Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №

Договір надання послуг у сфері інформатизації №

м. Київ «___» _______ 201_ року
______________________, в особі ________________, який/яка діє на підставі ________, далі – Замовник, з одного боку, і

ФОП ____________________, діє на підставі Виписки з ЄДР, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі - Договір) про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику в порядку та на умовах, визначених в Договорі, послуги у сфері інформатизації, детальний перелік який встановлений та погоджений Сторонами в п. 1.2. Договору, а Замовник зобов’язується здійснювати оплату за надані йому Послуги в строки, в порядку та на умовах, визначених в Договорі

  2. За цим Договором послуги у сфері інформатизації (далі – Послуги) включають:

   1. послуги із забезпечення технічної підтримки комп’ютерної програми «M.E.Doc IS»;

   2. консультації з питань інформатизації (консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерної програми «M.E.Doc IS» та використання комп’ютерної програми «M.E.Doc IS»);

   3. консультування з питань обслуговування роботи комп’ютерної програми «M.E.Doc IS».

  3. Сторони вправі змінити визначений в п. 1.2. Договору перелік Послуг.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

  1. За цим Договором Замовник вправі:

   1. Отримувати Послуги належної якості;

   2. Отримувати від Виконавця інформацію про хід надання Послуг;

   3. У випадку, якщо якість Послуг за цим Договором не відповідає заявленій Виконавцем Замовник вправі відмовитися від підписання Акту надання Послуг до усунення недоліків Послуг;

   4. У випадку, якщо Послуги були надані Виконавцем з порушенням строку чи інших умов Договору, Замовник вправі вимагати повернення частини грошових коштів, що пропорційна вартості Послуг, наданих Виконавцем з порушенням строку чи інших умов Договору;

   5. Розірвати Договір в односторонньому порядку.

  2. За цим Договором Замовник зобов’язаний:

   1. Оплачувати Послуги в порядку, в строки та на умовах, визначених Договором;

   2. Забезпечити передачу всієї необхідної інформації для надання Послуг, при цьому самостійно забезпечувати повноту, актуальність, точність, достовірність такої інформації, а також дотримуватися вимог Виконавця щодо формату надання такої інформації, встановлених додатково Сторонами.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

  1. За цим Договором Виконавець вправі:

   1. Отримувати від Замовника винагороду за надані Послуги;

   2. Залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за невиконання/неналежне виконання умов Договору

   3. Розірвати Договір в односторонньому порядку.

  2. За цим Договором Виконавець зобов’язаний:

   1. Надавати Послуги, використовуючи як власні ресурси, так і з залученням третіх осіб, на підставі укладених відповідних договорів з третіми особами;

   2. З моменту підписання Договору забезпечити надання Послуг;

   3. Забезпечувати надання Послуг на період дії Договору згідно з умовами, викладеним в даному Договорі;

   4. За відповідним письмовим запитом надавати Замовнику у письмовій формі звітні та статистичні дані про надані Послуги;

   5. Надавати Послуги, використовуючи вихідну інформацію, надану Замовником;

   6. У випадку отримання від уповноважених осіб Замовника термінової інформації, Виконавець зобов’язаний враховувати таку інформацію для оперативного оновлення з моменту її отримання.
 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість Послуг за цим Договором становить ________ (______________. 00 коп.) гривень за одну годину.

  2. Взаєморозрахунки за даним Договором здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Виконавця за реквізитами, зазначеними у даному Договорі.

  3. Оплату наданих Виконавцем за цим Договором Послуг Замовник проводить щомісяця на підставі рахунку-фактури, наданого Виконавцем.

  4. Після закінчення кожного місяця протягом всього строку дії Договору Виконавець складає та передає Замовнику 2 (два) примірники Акту надання послуг, один з яких Замовник після підписання повертає Виконавцю, а інший залишається у Замовника.

  5. У разі, якщо якість наданих протягом місяця Послуг не відповідає заявленій Виконавцем, Замовник вправі відмовитись від підписання Акту надання Послуг до усунення недоліків, при цьому повідомивши письмово Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів.

  6. У разі, якщо Замовник не заявив про можливі недоліки в обумовлений п. 4.5. цього Договору строк, надані послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином та прийнятими Замовником, а Акт надання послуг – підписаним Замовником.

  7. Всі витрати, пов’язані з перерахунком грошових коштів, в тому числі комісії банків, несе Замовник.

  8. У випадку зміни вартості послуг третіх осіб, що залучаються Виконавцем для належного надання Послуг, Сторони можуть переглянути умови Договору.
 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів.

  2. У випадку якщо рішення спору шляхом переговорів стане неможливим, такий спір може бути передано на розгляд господарського суду згідно чинного законодавства України.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком виникнення обставин непереборної сили, які виникли після підписання даного Договору та настання яких неможливо було передбачити перед підписання Договору.

6.2. Під непереборною силою в даному Договорі Сторони розуміють: війну, військові дії, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, громадські хвилювання, пожежі, повені, рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного Договору.

6.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана інформувати іншу Сторону про виникнення таких обставин у письмовій формі, з наданням документального підтвердження зазначених обставин.

6.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили строк виконання обов’язків Сторін переноситься на строк, протягом якого діють такі обставини та їх прямі наслідки.


 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до ______ 201_ року включно.

7.2. Замовник або Виконавець можуть припинити дію Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання.

7.3. Сторона має право припинити дію Договору в будь-який моменту випадку невиконання або неналежного виконання іншою Стороною умов Договору.

7.4. Припинення дії Договору, незалежно від причин, не звільняє Сторони від обов’язку провести взаєморозрахунки за Договором.

7.5. Сторони домовились, що текст цього Договору, додатки, матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, передані Стороні є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за виключенням випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів, необхідних для виконання Договору або зі сплатою податків, або обумовлена виконанням Стороною обов’язків за цим Договором.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Інформація, надана Замовником згідно цього Договору, є власністю Замовника

8.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

8.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.8. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

8.9. Для цілей Договору робочими днями вважаються всі дні тижня, крім вихідних днів – суботи і неділі, та святкових і неробочих днів відповідно до ст.73 Кодексу законів про працю України.

8.10. Документи, передані факсу, електронної зв'язком, а також ксерокопії документів, мають юридичну силу і визнаються сторонами, до заміни їх на оригінали зазначених документів.

8.11. Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

8.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Замовник

Виконавець
ФОП ______________

Адреса: _________________

Ідентифікаційний номер _________

п/р _____________

в АТ «БАНК «____________»

МФО __________

Платник єдиного податку


Директор
_______________________

ФОП

________________________ __________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Засідання Ради тов «укравтолізинг»
України від 22 січня 2004 року №21, інших нормативно-правових актів, що здійснюють регулювання у сфері надання послуг з фінансового...

Терміни, предмет договору, перелік надаваних послуг та визначення...

Про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
Прошу видати ліцензію на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування І експлуатації...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Ххх 20 ххх р. Порядок надання транспортно-експедиторських послуг...
Цей додаток встановлює особливості та порядок надання Виконавцем логістичних послуг, а саме транспортно-експедиторських послуг з...

Коротко про загальні рекомендації контроль за якістю надання послуг в сфері охорони здоров’я
Створення Державної агенції з контролю якості медичних послуг, яка б орієнтувалась на практику стандартів iso, демократичне управління...

Регламент роботи Новомосковського центру надання адміністративних послуг
Регламент) встановлює порядок діяльності Новомосковського центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок...

Доповідь про стан інформатизації та інформаційного суспільства в Україні за 2014 рік
Формування кадрової політики з питань інформатизації та інформаційного суспільства. Наукове та кадрове забезпечення сфери ікт

Інформація про роботу Центру адміністративних послуг міської ради...
Результатом здійснення Концепції реформування системи надання адміністративних послуг в Україні є Центри надання адміністративних...

Рішення про створення (реорганізацію) знз
Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

Регламент процедурних дій адміністраторів, державних адміністраторів...
Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Регламент Центру надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради
Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі центр), порядок дій адміністраторів...

Про роботу центрів надання адміністративних послуг з обслуговування...
Ро адміністративні послуги”, відповідно до якого при міських радах (їх виконкомах) І райдержадміністраціях були створені центри надання...

Оформлення та видача паспорта громадянина України Черкаський районний...
Посадова особа територіального підрозділу дмс або адміністратор центру надання адміністративних послуг(у разі надання послуги через...

Положення про Державний реєстр фінансових установ
Про інформацію”, Указу Президента України від 23 листопада 2011 року №1070 Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт