Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічне акціонерне товариство «дніпроазот»

Публічне акціонерне товариство «дніпроазот»

ДОГОВІР № ____________

постачання природного газу

м. Кам’янське, Україна «____» __________ 20__ р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ», іменоване надалі «Постачальник»
(ЕІС-код: _________________), в особі Голови Правління Сідорова Сергія Леонідовича, що діє від імені
та в інтересах товариства на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_____________________________________________________, іменоване надалі «Споживач»
(ЕІС-код: _________________), в особі ___________________________________________________________, що діє від імені та в інтересах товариства на підставі ________________________, з другої сторони,

спільно іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», з дотриманням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, уклали цей Договір постачання природного газу про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Постачальник зобов'язується поставити Споживачу, а Споживач - прийняти і сплатити на умовах цього Договору природний газ, надалі – Газ (код товару: __________).

Постачальник має діючу ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України.

Споживач використовує Газ виключно для власних потреб, а не для перепродажу.

Споживач є кінцевим споживачем Газу.

1.2. Параметри Газу повинні відповідати параметрам загального потоку у газотранспортній системі України.

1.3. Плановий обсяг Газу, який Постачальник зобов’язується поставити у звітному місяці
(місяць передачі Газу), а Споживач прийняти та оплатити, складає ______________ тис.м3 (________________________________________________________________кубічних метрів).

1.4. Загальна вартість Газу, який Постачальник передає Споживачу, визначається загальною вартістю обсягу фактично переданого Газу на підставі актів приймання-передачі газу, вказаних в п.3.3. Договору.

1.5. За розрахункову одиницю природного газу приймається 1 000 м3 (одна тисяча кубічних метрів), приведених до стандартних умов: t = 20оС, Р = 101,325 кПа (760 мм. рт. ст.) та вологості, рівній нулю.

1.6. Обсяги газу, що визначені в п.1.3. цього Договору, є плановими та можуть змінюватись Сторонами шляхом коригування, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця виключно за наявності «Заявки на коригування планових розподілів обсягів постачання природного газу» (далі – «Заявка
на коригування»), яку Споживач надає Постачальнику у терміни встановлені Договором.

1.7. Споживач підтверджує наявність діючих договорів розподілу/транспортування природного газу,
а також наявність фінансового забезпечення послуг транспортування Газу.

1.8. Допускається відхилення місячного обсягу переданого природного газу в розмірі ± 5 відсотків (плюс/мінус п'ять відсотків) від підтвердженого планового обсягу природного газу без узгодження Сторін.

1.9.Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно
із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем.


 1. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ГАЗУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


2.1. Ціна 1000 м3 Газу, що передається у звітному місяці – _________ 20__ року, складає ____________ грн., крім того ПДВ 20% – __________________грн., разом з ПДВ – ____________ грн. (___________________________________________________________гривень ______ коп.).

2.2. Загальна вартість Газу, що передається за умовами цього Договору, складає ___________ грн.,
крім того ПДВ – __________ грн., загальна вартість разом з ПДВ – ___________________ грн. (_____________________________________________________________гривень______ коп.).

Ціна та вартість Газу не включає в себе вартість транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".

2.3. У разі набрання чинності змін до законодавчих актів, що регулюють питання бази для нарахування ПДВ, а також інших змін у законодавстві з питань ринку газу, Сторони зобов'язуються прийняти
до виконання вказані зміни та узгодити їх шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного Договору.


2.4. Споживач зобов’язаний оплатити Газ, який підлягає поставці за цим Договором, на умові 100 % попередньої оплати до першого числа місяця постачання Газу. Здійснення Споживачем повної сплати попередньої оплати за Газ є необхідною умовою виконання Постачальником своїх зобов’язань по поставці Газу Споживачу.

2.5. Розрахунки за Газ здійснюються Споживачем шляхом перерахування грошових коштів
в національній валюті України (гривня) на розрахунковий (поточний) рахунок Постачальника, вказаний
у розділі 9 цього Договору, або на будь-який інший розрахунковий (поточний) рахунок в Україні,
про реквізити якого Постачальник зобов'язаний своєчасно письмово повідомити Споживача.
 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ


3.1. Передача Газу здійснюється у точці виходу в мережі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

3.2. Кількість Газу, що передається, визначається у відповідності з обсягом, що вказаний у п.1.3. даного Договору.

3.3. Передача фактичного обсягу Газу за звітний місяць оформляється Сторонами Актом приймання - передачі Газу.

3.4. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного
за розрахунковим, зобов'язаний надати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи / Кодексу газорозподільних систем.

3.5. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники Акта приймання-передачі Газу
за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.

3.6. Споживач протягом 2 (двох) календарних днів від дати одержання Акта приймання-передачі Газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акта приймання-передачі Газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акта приймання-передачі Газу. У випадку відмови від підписання Акта приймання-передачі Газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість та обсяг поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Постачальник зобов’язаний:

4.1.1. Здійснити передачу Газу Споживачу в точці виходу в мережі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у звітному місяці у обсязі, передбаченому п.1.3. Договору.

4.1.2. Оформити через ЦДД ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» документацію, що підтверджує передачу планового обсягу Газу від Постачальника до Споживача.

4.1.3. Оформити зі Споживачем Акт приймання-передачі Газу, що підтверджує фактично переданий обсяг Газу по Договору з урахуванням п. 5.5. Договору.

4.1.4. Скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну відповідно до вимог чинного законодавства.

4.1.5. Своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання
та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання.

4.2. Постачальник має право:

4.2.1. Зменшити обсяг Газу, що передається, до рівня фактично здійснених Споживачем платежів,
або припинити передачу Газу Споживачу, або розірвати договір в односторонньому порядку - у випадку невиконання або несвоєчасного виконання Споживачем грошових зобов’язань згідно з п. 2.4. Договору.

4.3. Споживач зобов’язаний:

4.3.1. Прийняти Газ в точці виходу у мережі ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

4.3.2. Оплатити Постачальнику загальну вартість Газу, що передається, на умовах згідно з п. 2.4. цього Договору.

4.3.3. Використовувати отриманий Газ у відповідності із встановленими нормами та правилами,
що регулюють сферу споживання та використання Газу.

4.3.4. До 05-го числа місяця, що слідує за звітним, надати Постачальнику копію відповідного акту
про фактичний об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу
за розрахунковий період та оформити з Постачальником Акт приймання-передачі Газу, що підтверджує фактично отриманий обсяг Газу. У разі не повернення Споживачем переданого йому Постачальником Акту приймання-передачі газу (фактично переданого Газу), або відсутності вмотивованої відмови Споживача
від підписання відповідного Акту в строк, передбачений п. 3.6 Договору, такий Акт вважається підписаним,
а Газ - прийнятим Споживачем в обсягах, зазначених Постачальником в Акті приймання-передачі Газу.

4.3.5. На вимогу Постачальника підписати акти звірки розрахунків по Договору.

4.3.6. Надати Постачальнику заявку щодо обсягів планового місячного обсягу постачання Газу
не пізніше десяти робочих днів до початку першого числа місяця постачання Газу.

4.3.7. Не допускати перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання.

4.3.8. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством України та/або цим Договором.

4.4. Споживач має право:

4.4.1. До 15-го та 25-го числа поточного розрахункового місяця надати Постачальнику заявку
про збільшення/зменшення планованого обсягу Газу, зазначеного в п. 1.3. Договору, якщо впродовж такого місяця зменшується або збільшується плановий обсяг Газу. У такому разі штрафні санкції за зміну обсягів постачання не застосовуються.

4.4.2. Безоплатно отримувати інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу
до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

4.4.3. На вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу. Зміна постачальника здійснюється Споживачем в порядку, передбаченому Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. За порушення Споживачем умов п. 3.6., п. 4.3.4 Договору, а саме, за ухилення від підписання
та надання Постачальнику Акту приймання-передачі Газу у передбачений Договором строк, - Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% вартості отриманого Споживачем за відповідним Актом Газу (або його планового обсягу) за кожний день такого прострочення.

5.3. За часткову або повну відмову Споживача від прийняття Газу, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 10% (десять відсотків) вартості обсягу Газу, від прийняття якого відмовився Споживач.

5.4. За порушення Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) згідно
з п. 2.4. Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу, та додатково – штраф у розмірі 1% (один відсоток) суми простроченого платежу, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) суми простроченого платежу.

5.5. У випадку порушення Споживачем грошових зобов’язань, передбачених п. 2.4. Договору, Постачальник має право зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не передавати/припинити постачання Газу Споживачу, або розірвати Договір в односторонньому порядку.

5.6. За порушення Споживачем умов оплати Газу по Договору, Постачальник в односторонньому порядку має право нарахувати господарські санкції, передбачені Договором за таке порушення, та здійснити зарахування вже отриманих від Споживача коштів по Договору в рахунок стягнення суми зазначених господарських санкцій (пені, штрафу тощо).

5.7. Сума грошових зобов‘язань Споживача за обсяг отриманого по Договору Газу збільшується на суму нарахованих та стягнутих Постачальником згідно з п.5.5. та п.5.6. Договору господарських санкцій.

5.8. Сплата Споживачем господарських санкцій за даним Договором не звільняє його від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Постачальником з вини Споживача.

5.9. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Споживачем грошових зобов’язань згідно
з пунктом 2.4. Договору, Постачальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку,
з повідомленням про це Споживача у письмовій формі за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою розірвання Договору в такому випадку вважається дата, зазначена Постачальником
у повідомленні Споживачу про розірвання Договору. При цьому Постачальник не несе відповідальності
за розірвання Договору в односторонньому порядку. Одностороння відмова Постачальника від Договору
не звільняє Споживача від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором та обов’язку
в повному обсязі оплатити поставлений йому Постачальником Газ.

5.10. Позовна давність за вимогами про стягнення штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) за цим Договором встановлюється Сторонами такою, що дорівнює тривалості загальної позовної давності.
При цьому нарахування штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) за прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань за Договором припиняється через три роки від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

5.11. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує та гарантує, що в нього відсутня прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед його діючим постачальником (за його наявності). 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


6.1. Спори між Споживачем і Постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів
у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Кожна Сторона зобов'язана розглянути всі скарги, отримані
від іншої Сторони, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

6.2. У разі недосягнення між Сторонами згоди спірні питання вирішуються у встановленому законодавством України порядку, у тому числі шляхом звернення до суду. 1. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо таке порушення сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили.

7.2. Під випадком в цьому Договорі розуміються будь-які непередбачувані та невластиві звичайній господарській діяльності Сторони обставини (події), які безпосередньо не обумовлені діями Сторони
і не знаходяться в необхідному причинному зв'язку з ними, знаходяться поза впливом Сторони
та унеможливлюють повне або часткове виконання нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До випадку, зокрема, але не виключно, відносяться: аварії, руйнування, пожежі, вихід з ладу обладнання, перебої чи перерви в газо– та/або електропостачанні внаслідок аварій на об’єктах газо– та/або електропостачання, громадські хвилювання, терористичні акти, війна чи воєнні дії, епідемії, зафіксовані
у встановленому законом порядку факти вчинення протиправних дій третіми особами, страйки, блокади, закриття шляхів сполучення, проголошення надзвичайного стану, заборона експорту чи імпорту, видання органами державної влади чи органами місцевого самоврядування будь-яких актів, які унеможливлюють
чи суттєво перешкоджають виконанню Стороною зобов'язань за цим Договором тощо. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності обставини (події) зовнішнього характеру, які викликані дією сил природи, відбуваються незалежно від волі Сторони і унеможливлюють повне або часткове виконання нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До обставин непереборної сили, зокрема, але не виключно, відносяться: землетрус, повінь, просідання чи зсув ґрунту, несприятливі метеорологічні умови (нагромадження снігу, ожеледь, ураган, буря, циклон), пожежа тощо.

7.3. Сторона, що внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили позбавлена можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 20 (двадцяти) календарних днів від дня виникнення у неї неможливості виконання зобов'язань
за Договором та підтвердити факт настання випадку або дії обставин непереборної сили належними доказами (як-от: документами, що видаються центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ТПП України та її територіальними органами; актами, листами, телеграмами, будь-якими іншими офіційними письмовими записами, що містять в собі відомості про настання відповідних обставин тощо).

7.4. Сторони, відповідно до ст. 219 ГК України, погодили, що окрім випадку та дії обставин непереборної сили підставою для звільнення Постачальника від відповідальності за порушення зобов'язань
по Договору є наступні обставини надзвичайного характеру, за умови, якщо вони безпосередньо негативно впливають на можливість належного виконання Постачальником своїх зобов’язань і виникли без його умислу: зупинка роботи всіх або окремих виробництв (цехів) Постачальника, пов’язаних з постачання Газу, внаслідок припинення, перерв чи обмежень урядом України або газопостачальними організаціями постачання природного газу Постачальникові. Факт виникнення таких обставин засвідчується Постачальником в тому
ж самому порядку, що передбачений п. 6.3. Договору.

7.5. При настанні зазначених в п. п. 7.2., 7.4. Договору обставин, якщо вони безпосередньо негативно впливають на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань для Сторони продовжується на весь час дії таких обставин. Якщо зазначені в п. п. 7.2., 7.4. Договору обставини діятимуть протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявлять ознак припинення, кожна
зі Сторін має право відмовитися на майбутнє від виконання своїх зобов’язань і від цього Договору шляхом направлення іншій Стороні повідомлення про таку відмову. При цьому жодна зі Сторін не має права
на відшкодування їй збитків, спричинених відмовою іншої Сторони від виконання зобов’язань і від цього Договору. 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


8.1. Сторони визнають, що будь – які відомості, які будуть надаватися Постачальником під час виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, та у зв’язку з ним, а також вся інформація організаційного, професійного, ділового, технічного, комерційного, виробничого та іншого характеру (в тому числі і комерційна таємниця), яка стосується ПАТ “ДНІПРОАЗОТ”, його працівників, контрагентів
та господарської діяльності в цілому та стала відомою при виконанні зобов’язань, передбачених
цим Договором, незалежно від форми і способу її вираження (отримання), є конфіденційною.

8.2. Приймаючи до уваги, що розголошення або інше протиправне використання інформації, зазначеної в п. 8.1. цього Договору, третім особам може призвести до матеріальних збитків, Споживач зобов’язується вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності (нерозголошення) отриманої інформації, при цьому забезпечивши такий стан захисту інформації, при якому повністю була б усунена можливість розголошення конфіденційної інформації третім особам та іншого протиправного використання, використовувати конфіденційну інформацію винятково з метою виконання умов цього Договору, а також
без попередньої письмової згоди Постачальника не передавати конфіденційну інформацію стороннім особам
та не використовувати таку інформацію у відносинах з третьою особою.

8.3. У разі розголошення або іншого протиправного використання конфіденційної інформації, Споживач несе відповідальність за таке розголошення (інше протиправне використання) в порядку
та на умовах, передбачених чинним законодавством України, і повинен у повному обсязі відшкодувати завдані Постачальникові таким розголошенням збитки.

8.4. Зобов’язання Споживача щодо забезпечення збереження конфіденційності інформації,
що передбачені цим Договором, залишаються чинними і після закінчення строку дії цього Договору та у разі його дострокового розірвання. 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ


9.1. Цей Договір складений у двох примірниках, набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами та скріплення печатками (за наявності) Сторін (дата, вказана у верхньому правому куті першої сторінки Договору) і діє по «__» ____________ 20__ року включно в частині постачання газу, а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.2. Зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін та скріплені печатками Сторін (за наявності), крім випадків, передбачених Договором. Сторони домовилися,
що пересилання Стороною по факсу примірника Договору, змін чи доповнень до нього, підписаних
та скріплених печаткою відповідної Сторони (за наявності), свідчить про її повну та безумовну згоду
на укладення цього Договору, внесення змін чи доповнень до нього. Факсимільні копії документів, в тому числі цього Договору, що надаються Сторонами один одному та третім особам в ході виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором, мають юридичну силу до моменту надання оригіналів документів.

9.3. Найменування розділів Договору включені до його тексту виключно з міркувань зручності, жоден
з них не має переважного значення перед іншими і не може впливати на визначення змісту або тлумачення будь-яких інших положень Договору без взаємозв’язку з ними. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним не тягне за собою недійсність інших його положень (умов). Недійсне положення замінюється іншим положенням, що є допустимим в правовому відношенні та близьким за змістом
до заміненого.

9.4. У випадку зміни зазначених в цьому Договорі місцезнаходження, банківських та інших реквізитів Сторін, включаючи статус платника податку на прибуток, Сторона Договору, у якої настали такі зміни, зобов’язується повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін.

9.5. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах. Споживач є платником _______________.


 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК

СПОЖИВАЧ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»

Адреса: вул. С.Х. Горобця, 1

м. Кам’янське, 51909

код EIС: 56XO00005L5H800H

п/р: 26005569356001

в АТ “ТАСКОМБАНК”,

м. Київ, МФО 339500

Код ЄДРПОУ: 05761620

Св. пл. ПДВ № 100331006

ІПН: 057616204034

Телефон: (0569) 55-81-33, (0569) 55-81-32,

(0569) 55-83-68 (точка контакту - каб. 212),

Факс: (0569) 53-93-66

gaz@azot.com.ua

Режим роботи:

8.00 – 17.00 (Понеділок-Четвер)

8.00 – 16.00 (П‘ятниця)

вихідні – Субота-Неділя

_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________

п/р _________________________

в _________________________________,
МФО ___________,

Код ЄДРПОУ ________________,
ІПН ______________

Свідоцтво платника ПДВ № __________________

тел. ___________________; ______________________

e-mail: _____________

_____________________________________________

_____________________________________________
___________________ /_________________/

М.П.

_____________________________________________

_____________________________________________
___________________ /_________________/

М.П.Від Постачальника ___________________ Від Споживача ____________________

Договір № ______________ постачання природного газу від “______” _________ 20__ р. Строк дії - __________________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічне акціонерне товариство “Готелі Трускавця”
...

Щодо наслідків зміни Відкритого акціонерного товариства на Публічне...
Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство І закритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство...

 публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк», надалі – «Банк», в особі, , який діє на підставі , з одного...

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Закон публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк»
Закон) публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк» (код за єдрпоу 34819265), (надалі Банк), повідомляє Вам про те, що пат...

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

Публічне акціонерне товариство «автокразбанк»

Публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго»

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство «альфа-банк»

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «укргазбанк» далі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду...
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду по ліквідації Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Закону України "Про акціонерні товариства"
Відкрите акціонерне товариство "Шліфверст" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення загальних зборів акціонерів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт