Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розвитку людини «україна» актуальні проблеми правознавства

Розвитку людини «україна» актуальні проблеми правознавства

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актуальні проблеми правознавства

 

 

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

 

Київ – 2013

 

 

Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць /
за ред. В.В. Галунька. – К : Університет «Україна», 2013. – 130 с.

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

(протокол № 4 від 10.12.2013 р.)

 

Редакційна колегія:

Галунько Валентин Васильович, д.ю.н., доцент, директор Інституту права та суспільних відносини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Олефір Віктор Іванович, д.ю.н, професор, членкореспондент НАПрН України, проректор з наукової роботиВідкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Мурашин Олександр Геннадійович, д.ю.н, професор, член-кореспондент НАПрН України,завідувач кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Фрицький Юрій Олегович, д.ю.н, професор,завідувач кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Драган НаталіяОлександрівна, фахівець кафедри цивільного, господар­ського та кримінального права (відповідальний секретар).

 

До збірника увійшли тези науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правознавства», що відбулася 12 грудня 2013 року. У матеріалах конференції висвітлено теоретичні та практичні аспекти актуальних проблем правознавства, запропоновано напрямки удосконалення законодавства.

Призначається для осіб, які займаються питаннями правотворчого процесу, посадових осіб суб’єктів владних повноважень, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, суддів і широкого кола читачів.

 

 Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

© Асоціація працівників професійних охоронних структур у Тернопільській області

 

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ14

Дадерко Л.Ф. УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ14

Долгий С.А. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР РИМСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ ПРАВНИКІВ.. 15

Єщук О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ.. 17

Іванищук А.А. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ.. 18

Кожушко О.О. МІСЦЕ І РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ19


Лебеденко В.І. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА: ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ.. 21

Лопушанська О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГМО
В УКРАЇНІ23


Марченко М.Г. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ.. 24

Омельченко Н.Л. ПАРЛАМЕНТ І КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ26

Орловська І.Г. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.. 28

Сарана С.В. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПОДАТКОВИЙ
РЕЖИМ.. 30


Сердюк В.П. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА (ДЕТЕКТОРА БРЕХНІ)
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ.. 32


Сердюк Є.В. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ.. 33

Таланчук І.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.. 35

Чомахашвілі О.Ш. ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ37


СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ40

Андрєєва О.І. НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї40

Анкуца В.М. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.. 41

Бельська А.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА КОНТРАБАНДУ.. 43


Биба М.В. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ,
ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД ЗЛОЧИНУ.. 45


Білань С.В. ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ КИЄВІ46

Бойко Р.В. ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ НОРМ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ: ТЕОРИТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ. 49


Боярська Є.О. РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ.. 50


Бреус М.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ.. 52

Гошовська Я.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ.. 53

Грач О.В. РЕГУЛЯТОРНА ТА ІНФОРМАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЩОДО НОВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.. 56


Гребенюк Л.С. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД УКРАЇНИ: ПРИРОДА, ЗМІСТ, ПРИЗНАЧЕННЯ.. 58

Гручман Р.Ю. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ60


Добренька Н.В. СПРАВЕДЛИВІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ62

Донець В.Л. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.. 63

Жабченко Т.М. ТЕЗИ ДОПОВІДІ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ64

Желтікова О.А. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ. 66

Заброда В.С. ІНСТИТУТ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ67

Ігнатова Л.А. ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА УСУНЕННЯ ПОМИЛОК
У НОТАРІАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ.. 69


Карназей Т.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК.. 71

Кизима М.М. НЕОБХІДНІСТЬ ІНФОРМУВАННЯ
ПРО ПАТЕНТУВАННЯ.. 72


Кобялковський М.С. ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ74

Козачук В.О. ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ БІРЖІ76

Козловець В.В. ВИСУВАННЯ ВЕРСІЙ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ІНСЦЕНУВАННЯМИ.. 77

Кокарєва Н.В. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ (НАГЛЯД) У СФЕРІ ГОСПОДА­РЮВАННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.. 79

Колядич О.І. ПРОБЛЕМИ УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ81

Коцемир М.М. БАНКІВСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.. 83

Крапівіна Д.М. БOРOТЬБА З НЕЛЕГАЛЬНИМ КOНТЕНТOМ:
ДOСВІД РOСІЙСЬКOГO ЗАКOНOДАВСТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РOЗВИТКУ УКРАЇНСЬКOГO ЗАКOНOДАВСТВА.. 84


Кроча М.В. ІНСТИТУТ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.. 86

Крупа Є.В. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО.. 88

Кудрявцев Д.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.. 89

Маслей Г.В. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ91

Матвієнко Є.С. ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЗЕМЛЮ... 92

Матусевич А.Д. ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ94


Мельник В.В. АДМІНІСТАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ95


Молчановська В.М. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ОДНЕ З ОСНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ.. 97


Мостепан Є.В. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ99

Мрук А.В. ПІДХОДИ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ101

Мудренко Я.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРУ.. 102

Нагорна В.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ ПРАВ ДИТИНИ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ104


Намистюк А.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ.. 106

Остаповської Н.П. ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА.. 107

Павленко І.В. ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАЇНІ:
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ.. 110


Павлюк Є.С. УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ.. 111

Паєнк К.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ
ЗА ЗАКОНОМ.. 112


Пархоменко Л.В. ВИДИ РЕЛІГІЙНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ.. 115

Пуцак Д.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. 117

Рихлик К.П. ФОРМА ТА ЗМІСТ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА.. 119

Романюк Р.І. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ
ОМБУДСМЕНА.. 120


Руснак Л.М. ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО
ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ122


Свідрик В.О. НЕПОВНОЛІТНІЙ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ124

Сидоренко В.В. ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЗАЛЕЖНІСТЬ» В АСПЕКТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ.. 125


Скрипник С.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.. 127

Слюсар А.В. ТАКТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ.. 128

Солецька Л.В. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНО­ДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ.. 130

Тополя Р.В. ПРАВОЗАСТОСОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ НАУКОВЕ ПДГРУНТЯ.. 132

Цвинтарний О.С. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ
БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА.. 134


Чорненький Р.В. ДОКАЗУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ. 136

Шевчук А.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ137

Шевчук В.І. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ДОГОВОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ139

Штогрин Л.Ю. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ140


Ющенко Т.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ.. 142

Юрченко В.В. КРАДІЖКА: КВАЛІФІКУЮЧІ ТА ОСОБЛИВО КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ.. 144

 

 

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

Дадерко Л.Ф.
УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ


Становлення ринкових відносин в Україні зумовлює необхідність проведення низки соціально-економічних, політичних, правових та інших реформ, для яких характерною рисою є реорганізація механізму господарювання в цілому й окремих його ланок.

Зокрема ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)» передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Незважаючи на таке покарання, ухилення від сплати податків стало своєрідним каналом нелегального збагачення. Окремі суб’єкти підприємництва у своїй діяльності використовують складні фінансові схеми, що дає змогу зменшити або повністю виключити сплату податків (обов’язкових платежів). Злочинні фінансові схеми ухилення від оподаткування, способи злочинної діяльності постійно змінюються й удосконалюються. Для підготовки до злочину та приховування його слідів винні особи застосовують різноманітні заходи, що полегшують скоєння ухилень від сплати податків та унеможливлюють їх виявлення податковими органами. Набрало широкого розмаху ухилення від сплати податків роботодавцями як оплата заробітної плати своїм працівникам «у конвертах».

З метою протидії негативним процесам Указом Президента України від 30 жовтня 1996 року у складі органів державної податкової служби створено податкову міліцію. Законом України «Про державну податкову службу в Україні» їй надано право виконувати оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Основними податками в Україні, при ухиленні від сплати яких використовувались найрізноманітніші тіньові схеми, є ПДВ та акцизний збір. Проблема детінізації української економіки в умовах її трансформації від адміністративно-планової до ринкової системи відносин і досі лишається актуальною. Адже левову частку тіньових економічних процесів сьогодні становить ухилення від сплати податків, зборів і обов’язкових платежів.

Проблема створення економічних умов, які б унеможливлювали ухилення від сплати податків, і пошук шляхів легалізації тіньових капіталів потребує якнайшвидшого роз’яснення. Ужиття оперативних заходів щодо реформування системи оподаткування спричинено зниженням за останні роки фіскальної функції податків. Відзначається значне відставання темпів росту валового внутрішнього продукту країни, а в структурі справляння податків – зниження рік у рік питомої ваги ПДВ. Проте, як показує вертикальний розтин діалектики історичних форм суспільно-економічних формацій, тіньова економіка і зокрема ухилення від сплати податків притаманні кожній з цих формацій.

Деякі вчені вважають, що навантаження в тіньовому секторі менше, ніж у легальних умовах підприємництва, і тому останні програють. Вихід із цієї ситуації вони бачать у докорінній та динамічній трансформації чинної системи оподаткування. Ухилення від сплати податків в Україні процвітає завдяки аморалізму, що породжується бажанням отримати високі доходи будь-яким шляхом. Неналежна сплата податків не обов’язково викликає автоматичну реакцію податкової адміністрації у вигляді переслідування чи покарання. Тому у платника є вибір між двома лініями поведінки – повідомити правду в податковій адміністрації чи неправду (точніше – напівправду).

Головною причиною негативного впливу податків на процеси тінізації економіки є не абсолютна їхня вага, а деформація податкової політики, а саме: а) структура податкових вилучень не відповідає структурі доходів суб’єктів господарювання, податкове навантаження розподілене нерівно­мірно; б) надання податкових пільг за рахунок бюджету різним групам спеціальних інтересів.

Нещодавно в українській науковій літературі виникли нові терміни – податкове планування, податковий менеджмент, оптимізація оподатку­вання. При цьому податкові органи і платники податків зайняли практично діаметральні позиції щодо визнання сутності цих термінів. Податківці поєднали їх з поняттям ухилень від сплати податків, а певні платники – з будь-якими діями (законними та незаконними), спрямованими на скорочення платежів до бюджету. Основним критерієм для поділу цих термінів є законність дій платників податків.

В Україні ведеться активна боротьба з ухиленнями від сплати податків. Проте ситуація вимагає значного посилення державного регулювання як у законодавчій, так і у практичній царинах. Перевірки та обсяги накладених штрафів свідчать про неефективність діяльності податкових адміністрацій. Здебільшого штрафи накладаються тільки за дрібні порушення. Зростання штрафів має своїм наслідком перерозподіл прихованих доходів від платників податку до корумпованих чиновників. Фундаментальні причини, які унеможливлюють ухилення від сплати податків, слід шукати на макрорівні.

Долгий С.А.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР РИМСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ ПРАВНИКІВ


Проблемою підготовки майбутніх конкурентних юристів переймаються не лише представники педагогічної науки, але й учені-юристи. Проте недослідженими залишаються роль впливу і значення вивчення римського права у формуванні майбутнього юриста.

Після здобуття незалежності Україною значення римського права в підготовці правників досліджували В. Вовк, Р. Калюжний, О. Підопригора.

Метою написання цієї роботи є показ проблем вивчення римського права студентами. Крім того автор ставить за мету висвітлення міжнародного значення римського права. Завдання – розробити пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблем у вивченні римського приватного права.

На сьогодні юридичний ринок праці перенасичений випускниками-юристами. Але мало серед них професійних юристів. Професійний юрист – це той правник, який вміє мислити. Саме про це говорив І. Кант: «Слухача потрібно навчати не думкам, а думати; його потрібно не тримати за руку, а направляти, якщо хочуть, щоб він у майбутньому вмів самостійно ходити».

Слід зазначити, що в середні віки та епоху Нового часу римське право займало чільне місце в системі юридичних наук. На юридичних факультетах того часу були кафедри римського права. Наприклад, перша юридична кафедра, яка була заснована 1835 року в Київському Імператорському Університеті Святого Володимира, була кафедра римського права.

Більшість правових систем сучасної Західної та Східної Європи належать до романо-германської правової сім’ї. Фундаментом цієї правової системи є римське право. На думку автора, витоками європейського права є норми римського права.

Вважаємо доцільним зупинитися на таких проблемах вивчення римського права:

– відсутні ґрунтовні монографії та дослідження з римської проблематики. Переважає література навчального плану (підручники, навчальні посібники тощо);

– в Україні немає науково-дослідницьких центрів із вивчення римського права. Проте в Росії існує потужний Центр вивчення римського права під керівництвом проф. Л. Кофанова, науковий журнал «Давнє право»;

– немає джерел пізнання римського права (Дигести Юстініана та Інституції Гая) українською мовою, що ускладнює процес формування свідомого українського громадянина-юриста.

Вирішити означені нами проблеми можливо за допомогою таких заходів: збільшення кількості аудиторних годин на вивчення римського приватного права; створення спеціалізованих кафедр римського права у складі юридичних факультетів; створення наукових шкіл вивчення проблем римського права а також самостійної спеціальності «Римське право» із здобуття наукового ступеня доктора або кандидата юридичних наук.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті...
Друкується за ухвалою вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (протокол №5 від 25. 03. 2015 р.)

Наукові фахові видання Університету “Україна”
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Правила прийому до Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний...
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет «Україна») здійснюється відповідно до ліцензії...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни для студентів галузі знань...
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

«відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» волинський...
Конференція відбудеться 29–30 березня 2012 року на базі Рівненського інституту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

Р озширюються І поглиблюються зв’язки Кіровоградського інституту...
Міжнародна діяльність Кіровоградського інституту розвитку людини Університету “Україна у 2010-2011 навчальному році

Іі всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та реалії...
У кіровоградському інституті розвитку людини "Україна", на базі факультету "Інформаційні комунікації", 27 березня 2009 року відбулася...

Директор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення про екзаменаційну комісію Відкритого міжнародного університету розвитку...

Законів України
Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) розроблено з метою забезпечення організації та здійснення освітнього...

Збірник наукових праць молодих викладачів, аспірантів, здобувачів освітнього ступеня «магістр»
Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих”

Лекція з дисципліни «Міграційне право» тема «Інститут імміграції...
Адміністративне право, адміністративна діяльність, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...

Україна, м. Херсон Херсон Видавець Грінь Д. С. 2013
Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти»

Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави І суспільства
Актуальні проблеми юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави І суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,...

Шановні викладачі та студенти!
Вас до участі у ІІ студентському туристичному форумі «Миколаїв – Україна – Світовий туристичний простір». Захід відбудеться 7 жовтня...

Урок 1 тема. Світ очима еколога: екологічні проблеми рідного міста (села)
«екологічні проблеми», уявлення про екологічні проблеми та шляхи їх подолання, взаємозв'язки між природою, господарською діяльністю...

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Конспект уроку правознавства у 9 класі
Автор: учитель історії та правознавства І категорії Козлова Людмила Василівна, зош №36База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт