Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір доручення

Договір доручення

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

м. _____________ ___ __________ 200_р.
__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується «Довіритель») в особі ______________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ___________________________________________________

з одного боку, та

__________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується „Повірений”) в особі ___________________________________

______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ___________________________________________________

з другого боку, уклали цей Договір доручення (надалі іменується«Договір") про таке.

Предмет Договору

1. За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені і за рахунок Довірителя здійснити такі юридичні дії:_______________________________

__________________________________________________________________
2. За здійснення дій, визначених у п. 1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в такому розмірі: ____________________________________________________________

Обов’язки Повіреного

3. Повірений зобов’язаний:

а) здійснити юридичні дії, визначені у п. 1 цього Договору, відповідно до вимог Довірителя; на умовах, найбільш вигідних для Довірителя;

б) повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення за цим Договором;

в) залучати, за необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення;

г) негайно передати Довірителю все отримане в зв'язку з виконанням Повіреним своїх зобов'язань за цим Договором (здійснен­ням юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору);

д) після виконання доручення або в разі припинення цього Договору до його виконання негайно повернути Довірителеві довіре­ність, строк якої не закінчився, І надати звіт про виконання доручення та виправдні документи (якщо це вимагається за умова­ми договору та характером доручення).
Обов’язки Довірителя
4. Довіритель зобов'язаний:

а) видати Повіреному довіреність на здійснення юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору;

б) забезпечити Повіреного іншими засобами, необхідними для виконання Повіреним його зобов'язань за цим Договором, а саме: __________________

_____________________________________________________________________
в) відшкодовувати Повіреному необхідні витрати для здійснення юридичних дій, визначених у п. 1 цього Договору;

г) виплатити Повіреному належну йому відповідно до цього Договору винагороду;

д) забезпечити за необхідності участь своїх вповноважених представників у виконанні Повіреним його зобов'язань за цим До­говором;

е) негайно прийняти від Повіреного всі результати виконання останнім його зобов'язань за цим Договором.
Відповідальність Сторін. Спори

  1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зо­бов'язання.

  3. Усі спори, пов'язані із цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.


Додаткові умови

8. За необхідності визначаються умови щодо права Повіреного передати виконання доручення іншій особі (заступникові) із за­значенням цієї особи; щодо встановлення виключного права Повіреного на вчинення від імені та за рахунок Довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених Договором; щодо строку дії такого доручення та (або) території, у межах якої є чинним виключне право Повіреного та інші умови, якщо цього вимагають особливості конкретного доручення.


Строк дії договору та інші умови

  1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання й діє до ____________

__________________________________________________________________
10. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

11. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору й не врегульовані ним, регламентуються нор­мами чинного законодавства.

12. Цей Договір складений на сторінках у ______примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Довіритель: Повірений:

Поштова адреса та індекс Поштова адреса та індекс

__________________________ _______________________________
Телефон/факс ______________ Телефон/факс ___________________

__________________________ _______________________________

Поточний рахунок__________ Поточний рахунок _______________

__________________________ ________________________________

ЄДРПОУ _________________ ЄДРПОУ _______________________

Довіритель Повірений

________________________________ _________________________________

(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Договір доручення

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Договір – доручення на транспортно-експедиційного обслуговування...
Українсько – німецька фірма „Контек Лтд”, надалі „Перевізник”, в особі директора Чорного Богдана Даниловича, що діє на підставі Статуту,...

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Уклали даний Договір про нижченаведене
Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення №001 від 06. 08. 07. та відповідно до ліцензії даутк аг №580610 від 05....

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Жне доручення

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Бюро приймає доручення Клієнта

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Договір довічного утримання та спадковий договір. Спільні риси та...
Слід зазначити, що за своєю юридичною природою договір довічного утримання близький до договору ренти

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт