Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «соле тур», Лицензия мкту серия ав №392039 от 01. 02. 2008

Тов «соле тур», Лицензия мкту серия ав №392039 от 01. 02. 2008


Туроператор ТОВ «СОЛЕ ТУР», Лицензия МКТУ серия АВ № 392039 от 01.02.2008 Сторінка зСУБАГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

на реалізацію туристичних продуктів №__________
м. Київ « » ______________ 200___р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Cоле Тур» (ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність від 18.01.2008 р., серія АВ № 392039), платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Агент», в особі директора Борищук Ольги Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,та____________________________________________________________(ліцензія_____________________________від „____”_________р., серія _____, № ____________строк дії ліцензії до___________________), платник податку __________________________________________________________________________________________, іменоване надалі „Субагент”, в особі_____________________________________________________________________,що діє на підставі ___________________________, з іншої Сторони,

уклали даний Договір про нижченаведене:
1. Терміни Договору.

З метою уніфікації та скорочення тексту цього Договору використовується така термінологія:

Договір” – даний Договір;

Додатки” – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

Турист” - особа, яка здійснює подорож до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;

Туристичний продукт” (Турпродукт) - в Договорі значення терміну «Туристичний продукт» аналогічне до його визначення у ст. 1 Закону України «Про туризм»;

Просування туристичного продукту” - в Договорі значення терміну «Просування туристичного продукту» аналогічне до його визначення у ст. 1 Закону України «Про туризм»;

«Договір на туристичне обслуговування» - в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;

Реалізація туристичного продукту” - оформлення відчуження Турпродукту договором на туристичне обслуговування чи договором з реалізації туристичного продукту юридичним особам (далі Договір з юридичною особою) .

Сторони” - Агент та Субагент;

Туристичний Ваучер” - документ, який встановлює право Туриста на користування послугою проживання в зазначеному готелі з певним типом харчування та типом номера у визначений строк. Ваучером також може визначатись право туриста на користування трансфером.

Заявка Субагента” - заповнений Субагентом бланк, встановленої Агентом форми, на паперовому чи електронному носії для бронювання Турпродукту. Форма Заявки Субагента на паперовому носії міститься на офіційному сайті Агента www.sunlifeclub.com.ua.

Підтвердження заявки” - відповідь Агента по електронних чи факсимільних засобах зв'язку на Заявку Субагента, у якій міститься згода Агента на надання Турпродукта, а також рахунок Агента, виписаний для оплати Субагентом замовленого Турпродукта.

Ануляція” - відмова Туроператора або відмова Туриста, зроблена через Субагента, після укладення Договору на туристичне обслуговування, зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого та/чи придбаного в Агента Турпродукта чи його частини, а також відмова Туроператора від надання замовленого та/чи придбаного Турпродукта у випадках, визначених у Договорі.

Зміна заявки Субагента” - Ануляція попередньої Заявки Субагента та подання нової Заявки Субагента, що має відмінність від раніше поданої.

Юридична особа” - юридична особа, з якою Агент уклав Договір з юридичною особою.


2. Предмет Договору.

2.1 За цим Договором Субагент зобов’язується за винагороду надати послуги Агенту з реалізації Турпродукту шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування або Договорів з юридичними особами від імені, в інтересах та під контролем Агента, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання Агентом Турпродукту.

2.2 Відносини, що виникають з Договору не є монопольними субагентськими відносинами.

2.3 Формою підтвердження повноважень Субагента є Договір.
3. Порядок укладання і обслуговування Договорів на туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами

3.1 На підставі Договору Субагент від імені та за дорученням Агента укладає договори на туристичне обслуговування у формі, встановленій Туроператором (Додаток №1 до Договору), або укладає Договори з юридичними особами у формі погодженій з Туроператором. Субагент укладає зазначені договори, предметом яких є послуги, що містяться в Підтвердженні заявки.

Датою укладення договору на туристичне обслуговування або Договору з юридичною особою є дата отримання Субагентом підтвердження заявки.

3.2. За письмовим погодженням з Туроператором Турагент може укладати субагентські договори щодо реалізації Турпродуктів, наданих Туроператором, при цьому Турагент бере на себе всю відповідальність перед Туроператором за дії субагента. Субагент не має права укладати свої субагентські договори.

3.2.1. У разі укладення субагентського договору Турагент повинен надіслати його копію Туроператору.

3.2.2. Субагент у відносинах з Туристами або юридичними особами представляє Туроператора і укладє з ними договори на туристичне обслуговування у формі, встановленій Туроператором (Додаток №1 до Договору) з відповідними змінами та Договори з юридичними особами у формі погодженій з Туроператором через Турагента. В преамбулі зазначених договорів субагент зазначає також Турагента та номер і дату укладення субагентського договору.

3.3. Для забезпечення реалізації повноважень Субагента Агент зобов’язаний:

3.3.1 Забезпечити Субагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Субагентом договорів на туристичне обслуговування чи договорів з юридичними особами.

3.3.2 В період дії Договору оперативно надавати допомогу Субагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування чи Договорів з юридичними особами.

3.3.3 Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Субагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення Туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину, а також надавати іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Агента письмово (по електронній пошті), про що Агент повинен повідомити Субагента, а Субагент повинен повідомити Туриста або юридичну особу. Якщо Субагент не передає відповідну інформацію Туристу або юридичній особі, то Агент не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста або юридичної особи.

3.3.4 Забезпечувати здійснення страхування Туристів (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками крім Туристів, молодших 1 (одного) року та старших 75 (сімдесят п’ять) років, обов’язок по наданню яких лежить на Туроператорові.

3.3.5 Передавати представникам Субагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, ваучер), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта. Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Агента, надалі передача документів Субагенту не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру. Відсутність у представника Агента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів. Неповна чи несвоєчасна оплата Субагентом Турпродукту надає право Агенту відмовити у видачі таких документів, обов’язок по наданню яких лежить на Туроператорові, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 4.4 Договору. Передача документів може здійснюватись безпосередньо Туристу в аеропорту вильоту представником Туроператора.

3.3.6 Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять у Заявку Субагента, за наявності можливості у Туроператора забезпечити надання таких послуг. При цьому Субагент повинен виконати зобов’язання, передбачене в пп. 3.4.12 Договору.

3.3.7 У випадку неможливості підтвердити одну або кілька послуг, що входять до складу Заявки Субагента, проінформувати про це Субагента. Агент може встановити строк не більше трьох годин на зміну Субагентом непідтвердженої послуги (послуг).

У випадку ненадходження від Субагента змін щодо непідтвердженої Агентом послуги (послуг), Агент залишає за собою право Анулювати замовлення Субагента без повідомлення і без застосування до Сурбагента штрафних санкцій.

3.3.8 На підставі бронювання послуг, про яке Субагенту Агент повідомляє шляхом надіслання Підтвердження Заявки електронними чи факсимільними засобами зв’язку, протягом 2-х робочих днів з дня надіслання Підтвердження Заявки надати Субагенту рахунок на оплату вартості Турпродукта.

3.3.9 Відповідно до Заявки Субагента, підтвердженої Агентом, та на підставі зробленого бронювання послуг надати Турпородукт Субагенту для реалізації. Дотримання Субагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, у тому числі відносно вартості Турпродукту, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту є необхідною умовою для надання замовленого Субагентом Турпродукта.

3.3.10 Надавати Субагенту повну інформацію про Турпродукти ( відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.), яка, зокрема, міститься в каталогах та на сайті Туроператора.

3.3.11 За заявкою Субагента у разі можливості Туроператора оформляти для Туристів туристичні візи в консульській установі країни, тур до якої має намір придбати Турист, і законодавством якої не передбачена можливість придбання візи Туристом у спрощений спосіб.
3.4 При укладанні та виконанні договорів на туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами Субагент зобов’язаний:

3.4.1. До укладення договору на туристичне обслуговування чи Договору з юридичною особою надати споживачу або юридичній особі інформацію, визначену в ч. 4 ст. 20 Закону України «Про туризм» та Договором.

3.4.2. До початку надання туристичних послуг надати споживачу або юридичній особі за їх вимогою інформацію, визначену в ч. 5 ст. 20 Закону України «Про туризм».

3.4.3 Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд. Субагент повинен відмовити Туристу (або юридичній особі) в укладенні договору на туристичне обслуговування (або Договору з юридичною особою) якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим від строку перебування Туриста у цій країні, або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;

б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів;

в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

д) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років;

- при виїзді за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, відсутня нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів), піклувальників та відсутній їхній супровід або супровід осіб, які уповноважені ними.

3.4.4. Забезпечити страхування Туристів молодших 1 (одного) року та старших 75 (сімдесят п’ять) років, або запропонувати таким Туристам самостійно укласти договори медичного страхування та страхування від нещасного випадку на час перебування у турі.

3.4.5 Приймати від Туриста або юридичної особи плату за Турпродукт шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

3.4.6 У межах своїх зобов’язань вести звітність у формі та в строки, що визначені Договором.

3.4.7 У випадку звернення Туриста до Субагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Агента, протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попередити Туристів про те, що претензії без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника приймаючої сторони в країні перебування, до розгляду Туроператором не приймаються.

3.4.8 Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера тощо), отриманих від Агента, обов’язок по наданню яких лежить на Туроператорові, до моменту передачі їх Туристу. Передати Туристу ці документи в строк, визначений договором на туристичне обслуговування.

3.4.9 Здійснювати за погодженням з Агентом діяльність із просування та реалізації Туристам або юридичним особам Турпродукта, який наданий Агентом, згідно із прайс-листами Туроператора на умовах повної фінансової відповідальності Субагента перед Агентом.

3.4.10 Сплатити Агенту вартість Турпродукта в строк, встановлений у п.4.3 Договору, та незалежно від розміру та строку фактичного одержання Субагента оплати від Туриста чи юридичної особи.

3.4.11 Негайно у письмовій формі сповіщати Агента про зміни в Заявці Субагента чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.4.12 Вчасно надавати Агенту всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта, зокрема, списки Туристів із зазначенням прізвища, імені (в латинській транскрипції), громадянства, дат перебування в країні, до якої подорожує Турист, вибраного Туристом готелю та розміщення в номерах, номер закордонного паспорта, строк його дії та орган, який видав закордонний паспорт, рік і дату народження Туриста, номер телефону Туриста.

3.4.13 При Ануляції або Зміні заявки Субагента повернути Агенту невикористаний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі неповернення вказаних документів, нові докумети на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.

3.4.14. При наявності у Субагента-юридичної особи філій, які проводять таку ж діяльність як і Субагент, вказати їх реквізити в розділі 13 Договору.

3.4.15 Діяти виключно в межах повноважень, обумовлених Договором.
4. Оплата Турпродукту

4.1. Ціна Турпродукту для громадян України визначається шляхом множення прайсової вартості Турпродукту на офіційний курс НБУ долара США до української гривні на дату виставлення рахунку та на коригуючий коефіцієнт 1,01. В прайс-листах, що надаються Субагенту, Туроператор вказує ціну туристичних послуг в доларах США.

Ціна Турпродукту для іноземних громадян може визначатись іншим способом. У разі укладення Субагентом договору на туристичне обслуговування з іноземним громадянином, Субагент повинен з’ясувати ціну Турпродукту у Агента.

4.2. Усі види платежів по Договору провадяться у безготівковій формі в гривнях.

4.3. Субагент здійснює повну оплату замовленого Турпродукту згідно виставленого Агентом рахунку, протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку. Оплата замовленого Турпродукта не може здійснюватися третіми особами. Оплата повинна бути підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок Агента. У призначенні платежу Субагент вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата. У випадку одержання Субагентом рахунку за одну, дві чи три доби до початку подорожі, строк оплати також становить три банківські дні, але при цьому Субагент повинен підтвердити своє зобов’язання (про сплату вартості Туру протягом трьох банківських днів) Гарантійним листом. При несплаті коштів в строки, визначені в Гарантійному листі, Субагент зобов’язаний сплатити Агенту штраф у розмірі 100% (сто) відсотків від вартості Турпродукту.

4.4. Несвоєчасна, неповна оплата Субагентом вартості Турпродукта надає Агенту право провести Ануляцію у будь-який час після закінчення стороку на оплату Турпродукта, визначену у п. 4.3 Договору, із застосуванням штрафних санкцій до Субагента в розмірі, визначеному у пп. 7.2.3; 7.2.5. Договору. Виставлений Агентом рахунок на оплату є відповідним попередженням Субагента. До повної сплати вартості Турпродукта Агент не здійснює прийом наступних Заявок Субагента.

При ануляції туру з причин зазначених в цьому пункті, Субагент несе відповідальність перед Туристом або юридичною особою за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування чи Договору з юридичною особою і є співвідповідачем в суді за позовами, що можуть виникнути у зв’язку з розірваннями вказаних договорів.

4.5. Кошти, отримані Субагентом від реалізації Турпродукту, не є власністю Субагента, а є транзитними коштами, за винятком субагентської винагороди Субагента і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Агентом.
5. Субагентська винагорода

5.1. За виконання зобовязань за Договором з реалізації Турпродукту Субагент одержує субагентську винагороду в розмірі ___________ ( ________ ) відсотків, від прайсової вартості реалізованого Турпродукту, збільшенної із застосуванням коригуючого коефіцієнту. Вказаний розмір субагентської винагороди включає в себе ПДВ. Субагент утримує свою субагентську винагороду з плати, отриманої від реалізації Турпродукту Туристу.

5.2. Право Субагента на утримання субагентської винагороди виникає в момент коли Турист почав користуватися послугою, що входить до складу Туристичного продукту і використання якої передує у часі усім іншим послугам, які входять до складу Туристичного продукту.

5.3. Субагентська винагорода може змінюватися відповідно до заохочувальної програми, умови якої містяться на офіційному сайті Агента www.sunlifeclub.com.ua. Зміна субагенської винагороди оформляється Додатком до Договору. При наявності підстав і умов для зміни субагентської винагороди Субагент надсилає Агенту запит на отримання Додатку до Договору.
6. Права і обов’язки Сторін

6.1 Субагент має право:

6.1.1 За згодою Агента проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють укладенню Субагентом договорів на туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами. Використання Субагентом знаку для товарів і послуг Агента можливе лише за погодженням з Агента.

6.1.2 На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.

6.2 Агент має право:

6.2.1 Зменшити або збільшити повноваження Субагента, що оформляється у вигляді Додатку до Договору.

6.2.2 Здійснювати перевірку документів, пов’язаних з укладенням Субагентом конкретних договорів на туристичне обслуговування чи договорів з юридичними особами.

6.2.3 Здійснювати перевірку зберігання документів Туристів (проїзних документів, страхових полісів, ваучерів), отриманих від Агента, з метою передачі їх Туристу чи юридичній особі.

6.3 Субагент зобов’язаний:

6.3.1 Надавати допомогу Агенту при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення Туристом чи юридичною особою претензії.

6.3.2 У випадку зміни реквізитів Субагента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси фірми, дані уповноваженої особи), Субагент зобов’язаний у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Агента з наданням відповідних підтверджуючих документів. У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Субагент зобов’язаний негайно повідомити Агента про ці зміни.

6.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака і при його зміні довести інформацію до Туриста чи юридичної особи.

6.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Агента двох екземплярів Акту до субагентського договору надіслати підписаний Субагентом один екземпляр цього акту на адресу Агента.

6.3.5. Перевіряти електронну поштову скриньку, на яку Агент надсилає інформацію, що стосується виконання Договору та стан (статус) Заявки Субагента. У разі відсутності виставленого Агентом рахунку-фактури на Підтверджену заявку або/та відсутності повідомлень про стан (статус) Заявки Cубагента повідомити про це Агента.

6.4 Агент зобов’язаний:

6.4.1 Своєчасно та якісно виконувати свої обов′язки за Договором;

6.4.2 Надавати Субагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний період дії Договору станом на перше число конкретного місяця.

6.4.3 У випадку зміни реквізитів Агента (банківські реквізити, юридична та/або фактична адреси фірми, дані уповноваженої особи), Агент зобов’язаний у термін до кінця місяця, у якому стались ці зміни, інформувати про них Субагента.У випадку зміни електронної адреси, номерів телефонів/факсів Агент зобов’язаний негайно повідомити Субагента про ці зміни.

6.5 Сторони зобов′язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.
7. Відповідальність Сторін.

7.1.У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

7.2.Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:

7.2.1 Для Субагента:

- надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу (Туристам);

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Агента;

- ненадання Туристам або юридичній особі інформації про загальні правила продажу Турпродукту Агента, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі, включаючи інформацію, зазначену в пп. 3.4.1.та 3.4.2 Договору;

- неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних, візових та інших документів у Туристів відповідно до пп.3.4.3 Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

7.2.2. У випадку прострочення зобов'язання по оплаті Турпродукта, Субагент зобов'язаний перерахувати Агенту пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання. Сплата Субагентом штрафу відповідно до пп. 4.4 Договору не звільняє Субагента від обов’язку сплатити пеню за дні прострочки платежу, які пройшли до дати Ануляції Агентом туру.

Термін Ануляції до початку туру

Штраф

- Від 21 до 14 днів
- Від 13 до 7 днів

- Від 6 до 4 днів

- Від 3 до 2 днів

- Від 1 дня і менше

-Гривневий еквівалент 5 (п’ять) доларів США за кожного Туриста, зазначеного у Заявці Турагента;

-10 (десять) відсотків від вартості Турпродукта* ;

-30 (тридцять) відсотків від вартості Турпродукта*;

-50 (п'ятдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;

-100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.

* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси.


7.2.3. У випадках Ануляції відповідно до пунктів 4.4; 7.2.11 Договору штраф для Субагента складає:

7.2.4. У випадку одночасного настання таких обставин:

- відсутність Ануляції Субагента;

- відсутність оплати Субагентом Турпродукта;

- неявка туриста на рейс,на Субагента накладається штраф у розмірі 100 (сто) відсотків від загальної вартості Турпродукта.

7.2.5. При Ануляції турів відповідно до пунктів 4.4; 7.2.11 Договору, подорож за яким починається у період Новорічних та Різдв’яних свят (з 20.12.2009р. по 10.01.2010р.), у період Травневих свят (з 26.04.2009р. по 10.05.2009 р.) у періоди виставок, ярмарок (про які Субагент попереджається) штраф для Субагента складає:

Термін Ануляції до початку туру

Штраф

- Більше 21 днів

- Від 20 до 2 днів

- Від 1 дня і меньше

- 10 (десять) відсотків від вартості Турпродукта*;

- 80 (вісімдесят) відсотків від вартості Турпродукта*;

- 100 (сто) відсотків від вартості Турпродукта*.

* Тут до вартості Турпродукта не включена вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси.

7.2.6. Субагент несе повну відповідальність за перевірку, наявність і правильність оформлення у Туриста необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Агенту збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Агента у зв’язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.

7.2.7. За цим Договором збитки, завдані Агенту, стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. Штрафи сплачуються Субагентом на підставі рахунку, виставленого Агентом.

7.2.8. Субагент несе повну відповідальність за укладення (при необхідності зміну/розірвання) договору на туристичне обслуговування у формі, встановленій Туроператором (Додаток №1 до Договору) чи Договору з юридичною особою, в розмірі завданих Агенту збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Агентау зв’язку з неукладенням зазначених договорів у формі, встановленій Туроператором. Крім того, Агент залишає за собою право стягнути з Субагента штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від вартості Турпродукту, який був реалізований за договорами на туристичне обслуговування чи Договорами з юридичними особами, що укладені у іншій формі ніж визначена Туроператором.

7.2.9. У випадку необхідності внесення з вини Субагента будь-яких змін у виписані Туроператором документи, що підлягають видачі Туристу відповідно до п. 3.3.5 Договору (за виключенням авіаквитків), Субагент сплачує Агенту штраф в розмірі еквівалентному 5 (п′яти) доларам США за кожну внесену зміну.

За перевиписку Туроператором авіаквитків з вини Субагента:

- на чартерні рейси: Субагент сплачує Агенту (Туроператору) штраф в розмірі еквівалентному 25 (двадцять п′ять) доларів США за кожну особу, зазначену у квитку ;

- на регулярні рейси: Субагент сплачує Агенту (Туроператору) штраф в такому самому розмірі, який визначений у відповідних договорах, укладених Туроператором з авіаперевізником. На вимогу Субагента Агент надає належно завірений витяг з відповідного договору.

7.2.10. У випадку Ануляції чи Зміни Заявки Субагента вартість квитків на чартерні та регулярні авіарейси не повертається.

7.2.11. У випадку неукладення Субагентом договору на туристичне обслуговування або Договору з юридичною особою у строк, визначений в п. 3.1 Договору, Субагент повинен невідкладно зробити Ануляцію. За вказану Ануляцію Агент має право стягнути з Субагента штраф у розмірі, визначеному в пунктах 7.2.3; 7.2.5 Договору.

7.2.12. Розміри штрафів, визначені в пунктах 7.2.3; 7.2.5 Договору, не розповсюджуються на випадки Ануляції спеціальних турів (тури на Мальдіви, а також інші тури, визначені Агентом, як спеціальні, про що інформується Субагент шляхом розміщення Туроператором інформації на офіційному сайті www.teztour.com , або/та через відправлення повідомлень Субагенту електронними чи факсимільними засобами зв’язку). Інформація про розмір штрафів за Ануляцію спеціального туру розміщується на офіційному сайті Туроператора www.teztour.com.ua, Подання Заявки Субагента на спеціальний тур підтверджує згоду Субагента з розмірами штрафів за Ануляцію спеціального туру.

7.2.13. Турагент несе відповідальність за укладення субагентського договору без письмового погодження з Туроператором в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку вказаним порушенням. Крім того, Туроператор залишає за собою право стягнути з Турагента штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від вартості Турпродуктів Туроператора, які були реалізовані особою з якою Турагент уклав субагентський договір без письмового погодження з Туроператором.

7.3.Для Агента:

- несвоєчасна передача Субагенту документів, необхідних для використання Турпродукта;

- ненадання або несвоєчасне надання інформації, необхідної для належного виконання даного Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов даного Договору.
8. Рекламації.

8.1. У разі звернення Туриста чи юридичної особи з претензією Субагент повинен прийняти її у належному письмовому вигляді і направити із супровідним листом Агенту. Претензія повинна містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста (найменування юридичної особи), період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом (юридичною особою) і уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу (юридичній особі) та завіреним підписом представника приймаючої сторони в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Агенту не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Агенту надається копія Договору на туристичне обслуговування чи договору з юридичною особою, та інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Агентом рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації.

8.2.Агент розглядає отримані від Субагента рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян». Отримані відповіді Агента Субагент передає Туристам чи юридичним особам, які звернулися з претензією.

9.Форс-мажорні обставини.

9.1.Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобовязань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

- Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

- Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору;

- Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

- Законні чи незаконні дії органів державної влади.

9.2.Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.
10. Порядок вирішення спорів.

10.1.Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. За Договором заходи досудового врегулювання спорів не застосовуються. При неможливості вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.

11. Інші умови.

11.1.Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до 31.03.2010р.

12.2. Сторони погодили, що при укладенні Договору та Додатків до нього Сторонами можуть використовуватися факсимільні відтворення підписів за допомогою механічного копіювання.

Зразком аналога власноручного підпису директора ТОВ „Соле Тур” Борищук О.І. є ___________________________________________________.

11.3 Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку.

11.4.Сторони зберігають за собою право достроково розірвати Договір за умови відсутності невиконаних взаємних зобов’язань, які виникли з Договору, що повинно підтверджуватись актом бухгалтерської звірки між Сторонами. Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна письмово попередити іншу Сторону про свій намір розірвати Договір у строк не менше 14 днів до дати розірвання Договору.

11.5. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

11.6.Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені Додатками до нього.

11.7. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

11.8. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється Додатком до Договору.

11.9. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.10. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.11. Договір з додатками складений українською мовою,у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, кожний примірник має однакову юридичну силу.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


АГЕНТ:

СУБАГЕНТ:

ТОВ „СОЛЕ ТУР”

Юридична адреса: 03127, м.Київ, вул. Ломоносова 27

Фактична адреса: 03150,вул.Червоноармійська 114, оф.168

Тел/факс: 8 (044) 501-60-51,

Тел: 227-26-96

E-mail: soletour@ukr.net, office@soletour.com.ua

Рахунок: 26001201317678

Банк Бесарабське відділення ЗАТ„ОТП Банк”

МФО: 300528

Код ЄДРПОУ: 35380593


______________________________________________________________________________________________

Адреса:________________________________________ _______________________________________________

Телефон/факс:_________________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________

Рахунок: ______________________________________

Банк:________________________________________________________________________________________

МФО:__________________________________

Код ЄДРПОУ___________________________


_______________________________
(Директор Борищук О.І.)

М. П.


_______________________________
( )

М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір на супровід дитячої туристичної групи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аккорд-Тур" (тов " Аккорд-Тур "), в особі директора Бучинської Галини Ігорівни, яка діє...

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму...
Тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Популярний тур в Закарпаття на Новий Рік
Зимові гори І водоспади природа у всій красі. Тур на Новий рік в Карпатах • • •

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року
«іі тур. Номінація «Трудове законодавство», правильні відповіді — 1а, 2в, 3г. Потім повно й аргументовано описати варіант вирішення...

«19» листопада 2008 р. Збірник положень мдгу маріуполь 2008
Друкується згідно рішення Вченої ради Маріупольського державного гуманітарного університету, протокол №2 від 19 листопада 2008 р

Популярний тур в Закарпаття
Прибуття до Львова, трансфер в готель, поселення після 14: 00. Тур в Закарпаття починається зі Львова

Тур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру) Дати тур у
Увага! У разі якщо Турагент використовує фактично іншу іміджеву назву – зазначте також іншу назву

Тур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру) Дати тур у
Увага! У разі якщо Турагент використовує фактично іншу іміджеву назву – зазначте також іншу назву

Відділ освіти
Підготувати та провести перший ( міський) тур Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних...

Приватне підприємство „Світлана Тур
Приватне підприємство „Світлана Тур”, яке є платником єдиного податку, ліцензія серія ае №185629 (надалі іменується "туроператор")...

Приватне підприємство «імі тур»
Приватне підприємство «імі тур», яке є платником єдиного податку (5%), іменоване надалі «Туроператор», в особі Генерального директора...

Усі разом надалі іменовані «Сторони», уклали даний Договір, надалі...
Тов українсько-Фінське Підприємство «Укр-Фін Тур» (надалі Туроператор) в особі директора Андронова Юрія Вікторовича, що

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Визначення та скорочення

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

Законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого
Додатково див. Рішення Конституційного Суду n 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22. 05. 2008 }

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України...
На виконання Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України у 2008 році, затвердженого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт