Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 22. 04. 2010р. №889

Рішення від 22. 04. 2010р. №889

Вінницька міська рада

Виконавчий комітет

Рішення

від 22.04.2010р. № 889
Про затвердження Положення

про взаємодію житлово-експлуатаційного

підприємства та старшого по будинку

Для врегулювання організаційних і господарських відносин, які виникають у сфері надання та споживання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій між їхніми виробниками (виконавцями) та споживачами, з метою створення умов для залучення населення до діяльності по забезпеченню збереження житлового фонду і дотриманню технічних та санітарно-гігієнічних норм при утриманні і експлуатації будинків, споруд та прибудинкових територій, для посилення контролю з боку мешканців будинків за виконанням своїх обов’язків всіма учасниками договірних відносин у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг їх наявності, кількості та якості, приймаючи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», керуючись ст. ст. 7, 11, 20, 21, 22, 24, 30 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. ст. 4, 5, 6, 10 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 1 ч. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ :
1. Затвердити Положення про взаємодію житлово-експлуатаційного підприємства та старшого по будинку згідно додатку (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кістіона В.Є.


Міський голова В.Б.Гройсман
Додаток 1

До рішення виконавчого комітету

від 22.04.2010 р. № 889

ПОЛОЖЕННЯ

про взаємодію житлово-експлуатаційного підприємства

та старшого по будинку
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Старший по будинку – представник мешканців житлового будинку, який представляє інтереси та волевиявлення мешканців будинку для здійснення взаємодій з обслуговуючим житлово-експлуатаційним підприємством.

Житлово-експлуатаційне підприємство (далі по тексту – ЖЕП) – суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

  1. Старший по будинку обирається по кожному багатоквартирному житловому будинку міста з метою залучення населення до співпраці з житлово-експлуатаційними організаціями по забезпеченню збереження житлового фонду і дотриманню технічних та санітарно-гігієнічних норм при утриманні і експлуатації будинків, споруд та прибудинкових територій, для здійснення контролю з боку мешканців будинку за відповідністю житлово-комунальних послуг їх кількісним та якісним показникам визначених в договорі про надання житлово-комунальних послуг.

  2. Старший по будинку здійснює свою діяльність в межах повноважень, визначених даним Положенням, та відповідно до вимог чинного Законодавства України.

  3. Дане Положення є обов’язковим для врахування в роботі всіма суб’єктами задіяних в надані та споживанні житлово-комунальних послуг.

ІІ. ОБРАННЯ ТА ПЕРЕОБРАННЯ СТАРШОГО ПО БУДИНКУ

2.1 Старший по будинку обирається (та переобирається) серед мешканців будинку на загальних зборах мешканців будинку, які організовуються обслуговуючим ЖЕП або за ініціативою мешканців будинку, з обов’язковим оформленням відповідного протоколу зборів (Додаток № 1).

2.2. Загальні збори є чинними, якщо на них присутні представники (власники) не менше 51 відсотку квартир. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах. Протокол зборів про обрання старшого по будинку з підписами мешканців передається до ЖЕП.

2.3. Житлово-експлуатаційне підприємство на протязі 3-х днів, з моменту отримання відповідного протоколу зборів мешканців, звертається до управління житлового господарства для оформлення та видачі посвідчення.

2.4. На підставі протоколу зборів по обранню старшого будинку та відповідного звернення керівника ЖЕП управління житлового господарства міської ради готує та видає старшому по будинку посвідчення встановленого зразку (Додаток № 2) термін дії якого становить 1 (один) рік.

2.5. Термін посвідчення може бути продовжений шляхом внесення, управлінням житлового господарства, відповідного запису в посвідчення, якщо старший по будинку не переобирається.

2.6. Ініціювати питання в проведенні зборів мешканців щодо переобрання старшого по будинку може:

- старший по будинку;

- житлово-експлуатаційне підприємство, в випадках передбачених цим положенням;

- мешканці відповідного житлового будинку.

2.7. Протокол загальних зборів складається у трьох примірниках, які підписуються головою та секретарем зборів, і надсилаються по одному примірнику до ЖЕП та до управління житлового господарства міської ради, один примірник протоколу зберігається у старшого по будинку.

2.8. Старший по будинку звітує про свою діяльність на загальних зборах мешканців будинку не рідше одного разу на рік.

2.9. Старший по будинку здійснює свою діяльність за участю активу мешканців жилого будинку, які мають право оцінити якість виконання ним своїх обов’язків відповідно до даного положення.

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРШОГО ПО БУДИНКУ

3.1. Здійснювати контроль кількості і якості отриманих житлово-комунальних послуг по будинку у відповідності до договірних умов.

3.2. Приймати участь у формуванні ЖЕП графіків поточного ремонту, обслуговування димовентеляційних каналів та очищення місць загального користування.

3.3. Примати участь в проведенні зустрічі зі старшими по будинку, які проводяться ЖЕП щокварталу.

3.4. Доводити до мешканців вимоги, обслуговуючого ЖЕП, правил проживання у багатоквартирному будинку, користування місцями спільного користування та прибудинковою територією.

3.5. У разі звернення мешканців будинку інформувати їх про виконані роботи ЖЕП, якість, вартість та надавати іншу інформацію отриману від житлово-експлуатаційного підприємства, управління житлового господарства та інших.

3.6. Ініціювати збори з мешканцями будинку на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку з оформленням протоколів та доводити вимоги мешканців до керівництва ЖЕП.

3.7. Контролювати та впливати на своєчасність поточної оплати мешканцями будинку, квартплати та комунальних послуг. Вживати заходи щодо недопущення накопичення боргів мешканцями за спожиті житлово-комунальні послуги.

3.8. Сприяти мешканцям у розгляді їх звернень керівництвом ЖЕП.

3.9. Надавати житлово-експлуатаційному підприємству інформацію про мешканців, які порушують правила утримання житлових будинків та прибудинкової території, санітарний стан та порушують громадський порядок.

3.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

3.11. Приймати участь в організації ЖЕП зустрічей з мешканцями житлового будинку щодо прийняття останніми дольової участі в фінансуванні капітального ремонту.

3.12. В своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради і виконавчого комітету, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

ІV. ПРАВА СТАРШОГО ПО БУДИНКУ

4.1. Представляти інтереси та права мешканців будинку в усіх підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності (ЖЕП, постачальних підприємствах тощо).

4.2. Отримувати в установленому порядку від керівництва обслуговуючого ЖЕП та постачальних підприємств інформацію, довідки, звіти, пов’язані з виконанням своїх обов’язків по обслуговуванню будинку в межах чинного законодавства та які не представляють комерційної таємниці.

4.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обслуговуючих підприємств, шляхом подання письмових рекомендацій.

4.4. Користуватися муніципальною пільгою по сплаті за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території у відповідності до прийнятого виконкомом порядку.

4.5. Отримувати від житлово-експлуатаційного підприємства та інших підприємств, які надають житлово-експлуатаційні послуги інформацію щодо вартості та формування тарифів, змін до чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства.

4.6. Проводити збори з мешканцями будинку на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку з оформленням протоколів та доводити вимоги мешканців до керівництва ЖЕП.

4.7. Щомісячно отримувати від ЖЕП та вивчати Картку фактичної собівартості утримання відповідного житлового будинку.

V. ОБОВ’ЯЗКИ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ ПІДПРИЄМСТ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

5.1. Організація заходів щодо ведення по кожному житловому будинку, який обслуговується підприємством, архівних справ до складу яких входять: технічна документація по житловому комплексу, плани, схеми, графіки виконання робіт по будинку, протоколи зборів з мешканцями будинку, акти виконаних робіт, звернення мешканців і пропозиції по обслуговуванню будинку та будь-яка інша інформація стосовно даного будинку.

5.2 Наказом керівника житлово-експлуатаційного підприємства призначається відповідальна особа за комплектацію, ведення та зберігання архівних справ по житловим будинкам.

5.3. Наказом керівника житлово-експлуатаційного підприємства з числа інженерно-технічних працівників призначаються відповідальні особи по роботі з старшим по будинку (організація зборів з мешканцями будинку, доведення інформації щодо обслуговування житлового комплексу, оформлення відповідних документів щодо утримання будинку і передачі їх до архівних справ та інше).

5.4. Надавати старшому по будинку інформацію щодо вартості та формування тарифів, змін до чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства за його вимогою.

5.5. Перед початком виконання поточних робіт по відповідному житловому будинку узгоджувати дані роботи зі старшим по будинку.

5.6. Після виконання будь-яких робіт (поточний ремонт) в житловому будинку підписувати акти-виконаних робіт зі старшим по будинку.

5.7. Надавати старшому по будинку, щомісяця до 10-го числа, для її вивчення Картку фактичної собівартості утримання відповідного житлового будинку.

5.8. Приймати участь в організації зборів мешканців щодо обрання (переобрання) старшого по будинку.

5.9. Залучати старших по будинку до проведення весняних оглядів житлових будинків з послідуючим формуванням плану поточного ремонту.

5.10. Спільно з старшим по будинку запровадити механізм ведення обхідно листа зауважень по обслуговуванню житлового комплексу (Додаток 3), який складається в 2-х примірниках (для ЖЕП та старшого по будинку). Обхідний лист заповнюється та підписується старшим по будинку 1 раз на 2 місяці, з послідуючим його вивченням, вжиттям заходів, доведення до виконання та контролю за виконанням ЖЕП.

5.11. В своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради і виконавчого комітету, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

VІ. ПРАВА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІНОГО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Ініціювати проведення позачергових зборів мешканців по переобранню старшого по будинку в разі невиконання ним своїх обов’язків, покладених цим Положенням.

6.2. Залучати старших по будинку для розгляду звернень мешканців.

6.3. Залучати старших по будинку для організації спільних заходів (в т.ч. суботники) по утриманню житлового будинку та прибудинкової території силами мешканців та ЖЕП.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Керівник житлово-експлуатаційного підприємства та старший по будинку за неналежне виконання покладених на них обов’язків, передбачених цим Положенням, несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

Керуючий справами виконкому С.Г.Чорнолуцький
Додаток 1

до Положення про взаємодію житлово-експлуатаційного підприємства та старшого по будинку
ПРОТОКОЛ
зборів мешканців житлового будинку, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. ___________________________, буд. __
” ____ ” ___________ 2010 р. м. Вінниця
Всього в будинку квартир - ______

Присутні представники квартир - ______

Голова зборів: ___________________

Секретар зборів: ___________________
Порядок денний зборів:


 1. Про порядок нарахування квартирної плати, контролю виконання робіт старшим по будинку та взаємодії з ЖЕП.

 2. Обрання старшого будинку № ____ вул. ___________________ м. Вінниця відкритим голосуванням з оформленням списку поіменного голосування.
 1. Слухали: інформацію ____________________________________________ про порядок нарахування квартирної плати та контролю виконання робіт старшим по будинку.

В обговоренні взяли участь власники квартир: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вирішили: Вибрати з числа мешканців будинку старшого будинку.
Прийнято одноголосно.
2. Слухали Пропозиції щодо кандидатур на старшого будинку: __________________________________________________________________
Вирішили: Відкритим голосуванням та за підсумком більшості голосів обрати старшого будинку № _______ по вул. ____________________________________ гр. ________________________________________________________________

(ПІБ, № кв., тел.)

Результати голосування:

Кількість голосів “ЗА” _________;

Кількість голосів “ПРОТИ” _________;
Результати голосування фіксуються в списку поіменним голосуванням по обраню старшого будинку (Додаток до протоколу від “___” _________________ 2010р.)
Голова зборів ___________________ _________________

(підпис)

Секретар зборів ____________________ _________________

(підпис)
Додаток

до протоколу

від ___ __________ 2010р.
Список поіменного голосування

по обраню старшого будинку №  ______ по вул. ______________________________ м. Вінниці

в особі ________________________________________________________________________

(ПІБ, № кв. тел.)
з/п

№ квартири, назва нежилого приміщення

ПІБ представника квартири, приміщення

Голосування

за / проти /

Підпис голосуючого
Голова зборів ___________________ _________________

(підпис)

Секретар зборів ____________________ _________________

(підпис)
Додаток 3

до Положення про взаємодію житлово-експлуатаційного підприємства та старшого по будинку

ОБХІДНИЙ ЛИСТ

обслуговування житлового комплексу

будинку № ____ по вул. ____________________

від «___» _______________ 20__ року
з/п

Види робіт

Зауваження

Термін усунення/

виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

Прибирання прибудинкової території

2.

Прибирання сходових клітин

3.

Прибирання підвалів, технічних поверхів

4.

Технічне обслуговування ліфтів

5.

Обслуговування димовентеляційних каналів

6.

Освітлення місць загального користування

7.

Функціонування інженерних мереж (вода, каналізація, опалення, гаряча вода, газ, електромережа)

8.

Поточний ремонт будівельних конструкцій та інженерних мереж

9.

Нарахування послуг та квартирної плати

10.

Інші питанняМайстер ЖЕП __________________________________
Старший по будинку ____________________________


Заступник начальника управління житлового господарства, начальник відділу розвитку ОСББ

Фурман Роман Сергійович

Управління житлового господарства

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нормативні документи
Закон n 889 — Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22. 05. 2003 p n 889-iv

Оглядовий лист з оподаткування доходів іноземців та нерезидентів
Закону України від 22. 05. 03 №889 “Про податок з доходів з фізичних осіб” (далі – Закон №889)

Щодо оглядового листа з оподаткування доходів іноземців та нерезидентів
Закону України від 22. 05. 2003 n 889 "Про податок з доходів з фізичних осіб" (далі Закон n 889)

На рішення Заводського районного суду м. Миколаєва від 18. 05. 2010р
Миколаєва прийнято рішення по справі за позовом Іванової Оксани Федотівни до Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню...

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Тковим агентам, що у 2007 р припиняється дія перехідної ставки 13 І замість неї, крім випадків, визначених у пунктах 2, 3 ст. 7 Закону...

Розроблено у відповідності та на виконання вимог Закону України «Про...

Наказ
Відповідно до частини третьої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року n 889-viii "Про державну службу"

Навчально-методичний
Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 26. 05. 2010р. №230р Про результати комплексної...

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В
Від 30 червня 2010р. Позовна заява про стягнення боргу у сумі 26 709 (двадцять шість тисяч сімсот дев’ять) грн. 95 коп

Розпорядження
Відповідно до статті 22 Закону України від 10. 12. 2015 №889-viii «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття...

Затверджено
Документація) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010р. №2289-vi (зі...

Розпорядження
«Про затвердження штатного розпису апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Києво-Святошинської районної державної...

Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
Кпап — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х

Наказ
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року n 889-viii "Про державну службу", підпункту 4 пункту...

Оглядовий лист
Закону України від 22. 05. 03 №889 “Про податок з доходів з фізичних осіб” та підготувала оглядовий лист стосовно найбільш актуальних...

Бердянська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління дфс у Запорізькій області
М., що діє на підставі положення про Бердянську одпі, Податкового Кодексу України від 02. 12. 2010 року №2755-vі, постанови Кабінету...

Бердянська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління дфс у Запорізькій області
М., що діє на підставі положення про Бердянську одпі, Податкового Кодексу України від 02. 12. 2010 року №2755-vі, постанови Кабінету...

Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2016 – 2017 навчальний рік
Указу Президента України від 30. 09. 2010р. №926/2010 «Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні», Державного стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт