Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ "ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ"
(для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 7.050106 "Облік та аудит" )

Харків - ХНАМГ - 2004

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.050106 "Облік та аудит" - Укл.: к.е.н. Карпушенко М.Ю., Сіробаба Л.А. - Харків: ХНАМГ, 2004. - 40 с.
Укладачі: к.е.н. М.Ю.Карпушенко

Л.А. Сіробаба

Рецензент: доц., к.е.н. Н.І.Гордієнко

Рекомендовано кафедрою обліку та аудиту, протокол №2 від 27.02.2004 р.

Загальні положення
1.1. Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з:

- організації та проведення обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • порядку документального забезпечення та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та бухгалтерських регістрів найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами;

 • відображення фінансово-господарських процесів та операцій в іноземній валюті в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового поля України та на підставі первинних документів.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під керівництвом викладача після самостійного вивчення теми, користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.

  1. Метою самостійної роботи студента є:

 • засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення теоретичного матеріалу;

 • формування самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень;

 • розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і специфічних міжнародних економічних операцій

До кожної теми дисципліни додаються перелік понять, питання для самостійного вивчення та завдання.

Розподіл часу практичних занять відповідно до кожної теми наведений у табл..1:
Таблиця 1

Найменування теми

занять

Кількість годин

Тема 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності

1

2

Тема 2. Здійснення валютних операцій

2

2

Тема 3 .Облік валютних операцій

3,4,5

6

Тема 4. Облік імпортних операцій

6, 7

4

Тема 5. Облік експортних операцій

8,9

4

Тема 6. Облік операцій із давальницькою сировиною та бартерних операцій

10,11

4

Тема 7. Облік кредитних (фінансових) операцій

12

2

Тема 8. Облік інвестиційних операцій

13,14

4

Тема 9. Облік інших зовнішньоекономічних операцій

15, 16

4

Тема 10. Облік у вільних економічних та офшорних зонах

17, 18

4

РАЗОМ
362. Вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Заняття 1

Мета заняття:

- розглянути поняття зовнішньоекономічної діяльності;

- засвоїти, хто може бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності;

- одержати навички складання зовнішньоекономічних контрактів;

- освоїти зміст та значення базисних умов поставок відповідно до правил "ІНКОТЕРМС".
Ключові терміни та поняття:

Зовнішньоекономічна діяльність, експорт, реекспорт, імпорт, реімпорт, квота, ліцензія експортна (імпортна), демпінг, зовнішньоекономічний договір, базисні умови поставки, франко.
Дати відповіді на наступні запитання:

1. Суб'єкти та об'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Види зовнішньоекономічної діяльності.

3. У чому полягають особливості укладення договорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

4. Які види зовнішньоекономічної діяльності підлягають ліцензуванню і квотуванню?

5. Які умови визначаються згідно з Правилами ІНКОТЕРМС?
Завдання для практичної роботи
Завдання №1.1

Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміна

Таблиця 2Термін

Визначення

1

2

3

1

Зовнішньоекономічна діяльність

А) Діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами

2

Експорт (експорт товарів)

Б) Продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за кордон без доробки товарів, які раніше були імпортовані на територію України

3

Імпорт (імпорт товарів)

В) Придбання раніше експортованого без доробки товару із ввезенням з-за кордону

4

Реекспорт

Г) Вивезення за межі України (придбання із-за кордону України) капіталу в будь-якій формі (валютні цінності, продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права) з метою отримання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльності.

5

Реімпорт

Д) Придбання (у тому числі з оплатою у не грошовій формі) українськими суб’єктами ЗЕД в іноземних суб’єктів господарської діяльності з ввозом або без ввозу цих товарів на територію України.

Продовження таблиці 2

1

2

3

6

Експорт (експорт капіталу)

Продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам діяльності (у тому числі з оплатою в не грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів за митний кордон України

7

Іноземні інвестиції

Будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі)

8

Квота експортна (імпортна)

Належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого строку визначених товарів або валютних цінностей з метою інвестицій та кредитування

9

Ліцензія експортна (імпортна)

Граничний обсяг певної категорії товарів, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого строку і який визначається в натуральних або вартісних одиницях

10

Товар

Усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що викладаються іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні, в результаті чого утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект

11

Підприємницька діяльність

Діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними та має місце як на території України, так і за її межами.


Завдання № 1.2

На підставі рис. 1.1 необхідно:

1) охарактеризувати основні методи організації експортно-імпортних операцій;

2) визначити переваги кожного з методів;

3) зазначити та охарактеризувати основних посередників у зовнішньоекономічній діяльності


Рис. 1.1 - Основні методи організації експертно-імпортних операцій

Завдання №1.3

Визначити виходячи з правил ІНКОТЕРМС, до якої з груп відносяться наступні умови поставки (табл. 3):

Таблиця 3

Умови поставки

Група

Обов'язки продавця вважаються виконаними після передачі товару транспортної організації
Товар відвантажується покупцю на заводі-виробнику
Товар доставляється іноземному покупцю продавцем
Товар доставляється іноземному покупцю продавцем, при цьому витрати із страхування доставки вантажу несе покупець

Завдання №1.4

Необхідно:

 • визначити, послугами якого виду посередників необхідно скористатися підприємству в кожній з наведених ситуацій;

 • пояснити свій вибір.

Дані для виконання:

ТзОВ „Мета” має намір здійснити експортну поставку через посередника:

А) від свого імені за свій рахунок;

Б) від імені та за рахунок посередника.
Завдання для самостійної роботи
Завдання №1.5

Необхідно:

 • Зазначити, які суттєві пункти контракту були пропущені сторонами при його укладанні.

Дані для виконання:

Контракт №03-01, що був підписаний 15 січня ц.р. у м. Харкові між ТзОВ „Мета”, м. Харків, Україна (продавець), в особі директора Паудіна Ігоря Олеговича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та компанії ”, Ізраїль, (покупець), в особі директора Самна Ф.І., що діє на підставі Статуту. В контракті зазначені наступні пункти:

 1. Предмет договору

 2. Кількість та якість товару

 3. Походження товару

 4. Строки поставки

 5. Умови приймання

 6. Претензії

 7. Арбітраж

 8. Юридичні адреси сторін


Питання для самостійної роботи:

 1. Види посередників у зовнішньоекономічній діяльності.

 2. Заходи валютного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Напрями валютного контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Література: 1,2,3,8.
Заняття 2

Мета заняття:

- засвоїти поняття валютних цінностей та валютних операцій;

- розглянути порядок відкриття банками рахунків в іноземній валюті та порядок придбання іноземної валюти.
Ключові терміни та поняття:

Валютні цінності, рахунки в іноземній валюті, індивідуальна ліцензія, обов'язковий продаж валюти, валютний курс, вільноконвертована валюта, транзитний валютний рахунок, поточний валютний рахунок.

Дати відповіді на наступні запитання:

1 Які цінності відносяться до валютних цінностей?

2. Який порядок відкриття рахунків в іноземній валюті?

3. Які обмеження існують при здійсненні розрахунків в іноземній валюті?

4. Який строк проведення розрахунків в іноземній валюті?

5. Які валютні кошти не підлягають обов'язковому продажу?
Завдання для практичної роботи
Завдання №2.1

Вказати граничний термін здійснення розрахунків з нерезидентами по наведених нижче валютних операціях, враховуючи, що граничний термін розрахунків -90 днів(табл. 4):

Таблиця 4

Дата здійснення операції

Операції

Граничний термін розрахунків

20.09-виписка ВМД

Експорт продукції
20.01-підписання акту

Виконання консалтингових послуг
23.02-перерахування коштів

Авансовий платіж за товар, що імпортується
24.04-виписка векселя

Виписка векселя в оплату за товар, що імпортується

Завдання №2.2

Визначити, які з перерахованих надходжень підлягають обов'язковому продажу, а також розмір обов'язкового продажу валюти.


Таблиця 5п/п

Види надходжень

Розмір надходжень, дол.

Підлягає обов'язковому продажу, дол.

1

Одержаний кредит

35000,0
2

Одержана оплата від покупців

2000,0
3

Придбана валюта для розрахунків з іноземними постачальниками

15000,0
4

Одержані кошти від іноземного засновника у вигляді внеску до статутного фонду

180000
5

Одержані кошти від покупця за договором, в якому підприємство виступає комісіонером

16000
6

Одержані відсотки за розміщення засобів на депозитному рахунку в іноземній валюті

150
7

Одержаний аванс від покупців

18000
8

Одержані кошти від покупця за договором, в якому підприємство виступає консигнантом

21000
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Облік зовнішньоекономічної діяльності
Гордієнко Н.І., Карпушенко М. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)....

Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

К. В. Сухарева менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Коваленко Н. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Види механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва...
Ицтва у сфері зовнішньоекономічної діяльності механізми фінансового забезпечення потребують типологізації. Типологізація важлива...

Методичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для студентів...
Для студентів спеціальності 03060401- "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Наказ
Про введення в дію Технологічної схеми здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності...

Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять для студентів...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності». Підготовлено для студентів факультету «Економіка транспорту» усіх форм навчання спеціальності...

Конспект уроку з технології для 10 класу Тема Загальні основи проектування...
Мета Формувати соціальну, інформаційну компетентності, сприяти засвоєнню знань про основи проектування у сфері виробництва, навчити...

1 Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства
Науковцями відзначається, що створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах виправдано, якщо [41, c. 37]

: 339 012 Карман С. В, к е. н., доцент, Почерніна Н. В., к е. н., доцент
Компетенції економіста з міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності

Засідання на тему «Актуальні питання зовнішньоекономічної діяльності та митного регулювання»
Голові Громадської ради при Луганській митииці, президенту Луганської ртпп кириченку С. О

Зразок заповнення платіжного доручення
Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) з урахуванням...

Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів...
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку

Д До наказу Міжрегіональної митниці дфс в від 31. 05. 2017 №43
Дфс контролю за дотриманням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законом порядку переміщення товарів,...

Курсова робота з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
Ххі століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними...

Програма призначена для розвитку та виховання творчих, інтелектуальних,...
України, всесвітня історія, основи правознавства, основи економіки І підприємництва, основи філософських знань, громадянська освіта...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт