Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

К. В. Сухарева менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

К. В. Сухарева менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н. М. Коваленко

К. В. Сухарева
МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр»


Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № ___ від __ __ 2013

Запоріжжя

2013
УДК: 005.7 : 339.5 (075.8)

ББК: У32–21 + У 580 я 73

Коваленко Н. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / Н. М. Коваленко, К. В. Сухарева. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 60 с.
Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо проходження практики як невід’ємної складової професійної підготовки у вищих навчальних закладах.

У навчально-методичному виданні викладено необхідний для студентів матеріал, що оптимізує та роз’яснює процес проходження практики під час університетського навчання.

Методичні рекомендації розраховані на студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» денної та заочної форм навчання факультету менеджменту Запорізького національного університету, які навчаються за професійним спрямуванням та спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Рецензент Куреда Н. М.
Відповідальний за випуск Григор’єв С. М.
ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................4

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ.............6

1.1 Мета та завдання проведення практики..............................................................6

1.2 Бази практики.........................................................................................................9

1.3 Організація та керівництво практикою.............................................................10

1.4 Обов'язки студентів при проходженні практики..............................................12

1.5 Форми і методи контролю проходження практики..........................................14

1.6 Вимоги до оформлення звіту про проходження практики та індивідуального завдання студента…………………………………………………………………..14

1.7 Критерії оцінювання результатів проходження практики за кредитно-модульною системою................................................................................................18

ІІ. НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «ВСТУП ДО ФАХУ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»................................20

2.1 Мета, завдання та результати практики............................................................20

2.2 Зміст навчальної практики……………………………………………………..21

ІІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»………..........................................27

3.1 Мета, завдання та результати практики............................................................27

3.2 Зміст виробничої практики.................................................................................27

ІV. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ «СПЕЦІАЛІСТ» ТА «МАГІСТР»………...........33

4.1 Мета, завдання та результати практики............................................................33

4.2 Зміст виробничої практики.................................................................................35

4.2.1 Зміст завдань виробничої практики, що формують компетенції фахового спрямування…………………………………………………………………….......36

4.2.3 Науково-дослідна та педагогічна діяльність (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»)………………………………………………...43

V. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ «СПЕЦІАЛІСТ» ТА «МАГІСТР».......................48

5.1 Мета, завдання та результати переддипломної практики…………………...48

5.2 Зміст переддипломної практики………………………………………………48

ЛІТЕРАТУРА.............................................................................................................51

ДОДАТКИ..................................................................................................................52
ВСТУП

Процеси, що відбуваються у сучасному економічному середовищі, надзвичайно складні та багатогранні. Це обумовило зміни підходів до організації управління виробничими процесами та колективами працівників. Нові умови господарювання визначають посилення ролі менеджера в організації виробництва, в управлінні колективами, більше вимог висувається до особистих та професійних якостей менеджера.

Визначені проблеми потребують подальшого покращення якості підготовки спеціалістів у вітчизняних вузах. Важливу роль у навчальному процесі та сприянні підготовці висококваліфікованих спеціалістів відіграє практика.

Практична підготовка студентів є необхідною складовою навчального процесу. Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних форм власності та різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними технологіями навчання, навичками майстерності у галузі їхньої майбутньої професії, формування в них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань професійних умінь та навичок, виховання потреби систематично оновлювати знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності, розвиток індивідуальних здібностей майбутніх менеджерів.

Наскрізна програма практики складена на підставі освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста та магістра, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та «Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів», затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти України від 14.02.1996 р.

Наскрізна програма практики є навчально-методичним виданням, що визначає порядок проведення та зміст чотирьох видів практики галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування».

Програми практики складені на підставі Державних стандартів, «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні», освітньо-кваліфікаційних характеристик і відповідають навчальному та робочому планам за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та спеціальностями 7.03060104 і 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

У процесі практики відбувається не лише перевірка теоретичної та практичної підготовки студентів до самостійної роботи, але й створюються можливості для збагачення творчого потенціалу особистості майбутнього менеджера. Адже якісного навчання і виховання студентів можна досягти лише у тому випадку, якщо весь спектр професійних обов’язків виконується творчо, систематично здійснюється пошук ефективних форм і методів вирішення завдань відповідно до поставлених цілей.

Практика студентів професійного спрямування та спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» проводиться у державних і комерційних організаціях різних форм власності та різних галузей економіки з метою поглиблення отриманих теоретичних знань і набуття практичних навичок у галузі управління.

Основні складові програм практики:

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами.

ІІ. Контроль і керівництво практикою.

ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики.

Навчальними планами передбачено наступне співвідношення видів практики із формою навчання та освітньо-кваліфікаційним рівнем (Таблиця 1).
Таблиця 1

Форма

навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Курс

Вид практики

денна

Бакалавр

1

Навчальна практика «Вступ до фаху»

4

Виробнича практика

денна

Спеціаліст

1

Виробнича практика

Переддипломна практика

денна

Магістр

1

Виробнича практика

Науково-дослідна та педагогічна діяльність

2

Переддипломна практика

заочна

Бакалавр

1

Навчальна практика «Вступ до фаху»

5

Виробнича практика

заочна

Спеціаліст

1

Виробнича практика

Переддипломна практика

заочна

Магістр

1

Виробнича практика

Науково-дослідна та педагогічна діяльність

2

Переддипломна практика


Тривалість кожного з видів практики регламентується відповідним графіком навчального процесу.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ  1. Мета та завдання проведення практики


Практика є складовою навчального процесу студентів у вищих навчальних закладах.

Програми практики спрямовані на засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Нормативне забезпечення проведення практики:

 • закон України «Про вищу освіту»;

 • наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні»;

 • державні стандарти, освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики;

 • навчальні та робочі плани за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійним спрямуванням «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та спеціальностями 7.03060104 і 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;

 • програми практики;

 • інструкції з охорони праці та навколишнього середовища.

Перелік усіх видів практики для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами.

На молодших курсах одним із завдань практики є оволодіння студентами професією, що відповідає фаху навчання.

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням кваліфікаційної роботи бакалавра або дипломної роботи спеціаліста та магістра. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У процесі проходження практики на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Головними завданнями проходження студентами практики є:

 • ознайомлення студентів із майбутньою професією менеджера;

 • вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів та принципів їх функціонування;

 • систематизація теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;

 • оволодіння сучасними методами аналізу та оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності у науково-технічній, виробничій, торговельній та інвестиційно-фінансовій сферах;

 • засвоєння інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління.

Під час проходження практики студенти повинні:

 1. визначити місце об’єкта практики у господарській та регулятивній структурі економіки України;

 2. ознайомитися з наявним інформаційним та методичним забезпеченням аналізу діяльності бази практики;

 3. оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;

 4. проаналізувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на базах практики;

 5. оцінити конкурентні позиції об'єкта практики на внутрішньому та зовнішньому ринках;

 6. сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об’єкта практики.

У процесі проходження практики студенти повинні отримати результати, які втілюються у набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері менеджменту ЗЕД, науково-дослідної та педагогічної діяльності, а саме:

 • визначати предмет та об’єкт зовнішньоекономічної діяльності;

 • досліджувати та аналізувати зовнішньоекономічну кон’юнктуру в цілому та на основних товарних ринках;

 • оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства;

 • виявляти фактори прямого і непрямого впливу на зовнішньоекономічну діяльність;

 • розробляти конкретні пропозиції щодо удосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування;

 • користуватись існуючим арсеналом методів та інструментів аналізу й прогнозування макроекономічних показників зовнішньоекономічної діяльності;

 • розробляти нові методичні підходи до аналізу зовнішньоекономічної діяльності та розроблення прогнозних показників її розвитку на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу;

 • професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційних системах та оволодіти новітніми технологіями обробки інформації;

 • визначати відповідність використання набутих світовим досвідом моделей і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та адаптувати їх до реалій української економіки;

 • брати участь у системах комунікації з вітчизняними і зарубіжними партнерами, засвоїти етику ділового спілкування з представниками різних структур з метою виявлення потенційних партнерів проектів, проводити їх попередню порівняльну оцінку і селекцію;

 • володіти теоретико-методологічними засадами аналізу зовнішньоекономічної політики України та її пріоритетами за різними напрямами реалізації;

 • застосовувати сучасні методи наукових досліджень світогосподарських процесів;

 • знати процедури проведення аналітичного дослідження, класифікацію економічних показників. Уміти формулювати наукову проблему й обґрунтовувати тему дослідження;

 • ідентифікувати об'єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження;

 • складати попередній план роботи, грамотно і логічно викладати текст роботи, оформляти наукову роботу відповідно до вимог;

 • володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними й економіко-математичними методами й моделями в економічних дослідженнях і економічному аналізі. Уміти застосовувати ці методи й моделі при вирішенні конкретних аналітичних завдань;

 • застосовувати в економічних дослідженнях основні поняття й категорії системного підходу, співвідношення системного підходу з комплексним і вузькоспеціалізованими критеріями. Уміти використовувати методи системного підходу при проведенні економічних досліджень;

 • застосовувати синергетичну концепцію самоорганізації, ідеї й закони синергетики, синергетичну парадигму дослідження економічних процесів і явищ, основи економічної синергетики. Уміти використовувати методи синергетики при розв’язанні конкретних науково-дослідних завдань;

 • розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення чинних та формування нових освітньо-професійних програм, нормативно-правових та інституційних змін у сфері освітньо-професійної діяльності;

 • готувати лекції та методичне забезпечення для проведення практичних занять;

 • добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та інтенсивні технології викладання з урахуванням особливостей контингенту та специфіки дисциплін.

За результатами проходження практики студенти подають науковому керівникові звіт про проходження практики та індивідуальне завдання.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для студентів...
Для студентів спеціальності 03060401- "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Менеджмент інноваційної діяльності
«Менеджмент І адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»...

Облік зовнішньоекономічної діяльності
Гордієнко Н.І., Карпушенко М. Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей)....

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять для студентів...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності». Підготовлено для студентів факультету «Економіка транспорту» усіх форм навчання спеціальності...

Конспект лекцій
...

Методичні рекомендації до виконання
Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності)" галузі знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" напряму...

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...

Програма І робоча програма з навчальної дисципліни “ Фінансово-економічний...
...

Види механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва...
Ицтва у сфері зовнішньоекономічної діяльності механізми фінансового забезпечення потребують типологізації. Типологізація важлива...

Методичні вказівки до вивчення курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 050106...

Харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент організацій» спеціалізацій «Магістр менеджменту організації», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент...

Наказ
Про введення в дію Технологічної схеми здійснення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані у зоні діяльності...

Методичні вказівки Київ 2013 міністерство освіти І науки україни...
«Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»...

Управління інноваційною діяльністю
«Менеджмент» спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»; напряму підготовки «Специфічні категорії» спеціальності...

Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання...
«Технічна експлуатація готелів І туристських комплексів» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання професійного напряму...

1 Сутність організації зовнішньоекономічної діяльності торговельно-посередницького підприємства
Науковцями відзначається, що створення власних зовнішньоекономічних служб на підприємствах виправдано, якщо [41, c. 37]База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт