Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ - «затверджено»

«затверджено»

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6


ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 10.04.2014 року №1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго»

- місцезнаходження:

Вул.. Миколаївська, 5-а, м. Миколаїв, 54034.

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Жуковський Віктор Леонідович, заступник голови комітету з конкурсних торгів, вул.. Миколаївська, 5-а, м. Миколаїв, 54034, телефон (0512) 59-17-45, телефакс (0512) 22-11-49, (0512) 22-03-58, (0512) 58-12-74, E-mail: nikteplo@optima.com.ua

3. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмета закупівлі:

19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні.

- вид предмета закупівлі:

Товар, а саме: паливо рідинне та газ; оливи мастильні

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:

Місце: вул. Новозаводська 48, м. Миколаїв, Україна, 54034.

Кількість: 83200л, 4000кг. Більш детально зазначено в додатку №2 до документації конкурсних торгів.

Поставка товарів здійснюється на підставі письмових заявок Замовника окремими узгодженими партіями. Строк поставки по лоту №1 один день, по лоту №2 впродовж 5 днів з моменту отримання заявки від Замовника.

- строк поставки товарів:

Протягом 2014 року.

4.Процедура закупівлі

Відкриті торги

5.Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою.

Всі інші документи (в тому числі інформація щодо підтвердження відповідності товарів вимогам документації), що мають відношення до пропозиції можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою (за наявності) уповноваженої особи учасника торгів.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)


Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів учасник вивчає всі інструкції, форми та терміни, наведені у цій документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Пропозиції конкурсних торгів подається щодо предмету закупівлі в цілому. Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів із зазначенням номерів сторінок.

Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Відповідальність за помилки друку у документах пропозиції конкурсних торгів несе учасник.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються одним з таких документів: випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів. Повноваження учасника – фізичної особи підтверджуються документами: копією паспорту; копією довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Якщо учасником є фізична особа, яка не має печатки, конверти засвідчуються лише підписом учасника – фізичної особи.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до _______________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів ”).

Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- пропозиції (форма наведена в Додатку 1);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності);

- інші документи відповідно до вимог документації конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачено через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5.Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6.Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до Учасників визначені в додатку №3 до цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (технічні вимоги наведені в Додатку №2) та інші документи, передбачені відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля про що, Учасник надає довідку в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою (у разі наявності).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Більш детально зазначено в додатку №2 до документації конкурсних торгів.

Передбачається поділ на лоти предмета закупівлі.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, якщо вони отримані Замовником торгів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у відповідності з пунктом 1 розділу III цієї документації конкурсних торгів у конверті із позначенням «Зміни».

Заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів може надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Після відкриття конверта внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з конкурсних торгів Учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт