Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наукова бібліотека наукометрія: світовий досвід, українські перспективи Дайджест

Наукова бібліотека наукометрія: світовий досвід, українські перспективи Дайджест

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Наукометрія: світовий досвід,

українські перспективи
Дайджест

Миколаїв – 2014

УДК 016:001.8

ББК 91.9:72 + 78.606

Н 34
Упорядники:

Гордєй С.С., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки МНУ імені В.О.Сухомлинського

Вілкул В.Д., зав. сектору науково-інформаційної роботи Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського
Науковий редактор:

Сімоненко Н.Є., директор Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського
Комп’ютерий набір та технічне редагування:

Степчук В.В., бібліотекар інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського


Н 34

Наукометрія: світовий досвід, українські перспективи: дайджест / Упоряд. С.С.Гордєй, В.Д.Вілкул. / Наукова бібліотека МНУ імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – 216 с.Дайджест містить короткий виклад матеріалу з періодичних видань та електронних ресурсів, який висвітлює питання змістовної оцінки наукових публікацій в рамках наукометрії.

Аналізуються наукометричні методи інформаційно-документальних потоків та результати їх використання у сучасних наукових дослідженнях, питання співробітництва вітчизняних науковців і бібліотекознавців у реалізації наукометричних проектів.

Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, співробітникам бібліотек.

Зміст

Передмова …………………………………………………………………...

5

I. Наукометрія сьогодні: стан та перспективи ………………………...

8

Штовба С., Штовба Е. Обзор наукометрических показателей для оценки публикационной деятельности ученого …………………………..


8

Осипчук Н. Ресурс модернізації. Досягнення українських науковців мають бути представлені у наукометричній базі даних Scopus ………….


15

Балагура І. Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій ……………………………………………………………………


18

Соотношение понятий наукометрия и библиометрия в структуре науковедения …………………………………………………………………


23

Савіч А., Курдюк Л. Імпакт-фактор в Україні: інформаційний вакуум ..

28

Мазаракт А., Притульська Н., Мельниченко С. Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних ……………………….


30

Загірняк М., Сергієнко С. Забезпечення конкурентоспроможності

наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань …………


36

Чайковський Ю.,Силкіна Ю., Потоцька О. Наукометричні бази та їх кількісні показники Ч.2. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз …………………………………………………………41

Грищенко Т.Б., Етенко Н.Ю. Індекс наукового цитування: використання та впровадження …………………………………………….


50

Слипецький Д., Горбунов В., Сергєєва О. Створення електронного

депозитарію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення ………………………..56

Павліченко Ю. Аналіз наукометричних методів дослідження інформаційно-документних потоків (на прикладі медицини) ……………


59

Шостак А. Чи можна вимірювати науку? …………………………………

62

Солов’яненко Д. Проект « Наукова періодика України» на платформі Open Journal Systems ………………………………………………………...


64

Влох Р. Система оцінки українських фахових видань ……………………

69

II. Міжнародні наукометричні платформи. Світовий досвід формування національних індексів наукових цитувань ……………..


76

Білощицький А., Гогунський В. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій ……………………………………………


76

Солов’яненко Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та SciYerse Scopus …………………………………

80

Копанєва Є. Національні індекси наукового цитування ………………..

92

Чайковський Ю.,Силкіна Ю. Потоцька О. Наукометричні бази та їх кількісні показники Ч.1. Порівняльна характеристика наукометричних баз …………………………………………………………………………….98

Буй Д., Білощицький А., Гогунський В. Scopus та інші наукометричні бази: прості питання та нечіткі відповіді ………………………………….


107

Коннов В., Юркевич М. Тенденции цитирования в российских и зарубежных психологических журналах …………………………………..


114


III. Роль і місце бібліотек у процесі розвитку вітчизняної галузі наукометричних досліджень ……………………………………………..


121

Симоненко Т. Проект «відкритого доступу» - портал «Наукова періодика України» …………………………………………………………


121

Костенко Л., Соловяненко Д. Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива …………………………………………….


124

Костенко Л., Симоненко Т. Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек ………………………………………………………….


128

Віннічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства ………………………………………………..129

Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації …..

134

Кобєлєв О. Бібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек ……………………………………………………………………..


136

Добровольська С. «Інформаційні технології» у реферативній базі даних «Україніка наукова»

141

Додатки ……………………………………………………………………..

149

Додаток 1. Довідка про представлення публікацій учених у міжнародній наукометричній базі даних: зарубіжний та вітчизняний досвід (Додаток 1. до постанови Президії НАПН України від 16 травня 2013р. №1-7/7-148) ………………………………………………………….


149

Додаток 2. Інформація щодо підготовки періодичних видань для включення до міжнародних наукометричних баз даних (Додаток 2. до постанови Президії НАПН України від 16 травня 2013р. № 1-7/7-148) …159

Додаток 3. Найвідоміші показники формування рейтингів наукових публікацій ……………………………………………………………………


166

Додаток 4. Наукова періодика України у ScіYerse Scopus ………………

170

Додаток 5. Характеристики міжнародних наукометричних баз ………..

194

Додаток 6. Наукові журнали держав світу в індексах «Web of Science» «Scopus» ……………………………………………………………………..


196

Додаток 7. Вимоги до наукових видань, які претендують на включення до бази даних «Skopus» і «Web of Sciеnce» ……………………………….


197

Додаток 8. Покрокова інструкція щодо участі в проекті «Наукова періодика України» …………………………………………………………


200

Додаток 9. Перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus ………………………………………...


203

Додаток10. Рейтинг вишів України за показниками Scopus – 2014 ……..

205

Додаток 11. Scopus: знайдемо свої публікації ……………………………………

209

Словник основних термінів ………………………………………………

211

Список використаної літератури ………………………………………..

214

Передмова
Підвищення якості та ефективності наукових досліджень, від яких залежить інноваційний розвиток країни-важлива проблема для сучасних вищих навчальних закладів і наукових установ.

Існуючі методологічні підходи дають можливість оцінювати результативність науково-дослідної роботи за економічними, науково-технічними, соціальними ефектами. Названі види ефективності науково-дослідної роботи взаємозумовлені і впливають один на одного. Але будь які наукові дослідження фактично втрачають сенс, якщо вони залишаються невідомими широкому науковому загалу. Це особливо загострюється в умовах глобалізаціі та інформатизації сучасного суспільства, що формує нове інформаційно-комунікаційне середовище, тому безумовно, серед провідних індикаторів продуктивного внеску вченого в науку є кількість і якість його наукових публікацій.

Учені завжди посилаються на роботи своїх попередників, які досліджували до них аналогічні або суміжні питання. Без критичного аналізу, бібліографічних джерел, присвячених попереднім дослідженням, не можливо визначити сучасний стан певної наукової проблеми, яку розв’язує науковець і довести науковій спільноті новизну оригінальних досліджень. Кількість посилань на публікації вченого засвідчує про використання його праць науковою спільнотою і користь його внеску, а отже ефективність його діяльності.

Питання змістовної оцінки публікацій вчених розглядаються в рамках наукометрії. Важливість наукометрії неможливо не визначити: вона дозволяє за публікацією з тієї чи іншої теми зрозуміти, які тенденції особливо популярні, а які навпаки вичерпали себе чи втрачають популярність. З цієї точки зору посиленний інтерес викликають індекси цитування вчених у тому числі так звані імпакт - фактори, котрі характеризують діяльність наукових журналів. Увага до дослідження наукового цитування пояснюється тим, що це досить ефективний спосіб вивчити наукову комунікацію в професійному співтоваристві, дисциплінарну структуру науки, механізми народження нового знання. Обєктом аналізу структури цитувань і визначення бібліометричних показників є наукометричні бази даних де збираються не тільки бібліографічні дані про журнальні публікації, а й пристатейні списки цитованої літератури. Це дає змогу знаходити як публікації, що цитуються в статті, так і публікації котрі цитують цю статтю. Таким чином, користувач може здійснити ефективний пошук усієї бібліографії з питання, що його цікавить. На жаль у вітчизняній науці є недостатніми кількісні та якісні показники результатів науково-дослідної роботи, особливо на тлі загальносвітових досягнень, що віддзеркалюються в низьких показниках цитування та інтегральних індексах стану розвитку вітчизняної науки. У зв’язку з цим у практику управління державним науковим комплексом упроваджують кількісні та напівкількісні методи наукової активності. За таких умов актуальною стає потреба вибору відповідних джерел наукометричних даних для проведення оцінних досліджень на корпоративному та загальнодержавному рівнях. Створюється та впроваджується у практику нові методи оцінки результативності діяльності наукових працівників, дослідних груп, наукових установ і вищих навчальних закладів, що ґрунтуються на використанні науко метричних індикаторів. У бібліотекознавчих та наукознавчих колах визріває концепція створення «національного індексу цитування»

Концепція створення Українського індексу наукового цитування передбачає формування єдиної бази даних суб’єктів вітчизняної сфери документальних комунікацій, синтаксичного аналізатора пристатейної бібліографії та програмно-технологічного інструментарію отримання наукометричних даних.

Науковцям, яких цікавить питання змістовної оцінки наукових публікацій в рамках наукометрії у великій нагоді стане, запропонований бібліотекою МНУ ім. В.О. Сухомлинського дайжест «Наукометрія: світовий досвід, українські перспективи». Дайджест складається з трьох розділів і додатків.

Розділ 1 «Наукометрія сьогодні: стан та перспективи» розглядає аспекти оцінювання якості наукових досліджень, визначає доцільність упровадження кількісних методів аналізу наукової активності на основі визначення цитованості авторів, а також доцільність створення української наукометричної бази даних. Аналізуються наукометричні методи інформаційно-документальних потоків та результати їх використання у сучасних наукових дослідженнях.

Розділ 2 «Міжнародні наукометричні платформи. Світовий досвід формування національних індексів наукового цитування» розглядає міжнародні наукометричні бази даних. Досліджуються засади побудови індексів найбільш відомих у світі наукометричних баз даних «Web of Science» та «Sci Verse Scopuc», а також національні індекси наукового цитування країн Європи та Азії. Аналізується стан представлення української науки у міжнародних наукометричних базах даних.

В розділі 3 «Роль і місце бібліотек у процесі розвитку вітчизняної галузі наукометричних досліджень» розглядається питання розвитку співробітництва вітчизняних науковців і бібліотекознавців у реалізації наукометричних проектів. Оцінюється наявний у вітчизняних бібліотеках досвід формування та розвитку джерел реферативної інформації, роботи з удосконалення національної системи реферування науково-інформаційних ресурсів, зокрема розширення покриття існуючих реферативних баз даних, в тому числі бази даних « Україніка наукова», та загальнодержавної технологічної платформи « Наукова періодика України» на базі «Open Journal Systems».

Додатки дайжеста становлять:

 • Довідка про представлення публікацій учених у міжнародній наукометричній базі даних: зарубіжний та вітчизняний досвід (Додаток 1. до постанови Президії НАПН України від 16 травня 2013р. №1-7/7-148)

 • Інформація щодо підготовки періодичних видань для включення до міжнародних наукометричних баз даних (Додаток 2. до постанови Президії НАПН України від 16 травня 2013р. № 1-7/7-148)

 • найвідоміші показники формування рейтингів наукових публікацій

 • характеристики міжнародних наукометричних баз даних

 • наукові журнали держав світу в індексах «Web of Science» і «Scopus»

 • вимоги до наукових видань, які претендують на включення до бази даних «Scopus» і «Web of Science»

 • покрокова інструкція щодо участі в проекті « Наукова періодика України»

 • Наукова періодика України у ScіYerse Scopus

 • перелік журналів з гуманітарних наук, що входять до наукометричної бази даних Scopus

 • рейтинг вишів України за показниками Scopus – 2014

 • Scopus: знайдемо свої публікації

Створено дайджест на матеріалах фонду наукової бібліотеки МНУ ім. В.О. Сухомлинського та електронних ресурсах.

Видання адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, співробітникам бібліотек.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вулиці міста розповідають: Бібліографічний дайджест / Глухівська...

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Велика місія маленької бібліотеки: сільська бібліотека – центр місцевої громади: оглядово методичні матеріал /оунб ім. В. Г. Короленка;...

Державної адміністрації
Писанка – візерунчаста молитва : дайджест / уклад. Є. А. Шевченко; окз «харківська обласна бібліотека для юнацтва». – Харків, 2016....

Державної адміністрації
Свідомий вибір : інформ дайджест / уклад. Л. А. Бережна; окз «Харківська обласна бібліотека для юнацтва». – Харків, 2014. – 68 с

Департамент культури І туризму
Рушникові доріжки: дайджест / уклад. Є. А. Шевченко; окз «харківська обласна бібліотека для юнацтва». – Харків, 2015. – 11стор

«Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи»
Психологічні, педагогічні засади особистісного І професійного розвитку різних категорій дорослих

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. В. Матюшенко; Відп за вип. Ю. М. Самойленко. – Чернігів, 2008. – 38с

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / оунб ім. В. Г. Короленка; підгот. А....

План вступ 3 розділ огляд асортименту санітарно-технічних товарів...
Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі одержує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє...

Розділ 1 Теоретичні основи формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту
Як показує прогресивний світовий досвід, досягнення стійких конкурентних переваг неможливе без використання принципів та методів...

Проблеми застосування темпоральних норм спадкового права в нотаріальній практиці
Унаслідок реформування спадкове право стало більш демократичним, доступним І надійним, у ньому враховано сучасні українські реалії,...

Біла С. О. Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних...
України // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 29 – Переяслав-Хмельницький:...

Що таке передовий педагогічний досвід?
Тема. Перспективний педагогічний досвід та інноваційні технології у освітньому просторі

«Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Тунісі» Зміст Зміст 2 вступ 3
Проблеми та перспективи розвитку туризму в країні (тут ще потрібно вліпити swot-аналіз розвитку туризму в країні) 58

Тема: «Передовий педагогічний досвід: вивчення, узагальнення, впровадження»
Мета: ознайомити слухачів з сутністю поняття «передовий педагогічний досвід», з

Досвід та інновації в організації просування читання : бібліодайджест...
Даний випуск бібліодайджеста висвітлює досвід дитячих бібліотек світу з організації І просування читання

Конкурс до Верховного Суду початок оновлення судової системи 3
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека

Актуальна подія
Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна юридична бібліотека. Заснований у 2011 році. Видається...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт