Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Київської міської ради від

Рішення Київської міської ради від

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Додаток 1

до рішення Київської міської ради

від 21 квітня 2015 року № 415/1280 (у редакції рішення Київської міської ради від «__»______2016 №_____)

Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва 1. Загальні положення
  1. Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (далі – Положення) розроблене на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та інших нормативно-правових актів.
  1. Це Положення регулює:


організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва (далі – майно);

майнові відносини між орендодавцями, комунальними підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Києва, за якими на праві господарського відання або оперативного управління закріплено майно (далі – підприємства-балансоутримувачі), орендарями щодо господарського використання майна.
2. Об'єкти оренди

  1. Об'єктами оренди є:

   1. цілісні майнові комплекси комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, їх структурних підрозділів;

   2. майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

2.1.3. нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно.

2.2. Об’єктом оренди не може бути приміщення або його частина площею менше ніж 2 квадратних метра, та строк дії договору не може бути меншим ніж 1 календарний день.

3. Орендодавці


  1. Орендодавцями є:

3.1.1 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а також нерухомого майна, що передається в оренду районним в місті Києві державним адміністраціям.

3.1.2. Районні в місті Києві державні адміністрації (далі – Райдержадміністрації) – щодо нерухомого майна, яке передане їм до сфери управління.
3.1.3. Комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади міста Києва щодо майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління:

щодо нерухомого майна загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію;

щодо нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на термін, що не перевищує 5 календарних днів, а також щодо майна, яке передається суб'єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

іншого окремого індивідуально визначеного майна.
3.1.4. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) – щодо нерухомого майна, яке передається в оренду Департаменту.

4. Орендарі


4.1. Орендарями майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства територіальної громади міста Києва, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

5. Порядок включення нерухомого майна до Переліку майна, що може бути передане в оренду

5.1. Райдержадміністрації щодо нерухомого майна, яке передане їм до сфери управління, та Департамент щодо іншого нерухомого майна на підставі інформації про вільні приміщення, формують щороку переліки нерухомого майна, що може бути передане в оренду (далі - Перелік), які оприлюднюють на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках орендодавців (у разі їх наявності). Зміни до цих Переліків вносяться у разі укладання договору оренди, виключення з Переліку в зв’язку з прийняттям іншого управлінського рішення, уточнення площі та інших характеристик об’єкта, інш.

5.2. Включення інформації про нерухоме майно до Переліку може відбуватися за ініціативою:

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

підприємств-балансоутримувачів;

Райдержадміністрацій;

Департаменту (далі - ініціатор).

5.3. Ініціатори включення інформації про нерухоме майно до Переліку звертаються до Департаменту або Райдержадміністрації із заявою про включення відповідного майна до Переліку. У заяві має міститися інформація про:
ініціатора - повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичних осіб);
нерухоме майно та, місцезнаходження нерухомого майна, площа приміщення або частини приміщення, характеристики, фото, наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу;
мета використання нерухомого майна з посиланням на відповідний пункт Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі – Методика);
згоду на обробку персональних даних про ініціатора.

5.4. Департамент або Райдержадміністрації розглядають заяви ініціаторів та приймають одне з таких рішень:

доповнити Перелік інформацією про відповідне нерухоме майно;

відмовити у включенні інформації про відповідне нерухоме майно до Переліку з підстав передбачених підпунктом 5.7 цього Положення.

Департамент та Райдержадміністрації щодо нерухомого майна, яке передане їм до сфери управління, зобов’язаний передати питання на розгляд Постійної комісії на письмову вимогу не менше ніж двох депутатів, які є членами Постійної комісії, яка надійшла протягом строку, передбаченого пунктом 5.6. цього Положення.

5.5. Рішення зазначені в підпункті 5.4. цього Положення приймаються протягом десяти календарних днів з дня отримання заяви ініціатора.

5.6. Департамент та Райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомляють ініціатора про прийняте рішення.

5.7. Підставами для відмови у включенні інформації про нерухоме майно до Переліку є:

прийнято рішення про приватизацію нерухомого майна;

прийнято рішення про проведення інвестиційного конкурсу щодо об’єктів, до складу яких входить нерухоме майно;

прийнято рішення про розміщення бюджетної установи;

майно використовується підприємством-балансоутримувачем для потреб територіальної громади міста Києва;

невідповідність заявленої мети використання нерухомого майна його цільовому призначенню або встановленим обмеженням щодо його використання, згідно з законодавством України;

органи, зазначені в підпункті 5.8 цього Положення відмовили у погодженні;

інші підстави, передбачені законодавством України.

5.8. Департамент та Райдержадміністрації щодо нерухомого майна, яке передане їм до сфери управління, протягом 3 робочих днів з дня реєстрації заяви про включення відповідного майна до Переліку, направляють запит щодо погодження включення нерухомого майна до Переліку:

до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо нерухомого майна закладів охорони здоров'я;

до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або відповідних управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій щодо нерухомого майна закладів освіти;

до відповідного органу охорони культурної спадщини, якщо нерухоме майно занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі - Реєстр).

5.9. Органи, які зазначені в підпункті 5.8. цього Положення, надають протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту письмове погодження або заперечення щодо включення нерухомого майна до Переліку.

5.10. Якщо протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку для надання письмового погодження або заперечення Департамент та Райдержадміністрації щодо нерухомого майна, яке передане їм до сфери управління, не отримали відповіді від органів зазначених в підпункті 5.8, включення об’єкту до Переліку вважається погодженим.

6. Ініціатива щодо оренди майна та порядок його передачі

6.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

Департаменту;

Райдержадміністрацій;

підприємств-балансоутримувачів.

6.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

6.3. Підприємства-балансоутримувачі подають відповідному орендодавцю заяву про оренду за формою та документи згідно з переліком (додаток 1 до цього Положення) щодо цілісних майнових комплексів, які закріплені за ними на праві господарського відання, нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство та може бути передане в оренду, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.

6.2. Потенційний орендар, який бажає орендувати майно (далі – потенційний орендар), яке є в Переліку, надає Орендодавцю заяву про оренду вільного майна і супровідні документи за формою і переліком, згідно з Додатком 2 до цього Положення.

6.3. Заява про оренду об’єкта реєструється відповідним Орендодавцем.

6.4. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта оренди, а іншої – про оренду частини цього об'єкта, Орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого потенційного орендаря.

6.5. Потенційний орендар, який бажає орендувати інше індивідуально визначене майно (крім нерухомого) надає Орендодавцю заяву про оренду відповідного майна в довільній формі.

6.6. Орендодавці протягом п'яти робочих днів з дня затвердження висновку про вартість об’єкта оренди, складеного за результатами рецензування, направляють оголошення про намір передати майно в оренду для розміщення в газеті "Хрещатик" та на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках орендодавців (у разі їх наявності).

6.7. У разі відсутності коштів у орендодавця публікація оголошення може бути здійснена за рахунок заявника або підприємства-балансоутримувача з подальшою компенсацією орендарем витрат на публікацію.

6.8. Оголошення про намір передати майно в оренду повинно містити таку інформацію:

характеристика об’єкта оренди (місцезнаходження, площа, вартість майна);

повна назва та місцезнаходження підприємства-балансоутримувача;

цільове використання об’єкта оренди, запропоноване потенційним орендарем або підприємством-балансоутримувачем;

строк оренди та орендну ставку, визначену згідно з пунктом 15 (для іншого окремого індивідуально визначеного майна) та пунктом 20 (для цілісних майнових комплексів та нерухомого майна) Методики у відсотках та орендну плату за місяць.

Якщо визначена орендна ставка є меншою ніж 15%, оголошення також повинне містити посилання на можливість альтернативного варіанту цільового використання об’єкту оренди. Таке посилання супроводжується розрахунком місячної орендної плати для альтернативного використання, визначеної згідно із ставкою, передбаченою пунктом 39 «інше використання нерухомого майна» Таблиці 2 орендних ставок Методики. Посилання на можливість альтернативного цільового використання нежитлових приміщень не здійснюється щодо майна закладів охорони здоров’я, майна закладів освіти, а також у разі публікації оголошення про намір передати майно для розміщення громадських приймалень депутатів Київської міської ради, організацій, які здійснюють безкоштовну психологічну, соціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію осіб-учасників Антитерористичної операції.

6.9. На єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках орендодавців (у разі їх наявності), разом з оголошенням про намір передати майно в оренду обов'язково розміщуються його фотознімки.

6.10. Протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення у газеті «Хрещатик», орендодавець приймає заяви про намір взяти майно в оренду. Заяви про намір взяти майно в оренду подаються в довільній формі і мають містити інформацію:

про заявника - повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичних осіб);
дату і номер газети «Хрещатик», в якій опубліковано оголошення;

повідомлення про те, що заявник зацікавлений взяти майно, щодо якого вивчається попит, в оренду для використання його за цільовим призначенням, вказаним в оголошенні. Якщо оголошення містить посилання на можливість альтернативного використання приміщення, і заявник бажає використовувати майно за таким альтернативним призначенням, заява повинна містити інформацію про намір заявника використовувати майно за іншим цільовим призначенням із посиланням на відповідний пункт Таблиці 2 Методики;

дату заяви;

згоду на обробку персональних даних про ініціатора.

6.11. Після публікації в газеті «Хрещатик» оголошення про намір передати майно в оренду підприємства-балансоутримувачі за заявами заявників, поданих протягом строку, передбаченого підпунктом 6.10, ознайомлюють їх з об'єктом оренди у робочий день, наступний за днем отримання заяви.

6.12. Орендодавець розглядає інформацію про результати вивчення попиту протягом 3 робочих днів після закінчення строку приймання заяв про намір взяти майно в оренду.

6.13. У випадку надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

6.14. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається з потенційним орендарем як з єдиним претендентом на підставі рішення, яке приймається:

Київською міською радою щодо цілісних майнових комплексів підприємств територіальної громади міста Києва, їх структурних підрозділів;

Постійною комісією – щодо нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

6.15. Якщо відповідно до п. 6.14 цього Положення прийняття рішення знаходиться в компетенції Постійної комісії, Орендодавець направляє матеріали на розгляд Постійної комісії.

Якщо відповідно до п. 6.14 цього Положення прийняття рішення знаходиться в компетенції Київської міської ради, Орендодавець готує проект рішення Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради.

6.16. Київська міська рада і Постійна комісія приймають рішення протягом строків, визначених Регламентом Київської міської ради. Оприлюднення рішень, прийнятих Київською міською радою і Постійною комісією, а також інформування заявників про прийняті рішення здійснюється в порядку, передбаченому Регламентом Київської міської ради.

6.17. Особливості розгляду заяв про оренду без проведення конкурсу та прийняття рішень щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу, визначені пунктом 10 цього Положення.

   1. 7. Оцінка об'єкта оренди

7.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України (далі – Методика оцінки об’єктів оренди).

7.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.

7.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна.

7.4. Незалежна оцінка об’єкта оренди у випадках, встановлених Методикою оцінки об'єктів оренди, здійснюється суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного між замовником оцінки – ініціатором щодо оренди майна (у випадках продовження (поновлення) дії договору оренди – орендарем) (далі – Замовник) та суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання.

7.5. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю, у якому подається заява про оренду майна (продовження (поновлення) дії договору оренди).

7.6. У разі коли Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, не передбачене проведення незалежної оцінки нерухомого майна, для відображення в договорі оренди вартості об'єкта оренди здійснюється стандартизована оцінка зазначеного майна.

Стандартизовану оцінку майна здійснює комісія із проведення стандартизованої оцінки об'єктів оренди, яка проводить оцінку майна за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку, утворена підприємством-балансоутримувачем орендованого майна за дорученням Райдержадміністрацій щодо майна, яке передане їм до сфери управління, або Департаменту щодо іншого майна.

Результати проведення стандартизованої оцінки оформлюються актом оцінки нерухомого майна за формою, встановленою Методикою оцінки об'єктів оренди.

7.7. Департамент забезпечує рецензування звітів про оцінку майна та актів оцінки нерухомого майна відповідно до законодавства України.

7.8. Звіт про оцінку майна за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, а також акт про оцінку майна використовується для розрахунку розміру орендної плати, стартової орендної плати у разі проведення конкурсу та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі.

7.9. Висновок про вартість майна або акт оцінки нерухомого майна за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність такого звіту вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна затверджується Райдержадміністраціями щодо майна, яке передане їм до сфери управління, або Департаментом щодо іншого майна, скріплюється печаткою та використовується для розрахунку розміру орендної плати, стартової орендної плати у разі проведення конкурсу та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі.

7.10. Висновок про вартість майна підлягає оприлюдненню Департаментом або Райдержадміністраціями на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва та офіційних веб-сторінках орендодавців (у разі їх наявності)до дати укладання договору оренди або одночасно із укладанням договору оренди.

7.11. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки, а для договорів оренди, що укладаються на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) – один рік, якщо цей термін передбачено у звіті про оцінку майна.

7.12. Оригінал звіту про оцінку майна зберігається у орендодавця або підприємства-балансоутримувача протягом 3-х років після закінчення дії договору оренди.

8. Орендна плата та інші платежі

8.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Положенням, зазначаються у договорі оренди.

8.2. Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та підприємством-балансоутримувачем.

8.3. Нарахування орендної плати та інших платежів, пов’язаних з орендою майна припиняється з дати підписання акта приймання-передачі об’єкта оренди орендарем та підприємством-балансоутримувачем у разі припинення договору оренди або з інших причин, передбачених законодавством України.

8.4. Розмір орендної плати визначається:

8.4.1. У разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій переможця конкурсу на право оренди.

8.4.2. В інших випадках згідно з Методикою.,

8.5. Підприємства-балансоутримувачі є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом міста Києва і підприємством-балансоутримувачем визначаються бюджетом міста Києва на відповідний рік. Частина орендної плати, що підлягає перерахуванню до бюджету міста Києва, розраховується від суми отриманої підприємством-балансоутримувачем орендної плати.

8.6. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату, витрати підприємства-балансоутримувача на утримання орендованого майна та інші платежі, зазначені у підпункті 8.7 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.

У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує, окрім суми боргу, пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством України. Пеня зараховується на рахунок підприємства-балансоутримувача. Крім того, орендар згідно частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України сплачує інфляційні витрати по заборгованості за весь час прострочення та 3 % річних від простроченої суми заборгованості.

8.7. Крім орендної плати орендар сплачує:

8.7.1. Податки та збори у розмірах та порядку, визначених законодавством України.

8.7.2. Компенсацію витрат підприємств-балансоутримувачів за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договорів, які укладаються між орендарем та підприємством-балансоутримувачем та/або відповідними особами, що надають такі послуги, а у разі встановлення орендної плати у розмірі 1 гривня на рік, компенсацію витрат підприємства-балансоутримувача у розмірах визначених в договорах, які укладаються між орендарем та підприємством-балансоутримувачем;

8.7.3. Послуги страховика.

8.8. Розмір орендної плати може бути змінений:

за погодженням сторін, окрім випадку зменшення орендної плати відповідно до підпункту 8.9 цього Положення;

на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.9. У разі якщо орендар не може використовувати орендоване майно у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, за його клопотанням рішенням орендодавця на підставі рішення Постійної комісії на період виконання ремонтних робіт орендна плата може бути зменшена на 50 відсотків для об’єктів площею до 150 кв. м на строк не більше 3 місяців, а для об’єктів площею більше 150 кв. м на строк не більше 6 місяців.

Інформація щодо неможливості використання орендованого майна підтверджується відповідним актом, складеним орендарем та підприємством-балансоутримувачем.

Зменшена орендна плата, передбачена цим підпунктом, може бути встановлена один раз протягом строку дії договору оренди.

8.10. Перерахунок орендної плати здійснюється підприємством-балансоутримувачем за дорученням орендодавця після надання орендарем документів, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення ремонтних робіт.

   1. 9. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах

9.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених пунктом 10 цього Положення.

9.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва.

   1. 10. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу


10.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених в абзаці четвертому, восьмому, дев’ятому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування.

10.2. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу особи, зазначені в абзацах четвертому, восьмому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", інваліди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування та суб’єкти виборчого процесу, зазначені в законах України "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори" подають орендодавцю заяви про оренду за формою та документи згідно з переліком (Додаток 3 до цього Положення).

Заяви про оренду за формою та документи згідно з переліком (Додаток 3 до цього Положення), що надійшли до орендодавця після дати публікації оголошення про намір передати це майно в оренду, не розглядаються.

10.3. Орендодавець протягом 5 робочих днів з дня надходження заяви розглядає надані заяви, готує свої пропозиції про передачу майна в оренду без проведення конкурсу та подає їх на розгляд до Постійної комісії, крім заяв про оренду нерухомого майна визначеного підпунктом 10.4 цього Положення.

10.4 У разі, якщо подано заяву про оренду нерухомого майна для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів на термін, що не перевищує 5 календарних днів, а також щодо майна, яке передається суб'єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, договір оренди укладається Орендодавцем за погодженням з Департаментом або Райдержадміністрацією, щодо майна, яке передане їм до сфери управління.

10.5. Постійна комісія розглядає подані пропозиції та ухвалює рішення про укладення або відмову в укладанні договору оренди майна протягом 15 календарних днів з дня надходження пропозицій Орендодавців.

10.6. У разі передачі в оренду майна громадській організації ветеранів або інвалідів з орендною платою 1 гривня на рік, інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування приймається відповідне рішення Київської міської ради.

10.7. Орендодавець письмово повідомляє заявнику про результати розгляду пропозицій та на підставі рішення Київської міської ради або Постійної комісії, а у випадках передбачених підпунктом 10.4 рішення Департаменту або Райдержадміністрації, видає розпорядчий документ про укладення договору оренди майна протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного рішення.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Наказ директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого...
Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Рішення від 18 березня 2004 року n 88/1298
Закону України "Про туризм" та враховуючи звернення начальника Головного управління комунального І готельного господарства та туризму...

До рішення Київської міської ради
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів»,...

До рішення Київської міської ради від 04. 03. 2015 №195/1060

Рішення від 22 вересня 2011 року n 37/6253
У тексті рішення слова "Департамент суспільних комунікацій" в усіх відмінках замінено словами "Департамент містобудування та архітектури"...

Розклад роботи центру
...

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

До рішення Київської міської ради від 04. 03. 2015 №195/1060
...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення Маріупольської міської ради від 28. 08. 2013 №6/29-3445 «Про...
Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів

Рішення Київської міської ради
Київради від 28. 03. 2002 №371/1805 із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київради від 19. 12. 2002 №154/314 та рішенням...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Святогірська міська рада рішення
Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Святогірської міської ради, затверджених рішенням міської ради від...

Рішення від 29. 06. 2016 №96
Про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Святогірської міської ради, затвердженої рішенням виконкому...

Комунальне підприємство «Контроль благоустрою міста» Ірпіньської...
Комунальне підприємство «Контроль благоустрою міста» Ірпіньської мі­ської ради Київської області (далі «Підприємство») є комунальним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт