Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 державний професійно-технічний навчальний заклад «реутинський професійний аграрний ліцей» (далі професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти

1 державний професійно-технічний навчальний заклад «реутинський професійний аграрний ліцей» (далі професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти

Сторінка1/3
  1   2   3
1. Загальні положення
1.1. ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕУТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Професійний ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації непрацюючих робітників і незайнятого населення.

Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Скорочене найменування українською мовою: ДПТНЗ «Реутинський ПАЛ».

1.2. Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.

1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею належить:

а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово- господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцею на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного навчання незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановлених зразків.

1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу України до основної діяльності професійного ліцею також включається продаж виготовлених професійним ліцеєм товарів, виконання робіт, що є тісно пов′язаними з його основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна регулюється державою.

До основних напрямків діяльності професійного ліцею може також належати надання платних послуг, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та пов′язані з його основною статутною діяльностю:

  • 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

  • 01.13 Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів;

- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

- 01.46 Розведення свиней;

- 01.47 Розведення свійської птиці;

- 01.50 Змішане сільське господарство;

- 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів та овочів;

- 10.61 Виробництво продуктів борошняно-круп′яної промисловості.

1.5. Професійний ліцей має навчальне господарство, що здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, яка пов′язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді (сільськогосподарське виробництво).

Професійний ліцей є сільськогосподарським товаровиробником, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власно виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

Штат працівників навчального господарства затверджується в межах штатного розпису професійного аграрного ліцею директором.

При затвердженні штатного розпису навчального господарства, персонал якого утримується за рахунок доходів від його виробничої діяльності (коштів спеціального фонду), директор професійного аграрного ліцею керується схемами посадових окладів та показниками, встановленими для віднесення до групи за оплатою праці робітників сільського господарства, а також штатними нормативами, що діють у галузі, в межах нормативного фонду заробітної плати, встановленого з цією метою.

Оплата праці у навчальному господарстві здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» та інших нормативно-правових актів.

1.6. Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 року № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006. № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.7. Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно правових актів, зазначених у пункті 1.5 розділу 1 Статуту і вимог Цивільного кодексу, Господарського кодексу, Земельного кодексу, Податкового кодексу, Бюджетного кодексу, Кодексу законів про працю, інших нормативно-правових актів та прийнятий на загальних зборах колективу професійного ліцею.

Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.

1.8. Навчальний заклад було створено у 1936 році. Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.02.2008 № 131 «Про перейменування професійно-технічних навчальних закладів Сумської області» Реутинський професійний аграрний ліцей перейменовано на ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕУТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ».

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕУТИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» є правонаступником Реутинського професійного аграрного ліцею.

1.9. Місце знаходження професійного ліцею: Україна, 41343, Сумська область, Кролевецький район, село Реутинці, вул. П.Д.Романова, 1.
2. Цивільна правоздатність
2.1. Цивільні права та обов’язки (цивільна правоздатність) професійного ліцею виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.2. Професійний ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штампи, печатки із своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України. Професійний ліцей має право укладати цивільно-правові угоди.

2.3. Професійний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством України.

2.4. Професійний ліцей може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, що розробляються професійним ліцеєм та затверджуються керівництвом професійного ліцею за погодженням з колективом та структурним підрозділом з питань освіти створеним Сумською обласною державною адміністрацією, утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

Відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею (філії, іншого підрозділу) провадиться у порядку, встановленому Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею приймається Міністерством освіти і науки України за поданням місцевих органів виконавчої влади.

2.5. Професійний ліцей проваджує діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії, а його відокремлені структурні підрозділи (філія, інший підрозділ) після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії професійного ліцею. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, професійний ліцей може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес
3.1. Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських, релігійних організацій, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 року № 992 та вимог інших нормативно-правових актів, зазначених у пунктах
1.5, 1.6 розділу 1 Статуту.

3.3 Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання в професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також, вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135.

3.5. Здобуття професійно-технічної освіти в професійному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачив.

У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі професійного ліцею надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

3.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у професійному ліцеї або в іншому навчальному закладі.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які мають відповідні вади розвитку, потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

В професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою в професійному ліцеї.

3.7. Прийом громадян на навчання до професійного ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499.

3.8. Навчальний рік в професійному ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило, 2 – у зимовий
та 9– у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин:

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

3.10. Навчальні групи теоретичної підготовки в професійному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як 30 чоловік.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 чоловік.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, професійний ліцей може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за встановлену.

3.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

3.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

3.13. Навчання в професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від
31.12.1998 № 201/469 та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року

№ 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14. Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України

3.15. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом органу державного нагляду за охороною праці, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.

3.18. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319.

Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу у професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.

3.20. Мова навчання в ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до дптнз «Реутинський професійний аграрний ліцей»
До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Тимощенко М. П. – в о директора дптнз "Чернігівський професійний будівельний ліцей"

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Львов Віктор Миколайович – директор днз «Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей»

Державний стандарт професійно
Державного навчального закладу «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»

Дптнз «Бориспільський професійний ліцей» Велично Раїси Петрівни
Величко Раїса Петрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальніс­тю вчитель математики та працює викладачем математики в дптнз...

Урок №1
В І коктейлів та їх характеристика» методична розробка. Умань днз «Уманський професійний аграрний ліцей», 2014 р с. 70

Урок №3. Збірник технологічних карток: призначення, зміст, порядок користування
Бражник Т. В., викладач спецдисциплін кухарського напрямку, перша категорія, днз «Уманський професійний аграрний ліцей»

1. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному та суспільному житті ХІХ століття
Гергун Н.І., викладач світової літератури, днз «Уманський професійний аграрний ліцей»

Легенда 1
О. В. словник енциклопедія з предметів «технологія приготування напоїв І коктейлів та їх характеристика» та «організації обслуговування...

1 державний навчальний заклад «професійно-технічне училище №40 м....
Училище реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності

І. П. Деряженко «Формування здорового способу життя підлітка в професійно-технічному...
Деряженко Ірина Павлівна, соціальний педагог днз «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Уроку
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Іі курс Викладач хімії та біології Н. А. Свиридюк вищої категорії, викладач-методист Умань 2014
Упорядник : Надія Андріївна Свиридюк викладач хімії та біології днз «Уманський професійний аграрний ліцей», вища категорія,викладач...

Звіт щодо організації та проведення навчально-методичної роботи у...
Положенням про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі, що затверджене наказом Міністерства освіти І науки України...

І курс Іваненко Олена Анатоліїна Ровеньківський професійний будівельний ліцей
Обладнання: презентація, яка ілюструє новий матеріал, картки із завданнями, комп’ютери

Пояснювальна записка. Програма розвитку Державного професійно технічного...
При складанні даної Програми було враховано економічне становище регіону,рівень науково методичного забезпечення та склад інженерно...

Методичні рекомендації Методичні розробки практичних занять
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"

Курчак М. Д. Свалявський професійний будівельний ліцей Тема уроку
Тема уроку. Використання логічних функцій при автоматизації бухгалтерського облікуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт