Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

5. з перелічених виберіть ті функції підприємства, які не належать до виробничо-технічних

5. з перелічених виберіть ті функції підприємства, які не належать до виробничо-технічних

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
1. Підприємство - це:

а) сукупність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

б) організаційно відокремлена й економічно самостійна одиниця виробничої сфери народного господарства;

в) сукупність працівників, які виготовляють певну продукцію;

г) організація, яка має власні основні фонди і виготовляє певний вид продукції.

2. Поняття «фірма» є:

а) тотожним терміну «підприємство»;

б) визначенням «великого підприємства»;

в) означенням багатопрофільної організації, яка може об’єднувати під однією назвою кілька юридичних осіб;

г)означенням торговельного підприємства.

3. Мета функціонування підприємства на ринку полягає у:

а) задоволенні суспільних потреб у певних видах продукції та одержанні прибутку;

б) насиченні ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах;

в) створенні конкурентного середовища;

г) зменшенні безробіття.

4. Не належать до завдань, які стоять перед підприємствами:

а) забезпечення споживачів продукцією відповідно до ринкового попиту;

б) створення нових робочих місць та виплата заробітної плати працівникам;

в) забезпечення власникові певного рівня доходу;

г) забезпечення належних обсягів експорту продукції.

5. З перелічених виберіть ті функції підприємства, які не належать до виробничо-технічних:

а) прийняття рішення зборами членів профспілки підприємства про надання окремим працівникам путівок на оздоровлення;

б) налагодження імпортних поставок тканин для пошиття нових моделей одягу;

в) впровадження нової технології обробки верху взуття;

г) використання нових засобів вимірювання параметрів якості металовиробів.

6. До економічних функцій підприємства не належать:

а) калькулювання собівартості та розрахунок ціни на новий вид продукції;

б) реалізація інвестиційного проекту по реконструкції закладів соціальної інфраструктури підприємства;

в) надання консультацій та організація індивідуальних занять з психологом;

г) перехід на карткову систему виплати заробітної плати працівникам підприємства.

7. Основними ознаками підприємства є:

а) фінансово-економічна єдність та правовий статус;

б) виробничо-технічна і територіальна єдність;

в) виробничо-соціальна відокремленість;

г) організаційно-соціальна і виробничо-технічна єдність, фінансово-економічна самостійність.

8. Наділення підприємства правами і реквізитами юридичної особи є ознакою:

а) фінансово-економічної самостійності;

б) форми власності;

в) організаційно-соціальної єдності;

г) способу утворення статутного фонду.

9. Основним законодавчим актом, що регулює діяльність під­приємств в Україні, є:

а) Закон України «Про підприємства в Україні»;

б) Господарський кодекс України;

в) ліцензія;

г) колективний договір.

10. Колективний договір - це угода між:

а) акціонерами щодо розподілу прибутків акціонерного товариства;

б) трудовим колективом підприємства та адміністрацією або власником;

в) засновниками товариства з обмеженою відповідальністю;

г) колективом підприємства та галузевим міністерством.

11. Комерційними вважаються підприємства, які:

а) мають за мету одержання прибутку в результаті своєї виробничо-господарської діяльності;

б) всі підприємства, крім органів державної влади та місцевого самоврядування;

в) здійснюють торгівлю засобами виробництва;

г) мають за мету досягнення економічних та соціальних результатів.

12. Підприємства споживчої кооперації належать до:

а) приватних;

б) колективних;

в) державних;

г) казенних.

13. Казенним є підприємство:

а) утворене одним засновником, який виділяє необхідне для його роботи майно;

б) яке має частку державної власності, не меншу 50 від­сотків;

в) утворене в тій галузі, в якій законом дозволено здійснення гос­подарської діяльності тільки державним підприємствам;

г) одним із засновників якого є держава.

14. Не належать до ознак унітарного підприємства такі:

а) засновники беруть участь у розподілі доходів і ризиків під­приємства;

б) утворюється одним засновником;

в) статутний фонд не розподілений на частки;

г) засновник одноосібно здійснює керівництво.

15. Основною перевагою орендного підприємства є:

а) обмежені можливості для розширення капіталу;

б) не потребує значних коштів для придбання майна;

в) повна самостійність і свобода підприємницьких дій;

г) немає суперечностей між орендарем і орендодавцем.

16. Акціонерні товариства як форма господарювання мають такий основний недолік:

а) наявність подвійного оподаткування прибутків товариства;

б) негнучке управління;

в) обмежується економічна свобода акціонерів;

г) неможливість залучення необхідних реальних інвестицій.

17. Якщо учасники господарського товариства, окрім відпо­відальності за своїми зобов'язаннями власним майном, несуть солідарну відповідальність у розмірі, кратному їх вкладу, то таке товариство називається:

а) командитним;

б) акціонерним;

в) повним;

г) з додатковою відповідальністю.

18. Якщо в господарському товаристві є хоча б один учасник, який несе додаткову відповідальність усім своїм майном, то таке товариство називається:

а) товариство з обмеженою відповідальністю;

б) командитним;

в) повним;

г) товариством з додатковою відповідальністю.

19. Установчим документом акціонерного товариства є:

а) статут;

б) засновницький договір;

в) свідоцтво про реєстрацію;

г) рішення про утворення товариства.

20. Тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення спільної господарської мети має назву:

а) корпорація;

б) консорціум;

в) промислово-фінансова група;

г) концерн.

21. Суть управлінської діяльності полягає у:

а) залученні працівників до керівництва підприємством;

б) впливі на процес через прийняття рішень;

в) використанні новітніх досягнень НТП в організації виробничих процесів;

г) незаперечному виконанні доведених «згори» розпоряджень.

22. Управління підприємством передбачає вплив на процеси:

а) пов'язані із забезпеченням підприємства матеріально-технічними ресурсами;

б) спрямовані на ефективне використання трудового потенціалу підприємства;

в) пов'язані із впровадженням заходів науково-технічного прогресу;

г) усі, які відбуваються на підприємстві.

23. У світовій практиці використовуються такі інструменти управ­ління:

а) ієрархія, культура, ринок;

б) політичні мотиви;

в) культура та економічне бачення;

г) демократичний централізм.

24. Використання економічних законів і економічних інтересів су­б'єктів господарювання є основою такого інструменту управління, як:

а) економічне бачення;

б) ринок;

в) організаційна культура;

г) нормування.

25. Якщо успіх фірми залежить від внутрішніх факторів, то концеп­цію управління нею називають:

а) ординалістичною;

б) раціоналістичною;

в) соціальною;

г) виробничою.

26. Якщо фірма (підприємство) розглядається як відкрита систе­ма, яка вчасно реагує і пристосовується до умов зовнішнього сере­довища, то концепцію управління такою фірмою прийнято називати:

а) ринковою;

б) соціальною;

в) адміністративною;

г) неформальною.

27. Виберіть з переліченого приклад найбільш вдалої, на ваш по­гляд, стратегічної мети підприємства:

а) зниження витрат на виробництво продукції за рахунок придбання сировини за зниженими цінами;

б) захоплення частини ринку за рахунок банкрутства основних конкурентів;

в) створення потенційних можливостей для майбутнього розвитку під­приємства;

г) зміна співвідношення між попитом і пропозицією продукції в даному регіоні.

28. Не належить до функції управління підприємством:

а) вивчення потреб споживачів;

б) забезпечення стабільності політичної й економічної ситуації в державі;

в) планування діяльності підприємства та його окремих підрозділів;

г) контроль за результатами діяльності.

29. З наведених виберіть риси, характерні для сучасного управління:

а) перехід до управлінського раціоналізму;

б) розгляд підприємства як цілісної системи, що не залежить від зовнішніх впливів;

в) застосування ситуаційного підходу до управління;

г) перехід від стратегічного до середньо- і короткострокового планування як однієї з основних функцій управління.

30. Ефективність управління - як одного із його принципів передбачає:

а) вибір найоптимальнішого варіанта досягнення однієї і тієї ж мети підприємства;

б) зменшення витрат на утримання апарату управління;

в) стимулювання управлінської діяльності;

г) використання системи мотивації управлінського персоналу.

31. Методи управління поділяються на:

а) економічні, адміністративно-правові;

б) соціально-психологічні, правові;

в) економічні, адміністративно-правові, соціально-психологічні;

г) стимулюючі, заборонні, нормативні.

32. До основних рис адміністративно-правових методів не на­лежать:

а) обов'язкове виконання вказівок вищих органів;

б) вплив на керований об'єкт шляхом прямих завдань, розпоряджень, наказів;

в) наділення керівника владними повноваженнями;

г) багатоваріантність виконання вказівок.

33. Підбір і розстановка кадрів, щоденний контроль за діяльніс­тю підлеглих належать до методів управління:

а) організаційно-розпорядчих;

б) соціально-психологічних;

в) юридичних;

г) нормативних.

34. Залежно від особливостей побудови організаційні структури управління підприємством поділяються на:

а) вертикальна і горизонтальна;

б) внутрішня і зовнішня;

в) вертикальна і департаменталізація;

г) функціональна і лінійна.

35. Зазначені особливості (командний ланцюг, владні повнова­ження, делегування, норма керованості) «пов'яжіть» із відповідним типом організаційної структури управління:

а) горизонтальною;

б)вертикальною;

в) внутрішньою;

г) функціональною.

36. Якщо спеціальні підрозділи при лінійних керівниках викону­ють дорадчі, а не розпорядчі функції, то така структура управління називається:

а) штабною;

б) функціональною;

в) лінійно-штабною;

г) матричною.

37. Наявність відділень є характерною для структури управління:

а) функціональної;

в) дивізіональної;

б) множинної;

г) матричної.

38. Не є перевагами матричної структури управління:

а) гнучкість, адаптивність до мінливого зовнішнього середовища;

б) більш ефективне використання ресурсів;

в) розвиток загальної спеціальної підготовки керівництва;

г) дуалізм командного ланцюга.

39. Якщо підприємство (фірма) не виконує ряду своїх функцій, а залучає до цього спеціалізовані організації на основі укладення відповідних угод, то воно використовує організаційну структуру управління:

а) командну;

б) мережеву;

в) матричну;

г) функціональну.

40. Превентивна координація як функція управління означає:

а) прогнозування майбутніх труднощів у діяльності підприємства та шляхів їх подолання;

б) підтримку існуючої на підприємстві схеми взаємодії суб'єктів господарювання;

в) узгодження інтересів членів трудового колективу;

г) узгодження в часі усіх процедур планування на підприємстві.

41. Прогнозування діяльності підприємства передбачає:

а) вирішення ключових цілей підприємства;

б) проектування моделі майбутнього зовнішнього середовища підпри­ємства;

в) адаптацію до мінливих умов середовища;

г) ймовірну оцінку майбутнього стану підприємства та його середо­вища.

42. В основу пошукового прогнозування покладено:

а) творче бачення людиною майбутнього стану підприємства та її функція;

б) наявна в даний час інформація про підприємство та його середови­ще і перехід до майбутнього стану;

в) оцінка необхідних майбутніх витрат і ресурсів для впровадження на­креслених заходів;

г) визначення цілей підприємства.

43. Метод екстраполяції базується на:

а) дослідженні залежності певної величини від іншої величини або ря­ду величин;

б) проектуванні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на май­бутнє;

в) використанні моделей зовнішнього середовища підприємства;

г) формуванні стратегічних цілей підприємства та оцінці його розвит­ку, виходячи з цих цілей.

44. Якщо в прогнозуванні враховується максимальна кількість чинників, які впливають на кінцеві показники діяльності підпри­ємства, і обирається один з варіантів прогнозу, то такий метод називається:

а) експертних оцінок;

б) оптимізації;

в) Дельфі;

г) «дерева цілей».

45. Під плануванням діяльності підприємства розуміють:

а) порівняння основних показників його розвитку у звітному і базовому періодах;

б) розрахунок майбутньої величини прибутків;

в) процес визначення цілей підприємства, а також засобів і шляхів їх досягнення;

г) аналіз перспектив розвитку підприємства порівняно з іншими під­приємствами цієї ж галузі.

46. Дотримання принципу необхідності при плануванні діяльності підприємства передбачає:

а) використання планів в усіх напрямах господарської діяльності під­приємства;

б) повне матеріальне забезпечення господарської діяльності;

в) взаємоузгодженість різночасових планів;

г) координацію планово-економічної діяльності підприємства.

47. Ресурсний метод планування використовується при:

а) значних обсягах випуску продукції;

в) незначній ємності ринку;

г) при монопольному становищі підприємства або слабкій конкуренції;

д) обмеженій номенклатурі продукції.

48. Нормативний метод планування передбачає розрахунок пла­чових показників на основі:

а) прогресивних норм використання ресурсів з відрахуванням зміни цих норм у плановому році;

б) середніх норм використання ресурсів у плановому році;

в) норм використання матеріальних ресурсів на одиницю продукції;

г) середньогалузевих норм витрат ресурсів.

49. Якщо показники плану мають необов'язковий, а рекоменда­ційний характер, то таке планування називається:

а) директивним;

б) імовірнісним;

в) індикативним;

г) інформаційним.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Служба охорони праці підприємства
Для реалізації перелічених вище цілей служба охорони праці опрацьовує ефективну цілісну суоп підприємства, проводить оперативно-методичне...

Б 7 Загальна побудова обліку засобів праці
Сутність. Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства повинні мати необхідні засоби виробництва, які складаються...

Філософія, її призначення, зміст І функції
Тягній В. Г. − кандидат технічних наук, заступник начальника Кременчуцького льотного коледжу нау з навчальної роботи

II. Основні задачі І напрямки діяльності /функції
Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління підприємства (установи, організації, фірми) створюється І...

Вих. №23/04-14/292-oг/МЮ/вгсу від 23. 04. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Виробничо-торгового підприємства "Стамп" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю,...

Н а к а з
Затвердити типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за

Курсова робота На тему: «Оцінка інвестиційної привабливості підприємства дп «Антонова»
Аналіз факторів, які впливають на показники економічної ефективності діяльності підприємства 24

Методичні рекомендації до проходження виробничої практики студентів,...
Селезньова Г. О. канд економ наук, доц каф економіки підприємства та менеджменту хнеу ім. С. Кузнеця

Затверджено
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Зміст
Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа...

Контрольна робота
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь

Для чого підприємству уповноважений з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів ?
У разі призначення кількох уповноважених їх обов'язки зазначаються письмово. Якщо власник підприємства або підприємець самостійно...

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Дка, правильного застосування законодавства в дка та на підприємствах, які належать до сфери управління дка

Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи, організації (далі підприємства) незалежно від форм власності та відомчої належності,...

Хімія. Завдання зно-2014 Завдання 1-40 мають чотири варіанти відповіді,...
...

Засідання Зборів учасників від «02»
...

«Побудова графіків функції, що містять знаки модулів»
Побудова графіків функції з модулями недостатньо висвітлена у підручниках для філологічного, гуманітарного, універсального профілю...

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт