Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Атестація робочих місць

Атестація робочих місць

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації


АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ
методичний посібник

УКЛАДАЧ:

Виконуючий функції спеціаліста

з охорони праці Управління освіти

і науки облдержадміністрації

КОТЕВИЧ О. Д.

Чернігів, 2013

Зміст

Зміст 1

Складові наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці. 3

Обов’язки голови та секретаря атестаційної комісії 8

Голова атестаційної комісії: 8

Секретар атестаційної комісії: 9

Працівник служби охорони праці: 9

Працівник відділу кадрів: 10

Працівник відділу організації праці та заробітної плати: 11

Представник профспілки (іншого громадського об’єднання): 11

3. Складання графіка проведення атестації робочих місць за умовами праці 11

4. Складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації 14

TOB «Завод металоконструкцій» 15

ПРОТОКОЛ 15

5. Карта умов праці: готуємося до оформлення 17

Перевіряємо протоколи санітарно-гігієнічних досліджень 18

ПЕРЕЛІК 18

протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці 18

6. Складання фотографії робочого дня при проведенні атестації робочих місць 19

ЛИСТ СПОСТЕРЕЖЕННЯ № 15/22 20

(для складання індивідуальної фотографи робочого дня) 20

7. З’ясовуємо, на які робочі місця слід складати Карту умов праці 23

Відповідно до пункту 11 таблиці Гігієнічної класифікації праці маса вантажу, що піднімається та переміщується, належить до таких класів умов праці: 25

При частому підійманні та перенесенні вантажу понад 30 (10) кг важкість праці розраховують через показник «динамічна робота» 25

9. Оформлення карти умов праці 25

Розділ І «Оцінка факторів виробничого середовища та трудового процесу» 26

Розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня» 29

Розділ III «Атестація робочого місця» 30

Розділ IV «Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обгрунтування» 30

Показники факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення 31

10. Приклад оформлення Карти умов праці 33

І. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу 33

Гігієнічна оцінка умов праці 39

II. Оцінка технічного та організаційного рівня 39

III. Атестація робочого місця 39

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обгрунтування 39

11.Розрахунок тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 41

13. Завершальний етап атестації робочих місць за умовами праці 45

КРОК 1. Ознайомлення працівників, зайнятих на атестованих робочих місцях, з Картами умов праці 45

КРОК 2. Складання за результатами атестації робочих місць необхідних переліків 45

КРОК 3. Визначення невідкладних заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників 46

КРОК 4. Розроблення проекту наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці 46

КРОК 5. Підготовка пакету документів для звітування про проведену роботу з атестації робочих місць на засіданні атестаційної комісії 46

КРОК 6. Схвалення результатів атестації робочих місць за умовами праці на засіданні атестаційної комісії 46

КРОК 7. Видання наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці та ознайомлення з ним працівників 47

КРОК 8. Внесення кадровою службою до трудових книжок працівників записів про проведену атестацію та витягів з наказу 47

КРОК 9. Внесення змін до колективного договору 47

КРОК 10. Забезпечення збереження матеріалів атестації робочих місць 48

15. Приклад звернення навчального закладу щодо експертизи якості матеріалів атестації робочих місць 49

Література 49


Для надання працівникам передбачених чинним законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці відповідне право повинно бути підтверджене результатами атестації робочих місць за умовами праці.
1. Наказ про проведення атестації робочих місць за умовами праці
Організація атестації починається з видання на підприємстві, в організації, установі або закладі освіти наказу про проведення атестації робочих місць. При складанні цього локального документа слід дотримуватися певних вимог, встановлених законодавством.

Атестацію робочих місць проводять відповідно до Порядку прове­дення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 (далі — По­рядок № 442), та Методичних рекомендацій щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністра праці України від 1 вересня 1992 р. № 41 та Головним державним сані­тарним лікарем України (далі — Методичні рекомендації).

Атестацію робочих місць за умовами праці в установах і закладах освіти проводять незалежно від форм власності і господарювання.

Складові наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 442 атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначається наказом по закладу освіти в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якіс­не проведення атестації покладається на керівника закладу.

Пунктом 2.1 Методичних рекомендацій передбачено, що для організації і проведення атестації робочих місць за умовами праці керівник закладу перш за все, видає наказ, в якому:

 • визначає основу мету і завдання атестації;

 • затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження;

 • установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт;

 • визначає взаємодію із зацікавленими державними органами і громадськими організаціями (експертизою умов праці, сані­тарно-епідеміологічною службою);

 • визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробленні заходів по усуненню шкідливих виробничих факторів.

Розглянемо детальніше кожний із перелічених пунктів.

Мета і завдання атестації.

У наказі доцільно зазначити, яка атестація проводиться: чергова чи позачергова.

Чергову атестацію робочих місць відповідно до пункту 4 Поряд­ку № 442 проводять в організації не рідше ніж 1 раз на 5 років.

Позачергову атестацію робочих місць проводять у разі докорін­ної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповнова­женого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці Укра­їни за участю установ санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України.

Склад атестаційної комісії

У наказі про проведення атестації робочих місць затверджують склад атестаційної комісії (голова, секретар, члени комісії) та визнача­ють їх повноваження.

До складу атестаційної комісії включають головних спеціалістів, керівників структурних підрозділів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, ме­дичних працівників організації, представників профспілкового комітету, іншого представницького органу трудового колективу.

Головою комісії в закладах освіти, як правило, призначають заступника керівника закладу.

Термін проведення атестації та графіки проведення підготовчих робіт у підрозділах

При складанні наказу встановлюють терміни проведення атестації робочих місць та графіки проведення підготовчих робіт.

При визначенні термінів та складанні графіка проведення чергової атестації слід пам’ятати, що атестація має бути завершена до закінчення періоду дії попередньої атестації.

Графік проведення атестації робочих місць може додаватися до на­казу про проведення атестації або затверджуватися окремим наказом по закладу.

Взаємодія з зацікавленими державними органами і громадськими організаціями

У наказі має бути визначено взаємодію організації під час про­ведення атестації з зацікавленими державними органами і громадськи­ми організаціями (експертизою умов праці, санітарно-епідеміологічною службою тощо).

Слід зазначити, що дослідження факторів виробничого середо­вища і трудового процесу на робочих місцях можуть проводити атестовані лабораторії, у т. ч. лабораторії санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС), на договірних умовах.

Заклад має визначитися з лабораторію, яка здійснюватиме інстру­ментальні заміри шкідливих факторів виробничого середовища, та укласти з нею договір.

Під час вибору лабораторії та укладання з нею договору слід звер­нути увагу на те, щоб лабораторія була атестована органами Держспоживстандарту України і Міністерства охорони здоров’я України. Пе­релік цих лабораторій кожного року переглядається і перезатверджується, а також погоджується з Державною експертизою умов праці.

Лабораторія повинна мати свідоцтво на право проведення лабора­торних досліджень саме для атестації робочих місць за умовами праці, чин­не на момент укладення договору. Крім того, під час лабораторних дослі­джень застосовуються лише ті прилади, які пройшли метрологічну повірку та мають свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки, яке також має бути чинним на момент укладання договору. Лише з дотриманням цих вимог лабораторні дослідження будуть вважатися правомірними.

Для того, щоб визначитися з лабораторією, заклад може звернутися до Державної експертизи умов праці або територіальної CEC. Також бажано, щоб усі лабораторні дослідження в закладі виконала одна лабораторія.

Визначання установ для участі у розроблені заходів по усуненню шкідливих виробничих факторів

Проектні та науково-дослідні організації можуть залучатися для технічної оцінки робочих місць.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці можуть бути розроблені заходи, які передбачають покращення і модернізацію техніки і технології виробництва, автоматизацію і механізацію вантажно-розвантажувальних та інших важких робіт тощо.

Слід зазначити, що форми наказу про проведення атестації робо­чих місць за умовами праці нормативними документами не передба­чено, лише зазначено важливі його складові. Тому кожна організація складає наказ про проведення атестації робочих місць самостійно, але з урахуванням обов’язкових його складових.

Залежно від розміру закладу та його структури, виду діяль­ності, кількості робочих місць, на яких необхідно провести атестацію, обсягу необхідних лабораторних досліджень зміст наказу може бути різним. Приклади оформлення наказу про проведення атестації робочих місць за умовами праці в закладах освіти надано у Додатках 1 та 2.
Приклади оформлення наказів про проведення атестації робочих

місць за умовами праці в закладах освіти
Додаток 1

Черняхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1

НАКАЗ


16.01.2013

м. Черняхів

№ 16


Про проведення атестації

робочих місць за умовами праці

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442 та Методичних рекомен­дацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених постановою Міністерства праці України від 1 вересня 1992 р. № 41, для організації та проведення чер­гової атестації робочих місць за умовами праці, з метою регулювання відносин між адміністрацією і працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці,

НАКАЗУЮ:

  1. Створити атестаційну комісію у складі:

Голова комісії – Поважний Олег Миколайович, заступник директора з навчальної роботи

Секретар комісії – Гринчак Тетяна Вікторівна, інспектор з кадрів

Члени комісії:

Верть Андрій Миколайович, заступник директора з адміністративно-господарської частини

Тебешко Сергій Петрович, інженер з охорони праці

Сірий Михайло Кирилович, уповноважений представник трудового колективу.

  1. Атестаційній комісії, керуючись нормативно-правовими актами з питань атес­тації робочих місць, організувати та провести до 20.02.2013 атестацію робочих місць за умовами праці.

  2. Голові атестаційної комісії визначитися з атестованою у встановленому порядку лабораторією, що проводитиме інструментальні заміри шкідливих факторів виробничо­го середовища та трудового процесу, та укласти з нею договір до 22.01.2013.

  3. Контроль за своєчасним і якісним проведенням атестації робочих місць залишаю за собою.
Директор
Симиренко

О. Б. Симиренко

Юрисконсульт
Законолюб

О.О.Законолюб

16.01.2013


З наказом ознайомлені:

Поважний О. М. Поважний

16.01.2013

Тебешко

16.01.2013

С. П. Тебешко

Гринчак

16.01.2013

Т. В. Гринчак

Сірий

16.01.2013

М. К. Сірий

Верть

16.01.2013

А. М. Верть
Додаток 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Атестація та паспортизація робочих місць
Кабінету Міністрів України №442 від 08. 92 р. "Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці"та відповідно до "Методичних...

Інструкція проведення атестації робочих місць в установах
Державна експертиза України з умов праці І головне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства охорони здоров'я України доводить...

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць

План пріоритетних дій уряду до 2020 року з м І с т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць

Документація процедури закупівлі
...

Документація процедури закупівлі
...

Головне управління локомотивного господарства
Рекомендації щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці локомотивних бригад тягового рухомого складу

Методичні рекомендації щодо організації електрогосподарства в школах Горохівського району
Перелік посад І робочих місць, що вимагають присвоєння першої кваліфікаційної групи по електробезпеці

Наказ
Зразок наказу про проведення первинної (чергової) атестації робочих місць за умовами праці для визначення права робітників на пільгове...

Приклад резюме адміністратора салону краси піб
Організація робочих місць фахівців (забезпечення основним І допоміжним обладнанням, інструментами, витратними матеріалами, наочними...

Програма: enpi/2011/22825 Підтримка політики регіонального розвитк
...

Програма: enpi/2011/22825 Підтримка політики регіонального розвитку
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...

Програма: enpi/2011/22825 «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт