийсь день тижня їх може не бути й зовсiм. Це обумовлено санiтарно-гiгiєнiчними вимогами до складання шкiльного розкладу урокiв, який ураховує насамперед iнтереси учнiв, а не вчителiв.

Якщо педагогiчний працiвник виконує встановлене педагогiчне навантаження (18 год. на тиждень) за три днi, то така робота не вважається роботою на умовах неповного робочого часу (тижня), оскiльки ним виконується норма годин на ставку. На це звертало увагу Мiнсоцполiтики в листi вiд 22.09.2010 р. N 837/13/84-10.

При цьому днi тижня, в якi за розкладом занять у вчителя не передбачено проведення урокiв, вихiдними для нього не вважаються, оскiльки протягом цього часу педагогiчний працiвник може залучатися до iнших видiв органiзацiйно-педагогiчної дiяльностi. На це звернуло увагу Мiнсоцполiтики в листi N 212, наведеному на с. 6 цього номера. У цi днi педагогiчному працiвнику можуть надаватися так званi методичнi днi, коли працiвник займається самоосвiтою та роботою в методичному кабiнетi. Умови роботи в методичний день установлюються Правилами внутрiшнього трудового розпорядку навчального закладу, наказами керiвника.

Тривалiсть роботи напередоднi святкових та неробочих днiв

При вирiшеннi питання про тривалiсть роботи напередоднi святкових та неробочих днiв необхiдно керуватися ст. 53 КЗпП.

Зазначеною нормою передбачено, що напередоднi святкових та неробочих днiв, установлених ст. 73 КЗпП, тривалiсть роботи працiвникiв, крiм працiвникiв, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п'ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi.

Таким чином, на педагогiчних працiвникiв, яким законодавством установлено скорочену тривалiсть робочого часу, правило про зменшення на одну годину тривалостi робочого дня напередоднi святкових та неробочих днiв не поширюється.

Це означає, що напередоднi святкових та неробочих днiв не можна застосовувати скорочення на одну годину до частини робочого часу педагогiчних працiвникiв, пов'язаної з викладацькою роботою (педагогiчне навантаження).

Однак напередоднi святкових та неробочих днiв адмiнiстрацiя навчального закладу може обмежити залучення зазначених працiвникiв до iншої частини їх педагогiчної роботи, що може збiльшити їх робочий час порiвняно з навчальним навантаженням, передбаченим розкладом занять.

Режим роботи в канiкулярний перiод

Канiкулярним перiодом називаються перiоди осiннiх, зимових, весняних i лiтнiх канiкул, якi установленi для учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та не збiгаються зi щорiчними оплачуваними основними та додатковими вiдпустками педагогiчних працiвникiв.

Якщо канiкулярний час не збiгається з вiдпусткою педагогiчного працiвника, то цей перiод вважається його робочим часом. Згiдно з п. 25 Типових правил N 455 у цей перiод керiвник закладу освiти залучає педагогiчних працiвникiв до педагогiчної та органiзацiйної роботи в межах часу, який не перевищує їх навчального навантаження до початку канiкул. Органiзацiя роботи працiвникiв навчальних закладiв здiйснюється згiдно з планом роботи в канiкулярний перiод.

Вiдповiдно до п. 71 Iнструкцiї N 102 за час роботи в перiод канiкул оплата працi педагогiчних працiвникiв здiйснюється з розрахунку заробiтної плати, установленої при тарифiкацiї, що передувала початку канiкул.

Якщо педагогiчного працiвника прийнято на роботу пiд час лiтнiх канiкул, заробiтна плата за перiод до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки заробiтної плати, установленої вiдповiдно до його освiти, категорiї та розряду, або посадового окладу, залежно вiд кiлькостi учнiв станом на 1 вересня попереднього навчального року (з урахуванням пiдвищень за наявнiсть звання та вченого ступеня).

Особи, якi працюють на умовах погодинної оплати працi та не ведуть заняття пiд час канiкул, оплату за цей час не отримують (п. 73 Iнструкцiї N 102).

Також нагадаємо, що вiдповiдно до ст. 10 Закону N 504/96 загальна тривалiсть щорiчних основної та додаткових вiдпусток не може перевищувати 59 календарних днiв.

Замiна тимчасово вiдсутнiх учителiв

Замiна урокiв - це проведення урокiв згiдно з розкладом школи вчителем замiсть вiдсутнього з поважних причин колеги.

Рекомендацiї щодо органiзацiї та оплати працi замiни тимчасово вiдсутнiх учителiв були наданi Мiносвiти в листi вiд 28.11.2008 р. N 1/9-770.

У цьому листi Мiносвiти пiдкреслило: керiвники навчальних закладiв несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне виконання програм з усiх навчальних предметiв у межах часу, передбаченого на кожен предмет вiдповiдно до навчального плану, а також установленої максимальної кiлькостi навчальних годин на тиждень для учнiв, не допускаючи їх перевантаження.

Керiвники навчальних закладiв повиннi органiзувати замiщення тимчасово вiдсутнiх учителiв учителями тiєї ж спецiальностi, забезпечивши оплату працi вiдповiдно до п. 73 Iнструкцiї N 102. У цьому випадку йдеться про проведення вчителем, який замiнює тимчасово вiдсутнього колегу, додаткової кiлькостi занять. Тому покладання таких додаткових обов'язкiв має вiдбуватися тiльки з вiдома працiвника. Така робота не вважається сумiсництвом.

Як правило, до замiни урокiв залучаються вчителi, в яких немає урокiв згiдно з розкладом. Також допускається з'єднання груп (iнформатика, англiйська мова).

При цьому порядок оплати годин замiщення тимчасово вiдсутнiх учителiв залежить вiд того, скiльки тривало замiщення.

Якщо замiщення тривало не бiльше двох мiсяцiв, то години замiщення повиннi оплачуватися понад установлене тарифiкацiєю тижневе навантаження виходячи з погодинного розрахунку за фактично вiдпрацьований час. Звернiть увагу: погодинна оплата допускається тiльки при оплатi за години замiщення тимчасово вiдсутнiх у зв'язку з хворобою чи з iнших причин учителiв, вихователiв, викладачiв та iн.

Якщо замiщення тривало бiльше двох мiсяцiв, то оплата здiйснюється з першого дня замiщення за всi години фактичного педагогiчного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Iнструкцiї N 102, тобто за тарифiкацiєю. У цьому випадку до тарифiкацiї необхiдно внести змiни: з першого дня замiни встановити навантаження вчителя з урахуванням навантаження вчителя, якого вiн замiнює.

Щодо документального оформлення замiни урокiв зазначимо таке.

Насамперед, у класному журналi вчитель, який вийшов на замiну, зазначає дату, тему, домашнє завдання. Згiдно з п. 2.1 Iнструкцiї з ведення класного журналу учнiв 5 - 11 (12)-х класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затвердженої наказом Мiносвiти вiд 03.06.2008 р. N 496, у разi вiдсутностi вчителя педагогiчний працiвник, який його замiнює, у графi «завдання додому» класного журналу пiсля запису домашнього завдання записує «замiна», зазначає прiзвище, iнiцiали та завiряє запис власним пiдписом.

Крiм того, до Журналу замiни пропущених урокiв вносяться данi про вчителя, який здiйснює замiну урокiв, П. I. Б. вiдсутнього вчителя, в яких класах (iз зазначенням лiтери кожного класу), який предмет, загальна кiлькiсть годин у конкретний день. Такi данi завiряються пiдписом.

Заступник директора з навчальної, навчально-виховної роботи, вiдповiдальний за ведення документацiї замiни урокiв, здiйснює контроль заповнення вчителями класних журналiв та Журналу замiни пропущених урокiв.

На пiдставi даних Журналу замiни пропущених урокiв складається наказ, в якому вiдображаються всi данi щодо здiйсненої замiни, а також уносяться данi до Табеля облiку робочого часу.

Якщо порядок замiни, розглянутий вище, забезпечити неможливо, то дозволяється замiнювати вiдсутнiх учителiв учителями, якi викладають iншi предмети. Однак, як пiдкреслило Мiносвiти у листi вiд 28.11.2008 р. N 1/9-770, це допускається в окремих виняткових випадках.

Табелювання робочого часу

Для контролю за дотриманням працiвниками встановленого режиму робочого часу ведеться Табель облiку використання робочого часу за типовою формою N П-5, затвердженою наказом N 489, яка застосовується з 1 сiчня 2009 року. Табель належить до первинної облiкової документацiї та повинен зберiгатися в установi 3 роки, як це передбачено позицiєю 315 Перелiку N 41. Обчислення строкiв зберiгання документiв здiйснюється з 1 сiчня року, наступного за роком завершення їх дiловодством. Наприклад, обчислення строку зберiгання справ, завершених дiловодством у 2011 роцi, починається з 1 сiчня 2012 року (п. 2.9 Перелiку N 41).

Табель заповнюється працiвником, вiдповiдальним за його ведення, щодня впродовж мiсяця. За вiдсутностi у штатi кадрового працiвника табельний облiк робочого часу покладається на одного з працiвникiв наказом керiвника. Наприклад, у загальноосвiтнiх навчальних закладах вiдповiдальним за ведення Табеля щодо педагогiчних працiвникiв, як правило, призначається заступник директора з навчальної, навчально-виховної роботи.

Зупинимося на особливостях заповнення Табеля.

У Табелi робляться вiдмiтки про фактично вiдпрацьований час, а також вiдхилення вiд нормальних умов роботи.

Для вiдображення використаного робочого часу за кожний день у Табелi вiдведено два рядки:

- один - для проставляння умовних позначень видiв витрат робочого часу. Для заповнення Табеля передбаченi лiтернi та цифровi коди використання працiвниками робочого часу;

- другий - для запису кiлькостi годин. Основнi умовнi позначення наведено в таблицi.

 

Умовне позначення видiв витрат робочого часу

Код

лiтерний

цифровий

Години poботи, передбаченi колдоговором

Р

01

Вiдрядження

ВД

07

Основна щорiчна вiдпустка (ст. 6 Закону N 504/96)

В

08

Щорiчна додаткова вiдпустка (ст. 7, 8 Закону N 504/96)

Д

09

Оплачувана тимчасова непрацездатнiсть

ТН

26

Вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологами

ВП

16

Данi про нез'явлення на роботу, iншi вiдхилення вiд нормальних умов роботи має бути документально пiдтверджено. Наприклад, днi хвороби повиннi пiдтверджуватися листком непрацездатностi, днi вiдряджень - наказами на вiдрядження, вiдпустки - наказами на надання вiдпустки, години замiни тимчасово вiдсутнього вчителя - вiдповiдним наказом, вiдмiтками в Журналi замiни пропущених урокiв тощо. У Табелi облiку проставляються тiльки реально проведенi уроки, записанi до класного журналу та Журналу замiни пропущених урокiв.

Зауважимо, що в Табелi не передбачено кодування для вихiдних днiв (днiв щотижневого вiдпочинку), а також для святкових та неробочих днiв. Це цiлком логiчно, оскiльки в Табелi слiд накопичувати iнформацiю про використання саме робочого часу. А перiод вiдпочинку таким не є. Тому в полях напроти таких днiв можна як поставити прокреслення, так i залишити його незаповненим (на власний розсуд).

Години роботи педагогiчного працiвника в Табелi позначаються лiтерним позначенням «Р». При цьому, як указало Мiнсоцполiтики в листi N 212, оскiльки оплата роботи педагогiчних працiвникiв здiйснюється вiдповiдно до обсягу педагогiчного навантаження, то в Табелi повиннi проставлятися години педагогiчної роботи згiдно з розкладом занять.

У Табелi вказуються загальна кiлькiсть годин, вiдпрацьованих у конкретний день, та загальна кiлькiсть годин за звiтний перiод.

Пунктом 2 примiток до Табеля передбачено, що його форма має рекомендацiйний характер та складається з мiнiмальної кiлькостi показникiв, необхiдних для заповнення форм державних статистичних спостережень, i за необхiдностi може бути доповнена iншими показниками, необхiдними для облiку. Так, зважаючи на специфiку робочого часу педагогiчних працiвникiв, Табель може бути доповнено, наприклад, графами, що передбачають вiдображення перiоду роботи iз замiни тимчасово вiдсутнiх учителiв.

Ведення табельного облiку робочого часу є обов'язковим. Згiдно з п.п. 4.5.9 Практичних рекомендацiй N 9 працiвники контрольно-ревiзiйної служби при здiйсненнi ревiзiї операцiй з оплати працi перевiряють правильнiсть оформлення первинних документiв, зокрема табелiв облiку робочого часу. Данi табелiв облiку робочого часу мають бути порiвняннi з наказами на вiдпустки, даними листкiв непрацездатностi, особовими рахунками.

Прямої вiдповiдальностi за неправильне оформлення та ведення Табеля законодавством не передбачено. Однак якщо данi Табеля не порiвняннi з наказами на вiдпустки, даними листкiв непрацездатностi, особовими рахунками, тарифiкацiйними списками, розкладом занять, даними Журналу замiни пропущених урокiв тощо, унаслiдок чого заробiтна плата виплачується з порушеннями, то зазначимо таке.

Статтею 36 Закону про оплату працi визначено: за порушення законодавства про працю виннi особи притягуються до дисциплiнарної, матерiальної, адмiнiстративної та кримiнальної вiдповiдальностi.

Безпосередньо органами Державної фiнансової iнспекцiї за порушення виплати заробiтної плати працiвникам (виплату її не в повному розмiрi чи в завищеному розмiрi) виннi особи притягуються до адмiнiстративної вiдповiдальностi за ст. 164-2 КпАП у виглядi накладення штрафу в розмiрi вiд 8 до 15 нмдг (вiд 136 до 255 грн.). Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу вiд 10 до 20 нмдг (вiд 170 до 340 грн.).

Розглянемо порядок заповнення Табеля на прикладах.

Приклад 1. За результатами тарифiкацiiї вчителю української мови та лiтератури загальноосвiтньої середньої школи Свириденку Д. I. встановлено педагогiчне навантаження в розмiрi 25 год. на тиждень. Згiдно з розкладом учитель проводить 5 урокiв щодня. У вереснi 2011 року вчитель вiдпрацював мiсяць повнiстю.

Приклад 2. Учитель математики Кононенко Г. Д. має педагогiчне навантаження в розмiрi 18 год.

на тиждень та згiдно з розкладом занять працює чотири днi на тиждень: у понедiлок, вiвторок, середу - по 5 год., четвер - 3 год., у п'ятницю урокiв не проводить. У вереснi 2011 року вчитель вiдпрацював мiсяць повнiстю.

Приклад 3. За результатами тарифiкацiї вчителю української мови та лiтератури загальноосвiтньої середньої школи Iваненку Л. Д. установлено педагогiчне навантаження в розмiрi 20 год. на тиждень. Згiдно з розкладом учитель проводить 4 уроки щодня. У вереснi 2011 року вчитель вiдпрацював мiсяць не повнiстю, оскiльки перебував на лiкарняному з 05.09.2011 р. по 09.09.2011 р.

У цей час його обов'язки виконував вчитель тiєї ж спецiальностi Коваленко С. Р. Кiлькiсть проведених годин замiни згiдно iз Журналом замiни пропущених урокiв - 20 год. Його тижневе навантаження становить 20 год. на тиждень. Згiдно з розкладом учитель проводить 4 уроки щодня. У вереснi 2011 року вчитель вiдпрацював мiсяць повнiстю.

Приклад 4. З 12.09.2011 р. по 16.09.2011 р. учитель англiйської мови Молошенко I. В. у зв'язку з хворобою колеги провiв 4 уроки з 2 пiдгрупами одного класу одночасно. За результатами тарифiкацiї вчителю встановлено педагогiчне навантаження в розмiрi 20 год. на тиждень. Згiдно з розкладом учитель проводить 4 уроки щодня. У вереснi 2011 року вчитель вiдпрацював мiсяць повнiстю.

Приклад 5. За результатами тарифiкацiї вчителю музики Петренку Н. Я. встановлено педагогiчне навантаження в розмiрi 18 год. на тиждень. Згiдно з розкладом учитель проводить 4 уроки щодня з понедiлка по четвер, у п'ятницю - 2 уроки. У вереснi 2011 року вчитель вiдпрацював мiсяць не повнiстю, оскiльки перебував на лiкарняному з 19.09.2011 р. по 23.09.2011 р.

Приклад 6. Вихователю групи подовженого дня Кедрус 3.1. за тарифiкацiєю встановлено педагогiчне навантаження в розмiрi 30 год. на тиждень (по 6 год. на день з понедiлка по п'ятницю). З 12 вересня Кедрус З, I. перебуває у вiдпустцi у зв 'язку з вагiтнiстю та пологами.

Порядок заповнення Табеля за умовами прикладiв за вересень 2011 року наведено в таблицi. Умовнi позначення:

- «Р» - робочi днi;

- «ТН» тимчасова непрацездатнiсть;

- «ВП» вiдпустка у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;

- поля напроти вихiдних днiв не заповнюються;

- поля напроти робочих днiв, в якi у вчителя згiдно з розкладом не було занять, прокреслюються.

Табель використання робочого часу за вересень 2011 року

З Табелем можна ознайомитись: роздiл "Довiдники", пiдроздiл "Додатки до документiв", папка "Консультацiї".

Нормативнi документи

Закон N 651 - Закон України «Про загальну середню освiту» вiд 13.05.99 p. N 651-XIV.

Закон N 504/96 - Закон України «Про вiдпустки» вiд 15.11.96 р. N 504/96-ВР.

Закон про оплату працi - Закон України «Про оплату працi» вiд 24.03.95 р. N 108/95-ВР.

Типовi правила N 455 - Типовi правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв державних навчально-виховних закладiв України, затвердженi наказом Мiносвiти вiд 20.12.93 р. N 455.

Iнструкцiя N 102 - Iнструкцiя про порядок обчислення заробiтної плати працiвникiв освiти, затверджена наказом Мiносвiти вiд 15.04.93 р. N 102.

Наказ N 489 - наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облiкової документацiї зi статистики працi» вiд 05.12.2008 р. N 489.

Перелiк N 41 - Перелiк типових документiв, що створюються в дiяльностi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ, органiзацiй i пiдприємств, iз зазначенням термiнiв зберiгання документiв, затверджений наказом Головного архiвного управлiння при КМУ вiд 20.07.98 р. N 41.

Практичнi рекомендацiї N 9 - Практичнi рекомендацiї щодо проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi бюджетної установи (з окремих питань програми), прийнятi протоколом Методологiчної ради ГоловКРУ вiд 04.08.2009 р. N 9.

Наказ N 557 - наказ Мiносвiти «Про впорядкування умов оплати працi та затвердження схем тарифних розрядiв працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових установ» вiд 26.09.2005 р. N 557.

Лист N 212 - лист Мiнсоцполiтики вiд 30.06.2011 р. N 212/13/116-11.

Свiтлана МЕРЕНКОВА,
провiдний контролер-ревiзор КРВ у м. Харковi

Журнал "Бюджетная бухгалтерия" № 39, 17 октября 2011 года, с. 12.
Издательский Дом "Фактор"

Консультация от 17.10.2011
"Облік робочого часу педагогічних працівників"
Автор "Государственная финансовая инспекция Украины"

Документ взят из Системы "Парус-Консультант"

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік
Під час розрахунку норми тривалості робочого часу безпосередньо на підприємстві слід керуватися нижчезазначеним

Методичні рекомендації щодо правового регулювання робочого часу
З метою єдиного підходу керівних працівників водогосподарських організацій, підприємств та установ до правового регулювання робочого...

Міністерство соціальної політики україни лист від 09. 09. 2014 р....
Пiд час розрахунку норми тривалостi робочого часу безпосередньо на пiдприємствi слiд керуватися нижчезазначеним

Міністерство соціальної політики україни
Робота з неповним робочим часом регламентується статтею 56 кзпп україни. Неповний робочий час має меншу за встановлену законодавством...

Тов «Кард-Сістемс» інтегрована система безпеки
«stop-time 0» призначена для автоматичного обліку робочого часу персоналу І контролю дотримання трудової дисципліни, оптимізації...

Зразок наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника
Встановити скорочену тривалість робочого часу 24 години на тиждень з оплатою праці як за повну тривалість щоденної роботи (ст. 51,...

Правила внутрішнього трудового розпорядку приватного підприємства «Компанія»
Підприємство були розроблені відповідно до чинного трудового законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці,...

Інструкція з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті
Утр) (далі – Єутр), Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року №153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на...

Урок української мови в 4 класі. Тема: у гостях у дієслів майбутнього...
Тема: у гостях у дієслів майбутнього часу. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами І числами

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунок

Загальний перелiк необхiдної документацiї
Типовi правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв державних навчально-виховних закладiв України

Звільнення за прогул
Прямого визначення у законодавстві немає, але у п. 24 постанови №9 Верховний Суд України підкреслював, що прогул це відсутність працівника...

Регламент «кіммерійський тракт»
Контроль Проходження (КП) – Контроль Часу (КЧ) Раптовий контроль часу – Виключення учасника змагання

Індивідуальний регламент
Контроль Проходження (КП) – Контроль Часу (КЧ) Раптовий контроль часу – Виключення учасника змагання

Інструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача
Зміни до індивідуального робочого плану протягом навчального року можуть бути внесені на підставі рішення кафедри за згодою викладача....

Тема: Дієслова теперішнього часу
Мета: Поглиблювати знання про дієслово як частину мови,його граматичні ознаки; виробляти вміння розпізнавати дієслова теперішнього...

Якщо Ви бажаєте перебувати в Польщі протягом короткого періоду часу...
Віза дає можливість перебувати іноземцю у Польщі та/чи інших Шенгенських країнах* протягом обмеженого періоду часу (90 днів протягом...

Керівнику робочого органуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт