Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт по самостійній роботі №1

Звіт по самостійній роботі №1

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

ВП "Старобільський технікум ЛНАУ"
«Затверджую»

В. о. заступника директора

з навчальної роботи

________________ О.В.Рогозян

требование закона
Економіка і організація

аграрного виробництва


Методичні рекомендації

з самостійного опрацювання

навчального матеріалу і складання звіту

дисципліни по спеціальності

5.10010201 “ Експлуатація та ремонт

машин і обладнання агропромислового виробництва ”

для студентів групи М – 41, 42


2015 – 16

Укладач: Лозенко Н.А. – викладач економічних дисциплін, спеціаліст І категорії.

Методичні рекомендації для самостійного опрацювання матеріалу складено за всіма темами винесеними на самостійне вивчення студентам ІV курсу згідно навчальної програми дисципліни та робочої програми:
загальним обсягом 135 годин

із них:

аудиторні заняття 70 години

самостійне вивчення 65 годин

Розглянуто та схвалено на засіданні

Циклової комісії агро-економічних дисциплін

Протокол №____ від________________201__ р.

Голова комісії:_______________Г.П.Бриндюк

Методичні рекомендації

до самостійної роботи № 1
Тема. 1.4. Поняття про продуктивність праці.

Час на виконання - 2 години.
План.

1. Особливості сільськогосподарської праці.

2. Суть і показники продуктивності праці.

3. Шляхи підвищення продуктивності праці.
Прочитайте.

Л-13 П.П.Руснак. Економіка сільського господарства., с.72…82.
Рекомендації.

При вивченні теми, звернути увагу на те, що людина володіє певною робочою силою, тобто здатністю до праці. Споживання робочої сили є основою існування і розвитку суспільства, природною необхідністю людського життя. Будь-яке матеріальне виробництво здійснюється при обов’язковому застосуванні праці. Сільськогосподарська праця має свої особливості.

Продуктивність праці є узагальнюючим показником, в якому відображаються всі сторони виробництва в сільському господарстві. Заходи, які сприяють збільшенню виходу продукції та зниженню затрат праці на її виробництво, можна назвати шляхами підвищення продуктивності праці.

Після опрацювання матеріалу скласти звіт відповідно до завдання.
Звіт по самостійній роботі № 1

Тема: 1.4. Поняття про продуктивність праці.

Завдання 1: Дати відповідь на тестові питання і знати відповіді на контрольні питання для самоперевірки.

1. Які особливості сільської праці?

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2. Продуктивність визначення:

Продуктивність праці – це

3. Що таке ринок праці?

4. Що представляє собою попит на ринку праці?

5.Що являє собою пропозиція на ринку праці?6.Заповніть таблицю показників продуктивності праці ( прямі )Натуральні показники

Вартісні показники
7.3а яких умов можливе підвищення продуктивності праці?

7.1.
7.2.
7.3.

Контрольні питання.

1. Що таке ринок праці?

 1. Що таке попит на ринку праці?

 2. Що таке продуктивність праці?

 3. Назвіть показники продуктивності праці?

 4. За яких умов можливе підвищення продуктивності праці?


Л-13 Руснак П.П. с 72...82


Методичні рекомендації

до самостійної роботи № 2

Тема. 1.6. Інтенсифікація сільського господарства та науково-технічний прогрес.

Час на виконання - 2години.

План.

1.Суть інтенсифікації та НТП в сільському господарстві.

2. Основні напрями інтенсифікації та НТП.
Прочитайте.

Л-13 П.П.Руснак. , с.120…132.

Рекомендації.

При вивченні теми запам’ятайте, що для розвитку сільського господарства єдиним залишається інтенсивний шлях, що передбачає збільшення виробництва продукції на основі застосування досконаліших засобів виробництва, кваліфікованої праці, нових технологій та методів господарювання. В умовах ринкових відносин поряд із впливом на кінцеві результати виробництва механізації,автоматизації,хімізації, меліорації, та інших факторів збільшуються роль і значення так званих нематеріальних факторів – підприємливості, організованості, вміння працювати в умовах, що швидко змінюються. Матеріальною основою інтенсифікації сільського господарства є науково – технічний прогрес, метою – збільшення обсягу продукції, підвищення ефективності виробництва.

Після опрацювання матеріалу скласти звіт відповідно до завдання.
Звіт по самостійній роботі № 2

Тема: 1.6. Інтенсифікація сільського господарства та науково-технічний прогрес.

Завдання 1. Дати відповідь на тестові питання і знати відповіді на контрольні питання для самоперевірки.

1. Вкажіть шляхи розвитку сільського господарства:

1.1. реальний

1.2.інтенсивний

1.3. екстенсивний

1.4. експериментальний

2. Продовжить визначення

Інтенсифікація - це

З.Що таке НТП?
4. Які форми НТП?

 1. еволюційна

 2. реакційна

 3. революційна

5. Які показники характеризують ефективність інтенсифікації? 1. Які напрямки інтенсифікації сільського господарства?


Контрольні питання.

 1. Назвіть шляхи розвитку сільського господарства.

 2. Що таке інтенсифікація?

 3. Що таке НТП?

 4. Назвіть показники що характеризують інтенсифікацію с.г.?

 5. Назвіть напрямки інтенсифікації.

Л-12РуснакП.П. С.120...132

Методичні рекомендації

до самостійної роботи № 3
Тема. 1.7. Типи спеціалізованих підприємств.

Час на виконання - 2години.
План.

1.Типи спеціалізованих підприємств.

2. Рівень спеціалізації.

3. Суть концентрації виробництва.

4. Форми агропромислових формувань.
Прочитайте.

Л-13 П.П.Руснак., с.132…152.
Рекомендації.

При вивчені матеріалу теми, зверніть увагу на те, що раціональне розміщення і спеціалізація сільського господарства є важливими факторами інтенсифікації виробництва, формами суспільного поділу праці в аграрному секторі економіки. Розміщення сільського господарства означає розподіл виробництва окремих видів с.г. продукції по території країни.

Спеціалізація сільського господарства – це переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції в окремих регіонах, підприємства чи їх підрозділах. Спеціалізація с.г. – це процес, який змінюється в часі та просторі, в межах природно-економічних зон, регіонів, підприємств і характеризується різноманітністю стадій і форм.

Концентрація сільськогосподарського виробництва – це процес зосередження виробничих ресурсів (земельних, матеріальних, трудових) з метою збільшення виробництва продукції та підвищення її економічної ефективності.

Кооперування підприємств в одній і тій же галузі та сфері діяльності називається горизонтальною інтеграцією.

Об’єднання сільського господарства з промисловими підприємствами яке ґрунтується на спільності завдань щодо виробництва кінцевого продукту, який буде реалізовано споживачеві, називається вертикальною інтеграцією.

У практиці господарювання АПК країни існують такі форми агропромислової інтеграції: агропромислові підприємства та агрофірми, виробничі агропромислові об’єднання й агропромислові комбінати, науково-виробничі об’єднання.

Після опрацювання матеріалу скласти звіт відповідно до завдання.

Звіт

по самостійній роботі № 3

Тема: 1.7. Типи спеціалізованих підприємств

Завдання 1. Дати відповідь на тестові питання і знати відповіді на контрольні питання для самоперевірки.

 1. Що означає розміщення сільського господарства?


2. Перелічіть принципи розміщення с.г. виробництва:

1.

4.

5.

6.

7.

3. Закінчіть визначення:

Спеціалізація сільського господарства – це
4. Що представляє собою галузь?
5.Як поділяються галузі?

 1. сільськогосподарські;

 2. не сільськогосподарські;

 3. промислові;

 4. транспортні;

 5. допоміжні;

 6. обслуговуючі.

 1. Вкажіть форми спеціалізації:

1).

2).

3).

4).

7. Що таке концентрація?
8. Перелічіть форми агропромислової інтеграції:

1)

2)

3)

4)

5)

9. Які напрямки розвитку інтеграції на рівні підприємств?

1)

2).

Контрольні питання.

 1. Що таке розміщення?

 2. Що таке спеціалізація?

 3. Що таке концентрація?

 4. Назвіть форми спеціалізації.


Л-ІЗ Руснак П.П. с 132... 152

Методичні рекомендації

до самостійної роботи № 4
Тема. 1.8. Розширене відтворення і нагромадження в аграрних підприємствах.

Час на виконання - 3 години.
План.

1.Суть і показники розширеного відтворення.

2. Товарність продукції, її показники.

3. Суть ринкових форм реалізації продукції.
Прочитайте.

Л-13 П.П.Руснак., с.152…177.
Рекомендації.

При вивчені матеріалу теми, зверніть увагу на те, що виробництво і споживання продукції сільського господарства, як і в інших галузях економіки, - два полюси відтворення, сполучною ланкою між якими є розподіл і обмін. Мета суспільного виробництва – поліпшення добробуту і забезпечення всебічного розвитку всіх членів суспільства. Тому обєктивною закономірністю розвитку національної економіки, зокрема її агропромислового комплексу, є розширене відтворення.

Багаторічна світова практика свідчить, що ринкова економіка здатна спонукати людину краще і продуктивніше працювати, радикально змінити її ставлення до землі та засобів виробництва, збудити дух підприємництва, конкуренції і змагання.

Після опрацювання матеріалу скласти звіт відповідно до завдання.
Звіт по самостійній роботі № 4

Тема: 1.8. Розширене відтворення і нагромадження в аграрних підприємствах.

Завдання 1. Дати відповіді на тестові питання і знати відповіді на контрольні питання для самоперевірки.

1 .Що таке відтворення?
2. Вкажіть типи відтворення:

 1. незавершене;

 2. просте;

 3. розширене;

 4. звужене.

3. Якими показниками вимірюють розширене відтворення?

1)

2)

3)

4)

4. Що таке валова продукція?

 1. вироблена продукція;

 2. реалізована продукція;

 3. перероблена продукція


5. Що таке товарна продукція?

 1. вироблена продукція;

 2. реалізована продукція;

 3. перероблена продукція


6. Продовжить визначення:

Ринковий механізм – це

7. Що таке попит?

 1. платоспроможна потреба;

 2. сукупність товарів на ринку;

 3. збут товарів на ринку


8. Що таке пропозиція?

 1. платоспроможна потреба;

 2. сукупність товарів на ринку;

 3. збут товарів на ринку

9. Що таке біржа?

Контрольні питання.

 1. Що таке відтворення?

 2. Що таке валова продукція?

 3. Що таке товарна продукція?

 4. Що таке біржа?


Л-ІЗ Руснак П.П. с 152... 177

Методичні рекомендації

до самостійної роботи № 5

Тема: 1.11. Ефективність сільськогосподарського виробництва

Час на виконання - 2 години.
План.

 1. Поняття ефекту і ефективності виробництва. Види ефективності.

 1. Критерії та система показників економічної ефективності с. г. виробництва. Методика визначення показників економічної ефективності: валової, товарної, чистої продукції, чистого доходу і прибутку.

 1. Показники і методика визначення рівня рентабельності і норми прибутку. Методика визначення ефективності агротехнічних та інших заходів у с. г.


Прочитайте.

Л–11(Міхайлов С.І.- Економіка аграрного підприємства ) с. 229…243

Л–13 (Руснак П.П. Економіка с. г. ) с. 210…226
Рекомендації.

При вивчені матеріалу теми, зверніть увагу на те, що основне завдання сільського господарства полягає в забезпеченості подальшого зростання і сталості виробництва для повнішого задоволення потреб населення в продуктах харчування і промисловості в сировині.

Ефективність виробництва як економічна категорія відображає діюефективних економічних законів, які проявляються в результаті виробництва, вона є тією формою, в якій реалізується мета суспільного виробництва.

Економічна ефективність показує кінцевий результат (ефект) від застосування засобів виробництва і живої праці та сукупних їх вкладень.

Необхідно розрізняти такі поняття, як ефект і економічна ефективність.

Ефект – це результат тих чи інших заходів, які проводяться в сільськогосподарському виробництві.

Економічна ефективність виробництва визначається відношенням одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці.

Економічна ефективність має кількісний вираз. Для всебічної характеристики застосовується система показників.

Система показників економічної ефективності: Валова продукція, Товарна продукція (готова продукція, реалізована продукція), Чиста продукція, Прибуток (балансовий, оперативний, чистий).

Важливою економічною категорією, яка властива діяльності підприємства є рентабельність.

Рентабельність – означає дохідність, прибутковість підприємства.

Характеризуючи рентабельність виробництва окремих видів продукції,галузей і підприємств в цілому необхідно:

а) визначити величину прибутку;

б) порівняти величину прибутку з виробничими витратами і ресурсами.

Основними шляхами підвищення рівня рентабельності сільськогосподарської продукції є:

 • Зниження собівартості продукції

 • Підвищення реалізаційних цін.

В сучасних умовах сільське господарство розвивається переважно на основі інтенсифікації, що є основним джерелом підвищення його економічної ефективності.

Після опрацювання матеріалу скласти звіт відповідно до завдання.
Звіт по самостійній роботі № 5

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт по самостійній роботі №1
Завдання 1: Дати відповідь на тестові питання І знати відповіді на контрольні питання для самоперевірки

Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів
Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті...

Презентація учителів початкових класів зош
Одним із пріоритетних напрямків роботи нашого закладу є наступність в роботі днз та школи. Четвертий рік поспіль ми організовуємо...

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу І та ІІ відображають...
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) "Звіт...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт