Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України

Закон України

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Проект


Закон України

Про ринок вугільної продукції

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку вугілля, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та забезпечення умов вільного та сталого постачання вугільної продукції.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 1. базовий актив деривативу (базовий актив) – вугільна продукція певної товарної групи (позиції), щодо якої укладаються деривативи;

 2. базовий показник деривативу (базовий показник) – ціна вугільної продукції певної товарної групи (позиції) чи ціновий індекс;

 3. біржовий контракт – договір купівлі-продажу вугільної продукції, укладений на вугільній біржі або дериватив, базовим активом якого є вугільна продукція або базовим показником якого є ціна вугільної продукції чи ціновий індекс вугільної продукції;

 4. біржовий ринок вугільної продукції – сукупність правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням біржових контрактів;

 5. вугільна біржа - суб'єкт господарювання, який надає послуги в організації централізованого укладення біржових контрактів шляхом проведення електронних біржових торгів, виявленні попиту і пропозицій на вугільну продукцію та інше;

 6. виробник вугільної продукції - суб’єкт господарювання, що здійснює видобування та/або виробництво вугільної продукції з метою її подальшого продажу;

 7. вугільна продукція – придатне для споживання рядове (без переробки) кам’яне вугілля, антрацит або лігніт (буре вугілля) та продукти первинної переробки (сортування, збагачення, брикетування та інше) вугілля;

 8. дериватив – правочин, який укладається на ринку вугілля з метою зниження ризиків непостачання вугільної продукції та/або ризиків зміни ціни на вугільну продукцію у майбутньому (форвард, ф’ючерс опціон, своп).

 9. посередник - суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність з купівлі вугільної продукції з метою її подальшого перепродажу;

 10. посередник з особливим статусом - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву у випадках, передбачених цим Законом.

 11. ринок вугілля – сукупність правовідносин між суб’єктами ринку вугілля, що виникають при вчиненні правочинів, пов’язаних з обігом вугільної продукції, а також деривативів, базовим активом яких є вугільна продукція або базовим показником яких є ціна вугільної продукції чи ціновий індекс вугільної продукції;

 12. суб’єкти ринку вугілля - юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність з виробництва вугільної продукції, посередництва, а також промислового та побутового споживання вугільної продукції.

 13. споживач вугільної продукції - суб’єкт господарювання, що купує вугільну продукцію для промислового використання та/або для здійснення господарської діяльності (промисловий споживач), або з метою власного кінцевого використання для забезпечення виключно власних побутово-житлових потреб (побутовий споживач);

 14. спотовий договір (спот)правочин, який укладається на ринку вугілля між суб’єктами ринку вугілля та передбачає постачання вугільної продукції відповідної якості та у визначеній кількості у визначений спотовим договором строк, який не перевищу 30 днів з дня укладення спотового договору.

 15. ціновий індекс (індекс) - показник, що розраховується на підставі цін, що склалися за однієї чи за декількома товарними групами (позиціями) вугільної продукції, на умовах щодо якості, обсягів, поставки, розрахунків, страхування тощо, встановлених особою, що здійснює розрахунок такого індексу;

Інші терміни у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2. Правова основа ринку вугілля

Правову основу ринку вугілля становлять Конституція України, Цивільний та Господарський кодекси України, цей Закон, закони України «Про товарну біржу» та «Про електронні документи та електронний документообіг», міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інші акти законодавства України.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

РОЗділ ІІ

ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВУГІЛЛЯ. РОЛЬ ДЕРЖАВИ НА РИНКУ ВУГІЛЛЯ

Стаття 3. Засади та принципи функціонування ринку вугілля

1. Ринок вугілля функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції з обмеженнями, що встановлюються цим Законом, з урахуванням вимог законодавства, та за принципами :

1) енергетичної безпеки України;

2) раціонального використання енергоресурсів;

3) добросовісної конкуренції та недопущення її обмеження на ринку вугілля; запобігання діям та бездіяльності суб'єктів ринку, спрямованим на спричинення збитків іншим суб’єктам ринку;

4) вільного доступу на ринок та рівності всіх учасників ринку вугільної продукції;

5) недискримінаційного ціноутворення та використання ринкових індикаторів цін вугільної продукції, які складаються на світових ринках;

6) вільного та самостійного вибору продавцями та покупцями вугільної продукції виду договору на ринку вугілля та способу його укладення;

7) недискримінаційності та прозорості;

8) незалежного та неупередженого державного регулювання;

9) контроль та додержання встановлених технічних норм та стандартів якості до товарної продукції;

10) невтручання держави у функціонування ринку вугілля, за винятком випадків, передбачених законом, виключно в цілях усунення зловживань на ринку вугілля або для забезпечення енергетичної безпеки України у разі введення надзвичайного стану в порядку передбаченому законом.

Стаття 4. Державне регулювання, формування та реалізація державної політики на ринку вугілля

1. Державне регулювання ринку вугільної продукції здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі, іншими органами виконавчої влади, у випадках та в межах повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

2. Державне регулювання ринку вугільної продукції здійснюється з метою:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері торгівлі вугільною продукцією;

2) створення умов для формування ринкових цін та конкурентних засад на ринку вугільної продукції;

3) одержання та поширення інформації щодо обсягів попиту та пропозиції, цін та тенденцій на ринку вугільної продукції, своєчасного складання (коригування) прогнозного балансу вугільної продукції, розробки та вжиття відповідних заходів, спрямованих на забезпечення вугільною продукцією її споживачів в необхідному обсязі;

4) здійснення контролю за прозорістю та відкритістю ринку вугільної продукції;

5) запобігання проявам недобросовісної конкуренції та монополізації.

3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі, належать :

1) розробка відповідних нормативно-правових актів;

2) встановлення додаткових та/або особливих (специфічних) вимог до вугільної біржі, особи, що провадить клірингову діяльність, учасників торгів та клірингу державної форми власності, заходів регулювання рину, з метою обмеження ризиків на ринку вугільної продукції;

3) здійснення цінового моніторингу в ході біржових торгів та за результатами біржових торгів;

4) взаємодії з іншими органами виконавчої влади, у випадках та в межах повноважень, установлених законом, щодо розробки та впровадження заходів з упередження зловживань та маніпулювань на ринку вугільної продукції;

5) встановлення вимог щодо оприлюднення біржових курсів та цінових індексів;

6) затвердження правил біржової торгівлі у вугільній секції товарної біржі.

Стаття 5. Прогнозний баланс вугілля

 1. Прогнозний баланс вугільної продукціїофіційний документ, який розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі, строком на один рік, та затверджується Кабінетом Міністрів України, який містить показники річного планового обсягу джерел надходження вугільної продукції на ринок вугілля (обсяги імпортованої вугільної продукції, вугілля власного внутрішнього видобутку в межах України) та обсягу потреб держави та учасників ринку вугілля (обсяги прогнозованого продажу вугільної продукції), з метою збалансування власних потреб учасників ринку та забезпечення енергетичної безпеки країни;

Прогнозний баланс вугілля розробляється з метою визначення перспективного річного плану обігу вугільної продукції на ринку вугілля, балансування потреб споживання вугільної продукції та забезпечення загальнодержавного інтересу щодо сталого функціонування та розвитку підприємств вугільної промисловості та забезпечення енергетичної безпеки держави.

У прогнозному балансі вугілля зазначається:

 • річний плановий обсяг виробництва вугільної продукції в Україні;

 • річний плановий обсяг споживання вугільної продукції в Україні;

 • існуючі шляхи та джерела планомірного та своєчасного накопичення мінімально необхідного рівня вугільної продукції з урахуванням прогнозованих потреб підприємств, які здійснюють генерацію теплової та електричної енергії, щодо завантаження паливо-мастильними матеріалами в розрізі кожного сезону (місяця) у поточному році;

 • обсяги дефіциту (за наявності) вугільної продукції для забезпечення всіх державних потреб в енергетичній галузі;

 • прогнозовані джерела покриття дефіциту в розрізі кожного сезону (місяця) з визначенням основних (пріоритетних) та додаткових джерел виконання плану забезпечення державних потреб;

 • поточний індекс ціни на вугільну продукцію та прогнозні показники цінового індексу на І та ІІ півріччя;

 • розрахунок вартості дефіциту вугільної продукції та визначення суми коштів, які треба залучити для фінансування державних потреб з вугілля;

 • джерела компенсації та фінансування заходів з забезпечення державних потреб у вугільній продукції;

 • напрямки та джерела фінансування державної підтримки та програм розвитку підприємств вугільної галузі, які знаходяться в управлінні держави (дотації, субвенції, бюджетні призначення тощо).

 1. При формуванні прогнозного балансу необхідна інформація надається суб’єктами ринку вугілля центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі в порядку, визначеному законодавством.

До прогнозного балансу вугілля додається пояснювальна записка, яка має містити: аналіз поточної ситуації (наявні ресурси, можливості, проблеми та ризики), державні потреби, визначення шляхів забезпечення потреб держави з обґрунтуванням їх доцільності, розрахунки потреб у залученні додаткових коштів тощо.

Проект прогнозного балансу вугілля на наступний рік розробляється щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі та надається на затвердження Кабінету Міністрів України не пізніше 1 жовтня року, що передує наступному.

Проект прогнозного балансу вугілля та зміни до нього розробляються, обговорюються та приймаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо регуляторних актів відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, з обов’язковим урахуванням зауважень та пропозицій всіх суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, які залучені до реалізації відповідного нормативного акта.

Кабінет Міністрів України в 15-тиденний строк з моменту надходження відповідного проекту розглядає його на своєму засіданні. За результатами розгляду Кабінет Міністрів України затверджує Прогнозний баланс вугілля на наступний рік або повертає його на доопрацювання суб’єкту подання з відповідними зауваженнями.

У разі повернення проекту на доопрацювання суб’єкту подання, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі, протягом десяти днів усуває недоліки, визначені Кабінетом Міністрів України, та  повторно вносить виправлений проект Прогнозного балансу вугілля до Кабінету Міністрів Україні для затвердження.

Розділ III

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ВУГІЛЛЯ
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни
Цей Закон визначає засади організації та експлуатації автомобільного транспорту

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Закон україни
Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою І громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку...

Нове у законодавстві щодо кримінальної відповідальності нотаріуса
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...

Закон україни
...

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт