Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Доручення

ДорученняДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ ______

про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів
м. Київ «____» ____________ 201__р.

Фізична особа – підприємець Обуховський В.В., що здійснює декларування на підставі Ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності Серія АЕ № 293633 виданої Міністерством доходів і зборів України 16 травня 2014 року (далі по тексту Ліцензія), в особі Обуховського Владислава Вікторовича з однієї сторони (далі по тексту Виконавець)

і _____________________________________________________________________________________ в особі ___________________________________________________, що діє на підставі ____________________ з іншої сторони (далі по тексту Замовник) , разом Сторони, склали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується:

1.1.1. За обумовлену плату і в обумовлений термін надавати послуги по митному оформленню (декларуванню) товарів, майна, транспортних засобів та інших предметів (далі товарів) Замовника, що переміщуються через митний кордон України; здійснювати облік в митних органах України (акредитація на митниці); а також надавати інші, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю Замовника, послуги.

1.1.2. Дії, пов'язані з декларуванням і митним оформленням товарів Замовника, здійснювати самостійно від свого імені за рахунок і за дорученням Замовника в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.1 Виконавець має право:

2.1.1. Під час здійснення декларування товарів митним органам Виконавець і його представник мають ті самі права, що й Замовник, який вповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

2.1.2. Виконавець і його представник мають право вимагати від Замовника надання документів, відомостей, а також інформації з ознаками конфіденційності відносно Замовника або товарів, що ним декларуються, лише в межах, необхідних для забезпечення дотримання вимог Митного кодексу України.

2.1.3. Запитувати у Замовника документи, необхідні для митного оформлення товарів: (ліцензії на експорт-імпорт, висновки органів митного контролю по вартості вантажів, коду товару відповідно УКТЗЕД, висновки санепідемстанції, фітосанітарної служби, карантинного контролю, ветеринарного контролю, Міністерства зв"язку України, Урядової комісії по експортно-імпортному контролю, сертифікати походження товару, сертифікати відповідності стандартам товару, технічну документацію та каталоги товару, а також інші документи, що мають відношення до митного оформлення).

За попередньою домовленістю і за письмовим дорученням Замовника Виконавець має право отримувати перелічені документи в відповідних державних установах.

2.1.3 Відмовити Замовнику у наданні послуг по декларуванню у випадку, якщо у Виконавця є достатні підстави вважати, що документи містять заздалегідь неправдиві відомості та/або дії Виконавця нестимуть протиправний характер чи будуть не відповідати встановленому порядку, а також, якщо Замовник не подає необхідні для оформлення документи.

2.1.4 Перевіряти повноваження Замовника щодо приналежності йому товарів та дійсність документів, необхідних для митного оформлення і отриманих від Замовника.

2.1.5. За попереднім погодженням Замовника, та в його присутності, в разі необхідності, здійснювати "ідентифікаційний огляд товарів".

2.1.6. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою митних платежів Замовником.

2.1.7. Списувати з свого рахунку кошти за послуги з карантину рослин на вантаж Замовника.

2.1.8. Оплачувати від імені клієнта зі свого рахунку митні платежі, послуги митного терміналу, послуги за оформлення дозвільних документів, послуги карантинного контролю.

2.1.9. Завіряти документи, що мають відношення до митного оформлення товарів своєю печаткою.

2.1.10. Притримувати митні та товаросупровідні документи до моменту оплати рахунку Замовником Виконавцю за виконані роботи.

2.2 Виконавець зобов’язаний:

2.2.1. Здійснювати декларування товарів та їх митне оформлення у встановленому чинними законодавчими та нормативними актами і документами порядку та в термини згідно з розділом 3 цього Договору.

2.2.2. Правильно нараховувати митні платежі.

2.2.3. Подавати на ознайомлення Замовника на його вимогу Ліцензію.

2.2.4. Зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, яка міститься в документах Замовника.

2.2.5. Доводити до відома Замовника вимоги митного законодавства України, знайомити його при необхідності з цими документами, надавати консультації про перелік необхідних документів для декларування товарів, попереджувати Замовника про встановлені заборони чи обмеження щодо розпорядження товарами у випадках, якщо митне оформлення не завершено.

2.2.6. Надавати передбачені цим Договором послуги в узгоджені із Замовником терміни, згідно з тарифом Виконавця (Додаток №1).

2.2.7. Своєчасно інформувати Замовника про зміну розміру тарифу на послуги.

2.3. Замовник має право:

2.3.1. Замовник має право вимагати від Митного брокера якісного та своєчасного митного оформлення вантажів, та інших послуг, передбачених даним договором.

2.4 Замовник зобов’язаний:

2.4.1. Надавати всі необхідні документи для перевірки своїх повноважень, які підтверджують право на вчинення відносно товарів дій, пов’язаних з їх розпорядженням/володінням або користуванням.

2.4.2. До початку митного оформлення кожної відправки (надходження) товарів надавати Виконавцю всі необхідні для митного оформлення документи, згідно с переліком документів, наданих Виконавцем.

2.4.3. В необхідних випадках надавати уповноваженій особі Виконавця доручення на виконання окремих функцій від імені Замовника.

2.4.4. В разі необхідності забезпечувати доставку товарів у місце оформлення, зазначене Виконавцем, а також присутність уповноваженої особи Замовника.

2.4.5. Забезпечувати Виконавцю доступ до товарів, що підлягають декларуванню та митному оформленню;

2.4.6. Забезпечити сплату митних платежів згідно з розділом 4 цього Договору.

2.4.7. Своєчасно сплачувати за послуги Виконавця згідно з розділом 5 цього Договору.

2.4.8. Компенсувати Виконавцю витрати, пов’язані з виконанням на вимогу митниці робіт по перевезенню, завантаженню, розвантаженню, перевантаженню товарів, що декларуються.
3. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ.
3.1. Термін надання послуг Виконавцем залежить від обсягу послуг, графіку роботи митниці тощо та погоджується Сторонами окремо по кожному зверненню.

3.2. При пред'явленні Замовником всіх необхідних документів для декларування товару, термін митного оформлення складає не більше 2-х робочих днів, з моменту прибуття вантажу на термінал митниці.
4. УМОВИ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ.

4.1. Митні платежі (мито, митні збори, акцизний збір, ПДВ) мають бути сплачені до того, як митниці будуть пред'явлено товари.

4.2. Відповідальність за правильність нарахування митних платежів несе Виконавець.
5. РОЗРАХУНКИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ.

5.1. За надання послуг по митному оформленню товарів, Замовник виплачує Виконавцю суму, розмір якої залежить від обсягу виконаних робіт та наданих послуг.

Вартість послуг Виконавця за даним Договором визначається відповідно до тарифів, вказаних у Додатку № 1, що є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. Повна оплата послуг Виконавця проводиться на підставі окремого рахунка, не пізніше трьох банківських днів з моменту виконання робіт, яким вважається дата завершення митного оформлення товарів Замовника. На підтвердження факту надання послуг за цим Договором складається акт виконаних робіт, який підписується Замовником протягом трьох календарних днів з моменту його надання.

5.3. При несвоєчасній оплаті Замовником послуг Виконавця, в разі відсутності попередньої письмової домовленості про перенесення строку платежу, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від тієї суми, яка підлягає сплаті за кожний день прострочення.
6.ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. Сторони несуть юридичну та матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

6.2. Замовник несе повну юридичну відповідальність за достовірність даних в документах.

6.3 Виконавець несе повну юридичну відповідальність за достовірність даних заявлених ним у документах, що подаються митниці для оформлення.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за зобов'язання Замовника, які останній надав безпосередньо митниці. Так само Виконавець не несе відповідальність за перевищення узгоджених термінів оформлення товарів Замовника при їх ввезенні (вивезені) у випадках, якщо таке перевищення сталося у зв'язку з нездійсненням або несвоєчасним здійсненням Замовником тих заходів, які він повинен був здійснити згідно з цим Договором.

6.5. Замовник несе відповідальність в розмірі фактичних збитків Виконавця в разі несвоєчасної чи неякісної передачі Виконавцю відомостей, документів, необхідних йому для виконання його функцій.

6.6. Виконавець несе відповідальність в розмірі фактичних збитків в разі несвоєчасного чи неякісного виконання своїх зобов’язань.

6.7. За даним договором фізичними особами, що безпосередньо виконують в інтересах Замовника дії, пов’язані з пред’явленням митному органу товарів, а також документів, потрібних для їх митного контролю та оформлення (агентами з митного оформлення) є:

а) Обуховський Владислав Вікторович (Кваліфікаційне посвідчення представника митного брокера № 000517/00/125, видане Київською митницею Міндоходів 20 червня 2014р.) Зразок підпису__________
7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

7.1. У випадку, якщо одна із Сторін виявиться не в змозі повністю або частково виконати свої зобов'язання по цьому Договору в результаті стихійного лиха, пожежі, військових конфліктів, змін у законодавстві і дій органів влади, централізованого вимикання електроенергії або інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, строки виконання зобов'язань продовжуються на відповідний період дії таких обставин. При цьому Сторони звільняються від відповідальності.

7.2. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними відділеннями.

7.3. Посилання на форс-мажорні обставини мають силу за умови негайного повідомлення другої сторони про їх наступ.
8.АРБІТРАЖ.

8.1.При виникненні суперечок під час виконання умов Договору, вони вирішуються Сторонами за взаємною згодою.

8.2.У випадку недосягнення взаємної згоди, суперечки по цьому Договору вирішуються господарським судом за місцем знаходження відповідача.

8.3.Претензії Замовника щодо невірного оформлення Митним брокером товарів приймаються після завершення митного оформлення товарів протягом двох тижнів.
9. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання договірних зобов'язань зацікавлена Сторона вносить пропозицію про дострокове припинення дії цього Договору, яка повинна бути безвідкладно розглянута. Одностороння відмова від виконання зобов'язань Договору не допускається.

9.2. Цей Договір набирає чинність з моменту підписання і діє до «31» грудня 2014р, а в частині виконання зобов’язань – до повного їх виконання.

9.3. Договір автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік, без підписання Додаткової Угоди про пролонгацію даного договору, якщо ні одна із сторін за один місяць до закінчення дії договору не надішле письмове повідомлення другій стороні про його розірвання. а в частині виконання зобов’язань – до повного їх виконання.

9.4. Договір може бути змінено або доповнено за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою і є невід'ємною частиною цього Договору

9.5. Цей Договір складено у Двох примірниках українською мовою, обидва примірники мають однакову юридичну силу.
10.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.


Виконавець:

Замовник:


Фіз. особа-підприємець Обуховський В.В.

ІН 2346716557

р/р № 26000052624909 у "ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 320649

03151, м.Київ, вул.Кримського, 27А, к.205

тел. (044) 222-63-56; (096) 120-0-121

Платник єдиного податку за ставкою 5% ІІІ група

Керівник _____________ В.В.Обуховський
МП


Керівник _____________
МПВиконавець Замовник

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Договір доручення

Жне доручення

Договір доручення

Бюро приймає доручення Клієнта

П 0410001 латіжне доручення №
Франківська обласна організація Національної спілки фотохудожників України (іфоо нсфху)

Довіреність
Цивільного кодексу України, на підставі усного договору доручення з повіреним, дійсною довіреністю уповноважую

Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Затверджую
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунок

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Зразок довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна
Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали,тзн, презентація Power Point

Зразок заповнення платіжного доручення
Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) з урахуванням...

«04» січня 2011р. Номенклатура справ
Документи про освіту (накази, доручення, інструкції, рішення колегії Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, рекомендації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт