Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Н 55 Господарське право України. Навч посіб. / за заг ред. С. В. Несинової

Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Н 55 Господарське право України. Навч посіб. / за заг ред. С. В. Несинової

Сторінка1/65
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

За загальною редакцією С. В. Несинової

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 346.1(075.8)

ББК 67.404я73 Н 55

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9503 від 14 жовтня 2010 р.)

Рецензенти:

Гусарее С. Д. - професор кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор; Алєксєєнко І Г. - завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат юридичних наук, доцент;

Заїка Ю. О. - заступник начальника кафедри цивільного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Авторський колектив:

Несинова Світлана Василівна - доцент кафедри права Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, кандидат юридичних наук;

Воронко Владислав Станіславович - старший викладач кафедри права Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля; Чебикіна Тетяна Сергіївна - викладач кафедри права Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С.

Н 55 Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С. В. Несинової. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 564 с.

І8БК 978-611-01-0274-2

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб’єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб’єктів господарювання. Наведено питання для самостійного опрацювання матеріалу і тестові завдання для перевірки засвоєних знань студента.

Посібник може бути використаний як базовий навчальний посібник для студентів юридичних та економічних ВНЗ, що вивчають дисципліну «Господарське право», а також буде корисним керівникам підприємств, бухгалтерам, юристам- практикам у сфері господарської діяльності.

УДК 346.1(075.8)

ББК 67.404я73

І8БМ 978-611-01-0274-2

© Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С., 2012.

© Центр учбової літератури, 2012.

зміст

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 1

зміст 3

передмова 4

тема 1. поняття, предмет, метод і система господарського права 7

ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7

1.1.Господарське право як галузь права 7

1.3.Господарська діяльність: поняття і види 9

1.4.Особливості здійснення підприємницької діяльності 11

1.5.Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин 13

1.6.Методи господарського права 16

1.7.Система господарського права 17

тема 2. джерела господарського права 20

2.1.Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види 20

2.2.Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання 23

2.3.Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин 24

2.4.регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону 26

2.5.регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами 29

2.6.роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства 34

тема 3. держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльності 37

3.1.Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання 38

3.2.прогнозування та планування економічного і соціального розвитку 40

3.3.Засоби державного регулювання господарських відносин 42

3.4.податки в механізмі державного впливу на господарські відносини 45

3.5.державний контроль та нагляд за господарською діяльністю 46

3.6.Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки 48

тема 4. законодавче визначення суб'єктів господарювання 51

4.1.Загальна характеристика суб'єкта господарювання 52

4.2.Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб 56

4.3.Класифікація суб'єктів господарської діяльності 58

4.4.Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 64

4.5.Характеристика правового статусу громадянина-підприємця 67

тема 5. правове СТАНОВИЩЕ підприємств 77

5.1.Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств 78

5.2.Особливості правового становища державних і комунальних підприємств 81

5.3.підприємства колективної власності 86

5.4.Приватні підприємства 91

5.5.Правове становище орендних підприємств в Україні 93

ТЕМА 6. правовий СТАТУС ГОСПОДАРСьКИх ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 97

6.1.поняття, види та основи функціонування господарських товариств 97

6.2.Установчі документи господарських товариств 103

6.3.Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного 105

6.4.Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю 110

6.5.поняття і сутність повного і командитного господарських товариств 112

тема 7. державна реєстрація суб'єктів господарювання 116

7.1.Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 116

7.2.Суб'єкти процесу державної реєстрації 119

7.3.Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону): 121

7.4.Заміна свідоцтва про державну реєстрацію 122

7.5.Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 124

тема 8. ліцензування окремих видів господарської діяльності 129

8.1.Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання 129

8.2.Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії 131

8.3.Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності 135

тема 9. патентування окремих видів підприємницької діяльності 139

9.1.Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності 139

9.2.Особливості діяльності без патенту 141

9.3.Умови отримання патенту на торговельну діяльність 143

9.4.Отримання патенту для надання побутових послуг 147

9.5.Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями 148

9.6.Умови отримання патенту для грального бізнесу 149

9.7.Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності 152

розділ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ \ з/ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА 'У СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 155

тема іо. правове регулювання відносин власності у сфері господарювання 155

10.1.Правовий режим майна суб'єктів господарювання 155

10.2.Право власності - основне речове право у сфері господарювання 157

10.3.Організаційно-засновницькі повноваження власника 159

10.4.Право господарського відання 160

10.5.Право оперативного управління 161

10.6.Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання 162

10.7.Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу 165

тема іі. майнова основа господарювання 169

11.1.Майно у сфері господарювання 169

11.2.Джерела формування майна суб'єктів господарювання 171

11.3.Прибуток суб'єкта господарювання 176

11.4.Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання 177

11.5.Корпоративні права 179

11.6.Використання природних ресурсів у сфері господарювання 182

11.7.Регулювання відносин використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 184

11.8.Право суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці 187

тема 12. звітність суб'єктів господарювання 195

12.1.Загальна характеристика звітності підприємства 196

12.2.Затвердження звітів вищим органом управління господарського товариства 200

12.3.Власна звітність, консолідована та загальна. Звітність холдингової компанії 200

12.4.Звітний період: поняття та види 203

12.5. Проведення інвентаризації: умови та порядок. Підстави проведення обов'язкової інвентаризації 205

тема 13. корпоративні права та їх правове закріплення 210

13.1.Поняття корпоративних прав 210

13.2.Права та обов'язки учасників (засновників) господарських товариств 211

13.3.Корпоративне управління та його особливості у різних видах господарських товариств. Органи управління 214

13.4.Захист прав корпоративного учасника 215

13.5.Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства 216

13.6.Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення 219

тема і4. антимонопольне законодавство 224

14.1.Антимонопольні органи та 'їх компетенція 224

14.2.Загальна характеристика антимонопольного законодавства 225

14.3.Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку 225

14.4.Заборона антиконкурентних узгоджених дій 227

14.5.Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї 228

і4.6.Санкції за порушення антимонопольного законодавства 229

тема 15. законодавство про захист від недобросовісної конкуренції 236

15.1.Поняття та види недобросовісної конкуренції 236

15.2.Неправомірне використання ділової репутації підприємців 236

15.3.Створення підприємцем перешкод у конкуренції 237

15.4.Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці 239

15.5.Майнова відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію 239

тема 16. контроль за здійсненням підприємницької діяльності 242

16.1.Правове регулювання контролю за підприємницькою діяльністю 242

16.2.Поняття, види і форми контролю в Україні. Особливості і види адміністративного контролю. Відмінність ревізії від перевірки 243

16.3.Правові форми парламентського контролю 250

16.4.Правові форми судового контролю 251

16.5.Взаємодія контрольних органів. Підстави проведення контролю 255

16.6.Контроль споживача і органів місцевого самоврядування. Самоконтроль і його форми 256

16.7.Повноваження контролюючих органів 259

16.8.Права підконтрольного під час здійснення контролю. Порядок оскарження незаконних дій органів контролю і їх посадових осіб 260

тема 17. банківські рахунки: види, умови їх відкриття та використання 263

17.1.Банківський рахунок. Види банківських рахунків 263

17.2.Основний рахунок підприємства. Розрахунковий рахунок 265

17.3.Депозитний рахунок 270

17.4.Рахунки для коштів з цільовим призначенням 275

17.5.Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку 279

тема 18. розрахунки між суб'єктами господарювання 296

18.1.Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів 297

18.2.Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів 305

18.3.Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-доручення 309

18.4.Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті 314

18.5.Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою 320

розділ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО \о/ РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 323

тема 19. господарські зобов'язання 323

19.1.Загальні положення про господарські зобов'язання 323

19.2.Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні 324

19.3.Підстави виникнення господарських зобов'язань 326

19.4.Умови припинення господарських зобов'язань 327

19.5.Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання 329

19.6.Істотні умови господарського договору 330

19.7.Види господарських договорів 331

тема 20. господарський договір 335

20.1.Законодавство про господарські договори 335

20.2.Правові вимоги до змісту господарського договору 337

20.3.Правові вимоги до форми господарського договору 338

20.4.Особливості укладення попередніх договорів 339

20.5.Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням 339

20.7.Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, шляхом переговорів) 341

тема 21. правове регулювання господарсько-договірних відносин 346

21.1.Порядок зміни та розірвання господарських договорів 346

21.2.Припинення господарських договорів 347

21.3.Належне виконання господарських договорів 348

21.4.Господарсько-правові засоби забезпечення належного виконання господарських зобов'язань 349

тема 22. особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання 356

22.1.Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин 357

22.2.Види господарської діяльності та їх класифікація 357

22.3.Державна система класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації, класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 363

22.4.Галузі народного господарювання та їх класифікація 365

22.5.Галузі сфери матеріального та нематеріального виробництва. Продукція виробничо-технічного призначення та вироби народного споживання 367

тема 2з. особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності 372

23.1.Поняття господарсько-торговельної діяльності 372

23.2.Правова забезпеченість господарсько-торговельної діяльності 372

тема 24. комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання 384

24.1.Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин 384

24.2.Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання 386

24.3.Агентський договір та його зміст 388

24.4.Немонопольні та монопольні агентські відносини 391

24.5.Передача прав комерційного агента 392

24.6.Розрахунки в агентських відносинах 393

24.7.Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність за порушення агентського договору 394

24.8. Припинення агентського договору 395

тема 25. правове регулювання перевезення вантажів 397

25.1.Перевезення вантажів як вид господарської діяльності 398

25.2.Договір перевезення вантажу 399

25.3.Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення. Зміни умов перевезення 401

25.4.Відповідальність за порушення умов договору перевезення 405

25.5.Порядок вирішення спорів щодо перевезень 407

25.6.Договір транспортного експедирування 408

тема 26. правове регулювання відносин у капітальному Будівництві 414

26.1.Підрядні відносини у капітальному будівництві 414

26.2.Сторони договору підряду на капітальне будівництво: замовник, генеральний підрядник та субпідрядник 417

26.з. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво 419

26.4.Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво 421

26.5.Умови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво 422

26.6.Договір підряду на проведення дослідних та проектних робіт 423

тема 27. банківська діяльність та страхування 428

27.1.Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 428

27.2.Правовий статус банків. Система банків України 429

27.3.Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки 435

27.4.Банківські операції. Депозитні та розрахункові операції банків. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Кредитування господарської діяльності 438

27.5.Страхування у сфері господарювання. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання 445

27.6. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Договір страхування 446

28.2.Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності 452

28.3.Укладення правочинів з цінних паперів 453

28.4.Поняття фондової біржі. Законодавство, що регулює діяльність фондової біржі. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі 456

28.5.Поняття аудиту. Аудиторська діяльність 458

28.6.Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитор та аудиторська організація 461

28.7.Аудиторська палата України 464

тема 29. використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія) 468

29.1.Договір комерційної концесії 468

29.2.Порядок укладання та зміст договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія 469

29.3.Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Винагорода за договором комерційної концесії 473

29.4.Відповідальність правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача 477

тема зо. правове регулювання інноваційної діяльності 481

30.1.Поняття інноваційної діяльності 481

30.2.Види та форми інвестування інноваційної діяльності 483

30.3.Інвестування інноваційної діяльності 484

30.4.Державне регулювання інноваційної діяльності 485

30.5.Державні гарантії інноваційної діяльності 491

30.6.Договір на створення та передачу науково-технічної продукції 497

30.7.Державна експертиза інноваційних проектів 501

тема зі. правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 506

31.1.Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 506

31.2.Суб'єкти ЗЕД. Правила ІННОТЕРМС 507

31.3.Ліцензування та квотування ЗЕД 508

31.4.Правовий режим іноземних інвестицій: поняття та форми здійснення іноземних інвестицій 510

31.5.Оцінка іноземних інвестицій. Державна реєстрація та гарантії захисту іноземних інвестицій 511

тема з2. правове регулювання концесійної діяльності та інших спеціальних режимів господарювання 516

32.1.Концесійна діяльність в Україні. Законодавство про концесію 516

32.2.Принципи концесійної діяльності 519

32.3.Договір комерційної концесії та концесійний договір 520

32.4. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію 525

32.5.Спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ): поняття, територія і статус 525

32.6.Види СЕЗ 526

32.7.Державні гарантії інвестицій у СЕЗ 528

тема зз. відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 533

33.1.Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин 533

33.2. Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання 533

33.3.Підстави господарсько-правової відповідальності 533

33.4.Зменшення розміру та звільнення від відповідальності 534

33.5.Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 534

33.6.Види санкцій. Господарські санкції (договірні): відшкодування шкоди, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції 535

33.7.Адміністративно-господарські санкції 539

33.8.Кримінальна відповідальність у сфері господарювання 543

тема з4. захист прав суб'єктів господарювання 550

34.1.Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання господарських спорів 550

34.2.Виконавчий напис нотаріуса 552

34.3.Вирішення справ господарським судом 553

34.4.Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. Порядок виконання судових рішень 554

тема з5. припинення суб'єктів господарювання 561

35.1.Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, поділ, перетворення, приєднання, злиття 561

35.2.Державна реєстрація припинення юридичної особи 563

35.3.Зняття з обліку в органах державної податкової служби 568

35.5.Порядок закриття рахунків в установах банку 574

35.6.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 578

ТЕМА 36. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 590

36.1.Неплатоспроможність суб'єкта підприємництва 590

36.2.Особи, що беруть участь у провадженні справи про банкрутство 592

36.3.Державна політика з питань банкрутства 596

36.4.Процедури, що застосовуються щодо неплатоспроможного боржника та його майнові активи 600

36.5.Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство 607

ЛІТЕРАТУРА 611

Нормативно-правові акти 611

Навчальна література 614

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 618


Тема 17. Банківські рахунки: види, умови їх відкриття

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 1

зміст 3

передмова 4

тема 1. поняття, предмет, метод і система господарського права 7

ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7

1.1.Господарське право як галузь права 7

1.3.Господарська діяльність: поняття і види 9

1.4.Особливості здійснення підприємницької діяльності 11

1.5.Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин 13

1.6.Методи господарського права 16

1.7.Система господарського права 17

тема 2. джерела господарського права 20

2.1.Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види 20

2.2.Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання 23

2.3.Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин 24

2.4.регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону 26

2.5.регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами 29

2.6.роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства 34

тема 3. держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльності 37

3.1.Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання 38

3.2.прогнозування та планування економічного і соціального розвитку 40

3.3.Засоби державного регулювання господарських відносин 42

3.4.податки в механізмі державного впливу на господарські відносини 45

3.5.державний контроль та нагляд за господарською діяльністю 46

3.6.Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки 48

тема 4. законодавче визначення суб'єктів господарювання 51

4.1.Загальна характеристика суб'єкта господарювання 52

4.2.Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб 56

4.3.Класифікація суб'єктів господарської діяльності 58

4.4.Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 64

4.5.Характеристика правового статусу громадянина-підприємця 67

тема 5. правове СТАНОВИЩЕ підприємств 77

5.1.Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств 78

5.2.Особливості правового становища державних і комунальних підприємств 81

5.3.підприємства колективної власності 86

5.4.Приватні підприємства 91

5.5.Правове становище орендних підприємств в Україні 93

ТЕМА 6. правовий СТАТУС ГОСПОДАРСьКИх ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 97

6.1.поняття, види та основи функціонування господарських товариств 97

6.2.Установчі документи господарських товариств 103

6.3.Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного 105

6.4.Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю 110

6.5.поняття і сутність повного і командитного господарських товариств 112

тема 7. державна реєстрація суб'єктів господарювання 116

7.1.Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 116

7.2.Суб'єкти процесу державної реєстрації 119

7.3.Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону): 121

7.4.Заміна свідоцтва про державну реєстрацію 122

7.5.Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 124

тема 8. ліцензування окремих видів господарської діяльності 129

8.1.Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання 129

8.2.Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії 131

8.3.Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності 135

тема 9. патентування окремих видів підприємницької діяльності 139

9.1.Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності 139

9.2.Особливості діяльності без патенту 141

9.3.Умови отримання патенту на торговельну діяльність 143

9.4.Отримання патенту для надання побутових послуг 147

9.5.Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями 148

9.6.Умови отримання патенту для грального бізнесу 149

9.7.Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності 152

розділ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ \ з/ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА 'У СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 155

тема іо. правове регулювання відносин власності у сфері господарювання 155

10.1.Правовий режим майна суб'єктів господарювання 155

10.2.Право власності - основне речове право у сфері господарювання 157

10.3.Організаційно-засновницькі повноваження власника 159

10.4.Право господарського відання 160

10.5.Право оперативного управління 161

10.6.Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання 162

10.7.Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу 165

тема іі. майнова основа господарювання 169

11.1.Майно у сфері господарювання 169

11.2.Джерела формування майна суб'єктів господарювання 171

11.3.Прибуток суб'єкта господарювання 176

11.4.Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання 177

11.5.Корпоративні права 179

11.6.Використання природних ресурсів у сфері господарювання 182

11.7.Регулювання відносин використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 184

11.8.Право суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці 187

тема 12. звітність суб'єктів господарювання 195

12.1.Загальна характеристика звітності підприємства 196

12.2.Затвердження звітів вищим органом управління господарського товариства 200

12.3.Власна звітність, консолідована та загальна. Звітність холдингової компанії 200

12.4.Звітний період: поняття та види 203

12.5. Проведення інвентаризації: умови та порядок. Підстави проведення обов'язкової інвентаризації 205

тема 13. корпоративні права та їх правове закріплення 210

13.1.Поняття корпоративних прав 210

13.2.Права та обов'язки учасників (засновників) господарських товариств 211

13.3.Корпоративне управління та його особливості у різних видах господарських товариств. Органи управління 214

13.4.Захист прав корпоративного учасника 215

13.5.Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства 216

13.6.Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення 219

тема і4. антимонопольне законодавство 224

14.1.Антимонопольні органи та 'їх компетенція 224

14.2.Загальна характеристика антимонопольного законодавства 225

14.3.Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку 225

14.4.Заборона антиконкурентних узгоджених дій 227

14.5.Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї 228

і4.6.Санкції за порушення антимонопольного законодавства 229

тема 15. законодавство про захист від недобросовісної конкуренції 236

15.1.Поняття та види недобросовісної конкуренції 236

15.2.Неправомірне використання ділової репутації підприємців 236

15.3.Створення підприємцем перешкод у конкуренції 237

15.4.Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці 239

15.5.Майнова відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію 239

тема 16. контроль за здійсненням підприємницької діяльності 242

16.1.Правове регулювання контролю за підприємницькою діяльністю 242

16.2.Поняття, види і форми контролю в Україні. Особливості і види адміністративного контролю. Відмінність ревізії від перевірки 243

16.3.Правові форми парламентського контролю 250

16.4.Правові форми судового контролю 251

16.5.Взаємодія контрольних органів. Підстави проведення контролю 255

16.6.Контроль споживача і органів місцевого самоврядування. Самоконтроль і його форми 256

16.7.Повноваження контролюючих органів 259

16.8.Права підконтрольного під час здійснення контролю. Порядок оскарження незаконних дій органів контролю і їх посадових осіб 260

тема 17. банківські рахунки: види, умови їх відкриття та використання 263

17.1.Банківський рахунок. Види банківських рахунків 263

17.2.Основний рахунок підприємства. Розрахунковий рахунок 265

17.3.Депозитний рахунок 270

17.4.Рахунки для коштів з цільовим призначенням 275

17.5.Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку 279

тема 18. розрахунки між суб'єктами господарювання 296

18.1.Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів 297

18.2.Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів 305

18.3.Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-доручення 309

18.4.Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті 314

18.5.Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою 320

розділ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО \о/ РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 323

тема 19. господарські зобов'язання 323

19.1.Загальні положення про господарські зобов'язання 323

19.2.Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні 324

19.3.Підстави виникнення господарських зобов'язань 326

19.4.Умови припинення господарських зобов'язань 327

19.5.Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання 329

19.6.Істотні умови господарського договору 330

19.7.Види господарських договорів 331

тема 20. господарський договір 335

20.1.Законодавство про господарські договори 335

20.2.Правові вимоги до змісту господарського договору 337

20.3.Правові вимоги до форми господарського договору 338

20.4.Особливості укладення попередніх договорів 339

20.5.Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням 339

20.7.Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, шляхом переговорів) 341

тема 21. правове регулювання господарсько-договірних відносин 346

21.1.Порядок зміни та розірвання господарських договорів 346

21.2.Припинення господарських договорів 347

21.3.Належне виконання господарських договорів 348

21.4.Господарсько-правові засоби забезпечення належного виконання господарських зобов'язань 349

тема 22. особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання 356

22.1.Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин 357

22.2.Види господарської діяльності та їх класифікація 357

22.3.Державна система класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації, класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 363

22.4.Галузі народного господарювання та їх класифікація 365

22.5.Галузі сфери матеріального та нематеріального виробництва. Продукція виробничо-технічного призначення та вироби народного споживання 367

тема 2з. особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності 372

23.1.Поняття господарсько-торговельної діяльності 372

23.2.Правова забезпеченість господарсько-торговельної діяльності 372

тема 24. комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання 384

24.1.Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин 384

24.2.Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання 386

24.3.Агентський договір та його зміст 388

24.4.Немонопольні та монопольні агентські відносини 391

24.5.Передача прав комерційного агента 392

24.6.Розрахунки в агентських відносинах 393

24.7.Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність за порушення агентського договору 394

24.8. Припинення агентського договору 395

тема 25. правове регулювання перевезення вантажів 397

25.1.Перевезення вантажів як вид господарської діяльності 398

25.2.Договір перевезення вантажу 399

25.3.Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення. Зміни умов перевезення 401

25.4.Відповідальність за порушення умов договору перевезення 405

25.5.Порядок вирішення спорів щодо перевезень 407

25.6.Договір транспортного експедирування 408

тема 26. правове регулювання відносин у капітальному Будівництві 414

26.1.Підрядні відносини у капітальному будівництві 414

26.2.Сторони договору підряду на капітальне будівництво: замовник, генеральний підрядник та субпідрядник 417

26.з. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво 419

26.4.Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво 421

26.5.Умови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво 422

26.6.Договір підряду на проведення дослідних та проектних робіт 423

тема 27. банківська діяльність та страхування 428

27.1.Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 428

27.2.Правовий статус банків. Система банків України 429

27.3.Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки 435

27.4.Банківські операції. Депозитні та розрахункові операції банків. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Кредитування господарської діяльності 438

27.5.Страхування у сфері господарювання. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання 445

27.6. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Договір страхування 446

28.2.Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності 452

28.3.Укладення правочинів з цінних паперів 453

28.4.Поняття фондової біржі. Законодавство, що регулює діяльність фондової біржі. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі 456

28.5.Поняття аудиту. Аудиторська діяльність 458

28.6.Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитор та аудиторська організація 461

28.7.Аудиторська палата України 464

тема 29. використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія) 468

29.1.Договір комерційної концесії 468

29.2.Порядок укладання та зміст договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія 469

29.3.Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Винагорода за договором комерційної концесії 473

29.4.Відповідальність правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача 477

тема зо. правове регулювання інноваційної діяльності 481

30.1.Поняття інноваційної діяльності 481

30.2.Види та форми інвестування інноваційної діяльності 483

30.3.Інвестування інноваційної діяльності 484

30.4.Державне регулювання інноваційної діяльності 485

30.5.Державні гарантії інноваційної діяльності 491

30.6.Договір на створення та передачу науково-технічної продукції 497

30.7.Державна експертиза інноваційних проектів 501

тема зі. правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 506

31.1.Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 506

31.2.Суб'єкти ЗЕД. Правила ІННОТЕРМС 507

31.3.Ліцензування та квотування ЗЕД 508

31.4.Правовий режим іноземних інвестицій: поняття та форми здійснення іноземних інвестицій 510

31.5.Оцінка іноземних інвестицій. Державна реєстрація та гарантії захисту іноземних інвестицій 511

тема з2. правове регулювання концесійної діяльності та інших спеціальних режимів господарювання 516

32.1.Концесійна діяльність в Україні. Законодавство про концесію 516

32.2.Принципи концесійної діяльності 519

32.3.Договір комерційної концесії та концесійний договір 520

32.4. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію 525

32.5.Спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ): поняття, територія і статус 525

32.6.Види СЕЗ 526

32.7.Державні гарантії інвестицій у СЕЗ 528

тема зз. відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 533

33.1.Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин 533

33.2. Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання 533

33.3.Підстави господарсько-правової відповідальності 533

33.4.Зменшення розміру та звільнення від відповідальності 534

33.5.Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 534

33.6.Види санкцій. Господарські санкції (договірні): відшкодування шкоди, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції 535

33.7.Адміністративно-господарські санкції 539

33.8.Кримінальна відповідальність у сфері господарювання 543

тема з4. захист прав суб'єктів господарювання 550

34.1.Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання господарських спорів 550

34.2.Виконавчий напис нотаріуса 552

34.3.Вирішення справ господарським судом 553

34.4.Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. Порядок виконання судових рішень 554

тема з5. припинення суб'єктів господарювання 561

35.1.Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, поділ, перетворення, приєднання, злиття 561

35.2.Державна реєстрація припинення юридичної особи 563

35.3.Зняття з обліку в органах державної податкової служби 568

35.5.Порядок закриття рахунків в установах банку 574

35.6.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 578

ТЕМА 36. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 590

36.1.Неплатоспроможність суб'єкта підприємництва 590

36.2.Особи, що беруть участь у провадженні справи про банкрутство 592

36.3.Державна політика з питань банкрутства 596

36.4.Процедури, що застосовуються щодо неплатоспроможного боржника та його майнові активи 600

36.5.Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство 607

ЛІТЕРАТУРА 611

Нормативно-правові акти 611

Навчальна література 614

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 618


Тема 32. Правове регулювання концесійної діяльності

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 1

зміст 3

передмова 4

тема 1. поняття, предмет, метод і система господарського права 7

ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7

1.1.Господарське право як галузь права 7

1.3.Господарська діяльність: поняття і види 9

1.4.Особливості здійснення підприємницької діяльності 11

1.5.Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин 13

1.6.Методи господарського права 16

1.7.Система господарського права 17

тема 2. джерела господарського права 20

2.1.Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види 20

2.2.Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання 23

2.3.Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин 24

2.4.регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону 26

2.5.регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами 29

2.6.роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства 34

тема 3. держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльності 37

3.1.Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання 38

3.2.прогнозування та планування економічного і соціального розвитку 40

3.3.Засоби державного регулювання господарських відносин 42

3.4.податки в механізмі державного впливу на господарські відносини 45

3.5.державний контроль та нагляд за господарською діяльністю 46

3.6.Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки 48

тема 4. законодавче визначення суб'єктів господарювання 51

4.1.Загальна характеристика суб'єкта господарювання 52

4.2.Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб 56

4.3.Класифікація суб'єктів господарської діяльності 58

4.4.Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів 64

4.5.Характеристика правового статусу громадянина-підприємця 67

тема 5. правове СТАНОВИЩЕ підприємств 77

5.1.Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств 78

5.2.Особливості правового становища державних і комунальних підприємств 81

5.3.підприємства колективної власності 86

5.4.Приватні підприємства 91

5.5.Правове становище орендних підприємств в Україні 93

ТЕМА 6. правовий СТАТУС ГОСПОДАРСьКИх ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 97

6.1.поняття, види та основи функціонування господарських товариств 97

6.2.Установчі документи господарських товариств 103

6.3.Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного 105

6.4.Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю 110

6.5.поняття і сутність повного і командитного господарських товариств 112

тема 7. державна реєстрація суб'єктів господарювання 116

7.1.Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 116

7.2.Суб'єкти процесу державної реєстрації 119

7.3.Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону): 121

7.4.Заміна свідоцтва про державну реєстрацію 122

7.5.Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 124

тема 8. ліцензування окремих видів господарської діяльності 129

8.1.Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання 129

8.2.Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії 131

8.3.Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності 135

тема 9. патентування окремих видів підприємницької діяльності 139

9.1.Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності 139

9.2.Особливості діяльності без патенту 141

9.3.Умови отримання патенту на торговельну діяльність 143

9.4.Отримання патенту для надання побутових послуг 147

9.5.Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями 148

9.6.Умови отримання патенту для грального бізнесу 149

9.7.Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності 152

розділ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ \ з/ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА 'У СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 155

тема іо. правове регулювання відносин власності у сфері господарювання 155

10.1.Правовий режим майна суб'єктів господарювання 155

10.2.Право власності - основне речове право у сфері господарювання 157

10.3.Організаційно-засновницькі повноваження власника 159

10.4.Право господарського відання 160

10.5.Право оперативного управління 161

10.6.Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання 162

10.7.Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу 165

тема іі. майнова основа господарювання 169

11.1.Майно у сфері господарювання 169

11.2.Джерела формування майна суб'єктів господарювання 171

11.3.Прибуток суб'єкта господарювання 176

11.4.Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання 177

11.5.Корпоративні права 179

11.6.Використання природних ресурсів у сфері господарювання 182

11.7.Регулювання відносин використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 184

11.8.Право суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці 187

тема 12. звітність суб'єктів господарювання 195

12.1.Загальна характеристика звітності підприємства 196

12.2.Затвердження звітів вищим органом управління господарського товариства 200

12.3.Власна звітність, консолідована та загальна. Звітність холдингової компанії 200

12.4.Звітний період: поняття та види 203

12.5. Проведення інвентаризації: умови та порядок. Підстави проведення обов'язкової інвентаризації 205

тема 13. корпоративні права та їх правове закріплення 210

13.1.Поняття корпоративних прав 210

13.2.Права та обов'язки учасників (засновників) господарських товариств 211

13.3.Корпоративне управління та його особливості у різних видах господарських товариств. Органи управління 214

13.4.Захист прав корпоративного учасника 215

13.5.Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства 216

13.6.Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення 219

тема і4. антимонопольне законодавство 224

14.1.Антимонопольні органи та 'їх компетенція 224

14.2.Загальна характеристика антимонопольного законодавства 225

14.3.Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку 225

14.4.Заборона антиконкурентних узгоджених дій 227

14.5.Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї 228

і4.6.Санкції за порушення антимонопольного законодавства 229

тема 15. законодавство про захист від недобросовісної конкуренції 236

15.1.Поняття та види недобросовісної конкуренції 236

15.2.Неправомірне використання ділової репутації підприємців 236

15.3.Створення підприємцем перешкод у конкуренції 237

15.4.Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці 239

15.5.Майнова відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію 239

тема 16. контроль за здійсненням підприємницької діяльності 242

16.1.Правове регулювання контролю за підприємницькою діяльністю 242

16.2.Поняття, види і форми контролю в Україні. Особливості і види адміністративного контролю. Відмінність ревізії від перевірки 243

16.3.Правові форми парламентського контролю 250

16.4.Правові форми судового контролю 251

16.5.Взаємодія контрольних органів. Підстави проведення контролю 255

16.6.Контроль споживача і органів місцевого самоврядування. Самоконтроль і його форми 256

16.7.Повноваження контролюючих органів 259

16.8.Права підконтрольного під час здійснення контролю. Порядок оскарження незаконних дій органів контролю і їх посадових осіб 260

тема 17. банківські рахунки: види, умови їх відкриття та використання 263

17.1.Банківський рахунок. Види банківських рахунків 263

17.2.Основний рахунок підприємства. Розрахунковий рахунок 265

17.3.Депозитний рахунок 270

17.4.Рахунки для коштів з цільовим призначенням 275

17.5.Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку 279

тема 18. розрахунки між суб'єктами господарювання 296

18.1.Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів 297

18.2.Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів 305

18.3.Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-доручення 309

18.4.Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті 314

18.5.Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою 320

розділ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО \о/ РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 323

тема 19. господарські зобов'язання 323

19.1.Загальні положення про господарські зобов'язання 323

19.2.Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні 324

19.3.Підстави виникнення господарських зобов'язань 326

19.4.Умови припинення господарських зобов'язань 327

19.5.Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання 329

19.6.Істотні умови господарського договору 330

19.7.Види господарських договорів 331

тема 20. господарський договір 335

20.1.Законодавство про господарські договори 335

20.2.Правові вимоги до змісту господарського договору 337

20.3.Правові вимоги до форми господарського договору 338

20.4.Особливості укладення попередніх договорів 339

20.5.Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням 339

20.7.Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, шляхом переговорів) 341

тема 21. правове регулювання господарсько-договірних відносин 346

21.1.Порядок зміни та розірвання господарських договорів 346

21.2.Припинення господарських договорів 347

21.3.Належне виконання господарських договорів 348

21.4.Господарсько-правові засоби забезпечення належного виконання господарських зобов'язань 349

тема 22. особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання 356

22.1.Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин 357

22.2.Види господарської діяльності та їх класифікація 357

22.3.Державна система класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації, класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 363

22.4.Галузі народного господарювання та їх класифікація 365

22.5.Галузі сфери матеріального та нематеріального виробництва. Продукція виробничо-технічного призначення та вироби народного споживання 367

тема 2з. особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності 372

23.1.Поняття господарсько-торговельної діяльності 372

23.2.Правова забезпеченість господарсько-торговельної діяльності 372

тема 24. комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання 384

24.1.Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин 384

24.2.Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання 386

24.3.Агентський договір та його зміст 388

24.4.Немонопольні та монопольні агентські відносини 391

24.5.Передача прав комерційного агента 392

24.6.Розрахунки в агентських відносинах 393

24.7.Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність за порушення агентського договору 394

24.8. Припинення агентського договору 395

тема 25. правове регулювання перевезення вантажів 397

25.1.Перевезення вантажів як вид господарської діяльності 398

25.2.Договір перевезення вантажу 399

25.3.Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення. Зміни умов перевезення 401

25.4.Відповідальність за порушення умов договору перевезення 405

25.5.Порядок вирішення спорів щодо перевезень 407

25.6.Договір транспортного експедирування 408

тема 26. правове регулювання відносин у капітальному Будівництві 414

26.1.Підрядні відносини у капітальному будівництві 414

26.2.Сторони договору підряду на капітальне будівництво: замовник, генеральний підрядник та субпідрядник 417

26.з. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво 419

26.4.Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво 421

26.5.Умови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво 422

26.6.Договір підряду на проведення дослідних та проектних робіт 423

тема 27. банківська діяльність та страхування 428

27.1.Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 428

27.2.Правовий статус банків. Система банків України 429

27.3.Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки 435

27.4.Банківські операції. Депозитні та розрахункові операції банків. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Кредитування господарської діяльності 438

27.5.Страхування у сфері господарювання. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання 445

27.6. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Договір страхування 446

28.2.Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності 452

28.3.Укладення правочинів з цінних паперів 453

28.4.Поняття фондової біржі. Законодавство, що регулює діяльність фондової біржі. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі 456

28.5.Поняття аудиту. Аудиторська діяльність 458

28.6.Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитор та аудиторська організація 461

28.7.Аудиторська палата України 464

тема 29. використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія) 468

29.1.Договір комерційної концесії 468

29.2.Порядок укладання та зміст договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія 469

29.3.Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Винагорода за договором комерційної концесії 473

29.4.Відповідальність правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача 477

тема зо. правове регулювання інноваційної діяльності 481

30.1.Поняття інноваційної діяльності 481

30.2.Види та форми інвестування інноваційної діяльності 483

30.3.Інвестування інноваційної діяльності 484

30.4.Державне регулювання інноваційної діяльності 485

30.5.Державні гарантії інноваційної діяльності 491

30.6.Договір на створення та передачу науково-технічної продукції 497

30.7.Державна експертиза інноваційних проектів 501

тема зі. правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 506

31.1.Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) 506

31.2.Суб'єкти ЗЕД. Правила ІННОТЕРМС 507

31.3.Ліцензування та квотування ЗЕД 508

31.4.Правовий режим іноземних інвестицій: поняття та форми здійснення іноземних інвестицій 510

31.5.Оцінка іноземних інвестицій. Державна реєстрація та гарантії захисту іноземних інвестицій 511

тема з2. правове регулювання концесійної діяльності та інших спеціальних режимів господарювання 516

32.1.Концесійна діяльність в Україні. Законодавство про концесію 516

32.2.Принципи концесійної діяльності 519

32.3.Договір комерційної концесії та концесійний договір 520

32.4. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію 525

32.5.Спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ): поняття, територія і статус 525

32.6.Види СЕЗ 526

32.7.Державні гарантії інвестицій у СЕЗ 528

тема зз. відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 533

33.1.Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин 533

33.2. Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання 533

33.3.Підстави господарсько-правової відповідальності 533

33.4.Зменшення розміру та звільнення від відповідальності 534

33.5.Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності 534

33.6.Види санкцій. Господарські санкції (договірні): відшкодування шкоди, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції 535

33.7.Адміністративно-господарські санкції 539

33.8.Кримінальна відповідальність у сфері господарювання 543

тема з4. захист прав суб'єктів господарювання 550

34.1.Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання господарських спорів 550

34.2.Виконавчий напис нотаріуса 552

34.3.Вирішення справ господарським судом 553

34.4.Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. Порядок виконання судових рішень 554

тема з5. припинення суб'єктів господарювання 561

35.1.Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, поділ, перетворення, приєднання, злиття 561

35.2.Державна реєстрація припинення юридичної особи 563

35.3.Зняття з обліку в органах державної податкової служби 568

35.5.Порядок закриття рахунків в установах банку 574

35.6.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця 578

ТЕМА 36. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 590

36.1.Неплатоспроможність суб'єкта підприємництва 590

36.2.Особи, що беруть участь у провадженні справи про банкрутство 592

36.3.Державна політика з питань банкрутства 596

36.4.Процедури, що застосовуються щодо неплатоспроможного боржника та його майнові активи 600

36.5.Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство 607

ЛІТЕРАТУРА 611

Нормативно-правові акти 611

Навчальна література 614

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ 618
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В.
Губарець В. В. Видавнича справа І текстологія. Проблема редакторської роботи: Навч посіб./ В. В. Губарець – К.: Університет «Україна»,...

Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. Інформаційні...
Створення змісту й предметного покажчика. Розриви, переноси, автозбереження та статистика документа

Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право»
Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» / укладач В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний...

Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. / Л. С.
Вікова та педагогічна психологія : навч посіб. / авт.: О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін К. Просвіта, 2001....

Психологія
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001....

Донецький медичний ліцей
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...

З особливими потребами
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг ред. Колупаєвої А....

Психологічний інструментарій
За загальною редакцією С. Максименка Т38 Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз/ За заг ред. С. Максименко — К.: Главник,...

Гатрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Гід заг ред. Шинкаренко В. І
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» Міжнародний фонд «Відродження» канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими...

1020 років хрещення Київської Русі Навчально-методичний посібник
Київської Русі : навч метод посіб. / уклад. А.І. Смирнов; відп за вип. В. М. Жуковський. – Острог : Національний університет «Острозька...

Передмов а
Релігієзнавство: Навч. Посібник з хрестоматією. Автори : Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна, Н. В.Іщук та ін За ред. Л. Г. Дротянко,...

У та контролю в умовах глобалізації економіки колективна монографія...
Проблеми І перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Основи методології медико-біологічних досліджень
Т. В., Полішко Т. М., Ткаченко В. В., Шевченко В. А. Основи методології медико-біологічних досліджень: Навч посіб. – Д.: Рвв дну,...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література:...
Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, O. A. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
У відповідності з вимогами Міністерства освіти І науки України, навчальними планами кнеу з підготовки фахівців-юристів студенти юридичного...

Книга розрахована на науковців, аспірантів, здобувачів, а також студентів...
А.І. Адміністративне право: Лекції / Ред та упоряд. В. В. Галунько, С. В. Діденко. – Херсон: хюі хнувс, 2007. – 268 с

Пайовик Б. Д., Матисякевич М., Матейко Р. М. Л22 Економічна історія...
Л22 Економічна історія України І, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар, 1999. — 737 с. — (Вища освіта XXI століття)....

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне правоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт