Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір доручення

Договір доручення


ДОГОВІР
доручення


м. Київ

____” ____________ 200___р.


Сторони:
Довіритель ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі ___________________________, з однієї сторони, та

(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

Повірений ____________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі ____________________________ з другої сторони,

(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

уклали цей Договір про наступне:


 1. Предмет договору.
  1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити наступні юридичні дії: _________________________________________________________________,
   на таких умовах _________________________________________ і в наступному порядку _______________________________________________________________________.
 1. Винагорода та порядок розрахунків.
  1. За здійснення дій, що визначені у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується виплатити Повіреному винагороду в розмірі __________ грн, у тому числі ПДВ_____грн..

  2. Довіритель зобов'язується протягом ___ банківських днів після виконання доручення (надання письмового звіту Повіреного про виконання доручення), перерахувати на поточний рахунок Повіреного грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору.
 1. Строки виконання доручення.
  1. Повірений зобов'язаний виконати доручення протягом ____днів   з моменту підписання цього Договору

 1. Права та обов’язки сторін.
  1. Обов’язки Повіреного:

   1. Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя.

   2. Виконати доручення в строк зазначений в п. 3.1 цього Договору.

   3. В _____ дневний срок передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення і надати звіт про виконання доручення та супроводжувальні й финансові документи.

   4. Повідомляти Довірителеві на його вимогу про хід виконання доручення.

   5. Після виконання доручення або в разі припинення Договору до його виконання в _____ дневний срок повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився.

  2. Обов'язки Довірителя:

   1. Зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

   2. Забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення.

   3. Відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення.

   4. Зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення.

   5. Зобов’язаний виплатити Повіреному винагороду в порядку та розмірі зазначеному в п. 2.1-2.2 цього Договору.

   6. Забезпечити при необхідності участь своїх уповноважених представників до виконання Повіреним його зобов’язань згідно цього Договору.

  3. Права Повіреного:

   1. Вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

  4. Права Довірителя:

   1. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.

   2. Залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення.

   3. Вимагати від Повіреного виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.
 1. Відповідальність сторін.
  1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

  3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

  4. За невиконання доручення за цім Договором або неналежне його виконання Повіреній сплачує Довірителю пеню в розмірі ____ % від суми належної до сплати за кожний день просрочки.

  5. За несвоєчасну виплату винагороди Повіреному Довіритель сплачує пеню в розмірі ____ % від суми належної до сплати за кожний день просрочки.
 1. Строк дії Договору та інші умови.
  1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” _______ 200___ р.

  2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

  3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.

  4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

  5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

  6. Довіритель має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  7. Повірений має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

  9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.Місцезнаходження та реквізити Сторін

Довіритель

Повірений


Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №________________________

(Св-во платника єдиного податку № _________ _)

ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________
Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________


Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку № _________ _)

ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________
Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________


________________________

М.П.

________________________


М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Договір доручення

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Договір – доручення на транспортно-експедиційного обслуговування...
Українсько – німецька фірма „Контек Лтд”, надалі „Перевізник”, в особі директора Чорного Богдана Даниловича, що діє на підставі Статуту,...

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Уклали даний Договір про нижченаведене
Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення №001 від 06. 08. 07. та відповідно до ліцензії даутк аг №580610 від 05....

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Жне доручення

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Бюро приймає доручення Клієнта

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Договір довічного утримання та спадковий договір. Спільні риси та...
Слід зазначити, що за своєю юридичною природою договір довічного утримання близький до договору ренти

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт