Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Додаток

до рішення міської ради ________________

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ»

(нова редакція)


Маріуполь

2017
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Комунальна установа «Міський Палац культури», далі «Установа», - це комплексна широкодоступна виховальна та культурно-просвітницька установа.

  2. Установу створено з метою естетичного виховання населення, підтримки у розвитку творчої діяльності громадян, відродження традицій, культури, обрядів України і культур національних меншин.

  3. Комунальна установа «Міський Палац культури» є комунальною установою міської громади.

  4. Установа заснована на власності Маріупольської міської громади, від імені та в інтересах якої права суб’єкта комунальної власності здійснює Маріупольська міська рада.

  5. Установа є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та реєстраційні рахунки в установах банків, штампи, бланки встановленого зразку, печатку зі своїм найменуванням. Статусу юридичної особи установа набуває з дня державної реєстрації.

  6. Установа діє відповідно Конституції України, Законів України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

  7. Установа для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов´язки, бути позивачем та відповідачем в судах.

  1. Найменування установи:

   1. повне:

 • українською мовою – Комунальна установа «Міський Палац культури»;

 • російською мовою – Коммунальное учреждение «Городской Дворец культуры».

   1. Скорочене:

українською мовою – КУ «МПК»;

російською мовою – КУ «ГДК».

  1. До структури Комунальної установи «Міський Палац культури» входить Приморський сільський клуб-бібліотека с Приморське Виноноградненської сільської ради (87643, с. Приморське, вул. Шкільна, 37а).

  1. Юридична адреса установи: 87516 м. Маріуполь, вул. Азовстальська,13

  2. Установа співпрацює з іншими учбово-виховними закладами, родинами, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, фондами, громадянами.


2.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ


  1. Головним напрямком діяльності установи є:

 • розширення участі різних груп населення у культурній діяльності;

 • розвиток самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів і жанрів, розкриття творчих здібностей і обдарувань людей;

 • естетичне виховання;

 • сприяння подальшому розвитку аматорських об’єднань, клубів за інтересами, недержавних громадських організацій та місцевої ініціативи для різних категорій громадян;

 • проведення фестивалів, виставок, оглядів, конкурсів;

 • створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, відпочинку і розваг;

 • забезпечення збагачення змісту та вдосконалення форм діяльності установи на основі новітніх культурно - дозвіллєвих технологій;

 • збереження і розвиток національної самобутності;

 • зміцнення, відродження та розвиток у місті української культури, а також культур національних меншин;

 • зміцнення міжнаціонального співробітництва у сфері художньої самодіяльності та культурно-масової роботи.

  1. Установа працює згідно з планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямків діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів дітей та юнацтва, потреб родини, інших навчальних закладів, молодіжних та суспільних організацій.

  2. Установа організує роботу з учасниками самодіяльності на протязі календарного року.

  3. Установа проводить набір учасників творчих колективів як на безконкурсній основі, так і на основі конкурсу.

  4. Процес виховання в установі культури виконується згідно індивідуальних можливостей дітей та урахування вікових особливостей.

2.7. Творчі об’єднання установи культури класифікуються за трьома рівнями:

 • перший – начальний. Це об’єднання загальнорозвиваючого напрямку, яке сприяє пошуку творчих здібностей учасників та розвиває в них інтерес до творчої діяльності.

 • другий – основний. Це творчі об’єднання, які розвивають стійку зацікавленість учасників, дають їм додаткову освіту, задовольняють потребу в професійній орієнтації.

 • третій – виший. Це творчі об’єднання за інтересами талановитих та обдарованих учасників з числа дітей та юнацтва.

Відповідно рівня класифікації визначається мета та перспектива діяльності творчого об’єднання, його чисельність, кількість годин на проведення занять.

2.8. Обсяг роботи творчих об’єднань визначається учбовими планами як авторськими, так і рекомендованими. Програма може передбачати індивідуальні заняття з обдарованими дітьми.

2.9. Чисельний склад творчих об’єднань встановлюється директором установи відповідно нормативам їх наповнювання, учбовими планами та програмами.

2.10. Колектив керівників творчих об’єднань працює відповідно розкладу занять, затвердженим директором.
3. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
3.1. Вищим органом управління установою є власник в особі Маріупольською міською ради. Оперативне управління установою здійснює Департамент культурно – громадського розвитку Маріупольської міської ради.

3.2. Безпосереднє керівництво установою культури здійснює директор, який має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки, призначається на посаду та звільнюється з посади розпорядженням міського голови шляхом укладання контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

  1. Директор установи:

 • представляє її в усіх органах, підприємствах, організаціях та закладах;

 • самостійно веде прийом та звільнення працівників, затверджує штатний розпис та узгоджує його з департаментом культурно – громадського розвитку Маріупольської міської ради;

- проводити конкурси на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу шляхом укладання контракту строком від одного до трьох років;

 • укладає договори з фізичними та юридичними особами;

 • відкриває рахунки в установах Держказначейства;

 • встановлює надбавки, доплати, премії працівникам установи за рахунок та в межах фонду заробітної плати;

 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками установи;

 • вживає заходи дисциплінарного характеру до працівників установи;

 • затверджує посадові інструкції працівників установи.

3.4. Для вдосконалення форм та методів роботи установи, розвитку ініціатив за рішенням директора може створюватися художня рада та атестаційна комісія з працівників установи та представників інших установ культури та освіти.

4.ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА.
4.1. Міський Палац культури є неприбутковою установою.

4.2. Установа здійснює фінансово-господарську діяльність у відповідності з кошторисом. Джерелами доходів є:

- кошти міського бюджету;

- власні надходження;

- інші джерела, передбачені законодавством.

Власними надходженнями є:

 • плата за послуги, надані установою культури згідно його функціональних повноважень;

 • благодійні внески, гранти та подарунки;

 • інші джерела, які не заборонено законодавством.

4.3. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

4.4. Установа при виконанні фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися пільгами, встановленими законодавством України для комунальних установ;

- одержувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше від органів державної влади, установ, організацій, окремих громадян;

 • відкривати рахунки, в тому числі валютні в установах банків України;

 • виконувати інші дії, які не суперечать законодавству України.

4.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), або їх частини серед засновників, працівників закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.6. Ведення бухгалтерського обліку, статистичної звітності закладу здійснює Централізована бухгалтерія закладів культури. Порядок ведення визначається відповідними законодавчими актами. Контроль за фінансово-господарською діяльністю установи здійснюється відповідними державними органами, засновником, а також уповноваженими особами.

4.7. Майно установи складається з матеріальних та нематеріальних активів, які належать йому на правах оперативного управління, відповідно діючого законодавства, рішенням про створення та укладеними установою договорами.

4.8. Збитки, нанесені Установі внаслідок порушення її майнових чи немайнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються згідно чинного законодавства.
5.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
5.1. Трудовий колектив Міського палацу культури складають усі працівники, які своєю працею приймають участь в його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, регулюючих трудові відношення.

5.2. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та його виборним органом – профкомом.

5.3. Питання самоуправління колективу регулюються колективним договором.

5.4. Право підпису колективного договору від імені власника має директор, від імені трудового колективу – голова профкому.

6.МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
6.1.Установа має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами на будь-які форми співпраці у сфері культури, приймати участь в діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ
7.1. Установа безпосередньо підпорядкована та підзвітна засновнику та його уповноваженому йому органу – департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради.

7.2. Основною формою контролю з боку засновника за діяльністю установи є атестація, яка проводиться згідно діючого законодавства.

7.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з культурно-просвітницьким та виховним процесом, встановлюється власником установи.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Припинення діяльності установи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

8.2. Реорганізація закладу проводиться за рішенням Власника. Під час реорганізації вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступника .

8.3. Установа ліквідується.:

- за рішенням власника;

- на підставі рішення господарського суду.

8.4. Активи закладу у разі припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

8.5. Ліквідація КУ «МПК» проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається ліквідатором (Власником, судом, господарським судом).

8.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права управління справами КУ «МПК». Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію у засобах масової інформації із зазначенням терміну подання заяв кредиторами щодо задоволення своїх вимог, оцінює готівкову власність КУ «МПК», виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, здійснює заходи щодо оплати боргів закладу третім особам, складає ліквідаційний баланс і надає його Власнику на затвердження.

8.7. Вимоги кредиторів до підприємства, яке ліквідують, задовольняються за рахунок власності. При цьому, у першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетом. Вимоги, які не задоволені через нестаток майна, вважаються погашеними.

8.8. Майно закладу, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її Власнику.

8.9. Належні Установі кошти після розрахунків по оплаті праці з працівниками, що працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом та іншими кредиторами використовуються за вказівкою Власника.

8.10. Діяльність КУ «МПК» вважається припиненою з моменту внесення запису про це у державний реєстр.
Секретар міської ради С.Г. Махсма

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політики

Статут
Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт