Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Сторінка з договір купівлі-продажу нафтопродуктів

Сторінка з договір купівлі-продажу нафтопродуктів


Сторінка з ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НАФТОПРОДУКТІВ


Договір № __/08/16-1

купівлі-продажу нафтопродуктів

м. Київ «__» серпня 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПРОМ-ПРО», в особі Генерального директора Андрія Миколайовича Мирутенко, що діє на підставі Статуту, що іменується надалі «Постачальник», з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», в особі Директора ___________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Покупець», з іншого боку, разом за текстом Договору Сторони,

уклали даний Договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується у відповідності з замовленням передавати у власність Покупця наступні нафтопродукти, далі по тексту «Товар»: бензин, дизельне паливо, мазут, продукт високо ароматизований установки каталітичного риформінгу, розчинник нафтовий.

1.2. Покупець зобов’язується приймати Товар та своєчасно здійснювати його оплату на умовах даного Договору.

1.3. Кількість, асортимент і ціна товару вказуються в Додатках до цього договору.

1.4. Загальна сума Договору складає суму всіх підписаних обома сторонами накладних.
2. ЯКІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ НАФТОПРОДУКТІВ

2.1. Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати технічним умовам (ТУ) та державним стандартам (ДСТУ), діючим на території України, та підтверджуватись паспортом та/або сертифікатом якості Виробника Товару Шебелинського ГПЗ ПАТ Укргазвидобування (надалі – «Виробник»).

2.2. Номенклатура Товару, його кількість, ціна встановлюються Сторонами за спільною згодою на основі заявки Покупця й зазначаються в Додатках та розрахункових документах (рахунках-фактурах) та/чи в відвантажувальних документах (видаткових накладних) на Товар, котрі являються специфікацією в розумінні ст. 266 Господарського кодексу України та складають невід’ємну частину цього Договору.

2.3. Одиниця виміру: літри / тони (згідно заявки Покупця на постачання Товару).
3.УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляється погодженими партіями, у відповідності з заявками Покупця на постачання тої чи іншої партії Товару. Заявка вважається оформленою якщо вона заповнена згідно затвердженого Додатку №1, та такою яка надіслана якщо вона була надіслана Постачальнику письмово (факсом або електронною поштою). Належним чином оформлена заявка є підставою для оформлення Постачальником Додатків та рахунку-фактури. Постачання Товару підтверджується первинними документами (видатковими накладними та/або актами приймання-передачі), які підписані уповноваженими представниками обох Сторін.

3.2. Постачання Товару, в рамках цього Договору, здійснюється в рамках наступних базисів поставки:

а) EXW, FCA – Харківська область, Балаклійський район, смт. Андріївка (Структурний підрозділ УПГГК - Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти);

б) СРТ – пункт призначення, вказаний Покупцем в заявці на відвантаження Товару;

постачання тої чи іншої партії Товару, а також «приблизна» дата поставки (відвантаження Товару) визначається згідно заявки на постачання Товару, поданої з боку Покупця, в рамках дії цього Договору.

3.3. В тлумаченні базисів постачання Товару за цим Договором мають силу міжнародні правила тлумачення комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року, які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

3.4. На основі наданої Покупцем заявки, Постачальник до кінця робочого дня, наступного за днем надання заявки, оформляє і направляє Покупцю рахунок-фактуру. Рахунок-фактура дійсний до сплати протягом 3 (трьох) банківських днів, після його оформлення.

3.5. Постачальник забезпечує відвантаження Товару протягом 3 ( трьох ) робочих днів після отримання від Покупця оплати за партію Товару, якщо інше не передбачено Додатках до даного Договору.

3.6. У випадку поставки Товару на умовах  EXW, Покупець зобов’язаний отримати, прийняти у своє розпорядження Товар у строк не пізніше ніж через 5 (п’яти) робочі дні з дати зарахування
ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ
________________________ ___________________________

грошових коштів на банківському рахунку Постачальника.

3.7 Перехід права власності на Товар відбувається в момент передачі. Моментом передачі Товару вважається дата підписання накладних на отримання Товару Покупцем.

3.8. Окремі зобов’язання Постачальника, щодо поставки Товару, виконуються третіми особами (вантажовідправником, вантажоперевізником та ін.).
4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Загальна ціна цього Договору визначається кількістю отриманого та оплаченого Товару Покупцем протягом всього строку дії Договору. Вартість кожної окремої партії Товару визначається Постачальником в Додатках та рахунках-фактурах, видаткових накладних.

4.2. Оплата Покупцем вартості Товару, здійснюється на умовах попередньої оплати вартості Товару якщо інше не передбачено Додатках до даного Договору.

4.3. Покупець здійснює 100% передню оплату за Товар шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Постачальника, якщо інше не передбачено Додатках до даного Договору.

4.4. Розрахунки по даному Договору між Сторонами здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.5. Оплата здійснюється згідно рахунку-фактури Постачальника.

4.6. Зобов’язання Покупця щодо оплати Товару виникають з моменту підписання Додатків №1,2 до даного Договору та виставлення Постачальником рахунка-фактури якщо інше не передбачено у Додатках до даного Договору.

4.7. Датою сплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.8. У випадку наявності заборгованості по оплаті поставленого в рамках дії цього Договору Товару зі сторони Покупця, Постачальник зараховує грошові кошти отримані в рамках Договору, незалежно від призначення платежу, першочергово на погашення наявної заборгованості по Договору і оплату штрафних санкцій, залишок зараховується в рахунок оплати погодженої між сторонами партії Товару.

4.9. У випадку якщо поставка Товару була проведена без дотримання заявлених (згідно даних, відображених в заявці) Покупцем даних про обсяг, дату поставки і т.д., однак Сторонами були підписані накладні документи на Товар (видаткові накладні, товаротранспортні накладні та/або акти приймання-передачі), поставка Товару вважається погодженою між Сторонами і такою, що відповідає умовам цього Договору.

4.10. Сторони погоджують, що відвантаження Товару (партії Товару), що поставляється згідно умов цього Договору та видача відповідних документів на Товар здійснюється Постачальником на підставі належним чином оформленої заявки (Додаток1), якщо інше не передбачено Додатках до даного Договору.

4.11. Сторон один раз на три місяці проводять звірку взаєморозрахунків за відвантажений Товар. Акт звірки затверджений належним чином за допомогою електронної пошти з одночасним відправленням поштою (цінним листом) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відправки за допомогою єлектроної пошти, передається Покупцю.

4.12. Якщо за результатами звірки взаєморозрахунків буде встановлено, що сума, яка надійшла від Покупця в порядку передплати за партію Товару, яка підлягає відвантаженню згідно з відповідною заявкою Покупця, перевищує вартість відвантаженого Товару, Постачальник повертає надмірно сплачену суму грошових коштів протягом 3 (трьох) робочих днів згідно даного пункту Договору та Акту звірки взаєморозрахунків між Сторонами.

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

5.1. Товар вважається переданий Постачальником і прийнятий Покупцем:

5.1.1. По якості – відповідно до технічних умов та інших нормативно-технічних актів (паспорт, або сертифікат заводу-виробника);

5.1.2. По кількості – відповідно до товарно-транспортних або накладних документів (накладна та/або акт приймання-передачі) на Товар, у відповідності з вибраним базисом поставки Товару.


ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

__________________________ _________________________

5.2. Покупець приймає Товар за кількістю згідно з Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року (надалі – Інструкція 281), згідно з діючим законодавством України, а також з умовами даного Договору та додаткових угод до нього.

5.3. Покупець приймає Товар за якістю згідно з Інструкцією з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 271/121 від 04 червня 2007 року (далі – Інструкція 271), а також з умовами даного Договору та додаткових угод до нього.

5.4. Покупець зобов’язаний прийняти поставлений Постачальником Товар, виконавши зі свого боку всі дії, необхідні для забезпечення передачі та отримання Товару. Покупець не має права відмовитись від приймання Товару, за винятком випадків, передбачених Інструкцією 281 та Інструкцією 271.

5.5. Проведення прийняття Товару по кількості за ініціативою Покупця може здійснюватись за участю експерта регіональної Торгово-промислової палати (в подальшому ТПП) із складанням відповідного акту.

5.6. Покупець вправі пред’явити претензію до якості поставленого Товару тільки в тому випадку, коли факт невідповідності якості Товару підтверджений актом відбору проб і актом незалежної акредитованої лабораторії про невідповідність якості Товару.

5.7. Покупець має право пред’явити претензію відносно невідповідності фактично отриманої кількості та якості Товару, що вказаний в товарносупровідних та/або накладних документах на Товар, при наявності відповідного акту експертизи, а також за умовою дотримання Покупцем вимог, які встановлені цим Договором і положеннями Інструкції.

5.8. Організація експертизи Товару, як по кількості, так і по якості, здійснюється за рахунок Покупця. У випадку задоволення претензії Покупця, Постачальник зобов’язаний відшкодувати витрати Покупця на проведення експертизи при умові надання документів, які підтверджують такі витрати.

5.9. При недотриманні Покупцем вимог пп. 5.4.-5.6. Договору, вимоги Покупця, що до невідповідності кількості та якості Товару до умов Договору, задоволенню не підлягають.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторона, винна в заподіянні збитків іншій Стороні, зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

6.2. У випадку, якщо грошові кошти сплачені Покупцем з порушенням умов цього Договору, Постачальник має право повернути Покупцю платіж як такий, що здійснений з порушенням умов Договору протягом 3 (трьох) банківських днів.

6.3. У випадку умисного порушення строків поставки Товару, Постачальник на вимогу Покупця сплачує штраф у розмірі 0,1 % від вартості Товару, поставку якого прострочено але не більше 8%.

6.4. Дії Постачальника по притриманню Товару Покупця (ст. 594 Цивільного кодексу України), не є відмовою Постачальника від права отримання від Покупця оплати за поставлений Товар, а також від права стягнення з Покупця забезпечень, штрафних санкцій або відшкодування збитків (шкоди), що спричинені Постачальнику у зв’язку з невиконанням та/або неналежним виконанням Покупцем його зобов’язань по цьому Договору.

6.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по цьому Договору.

6.6. Взаємовідносини Сторін, які не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

7. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Кожна Сторона має право достроково розірвати даний Договір, попередивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів.
ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

_________________________ ___________________________
7.2. Попередження про дострокове розірвання повинне бути надіслане засобами поштового зв’язку, цінним листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення.

7.3. Датою повідомлення про намір дострокового розірвання є дата, яка вказана в повідомленні про вручення цінного листа.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі спори та/або розбіжності, які виникають між Сторонами по даному Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. В зв’язку з неможливістю вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в господарському суді в установленому законодавством порядку.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання взятих на себе зобов’язань по даному Договору, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, інші стихійні лиха, вибухи, війну, військові дії, а також законні або незаконні дії уряду (постанови, укази та ін., що обмежують дію даного Договору) або інших обставин, які не залежать від Сторін і якщо такі обставини перешкоджали виконанню умов даного Договору.

9.2. Перебіг виконання зобов’язань по даному Договору призупиняється на період, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо такі обставини будуть існувати більше місяця, то Сторони повинні узгодити подальше виконання зобов’язань по даному Договору або прийняти рішення щодо його припинення.

9.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань по даному Договору, повинна повідомити про це іншу Сторону. Якщо про вищевказані події не буде повідомлено протягом 7 (семи) днів, Сторона, котру торкається подія надзвичайного характеру, не може на неї посилатися, крім випадку, коли ця подія перешкоджає відправленню такого повідомлення.

9.4. Свідоцтво, яке видане відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім для підтвердження наявності та тривалості дій надзвичайного характеру. Положення даного розділу не використовуються, якщо обставини надзвичайного характеру настали протягом терміну прострочення виконання зобов’язань Стороною, яка на них посилається.
10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до 31 грудня 2016 року, а в частині розрахунків до їх повного проведення.

10.2. Всі Додатки до даного Договору підписані уповноваженими представниками Сторін і завірені печатками Сторін вважаються невідємними частинами цього Договору.

10.5. Кожна із Сторін зобов’язується в письмовій формі інформувати другу Сторону про зміни свого найменування (або інших реквізитів), протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту реєстрації зміни найменування (або інших реквізитів), статусу платника податків, а також у випадку ліквідації, реорганізації

Сторін в порядку передбаченому чинним законодавством України. У разі несвоєчасного неповідомлення, винна сторона самостійно несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

10.6. Всі повідомлення, які направляються Сторонами одна одній у відповідності з цим Договором, повинні бути здійснені в письмовій формі, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної сторони, і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони відіслані рекомендованим листом, доставлені особисто за вказаними адресами сторін або відправлені за допомогою факсимільного зв’язку з одночасним підтвердженням рекомендованим листом протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відправки за допомогою факсимільного зв’язку.

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. Жодна зі Сторін не може передавати свої права, що випливають з даного Договору або пов'язані з ним, третім особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.9. Сторони підтверджують, що на момент підписання цього Договору, їх представники, уповноважені на його підписання від імені сторін, не відсторонені від виконання своїх зобов’язань та їх повноваження

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

_________________________ ___________________________
підтверджені належним чином. Всі повідомлення, які направляють Сторони одна одній згідно з даним Договором, повинні бути здійсненні у письмовій формі, скріплені підписом уповноваженої особи та печаткою відповідної Сторони, та будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони направлені заказаним листом, вручені особисто за вказаною адресою Сторін або відправленні за допомогою факсимільного зв’язку з одночасним підтвердженням заказаним листом протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відправки за допомогою факсимільного зв’язку. Сторони домовилися, що документи, передані за допомогою факсимільного зв’язку, мають юридичну силу до дати отримання Сторонами оригіналів таких документів.

10.10 Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.
АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ЕПРОМ-ПРО»


ТОВ «НАФТАСОФТ»

Юридична та поштова адреса: 02140, Україна, Київ ул. Гмирі, 1/2, офис 1.

Код ЄДРПОУ 39460656,

ІПН 394606526510,

р/р 26006464563 в АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805

E-mail: info@eprom-pro.com

Тел.: +38(044) 3629216

Юридична та поштова адреса:

ЄДРПОУ

ІПН

E-mail:

п/р

в АТ

МФО

Тел.

Генеральний директор


_________________________ / А.М.Мирутенко /

М.П.Директор

_______________________ /____________ /

М.П.


ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

_________________________ ___________________________

Додаток № 1

до Договору № __/08/16-1

поставки нафтопродуктів

від «__»  серпня 2016 р.


м. Київ «__» серпня 2016 р.

Додаток № 1
Сторони, відповідно до умов Договору № __/08/16-1 поставки нафтопродуктів виробництва Шебелинського ГПЗ від «__» серпня 2016 р. погодили форму Заявки на відвантаження партії Товару:


ЗАЯВКА № 1

Просимо поставити:


Найменування Товару

Кількість, тон

Бензин А-92 – Евро 4
Паливо для дизельних двигунів Л-0,20-55
Продукт високо ароматизований установки

каталітичного риформінгу
Розчинник нафтовий С5-50/170
Мазут м-100


  1. Відповідальна особа: ______________________, тел.: ______________.

  2. Базис поставки: ________.

  3. Перевізник: ______________________________ (зазначається при базисі поставки FCA).

  4. Транспортний засіб: ___________________, водій ______________________.

  5. Дата подачі транспортного засобу: «___»___________ 20__ р. (зазначається при базисі поставки FCA).

  6. Строк поставки до «__» _________ 20__ року.ПОСТАЧАЛЬНИК:

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВ «ЕПРОМ-ПРО»

ТОВ «_________»

Генеральний директор

________________ А.М. Мирутенко

Директор


________________ /___________МП


МП

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

_________________________ _________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Купівлі-продажу нафтопродуктів
Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»

Купівлі-продажу нафтопродуктів
Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Договір купівлі-продажу квартири за участю представникаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт