Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Інститут економіки та міжнародних відносин

Кафедра «Облік і аудит»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійного вивчення дисципліни
Судово-бухгалтерська експертиза
Галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво

Напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит


Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту УжНУ «___»____2014р., протокол №


Рекомендовано до друку і використанні у навчальному процесі методичною комісією економічного факультету УжНУ «___»____2014року, протокол №
УКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Слюсаренко В.Є.


Ужгород – 2014

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза” Галузь знань: 0305 – Економіка і підприємництво Напрям підготовки: 6.030509 – Облік і аудит Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту УжНУ «___»____2014р., протокол № Рекомендовано до друку і використанні у навчальному процесі методичною комісією економічного факультету УжНУ «___»____2014року, протокол № УКЛАДАЧ: к.е.н., доцент Слюсаренко В.Є. – 62 с.

Рецензенти:
Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, менеджменту та логістики ІЕМВ ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Мікловда Василь Петрович
К.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту ІЕМВ ДВНЗ „Ужгородський національний університет” Колісник Галина Миколаївна

Відповідальний за випуск: к.е.н., професор Даньків Йосип Якимович – завідувач кафедри обліку та аудиту ІЕМВ ДВНЗ „Ужгородський національний університет”


ЗМІСТ

Вступ

4

1

Опис навчальної дисципліни

5

2

Навчально-методичний план дисципліни

6

3

Структура навчальної дисципліни

8

4

Зміст і план лабораторних (практичних) занять

9

5

Самостійна робота студента

10

6

Індивідуальні завдання

25

7

Методи контролю

36

8

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

35

Вступ

Метою вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є ознайомлення та оволодіння студентами теоретичними знаннями з правових й організаційних питань провадження справ в системі правоохоронних органів, з методики експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, а також навчитися застосовувати здобуті знання у майбутній професійній діяльності фахівцю в галузі фінансового контролю.

Завдання дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» передбачають: опанування організаційно-правовими засадами судово-експертної діяльності; опанування методики судово-бухгалтерського експертного дослідження, яка базується на традиційних методичних прийомах фінансового контролю; творче застосування спеціальних знань та прийомів суміжних наук під час експертного дослідження, які допомагають розкрити, кваліфікувати та документально підтвердити порушення з ознаками зловживань;оволодіння «рефлексивним мисленням» під час розбору типових схем та сценаріїв злочинів у сфері економіки;оволодіння методикою складання науково обґрунтованих висновків експерта-бухгалтера для правоохоронних органів при вирішенні управлінських і кримінальних справ.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: компетенції, практичних вмінь та навичок із питань організації, планування та здійснення експертного дослідження фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання

вміти: складати документи судово-експертний висновок, судово-експертне дослідження, повідомлення про неможливість надання експертного висновку.
Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

6.03.0509 Облік і аудит””

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)


Напрям підготовки

6.03.0509 Облік і аудит

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність:

Облік і аудит

Рік підготовки

Змістових модулів – 2

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст .


26 год.

12 год.

Практичні, семінарські

22 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

екзамен

залік
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Облік у небюджетних...

Методичні вказівки до практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни...
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Біоіндикація І біотестування» призначені для студентів магістрів спеціальності...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг зі спеціальності” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” / Уклад.:...

Методичні вказівки до практичних занять І самостійного вивчення
Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100 – “Облік І аудит”)

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи
Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію...

Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Митне право»
Приймаченко Д. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Митне право». Програма вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»...

Комплексні методичні вказівки
Комплексні методичні вказівки з вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» для студентів спеціальності 509 «Облік І аудит» / О. М....

Методичні вказівки з дисципліни „
Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір. Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність”...

Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання І напряму підготовки 050903Телекомунікації,...

Звіт по самостійній роботі №1
Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація окремих...
«Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності. Менеджмент системи охорони здоров’я» з...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Методичні вказівки І завдання
Вивчення дисципліни “Міжнародний туризм” передбачає дослідження особливої сфери міжнародних економічних відносин, що виходять за...

Методичні вказівки до виконання лабораторнихробіт з дисципліни «Світлотехніка та джерела світла»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Світлотехніка та джерела...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт