Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про надання маркетингових послуг

Про надання маркетингових послуг

ДОГОВІР №_____

ПРО НАДАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОСЛУГ


м. Київ

"____" ___________ 2012 р.


Товариство з обмеженою відповідальнісьтю «_____________________»

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Виконавець") в особі генерального директора_________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________статуту_________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,
та Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________»

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Замовник") в особі генерального директора

_____________________________________________________________________________.,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________статуту_________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець зобов'язується надати Замовнику за плату послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямками, що цікавлять Замовника і які визначені у цьому Договорі.

1.2. Об'єктом маркетингових досліджень за цим Договором є: ___________

______________ продукція, що реалізується замовником____________

(зазначається конкретна продукція або перелік та загальна характеристика продукції)

______________________________________________________________________.

1.3. Територія, щодо якої проводяться маркетингові дослідження за цим Договором: _____________м. Київ, Київська обл. _________________.

(зазначається відповідний регіон або територія)

1.4. Методами та способами проведення маркетингових досліджень Виконавцем за цим Договором є _дослідження попиту та пропозиції_.
2. НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Маркетингові дослідження здійснюються Виконавцем за наступними напрямками:

- можливості та перспективи ведення комерційних операцій щодо об'єкта маркетингових досліджень на території, щодо якої проводяться маркетингові дослідження;

- визначення діючих та потенційних конкурентів на відповідному сегменті ринку;

- загальна характеристика умов роботи конкурентів;

- загальна характеристика обігу аналогічної об'єкту маркетингових досліджень продукції конкурентів (обсяг пропозиції, якість, ціни, сервіс, розрахунки та ін.);

- розрахунки цін, відомості про їх динаміку;

- ступінь розвитку ринкової інфраструктури (транспорт, склади, мережі, зв'язки та ін.);

- ступінь розвитку комерційної інфраструктури;

- попит на продукцію, перспективи його розвитку;

- відомості про потенційних споживачів;

- можливість, доцільність та ефективність проведення рекламних кампаній;

- прогноз стану кон'юнктури ринку;

- стан і практика застосування господарського законодавства.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язаний:

- надати результати досліджень з детальним та повним описом усіх питань у відповідності до узгоджених напрямків досліджень;

- у випадку залучення до проведення досліджень третіх осіб забезпечити повну конфіденційність отриманої від Замовника інформації.
4. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов'язаний:

- надати Виконавцю за його вимогою всю наявну у Замовника інформацію, яка необхідна для результативного проведення досліджень;

- прийняти результати досліджень у Виконавця негайно (не пізніше 10 календарних днів) після отримання письмової заяви Виконавця про закінчення проведення маркетингових досліджень за цим Договором;

- виплатити Замовнику плату за надання послуг визначену цим Договором.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРЕДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

5.1. Виконавець самостійно організовує роботу з проведення маркетингових досліджень.

5.2. Виконавець надає результати досліджень у письмовому вигляді. Моментом надання результатів досліджень вважається день надання звіту.

5.3. Замовник має право в строк до 5-ти календарних днів, після надання результатів маркетингових досліджень, вимагати від Виконавця доопрацювання деяких положень, що містяться у наданих Виконавцем матеріалах, та (або) надання додаткової інформації в межах встановленого за цим Договором обсягу маркетингових досліджень. Виконавець зобов'язаний задовольнити обґрунтовану вимогу Замовника протягом 5 календарних днів з моменту отримання такої вимоги від Замовника у письмовій формі.

5.4. У разі якщо Замовником не буде пред'явлено письмових вимог щодо доопрацювання результатів маркетингових досліджень у строк, визначений у п. 5.3 цього Договору, то результати маркетингових досліджень вважаються зданими Замовникові без претензій з боку останнього.
6. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник за цим Договором виплачує Виконавцю плату за надання послуг в розмірі 29 720,00 (двадцять дев’ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

6.2. Строки оплати:

- протягом 5 робочих днів з моменту підписання даного договору.

6.3. Підставою для оплати є підписаний сторонами даний Договір.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.1 цього Договору та закінчується «___» ____________ 20__р.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10.8. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК


ВИКОНАВЕЦЬподілитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання маркетингових послуг
...

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

Інформація про роботу Центру адміністративних послуг міської ради...
Результатом здійснення Концепції реформування системи надання адміністративних послуг в Україні є Центри надання адміністративних...

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Порядок організації роботи учасників Центру надання адміністративних...
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2013 №588 "Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг"...

Регламент центру надання адміністративних послуг Кам’янка-Бузької...
Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року №588 "Про затвердження...

Про роботу центрів надання адміністративних послуг з обслуговування...
Ро адміністративні послуги”, відповідно до якого при міських радах (їх виконкомах) І райдержадміністраціях були створені центри надання...

Регламент роботи Новомосковського центру надання адміністративних послуг
Регламент) встановлює порядок діяльності Новомосковського центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Проект
Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська та Переліку адміністративних послуг, що надаються...

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Регламент процедурних дій адміністраторів, державних адміністраторів...
Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Регламент Центру надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради
Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі центр), порядок дій адміністраторів...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Правила надання послуг з фінансового лізингу товариства з обмеженою відповідальністю
Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг», Закону України «Про фінансові...

Запропонований шаблон договору може бути використаний для оформлення...
Договірні відносини у зв’язку з наданням послуг урегульовані Главою 63 Цивільного кодексу України

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт