Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 09 06 03, 09 06 03

Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 09 06 03, 09 06 03

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства

До друку дозволяю

Перший проректор

Г.В.Стадник

Методичні вказівки та робоча програма

переддипломної практики
(для студентів 5, 6 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальностей 7.09 06 03, 8.09 06 03
“Електротехнічні системи електроспоживання”)Харків - ХНАМГ - 2007
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.09 06 03, 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Калюжний Д.М., Саприка О.В. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.

Укладачі: Т.В. Блощенко,

О.М. Довгалюк,

Д.М. Калюжний,

О.В. Саприка.


Рецензенти: проф. д.т.н. О.Г. Гриб,

доц., к.т.н. Є.Д. Дьяков

Рекомендовано кафедрою “Електропостачання міст”,

протокол № 6 від 29 січня 2007 р.


Зміст

Стор.


Вступ 4

1.1. Мета і завдання практики 5

1.2. Зміст переддипломної практики 6

2.1 Розробка програм практики, їхнє узгодження і коригування 13

2.2 Підписання договорів з підприємствами на проведення
практики 13

2.3 Розподіл студентів за місцями практики і призначення
керівників 14

2.4 Проведення переддипломної практики 14

2.5 Контроль за проведенням переддипломної практики 14

2.6 Складання звіту з практики 15

2.7 Підбиття підсумків переддипломної практики 19

Календарний графік проходження практики 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

ДОДАТОК А
Зразок оформлення листа на практику 22

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики 23

ВступПереддипломна практика є кінцевим етапом навчання в академії. Для випускників спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” в якості баз практики приймаються підприємства електричних мереж, служби головного енергетика підприємства, науково-дослідні і проектні інститути, які здійснюють розробку і проектування систем електропостачання міст, промислових районів, підприємств.

Під час переддипломної практики студент має отримати навички проектування систем електропостачання й експлуатації основного електротехнічного устаткування; збору інформації про види приймачів електричної енергії і електроустаткування, їхні параметри, характеристики, режими роботи, читання і складання принципових електричних схем мереж, захистів і автоматики, проведення робіт на електроустановках відповідно до ПТБ і ПТЕ.

При написанні робочої програми технологічної практики використані матеріали наскрізної програми практики для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальності 6.09 06 03, 7.09 06 03, 8.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання” [1].
1. Переддипломна практика

1.1. Мета і завдання практикиПереддипломна практика має на меті сформувати у фахівця-випускника академії професійні практичні знання, уміння і навички, необхідні для роботи на підприємствах і організаціях по спорудженню, експлуатації і ремонту електричної частини електроенергетичних установок районів, міст і промислових підприємств, а також у проектних і науково-дослідних організаціях відповідного профілю на посаді майстра й інженера дільниці, чергового інженера, інженера електротехнічної лабораторії, інженера з ремонту й експлуатації електроустаткування, інженера проектної організації, молодшого наукового співробітника.

Метою практики є практична підготовка до самостійній роботі на посаді інженер-електрика за фахом, збір матеріалів для дипломного проектування, поглиблення і закріплення теоретичних знань.
Завдання практики: вивчення організації конструкторської роботи, порядку розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і конструкторської документації на підприємствах, методики проектування і застосування ЕОМ при розробці проектів системи електропостачання; придбання практичних умінь і навичок з проектування і модернізації систем електропостачання; ознайомлення з питаннями промислової естетики при проектуванні систем електропостачання; вивчення новітніх досягнень науки і техніки і порядку їхнього впровадження, ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи, патентознавства і винахідницької діяльності при експлуатації і проектування систем електропостачання; придбання навичок проведення науково-дослідної роботи, впровадження результатів НДРС, підготовки наукових доповідей і статей; збір матеріалів для дипломного проектування; узагальнення і систематизація, закріплення і поглиблення знань з дисциплін: електропостачання міст та промислових підприємств, охорона праці, організація і планування виробництва; придбання практичних навичок, знань і умінь з професійної діяльності в галузях, де є системи електропостачання на посаді інженер-електрика.
У результаті проходження практики студенти повинні:

Знати: основний технологічний процес підприємства; електротехнічне устаткування технологічних установок, силових електроустановок і мереж підприємства, його основні характеристики; режими роботи; принципові електричні схеми електропостачання; наслідки перерв електропостачання основних об’єктів підприємства та міста; показники якості електроенергії і заходи щодо їхнього поліпшення; вплив параметрів основного силового устаткування на режим, техніко-економічні показники і схему системи електропостачання; основні пристрої захисту, виміру, автоматики, телемеханіки і телекерування в системі електропостачання, їхнє призначення, порядок функціонування; основні методи й усунення пошкоджень у силовому устаткуванні; правила і заходи щодо охорони праці (в обсязі ІV кваліфікаційної групи з ТБ), організацію, планування і управління виробництвом відповідно до системи електропостачання; методику основних і техніко-економічних розрахунків.
Вміти: аналізувати результати виміру параметрів режимів основного устаткування з метою їхнього використання для наступної оптимізації чи вибору режимів роботи і параметрів устаткування і мереж системи електропостачання; збирати основні необхідні дані для проектування системи електропостачання підприємства чи його підрозділів; дублювати інженера-електрика з питань експлуатації чи проектування системи електропостачання; проводити наукові дослідження, спрямовані на удосконалювання системи електропостачання.
Придбати навички: проектування систем електропостачання й експлуатації основного електротехнічного устаткування; збору інформації про види електроприймачів і електроустаткування, їхні параметри, характеристики, режими роботи, читання і складання принципових електричних схем мереж, захистів і автоматики, проведення робіт на електроустановках відповідно до ПТБ і ПТЕ.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...

Економічний факультет
Методичні вказівки для проходження переддипломної та передмагістерської виробничої практики студентів V курсу спеціальності 03050901...

С. М. Шуляренко програма І методичні вказівки
Програма І методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів денної форми навчання спеціальності «Облік І...

Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки І системи» І «Проектування, монтаж та...

Робоча програма з виробничої практики студентів денної та заочної...
Результати роботи студенти оформлюють у вигляді звіту з практики. Оцінюють результати роботи студентів спочатку керівники практики...

Методичні вказівки по оформленню дипломних та курсових проектів для...
Методичні вказівки по оформленню дипломних та курсових проектів для студентів окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання за напрямом...

Робоча програма проходження виробничої практики для студентів денної...
Баланюк І. Ф. – д е н., професор кафедри обліку І аудиту двнз «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Робоча програма переддипломної виробничої практики для студентів...
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку

Н. С. Вінтаєва зображення фігури людини
Фігури людини: методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів «рисунок, живопис, скульптура» І «рисунок людини І ландшафту»...

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр»
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка»...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Фінанси І кредит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм...

Робоча навчальна програма з переддипломної практики навчальний посібник...
...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт за Європейською...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт за єктс для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 020303...

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до написання І захисту курсової роботи для студентів...
Порядок виконання курсової роботи

Методичні вказівки до виконання курсово го проекту з дисципліни "криптографія...
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки для студентів спеціальності...

Програма виробничих практик для студентів денної та заочної форми навчання
Наскрізна програма проходження виробничих практик для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Облік І аудит"

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт