Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Профспілка працівників охорони здоров’я чернігівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я україни

Профспілка працівників охорони здоров’я чернігівська обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я україни

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ


вул. Шевченка, 5, м. Чернігів, 14000, тел. 77-44-90, факс 77-41-60Вихідний № 117

від 07 листопада 2012 року

Запитуєте – відповідаємо

/прийом та звільнення працівників/

1. В який строк має бути заведена трудова книжка на працівника? Які записи вносяться до трудової книжки? Чи має працівник право ознайомитись із записом у трудовій книжці?
Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 року № 58, установлено, що трудові книжки заводяться на всіх працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які пропрацювали на них більше 5-ти днів. Відповідно до п. 2.2 зазначеної Інструкції, заповнення трудової книжки вперше проводиться не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівникана роботу.

До трудової книжки вносяться:

- відомості про працівника - прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;

- відомості про роботу - переведення на іншу постійну роботу, звільнення;

- відомості про нагородження й заохочення - про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіхи в роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;

- відомості про винаходи та раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим премії.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення – у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Вищевказана Інструкція (п. 2.5) передбачає, що працівник повинен бути ознайомлений під розписку з кожним записом, занесеним до його трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення та звільнення. Факт ознайомлення фіксується в особистій картці (форма П-2) такого працівника.

Окремим рядком до трудових книжок працівників за місцем їх роботи вносяться записи:

- про час служби у Збройних Силах України та формуваннях, де на тих осіб, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю та державне соціальне страхування;

- про час навчання у навчальних закладах та про час перебування в аспірантурі та клінічній ординатурі (крім випадків, передбачених чинним законодавством)

- про час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом до 16-ти років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного догляду.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажанням працівника.

2. З якими документами адміністрація закладу зобов'язана ознайомити працівника під час його прийому на роботу?
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або вповноважений ним орган (керівник закладу, начальник (інспектор) відділу кадрів чи інша уповноважена особа) зобов’язаний під розписку:

- роз’яснити працівнику його права й обов'язки та існуючі умови праці (в т.ч. умови оплати праці);

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

3. Як правильно скласти наказ з особового складу? Які вимоги до оформлення такого наказу? Чи має працівник право на ознайомлення з таким наказом?
Порядок складання організаційно-родпорядчих документів регламентується Державною уніфікованою системою організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003. Вказаний стандарт поширюється на будь-які організаційні документи як органів влади, так і підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності.

Державний стандарт визначає, якими повинні бути реквізити організаційно-розпорядчого документа і як їх слід розташовувати, висуває вимоги до змісту та оформлення таких документів. З метою забезпечення єдиних підходів у застосуванні вищезазначеного стандарту, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (УНДІАСД) були розроблені Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003.

Усі накази, які видають на підприємстві, в установі чи організації, можна поділити на дві групи: з основної діяльності та особового складу. Серед наказів з особового складу можна виокремити накази про:

- прийняття на роботу (призначення на посаду) – форма № П-1;

- переведення (переміщення на іншу посаду) – форма № П-5;

- звільнення (розірвання трудового договору) – форма № П-8;

- заохочення (нагородження, преміювання);

- накладення дисциплінарного стягнення;

- надання відпусток (відкликання з відпустки);

- відрядження;

- встановлення додаткових обов’язків;

- запровадження доплат (надбавок), надання матеріальної допомоги;

- зміну режиму роботи та відпочинку тощо.

Накази з особового складу у встановленому порядку підлягають погодженню відповідними службами (посадовими особами, в т.ч. – головою профкому) та доведенню до відома працівників, яких вони стосуються, під розпис.

Накази з особового складу реєструються у відділі кадрів у спеціальному журналі.

Строк зберігання наказів про прийняття на роботу (у т.ч. за сумісництвом), переведення та звільнення працівників з роботи – 75 років.

3. У яких випадках під час прийому на роботу укладається строковий трудовий договір?
Строковий трудовий договір укладається тоді, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, або в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Відповідно до ст. 21 КЗпП України, трудовим договором є угода між працівником і власником, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або вповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови роботи, необхідні для виконання функціональних обов’язків, передбачених законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Бажання працівника працювати на умовах строкового трудового договору має бути сформульоване ним в заяві про прийняття на роботу (призначення на посаду).

4. Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
Відповідно до ст. 38 КЗпП України, за власною ініціативою (за власним бажанням) розірвати трудовий договір (звільнитися з роботи) може будь-який працівник, з котрим укладено трудову угоду на невизначений строк, незалежно від посади, яку він обіймає.

Єдиною обов’язковою умовою для працівників у разі розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, є письмове попередження про це власника або вповноваженого ним органу за два тижні (у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, трудовий договір має бути розірвано у строк, про який просить працівник).

До закінчення строку попередження про звільнення працівник має можливість відкликати подану ним письмову заяву. У такому разі працівника не звільняють, якщо тільки на його місце не запрошено іншого, якому, відповідно до законодавства, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору, в т.ч. – по переведенню з іншого закладу, установи.

У разі, коли між працівником і власником досягнуто домовленості про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП України (угода сторін), трудовий договір припиняється у строк, визначений сторонами. Така домовленість може бути анульована лише за взаємної згоди на це власника та працівника. Відкликання в такому разі працівником заяви про звільнення за відсутності на це згоди власника правового значення не має.

5. Який порядок звільнення працівника шляхом його переведення до іншого закладу, установи?
Переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію є підставою для розірвання трудового договору за попереднім місцем роботи. Для переведення працівника в цьому випадку, крім його власної, необхідна також згода обох керівників.

Зазначене стосується й переведення працівника на роботу з одного медичного закладу до іншого. Підставою для розірвання трудового договору у зв’язку з переведенням є лист-запит за підписом керівника медичного закладу, що ініціює таке переведення, та особиста заява працівника, що звільняється. Згода працівника на переведення має бути викладена в його заяві з проханням про звільнення у зв’язку з переведенням. Припинення трудового договору в цьому випадку проводиться за п. 5 ст. 36 КЗпП України.

Згідно зі ст. 24 КЗпП України, особі, запрошеній на роботу шляхом переведення за погодженням між керівниками, не може бути відмовлено в укладанні трудового договору.

Випробувальний строк для цієї категорії працівників при укладанні трудового договору не встановлюється (ст. 26 КЗпП України).

6. Який порядок проведення розрахунку з працівником і видачі йому трудової книжки у випадку звільнення з роботи?
Обов’язком власника або вповноваженого ним органу є видачаи працівнику в день його звільнення належно оформленої трудової книжки та проведення з ним розрахунку. Причому в разі звільнення працівника з ініціативи власника або вповноваженого ним органу останній зобов’язаний також у день звільнення видати працівнику копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення (за власним бажанням, за угодою сторін тощо) копія наказу видається на вимогу працівника.

При звільненні працівника виплата сум, що належать йому від установи (закладу), проводиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У разі спору про розмір сум, що належать працівнику, власник або вповноважений ним орган повинен у зазначений вище строк виплатити суму, що не викликає заперечень.


Голова обкому профспілки П.І.Потапко

Вик. Барабаш Р.М.

(0462) 77-44-90

Надсилається для розміщення в розділі сайту

ПРОФСПІЛКА ІНФОРМУЄ”

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Випуск 78 "Охорона здоров'я" Довідника кваліфікаційних характеристик професій (дкхп) працівників розроблено з урахуванням змін державних...

Хмельницька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України
Статутом Профспілки працівників освіти І науки України та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам...

Методичні рекомендації визначення нормативів навантаження на медичних...
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013...

Звітність
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному...

Миколаївська обласна державна адміністрація управління охорони здоров’я нака з
Моз україни від 21. 01. 2016 року №29 «Про внесення змін до первинних облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення», та з метою...

Методичні вказівки до практичних занять із теми «Організація окремих...
«Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності. Менеджмент системи охорони здоров’я» з...

Методичні рекомендації Київ
Рекомендовано для практичного використання в роботі технічними інспекторами праці, представниками Профспілки з охорони праці, громадськими...

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору...
Причини тривалого обговорення Концепції: по-перше, у цьому році пройшла певна трансформація бачення ролі фармацевтичного сектору...

Професійна спілка працівників агропромислового комплексу України...
Профспілки – працівників агропромислового комплексу, сільського господарства, харчової та переробної промисловості, обслуговуючих,...

М іністерство охорони здоров’я україни ду «український інститут стратегічних...
Управлінської діяльності охорони здоров’я регіонального рівня на основі її інформатизації

Класифікація здоров’язберігаючих технологій
Всі проблеми, пов’язані із здоров’ям людини, традиційно відносять до компетенції медиків, до системи охорони здоров’я. І хоча поняття...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...

«Міжнародні стандарти прав людини у сфері охорони здоров'я» Зміст
Розділ Особливості основних міжнародно-правових актів з врегулювання прав людини на здоров’я в сфері охорони здоров’я 6

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація...
Робоча навчальна програма складена для студентів VI курсу за кредитно – модульною системою навчання спеціальності 12010001 – Лікувальна...

П л а н
Державний заклад “київська обласна санітарно-епідеміологічна станція міністерства охорони здоров’я україни”

Методичні рекомендації щодо приведення обробки персональних даних...
Реєстр медичних, фармацевтичних та науково-педагогічних працівників системи моз україни

Міністерство охорони здоров'я україни
В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб десятого перегляду (мкх-10) та з метою...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт