Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток №4 до документації конкурнсих торгів - «затверджено»

«затверджено»

Сторінка6/6
1   2   3   4   5   6

Додаток №4

до документації конкурнсих торгів
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 10.04.2014р. № 1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).

Істотними умовами договору про закупівлю є:
Предмет договору

Учасник зобов’язується впродовж 2014 року (до 31.12.2014р.) поставити Замовникові код ДК 016-2010 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні в подальшому – товар, а Замовник прийняти та оплатити такий товар.

Кількість товарів та вимоги щодо їх якості : відповідно до пропозиції конкурсних торгів.

Порядок здійснення оплати:

Розрахунки за поставлений товар здійснюється за фактом постачання з відстрочкою платежу. Також розрахунки за товар здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 року.

У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати отримання Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

Ціна договору:

_________________(визначається відповідно до ціни пропозиції конкурсних торгів).

Постачальник не може змінювати ціну на товар, крім випадків передбачених частиною п’ятою статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Термін та місце поставки товарів: протягом 2014 рік;

Строк поставки товару: Поставка товару відбувається дрібними партіями згідно заявок Замовника по лоту №1 один день, по лоту №2 впродовж 5 днів з моменту отримання заявки.

Місце поставки товару – вул. Новозаводська 48, м. Миколаїв, Україна, 54034.

Строк дії договору: Цей Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2014 року.

Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 
Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі (при наявності фінансування) сплатити за поставлений товар.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника.

- контролювати поставку товару у строки, встановлені договором.

Учасник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку якісного товару;

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений товар.

Замовник може зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом трьох робочих днів.

Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Покупцем, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Учасник переможець при поставці товару надає копію сертифікатів відповідності (якості) щодо відповідають державним стандартам та нормам.

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)


Примітка.

*Інші істотні умови договору про закупівлю уточнюються (узгоджуються) сторонами під час його укладання, в тому числі умови та порядок виконання договірних зобов’язань.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.


Додаток №5

до документації конкурсних торгів
Довідка

про відсутність підстав для відмови

в участі у процедурі закупівлі


 1. Ми, _____________ (повна назва Учасника), не пропонуємо, не даємо або не погоджуємося прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь – якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

 2. Учасника __________(повна назва Учасника) не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

 3. Учасник ____________(повна назва Учасника) не є у змові з іншими учасниками процедури закупівлі;

 4. Службова (посадова) особа учасника _________________________, яку уповноважено учасником представляти інтереси _____________________________(назва учасника торгів) під час проведення процедури закупівлі не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку

 5. Пропозиція конкурсних торгів подана Учасником ________ (повна назва учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.


Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)


Додаток №6

до документації конкурсних торгів

Загальні відомості про учасника

1. Загальні відомості про претендента:
1.1. Найменування організації __________________________________________________

Вид організації _______________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус ___________________________________________

Юридична адреса _____________________________________________________________

Фактична адреса______________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________

Телефакс ____________________________________________________________________

1.2. Місце та дата реєстрації організації___________________________________________

Ідентифікаційний код __________________________________________________________

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада) та особа, яка уповноважена підписувати документи __________________________________________________________________________

1.4. Найменування банку претендента ____________________________________________

Розрахунковий рахунок претендента ___________________МФО _____________________

1.5. Профілюючий напрямок діяльності організації _________________________________


Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)


Додаток №7

до документації конкурсних торгів
Лист -

згода на обробку персональних даних (ЗРАЗОК)
На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» я, громадянин України ______________________________________________

(ПІБ)

____________________________ року народження, паспорт серія_______ No _____________

виданий ____________________________ «_____»___________________р., адреса реєстрації:

___________________________________________________________________даю згоду обласному комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» (вул.. Миколаївська, 5-а, м. Миколаїв, 54034) на обробку моїх персональних даних з метою участі у даних конкурсних торгах та укладання договору і в межах цього договору.

Ця згода видана на невизначений термін.

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь - які інші дії (операції) з персональними даними (ст. ст. 12 -15 Закону України «Про захист персональних даних»).

Під персональними даними я розумію будь - яку інформацію, що відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса проживання, паспортні дані, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані, інші відомості які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно - правових та господарських відносинах.
(П.І.Б. повністю, підпис)

«______»____________________20____р.
Дата___________

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)


Додаток №8

до документації конкурсних торгів
На бланку підприємства (у разі наявності)
ДОВІРЕНІСТЬ (ЗРАЗОК)

м. ________ „___" ___________ 201_

_______________________ (назва організації), далі підприємство, в особі директора ______________________, який діє на підставі _______, цією довіреністю уповноважує _________________________ (паспорт №_________ серія_____, виданий в м. _______ ____________ РУ ГУ МВС України; місце реєстрації: м. ____ вул. ___________) представляти інтереси підприємства на процедурі проведення торгів з закупівлі _________________ обласним комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго».

Для виконання представницьких функцій _____________________ надаються права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:

 • звертатися за роз'ясненнями до комітету з конкурсних торгів щодо документації конкурсних торгів;

 • надавати пропозиції конкурсних торгів та вносити забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій конкурсних торгів;

 • бути присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів;

 • давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів;

 • подавати заявки на участь у торгах;

 • подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші
  повноваження, необхідні для розгляду комітетом з конкурсних торгів пропозиції конкурсних торгів підприємства.

Ця довіреність, видана «___» ____ 201_., є чинною до «___»___201_. без права передоручення.

____________________ ______________________ _________________

Посада Підпис / М. П. П.І.Б.


Додаток №9

до документації конкурсних торгів
На бланку підприємства (у разі наявності)
Лист – згода

на виправлення арифметичних помилок
Ми, ______________ (назва учасника), надаємо/не надаємо (необхідне підкреслити) свою згоду на виправлення арифметичних помилок, у разі допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному пунктом 2 розділу 5 документації конкурсних торгів.
Дата ____________

Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


___________________________

(підпис)

МП (за наявності)


______________

(ініціали та прізвище)


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт