Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір комісії на придбання автотранспортного засобу

Договір комісії на придбання автотранспортного засобу

Договір комісії

на придбання автотранспортного засобу

 

Держава ________--м.________________ "___"_______201_ р.
______________________ (найменування підприємства, установи, організації, ПІБ), іменоване надалі Комісіонер, в особі ________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ______________ (Статуту), з однієї сторони, і ____________ (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі  Комітент, в особі ______________ ( П.І.Б, паспорт ________ ідентифікаційний номер _______---), який зареєстрований за адресою ______________________________________________________,з іншої сторони, уклали даний Договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента придбати автотранспортний засіб (надалі у тексті – автомобіль) від імені Комітента за ціною в еквіваленті ____________ доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України на у день укладання цього Договору складає ___________ гривень.

1.2. Умови здійснення правочину щодо придбання автомобілю у третій особи (власника автомобілю) регулюються чинним законодавством держави, в якій придбається автомобіль.

1.3. Технічні характеристики автомобілю: _________________________________________________.

 ____________________________________________________________________________________.

2. Обов'язки Комісіонера

2.1. Прийняте на себе доручення Комісіонер зобов'язаний виконати відповідно до цього Договору послуги з придбання автомобілю у строк не пізніше ________________ з моменту укладення цього Договору та при умові сплати Комітентом коштів у розмірі та в строки, які передбачені цим Договором.

2.2. Комісіонер оформлює необхідний пакет документів на автомобіль, які надають Комітенту на праві власності користуватися автомобілем (митні збори за ввіз в Україну автомобіля відносяться до Комітента).
3. Обов'язки Комітента

3.1. Комітент зобов'язаний перерахувати на рахунок ________________ Комітента суму коштів в, яка визначена у п.1.1. цього Договору.

3.2. Комітент зобов'язаний прийняти від Комісіонера автомобіль.

3.3. По виконанні доручення Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду в порядку, передбаченим у п. 4.1. цього Договору.

 

4. Комісійна винагорода й витрати, пов'язані з виконанням доручення Комітента

4.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, становить ___________ доларів США, яка на день укладання цього Договору за офіційним курсом Національного банку України складає __________ гривень, за курсом, який діяв (діє) у день укладання цього Договору.

4.2. Якщо Комітент скасує дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині до укладення Комісіонером відповідних угод із третіми особами, то він зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду за зроблені ним до скасування доручення за цим Договором правочини, а також відшкодувати Комісіонерові понесені ним до скасування доручення витрати згідно даного Договору.
5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення Комісіонером строків виплати суми, передбаченої умовами цього Договору, він сплачує Комітенту штрафну неустойку в розмірі _____% від суми платежу за кожний день прострочення.

5.2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством.

 

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами - форс-мажор. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунту, епідемія й інші явища природи, а також війна або воєнні дії.

 

7. Вирішення спорів

7.1. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору, шляхом переговорів і консультацій.

7.2. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до  діючого законодавства в судовому порядку відповідно до  встановленої підвідомчості.

 

8. Заключні положення

10.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

10.2. Даний договір укладений в 2-х екземплярах, по одному для кожної із сторін і набуває чинності  з дати його підписання. Всі додатки. Якщо вони укладені до даного Договору становлять його невід'ємну частину.

10.3. У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, сторони будуть керуватися діючим цивільним законодавством.

 

9. Юридичні адреси й банківські реквізити сторін

Комісіонер:__________________________________

Телефон: __________________

Телекс: ___________________

Телефакс:__________________

Розрахунковий рахунок N __________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________

Комітент: _____________________________________

Телефон: __________________

Телекс: ___________________

Телефакс:__________________

Розрахунковий рахунок N _________________________

в _________________________ банку міста ___________________

МФО _______________

Підписи сторін:

Комісіонер                        Комітент

________________ _____________________

М.П.                                    М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір комісії та особливості його застосування
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року (далі – ЦК україни), договір комісії – це договір, за яким одна сторона (комісіонер)...

Зміст Наталія саутенко іпотека – задоволення вимог іпотеко держателя...
Договір комісії та особливості його застосування у цивільному обороті. Правочини щодо нерухомості за договором комісії 70

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Договір комісії на пошук контрагента з метою укладення угоди купівлі доларів США

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами
Цей Договір комісії № [Тема] (надалі разом з будь-якими додатками та додатковими угодами – «Договір») укладено [Дата публикации]...

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного...
У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — тз) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними...

Довідка про використання ікт в процесі самоосвіти вчителів як засобу...
Згідно з планом внутрішнього контролю протягом грудня 2013 – лютого 2014 року здійснювалося тематичне вивчення питання щодо використання...

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна, що є предметом іпотеки
Так частина 5 ст. 47 Закону України №898-iv від 5 червня 2003 р. «Про іпотеку» передбачає, що на підставі акта про реалізацію предмета...

Методичні рекомендації з питань видачі свідоцтв про придбання майна...
Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

«Донецький електротехнічний завод» розміщених ним акцій та
«Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших актів законодавства, та регулює порядок викупу та обов’язкового...

Управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України
Узагальнення нотаріальної практики щодо видачі нотаріусами Харківської області свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)...

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)
Стаття 72 Закону України «Про нотаріат» №3425-хіі від 2 вересня 1993 р передбачає видачу нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого...

Огляду транспортного засобуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт