Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»

Методичні рекомендації до практично-семінарських занять з дисципліни «Екологічний аудит»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин


Кафедра екології та

безпеки життєдіяльності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до практично-семінарських занять з дисципліни

«Екологічний аудит»
для студентів денної форми навчання за спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр


Умань – 2011
Рекомендації розробила: к. с.-г. н., ст. викладач Василенко О. В.


Рецензент: доктор с.-г. наук, професор Балабак А.Ф.


Схвалено на засіданні кафедри екології та БЖД (протокол №__ від ______2011 р.)Рекомендовано до видання методичною комісією факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського національного університету садівництва (протокол №_____ від _________2011 р.)

© УНУС, 2011
ЗМІСТ

 1. Вступ………………………………………………………………..……..

 2. Практично-семінарське заняття №1. Стандарт аудиторського звіту Європейського Банку Реконструкції і Розвитку……………………………...

 3. Практично-семінарське заняття №2. Договір на проведення екоаудиту…………………………………………………………………….......

 4. Практично-семінарське заняття №3. Протокол (перелік питань) екоаудиту,на прикладі підприємства цукрової промисловості……………..

 5. Практично-семінарське заняття №4. Звіт про проведення експрес-аудиту екологічного менеджменту, на прикладі цукрового заводу………...

 6. Практично-семінарське заняття №5. Звіт про проведення експрес-оцінки стану природної місцевості на цукровому заводі…………………….

 7. Практично-семінарське заняття №6. Звіт про проведення екологічного експрес-аудиту відходів на цукровому заводі…………………


ВСТУП

Огляд і оцінка (аудит) стали невід’ємною практикою системи управління взагалі і екологічною зокрема. За сучасних умов аудит — один із провідних ринкових інструментів екологізації не тільки економіки, а й суспільно-екополітичних відносин. Інструментарієм екологічного впорядкування виробництва і всього життєвого простору є екологічний аудит, який запроваджується як навчальна дисципліна в програмі підготовки управлінця в сфері екології і природних ресурсів.

Дисципліна « Екологічний аудит » відноситься до циклу професійно-орієнтованої, гуманітарної і соціально-економічної підготовки бакалаврів стаціонарної форми навчання за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього природного середовища”.

Мета вивчення екоаудиту — системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту — від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити й запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах.

Завдання вивчення дисципліни:

1. Визначення понять екологічний аудит

2. Розгляд історії формування сучасної системи екологічного аудиту в Україні та закордоном

3. Розгляд організаційних аспектів планування, забезпечення та підготовки еколого-орієнтованого менеджменту персоналу

4. Порівняння методів і технологій екоаудиту

5. Розгляд соціальних аспектів екологічного аудиту

6. Рекомендації щодо впровадження системи екологічного аудиту на підприємстві


Практично-семінарське заняття №1.

Тема: Стандарт аудиторського звіту Європейського Банку Реконструкції і Розвитку
Мета: розглянути основні положення з історії питання та цілі аудиту навколишнього середовища. Дати короткий опис процедури аудиту, вказати наслідки, висновки та рекомендації. Рекомендації повинні містити в собі витрати по приведенню підприємства у відповідність до вимог нормативно-правової бази, а також на проведення додаткових досліджень
1. Вступ

 1. Історія питання. Вкажіть місцезнаходження підприємства, на якому проводився аудит, і членів аудиторської групи. Зазначте також імена, посади і номери телефонів членів керівництва і представників місцевих органів влади і компетентних організацій, з якими проводилися бесіди.

Наведіть такі основні компоненти аудиту, як протокол аудиту, інспекція підприємства, ознайомлення з документами, опитування персоналу і т.ін. Вкажіть масштаб аудиторської перевірки.

 1. Характеристика підприємства. Дайте короткий опис підприємства, його основних будівель та споруд, головних технологічних процесів і основних елементів виробничої програми.

2. Підприємство

 1. Місце знаходження. Вкажіть місце знаходження підприємства з перерахуванням населених пунктів і районів, які розташовані поблизу і прилягають до житлового фонду, інших промислових і сільськогосподарських угідь. Зазначте розташування рік і великих наземних водосховищ поблизу підприємства.

 1. Історія підприємства і характеристика навколишнього сереловиша. Дайте опис підприємства, звертаючи особливу увагу на його історію: вкажіть імена попередніх власників, технологічні процеси (роботи) і матеріали, які використовувались раніше, в т.ч. джерела енергії. Дайте опис основних змін на підприємстві: місце зносу будівель або їх реконструкції, розташування демонтованих або невикористаних підземних резервуарів, будь-яких смітників на території підприємства тощо. Дайте короткий опис геологічної і гідрогеологічної обставин (на підставі даних, які отримані на підприємстві, або аналізу об'єктивної інформації). Дайте опис території, яка прилягає, позначивши розташовані поряд промислові підприємства, житловий фонд, школи і найближчі поверхневі джерела води.

3. Огляд системи управління навколишнім середовищем (екоменеджменту)

 1. Структура управління навколишнім середовищем. Дайте докладний опис організації управління навколишнім середовищем, розподілу прав і обов'язків та структури субординації/зв'язків. Які системи управління, процедури і політика застосовуються в області управління навколишнім середовищем.

 1. Енергія і збереження енергії Дайте опис типів енергії і джерел енергопостачання. Вкажіть інженерні сітки і їхні елементи спільного користування, наприклад, трансформатори і т.ін. Дайте докладний опис планів заходів по збереженню енергії, виділених коштів, графіків і досягнень. Дайте рекомендації про цілі і плани на майбутнє щодо збереження енергії.

 1. Викиди в атмосферу. Зазначте основні випадки викидів в атмосферу, джерела викидів і відповідні вимоги до охорони навколишнього середовища. Чи зареєструвало підприємство свої викиди в атмосферу з зазначенням складу і кількості характеристик? Дайте опис систем безперервного контролю на підприємстві і їхню відповідність вимогам місцевих нормативно-правових актів і вимогам ЄС. Вкажіть на випадки невідповідності вимогам (зробіть посилання на копії, що відповідають документам в додатках до звіту) і складіть перелік будь-яких аварійних ситуацій, які пов'язані з викидами в атмосферу, претензій і заходів по їх задоволенню. Дайте опис будь-яких інших недоробок або порушень, які пов'язані з політикою компанії і не відповідають існуючим нормам і правилам або прогресивному досвіду.

 2. Чиста вода і стічні воли. Дайте опис джерел питної і іншої води, основних видів рідини у витоках, технологій, які використовуються для переробки рідини у витоках, застосування законодавства і реконструкції. Вкажіть механізм виникнення витоків, а також як і куди вони відводяться з підприємства. Дайте опис всіх дренажних систем, які включають санітарні колектори і дощовий/стічний дренаж (який може бути як спільним, так і роздільним). Чи здійснює підприємство і компетентні організації безперервний контроль за витоками та зливами?

Дайте опис порушень вимог. (Зробіть посилання на документи в додатках). Вкажіть на випадки зливів, що викликали скарги і претензії, та прийняті міри по цим скаргам. Яка ймовірність забруднення зливами в результаті звичайної виробничої діяльності, в результаті аварії тощо; які заходи і обладнання використовуються для зменшення ризику (як, наприклад, пастки/сепаратори).

 1. Такелажна обробка та складування матеріалів. Дайте опис законодавства, яке застосовується відносно складування хімічних речовин, розчинників і т.ін. Наведіть перелік резервуарних парків, окремих резервуарів (поверхневих і підземних), ділянок розміщення барабанів, ділянок зберігання пальних матеріалів тощо. Особливу увагу зверніть на запобігання і контроль над зливами і аварійними ситуаціями. Чи мають резервуари і барабани достатні повторні засоби аварійного огороджування і захисту? Вкажіть, які заходи застосовуються в випадках появи зливу при розвантажуванні/завантажуванні автомобільних цис­терн, барабанів тощо. Чи перевірялися цистерни на герметичність? Який звичайний порядок перевірки цистерни і як часто проводяться перевірки?

Чи відповідає порядок роботи з матеріалами, їх складування існуючим вимогам, рекомендаціям? Чи виявила інспекційна комісія свідчення зливу/витоків з резервуарів/барабанів тощо ? Якщо — "так", вкажіть які. Дайте опис аварій при складуванні. Дайте опис практики, що використовувалася раніше, яка заподіяла, або могла б заподіяти шкоду навколишньому середовищу, безпеці умов праці та здоров'ю.

 1. Небезпечні матеріали. Дайте опис типів, місцезнаходження та засобів герметизації поверхні, технологічних процесів, що використовуються, об'ємів щорічного споживання, особливих обставин, що пов'язані з викидами та історії використання шкідливих матеріалів, в т.ч. розчинників, знежирювачів, охолоджуючих агентів, добавок, дезинфікуючих засобів, що використовуються на підприємстві, тощо. Вкажіть відповідність вимогам та рекомендаціям існуючого законодавства, передовому досвіду.

 1. Електричне та гідравлічне обладнання та використання мастил. Дайте опис випробувань на наявність хлору та ПХБ в мастилах (маслах) електричного та гідравлічного обладнання, що знаходиться в експлуатації та/або на складі, та приведіть результати цих випробувань. Чи має обладнання та мастила (масла) з ПХБ відповідне маркірування? Дайте опис засобів запобігання розливів та процедур їхнього запобігання. Чи є явні ознаки витоків? Вкажіть нормативні вимоги до видалення матеріалів з ПХБ та перечисліть імена підрядчиків. Дайте опис програм та планів по заміні ПХБ.

 2. Азбест, порошки та волокнисті матеріали. Дайте опис використання на підприємстві будь-яких матеріалів з вмістом азбесту, дрібнодисперсних матеріалів безпосередньо на виробничому процесі або при виготовленні будівельних матеріалів, ізоляції тощо. Яка нормативно-правова база застосовується? Чи є на підприємстві чіткі інструкції по роботі з матеріалами, що мають азбест, їх видаленню. Наведіть приклади видалення та утилізації матеріалів з вмістом азбесту за межами підприємства та вкажіть імена підрядчиків. Чи проводиться утилізація азбесту безпосередньо на виробництві?

 3. Обробка відходів. Дайте опис основних відходів та їх джерел (тверді відходи, рідини, шкідливі матеріали тощо). Чи надало підприємство повний перелік своїх відходів з характеристиками по складу та об'єму. Дайте опис аналізів, які може робити підприємство. Які нормативно-правові акти стосуються відходів, чи відповідає підприємство їх вимогам? Наведіть приклади невідповідності. (Зробіть посилання на документи в додатку). Дайте опис споруд для зберігання відходів та існуючої практики зберігання — зверніть увагу на невідповідність. Вкажіть підрядчиків (ім'я, місцезнаходження), які були запрошені для вивозу відходів. Наведіть випадки аварій, які були пов'язані зі зберіганням та видаленням відходів. Особливу увагу зверніть на практику переробки та видалення відходів, яка використовувалась раніше.

 1. Прибирання території. На основі результатів огляду підприємства прокоментуйте стан чистоти підприємства з точки зору екології. Чи підтримується на підприємстві чистота? Зменшує чи збільшує ризик забруднення навколишнього середовища прибирання підприємства? Наведіть конкретні приклади, що спостерігалися під час проведення аудиту.

 1. Техніка безпеки та охорона здоров’я. Дайте перелік головних невіришених питань, речовин, обладнання та тривожних ознак по відношенню до техніки безпеки, охорони здоров'я та гігієни. Дайте короткий опис порядку навчання, організації безперервного контролю, засобів індивідуального захисту, частоти їх застосування, умов праці, дати останньої перевірки засобів індивідуального захисту, організації медичного спостереження та порядку реєстрації та інформування про нещасні випадки на виробництві. Вкажіть, чи є відповідні програми навчання діям в аварійних умовах, планів заходів в аварійних умовах, включаючи інформаційні матеріали (такі, як: "Інструкція з техніки безпеки при роботі з небезпечними матеріалами" тощо). Чи організована регулярна доробка та поновлення цих матеріалів? Чи відповідають умови підприємства нормативним вимогам, рекомендаціям, передовому досвіду.

3.12. Шум та інші фактори фізичного впливу Вкажіть результати
попередніх досліджень рівнів та джерел шуму високого рівня, а також
рівнів вібрації. Які нормативно-правові акти відносяться до регулювання
рівня шуму тощо? Наведіть приклади невідповідності нормам та
претензій громадськості.

3.13. Плани на випадок аварії, охорони праці: безпека підприємства. Дайте короткий опис планів підприємства на випадок аварії, забезпечення охорони підприємства та безпеки персоналу на випадок створення екологічно небезпечної обстановки. Чи включають в себе вказані плани використання місцевих зовнішніх аварійних служб, інформування громадськості тощо? Чи перекривають вони усі типи аварій, які можуть бути на підприємстві і призвести до збитків? Наведіть приклади недоробок та невідповідності вимогам і рекомендаціям нормативно-правових актів та прогресивному досвіду.

Забруднення ґрунтових вод та грунту. Дайте опис потенційної можливості забруднення грунту, ґрунтових вод та території підприємства. Наведіть результати дослідів грунту та ґрунтових вод, що проводилися раніше, та план міроприємств з цього приводу. Вкажіть виходи ґрунтових вод на поверхню на території підприємства, а також поблизу від нього.

4. Коротка довідка про відповідність політики компанії вимогам нормативно-правової бази охорони навколишнього середовища

Складіть стислу зведену довідку про те, чи відповідає стан підприємства основним нормативно-правовим актам в галузі екології. Більшість актів законодавства згадувалися при розгляді кожної теми в розділі 3. Наведіть приклади невідповідності їх вимогам. З урахуванням вищезазначеного, розділи довідки повинні представляти собою зведені реферати. Розділи довідки повинні містити такі пункти:

 1. викиди в атмосферу;

 2. енергія та економія енергії;

 3. чиста вода/стічні води;

 4. порядок роботи з матеріалами та їх складування;

 5. відходи безпечні та небезпечні;

 6. техніка безпеки та охорона здоров'я на виробництві;

 7. плани дій в екстремальних умовах;

 8. забруднення грунту;

 9. політика компанії.

 1. Закінчення

Викладіть стислі висновки з урахуванням слідуючого:

 • відповідність вимогам нормативно-правових актів, полі­тиці компанії тощо;

 • екологічні проблеми (фактичні та потенційні).

 1. Рекомендації та кошторис витрат

Визначте розділи, що потребують подальшого доопрацювання та вивчення для підтвердження існування чи відсутності екологічних проблем за допомогою:

 • збору проб та аналізу грунту;

 • відбору проб ґрунтових вод;

 • заміру викидів в атмосферу;

 • аналізу витоків;

 • заходів, що потрібні для запровадження покращення і складання кошторису витрат на приведення компанії у відповідність до вимог нормативно-правових актів, та виконання інших рекомендацій.

Додатки

Малюнки

Покажіть карту району з назвою міст, рік, житлових масивів, природних та історичних пам'яток. Дайте також плани розміщення підприємств з зазначенням ділянок складування та такелажної обробки, ділянок заповнення, викидного обладнання, шпар тощо.

Фотографії

При оформленні довідки не потрібно зловживати фотографічним матеріалом (фотографії потрібно використовувати тільки в тих випадках, коли вони необхідні для обгрунтування висновків або привернення уваги до якої-небудь обставини).

Допоміжна документація

Додайте до довідки копії дозволів про результати аналізів витоків, зливів та викидів, які підтверджують перевищення граничних значень, невідповідність даним, що вказані в накладних на вивіз відходів і т.ін.

Запитання для самоконтролю:

 1. З яких сторін потрібно охарактеризувати підприємство на початку проведення екологічного аудиту?

 2. Що описують в підрозділі «Огляд системи управління навколишнім середовищем»?

 3. Як скласти стислу зведену довідку про те, чи відповідає стан підприємства основним нормативно-правовим актам в галузі екології?

 4. Що вказують у висновках аудиторського звіту?

 5. Які рекомендації можуть бути наведені в екологічному аудиторському звіті?

Практично-семінарське заняття №2.

Тема: Договір на проведення екоаудиту.
Мета: розглянути детальний зміст договору на проведення екоаудиту, його основні положення та структуру.
Вступ

 1. Договір на проведення екоаудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки.

 2. Договір документально підтверджує, що сторони прийшли до згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі. Для того, щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе обов'язків, умов їх виконання та прийнятого ступеня відповідальності, необхідно максимально ясно обумовити у договорі усі суттєві аспекти взаємовідносин, які виникають у зв'язку з укладанням договору.

3. Укладенню договора повинен передувати обмін листами між аудитором та клієнтом. Клієнт надсилає до аудиторської фірми листа з проханням про проведення екоаудиту, у якому вказує мету проведення аудиту й ті задачі, які необхідно вирішити у процесі екоаудиту, бажаний масштаб аудиторської перевірки. Лист-відповідь аудитора підтверджує його згоду з поставленою задачею, масштабом екоаудиту і може містити положення, які стосуються ступеня відповідальності аудитора перед клієнтом, форми подання звіту аудитора та його висновків, та інші моменти, про які аудитор вважає необхідним домовитися до початку перевірки. Надсиланню листа-відповіді може передувати етап обстеження об'єкта екоаудиту з метою визначення обсягів роботи, якщо аудитор вважатиме за необхідне проведення такого обстеження.

 1. Після обміну листами та на їхній основі складається договір на проведення екоаудиту. Листи можуть бути додатком до договору, якщо це буде обумовлено умовами договору.

Зміст договору

 1. Детальний зміст договору на проведення екоаудиту може бути різним в залежності від конкретної ситуації, проте існує ряд моментів, які у будь-якому випадку повинні знайти відображення у договорі. В договорі обов'язково повинні бути обумовлені наступні положення:

 • мета екоаудиту;

 • масштаб екоаудиту, включаючи посилання на діюче законодавство, стандарти, нормативи та інші аналогічні документи (поняття масштабу аудиту включає в себе необхідний обсяг та гли­бину перевірки; склад, кількість і обсяг аудиторських процедур);

 • можливість доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, замовленої у зв'язку з екоаудитом; відповідальність керівництва підприємства, яке перевіряється, за надану екоаудиторам інформацію (при необхідності обумов­люється вимога про одержання від керівництва підприємства, яке перевіряється, письмового підтвердження, яке стосується наданої інформації);

 • умови відповідальності за залишки від першого про­ведення аудиту, якщо попередні перевірки виконувались іншим екоаудитором;

 • вказівка на те, що у зв'язку з визначенням суті перевірки та інших властивих екоаудиту обмежень, існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитись невиявленими;

 • форма, у якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної екоаудитором роботи (обсяг і перелік переданої замовнику документації).

6. Крім того, до договору можуть бути включені такі положення:

 • угоди, які стосуються планування екоаудиту;

 • угоди, які стосуються залучення до перевірки інших екоаудиторів та експертів з деяких аспектів екоаудиту;

 • угоди, які стосуються залучення до перевірки внутрішніх екоаудиторів та іншого персоналу клієнта;

 • порядок розрахунків за виконання робіт по проведенню екоаудиту;

 • будь-які можливості обмеження аудиторського зобов'я­зання;

 • посилання на будь-які додаткові угоди між екоаудитором та клієнтом.

Структура договору

 1. Детальна структура договору може бути різною в залежності від типу екоаудиту, проте його форма в цілому повинна відповідати загальноприйнятій формі складання договорів. У преамбулі договору після зазначення новизни та номера договору, місяця й дати його підписання, повинні бути приведені назви сторін, які склали договір (замовник та виконавець), та прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної сторони.

 2. Розділ "Предмет договору" повинен містити назву аудитор­ської послуги, мету екоаудиту й характеристику масштабу екоаудиту.

 3. Розділ "Зобов'язання сторін" повинен містити перелік та характеристику зобов'язань, які бере на себе кожна з сторін.

При цьому, перелік зобов'язань замовника повинен містити наступні положення:

 • надання екоаудиторам можливості доступу до будь-яких записів, технологічних процесів, об'єктів, документації та іншої інформації, яка необхідна у зв'язку з екоаудитом;

 • відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою виявлення впливу на думку екоаудитора;

 • зобов'язання по прийому й фінансуванню робіт;

 • інші зобов'язання.

Перелік зобов'язань екоаудитора повинен містити:

 • дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів екоаудиту;

 • опис форми, в якій замовнику буде надаватися інформа­ція про результати проведеної екоаудитором роботи (обсяг та склад переданої замовнику документації);

 • дотримання вимог до якості у відповідності до стандартів та норм екоаудиту, законодавчих актів та інших (вказати, яких саме) критеріїв;

 • зобов'язання надавати інформацію замовнику у випадку, якщо у процесі роботи виявиться її недоцільність;

 • інші зобов'язання.

 1. Розділ "Порядок здавання та прийому робіт" повинен містити перелік, характеристику та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника від прийому виконаної роботи.

 2. Розділ "Термін виконання робіт" повинен містити відомості про тривалість виконання роботи, дати її початку та закінчення, а також термін надання результатів виконаної роботи.

 3. Розділ "Вартість робіт та порядок розрахунків" містить відомості про розмір та порядок оплачування за виконання робіт.

13. Розділ "Відповідальність сторін" містить умови відповідаль­ності кожної сторони (які саме випадки спричиняють притягнення до від­повідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність). Доцільно також обумовити аспекти, за які не несе відповідальність та чи інша сторона.

В умовах відповідальності замовника повинні міститися положення:

 • відповідальність за достовірність наданої екоаудиторам інформації;

 • відповідальність за виявлені відхилення та порушення, за результати природоохоронної діяльності та звітність по них;

 • відповідальність у випадку невиконання рекомендацій екоаудитора;

 • відповідальність за невиконання зобов'язань прийому та оплачування робіт;

 • інші види й умови відповідальності.

В умовах про відповідальність виконавця повинні міститися положення:

 • відповідальність за якість виконаних робіт;

 • відповідальність за дотримання термінів робіт;

 • відповідальність за дотримання принципів екоаудиту при виконанні робіт;

 • інші види й умови відповідальності.

В цьому ж розділі обумовлюється відповідальність за залишки від першого проведення екоаудиту, якщо попередні перевірки виконувались іншим екоаудитором. В даному розділі повинна також міститися вказівка на строк дії відповідальності.

 1. Розділ "Строк дії договору" містить вказівку на дати початку та закінчення дії договору.

 2. Розділ "Реквізити сторін" містить юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

 3. Розділ "Особливі умови" містить положення, які сторони вва­жають за необхідне обумовити, і які не знайшли відображення в попе­редніх розділах договору. Тут, зокрема, повинні бути визначені наступні положення:

 • вказівка на те, що у зв'язку з визначенням суті перевірки та інших притаманних екоаудиту обмежень, існує можливість і навіть імовірність того, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитися невиявленими;

 • умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якій її стадії;

 • умови подовження терміну виконання робіт;

 • посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а також на додатки до договору;

 • порядок розв'язання суперечливих питань по даному

договору;

 • інші умови.

Додаток до договору

17. Окремі положення договору можуть пояснюватися додатковими документами (додатками до договору). Наприклад, терміни виконання робіт можуть регламентуватися календарним планом робіт; розмір та порядок оплачування — протоколом узгодження договірної ціни та ін.

У цьому випадку в тексті договору робиться посилання на ці документи й вказується, що вони є невід'ємним додатком до договору. Склад та зміст додатків можуть бути різними у залежності від конкретної ситуації.
Запитання для самоконтролю:

 1. Що собою являє договір на проведення екоаудиту?

 2. Яка мета його створення? Передумови його складання?

 3. Хто є відповідальними сторонами такого договору?

 4. Опишіть зміст договору на проведення екоаудиту.

 5. Перелік зобов'язань замовника в структурі договору.

 6. Перелік зобов'язань екоаудитора в структурі договору.

 7. Умови відповідальності замовника і виконавця.

 8. Розділ "Особливі умови".


Практично-семінарське заняття №3.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для практичних семінарських занять студентів з дисципліни
Методичні рекомкндації для практичних занять студентів з дисципліни „Охорона праці

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Аудит персоналу»
Перелік питань, які повинен дослідити аудитор у процесі перевірки. Фінансовий аудит. Державний аудит та його мета. Управлінський...

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу»
Методичні вказівки з до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 030505...

Методичні вказівки, плани семінарських занять
Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні вказівки та завдання до практичних (семінарських) занять з курсу «Кримінальне право»
Методичні вказівки та завдання до семінарських І практичних занять з курсу “Кримінальне право” (Особлива частина) / укладач А. М....

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання...

Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять
Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік І експертиза»

Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних...
Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «основи зед» для студентів спеціалізації...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»
Облік І аудит [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»,...

Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого...
Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації щодо практичних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів денної та заочної...

Державного вищого навчального закладу
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Звітність підприємств” (для студентів спеціальності 03050901 “Облік...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт