Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконанням

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконаннямДОГОВІР КОМІСІЇ №____________

на придбання робіт/послуг по розміщенню реклами на радіо

м. Київ «__» ________ 2018 року

КОМІТЕНТ: Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі ____________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

КОМІСІОНЕР: ___________, в особі директора __________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,

далі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний Договір комісії №_____ на придбання робіт/послуг по розміщенню реклами на радіо від «__» ________ 2018 року (надалі – «Договір») про наступне:

  1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ ТА У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ВИКОНАННЯМ:

Бренд (торгівельна марка) - образ марки товару або послуги у свідомості покупця, що виділяє його з-поміж конкуруючих марок.

Бриф – інформація, надана у вигляді технічного завдання, яка передається КОМІТЕНТОМ КОМІСІОНЕРУ для розробки визначеної в ньому пропозиції медіа розміщення (медіа стратегії, медіа плану, адресної програми та ін).

Сейлз хаус (sales house – будинок продажів) - кoмпанія, що централізовано займається продажем реклами на певних радіостанціях.

Рекламний блок - це відрізок часу трансляції радіо ефіру, в рамках якого розміщуються рекламні ролики. Флайт це період, протягом якого здійснювалося розміщення реклами.

Аудиторія - особи, які фактично споживають, чи потенційно можуть споживати інформаційні продукти ЗМІ, та інших засобів розміщення реклами на радіо.

Цільова аудиторія - сукупність потенційних реально існуючих споживачів, що ухвалюють купівельні рішення або що роблять на них вплив, до яких необхідно довести рекламну інформацію.

Фіксована позиція - це особливий вид розміщення рекламного ролику у рекламному блоці на радіо, при якому ролик виходить на фіксованій (заздалегідь погодженій з КОМІТЕНТОМ) позиції, як правило, під фіксованими позиціями розуміють першу/останню та другу/ передостанню позиції в рекламному блоці. Іноді фіксована позиція може бути розташована на іншому, заздалегідь погодженому місці за згодою Сторін. За фіксацію позицій зазвичай сплачують додаткову грошову надбавку. Рівень надбавки визначається в медіа-плані на конкретний вид розміщення.

Аффініті індекс – це відношення рейтингу цільової аудиторії до рейтингу базової аудиторії, аффініті індекс характеризує відповідність аудиторії даної події щодо генеральної сукупності.

Охоплення (reach, cover) – показник, що характеризує кількість (або відсоток) різних осіб (людей), які контактували з подією.

Медіа план - детальний графік розміщення рекламної кампанії в рамках Договору на певних радіостанціях протягом визначеного відрізку часу.

Виконавець – будь-яка третя особа, яку КОМІСІОНЕР залучає для належного виконання Робіт/надання Послуг за даним Договором. Оскільки, КОМІСІОНЕР залучає Виконавця на свій власний розсуд, тому за всі дії Виконавця КОМІСІОНЕР несе повну відповідальність перед КОМІТЕНТОМ як за свої власні дії.

Реклама - вид інформації (контенту), який буде розміщуватись, якими можуть бути: Рекламний Матеріал - інформація про КОМІТЕНТА (або його клієнта) та/або товар, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної (включаючи промислової) власності, іншу продукцію, що є предметом господарської діяльності КОМІТЕНТА (або його клієнта) і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо особи КОМІТЕНТА (або його клієнта), його товарів, послуг, тощо, характер та зміст якої не повинен суперечити чинному законодавству України, яке регулює питання реклами. Спонсорський Матеріал – інформація, яка містить виключно ім’я та/або найменування, та/або знак для товарів і послуг спонсора, характер та зміст якої не повинен суперечити чинному законодавству України, яке регулює питання спонсорства та реклами. Матеріал з популяризації – інформація, яка покликана сформувати у споживачів обізнаність щодо знаків для товарів і послуг, імені або найменування КОМІТЕНТА (або його клієнта). Інший Матеріал – інформація, яка не містить інформації рекламного характеру та яка не підпадає під вищенаведене визначення; PR-матеріали – матеріали, спрямовані на формування громадської думки та рекламування бізнесу, виробництва, товарів, благодійності.

Рекламаційний акт - документ, що складається Сторонами за результатами зустрічі і описує перелік зауважень до наданих послуг/виконаних робіт.

Ефірна довідка – документ, який надається радіостанціями з печаткою та підписами офіційних осіб, з метою підтвердження здійснення розміщення реклами КОМІТЕНТА відповідно до умов цього Договору та містить інформацію про обсяг фактично наданих послуг.

Прайс-листок – перелік Правочинів, що можуть бути укладені КОМІСІОНЕРОМ в інтересах КОМІТЕНТА на умовах цього Договору із зазначенням їх вартості, узгоджений сторонами у Додатковій угоді №1 до данного Договору. Вартість Правочинів є остаточною та не може бути змінена КОМІСІОНЕРОМ в сторону збільшення протягом строку дії цього Договору. У випадку зменшення вартості Правочинів, Сторони викладають Прайс-листок у новій редакції.

До інших термінів, не визначених в цьому Договорі, застосовуються визначення, передбачені чинним законодавством України.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. КОМІСІОНЕР зобов'язується за дорученням КОМІТЕНТА за плату, від свого імені, але за рахунок КОМІТЕНТА, на умовах, що встановлені даним Договором, вчинити правочин (-и) (надалі – «Правочин» (-и), предметом яких є надання послуг з розміщення реклами КОМІТЕНТА (клієнта КОМІТЕНТА) на радіо та надання інших послуг (виконання робіт) з популяризації знаків для товарів і послуг, що належать КОМІТЕНТУ (клієнту КОМІТЕНТА) (надалі іменуються – «Послуги» або «Роботи»), що узгоджені Сторонами у додатках до даного Договору, котрі є його невід’ємними частинами.

2.2. Підставою для надання Послуг/Робіт за Договором є затверджений Сторонами у відповідному додатку до цього Договору Медіа-план.

2.2.1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Сторони домовились що для оперативності прийняття рішень до моменту підписання Сторонами відповідного додатку до Договору, затвердження Медіа-плану КОМІТЕНТОМ може бути проведено шляхом направлення затвердженого КОМІТЕНТОМ Медіа-плану, підписаного уповноваженою особою та скріпленого печаткою КОМІТЕНТА:

- засобами електронної пошти (у форматі EXCEL, PDF, JPEG), з обов’язковою вказівкою в тілі листа «МЕДІА-ПЛАН ЗАТВЕРДЖЕНО»,

- факсом з обов’язковою вказівкою «МЕДІА-ПЛАН ЗАТВЕРДЖЕНО».

2.2.2. Після підписання Сторонами додатку про затвердження Медіа-плану, він стає невід’ємною частиною даного Договору.

2.3. Враховуючи специфіку правовідносин Сторін, Сторони розуміють те, що при реалізації положень цього Договору, згідно норм діючого законодавства, рекламодавцем буде вважатись КОМІТЕНТ, якщо ним не буде доведено, що кінцевим замовником послуг є інша особа, а розповсюджувачами реклами будуть Виконавці, якщо вони не доведуть, що фактичне безпосереднє розповсюдження здійснювалось іншими особами.

2.4. Сторони домовились, що шляхом підписання відповідної додаткової угоди можуть змінити, розширити, предмет даного Договору, передбачити надання КОМІСІОНЕРОМ КОМІТЕНТУ додаткових, інших послуг або робіт за даним Договором на умовах, що визначатимуться в такій додатковій угоді.

2.5. Інші умови виконання Правочинів, та їх якісні показники, при умові, якщо вони не погоджені Сторонами спільно в даному Договорі або додатках до нього, визначаються КОМІСІОНЕРОМ самостійно виходячи із інтересів КОМІТЕНТА.

  1. ВИМОГИ ДО ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВЧИНИТИ КОМІСІОНЕРУ

3.1. КОМІСІОНЕР зобов'язується за дорученням та за рахунок КОМІТЕНТА укласти від свого імені з Виконавцями Правочини щодо виконання Виконавцем Робіт / надання Послуг, вимоги, умови та строки до яких будуть узгоджені Сторонами у додатках до цього Договору.

3.1.1. КОМІСІОНЕР відповідає за наявність у обраних ним Виконавців всіх дозвільних документів, ліцензій та сертифікатів, наявність яких вимагається законодавством для виконання Робіт/надання Послуг, що є предметом Правочину, який укладається на виконання відповідного додатку та даного Договору.

3.1.2. В разі пред’явлення претензій до КОМІТЕНТА у зв’язку з відсутністю у Виконавців будь-яких документів, передбачених п.п. 3.1.1, КОМІСІОНЕР зобов’язаний відшкодувати КОМІТЕНТУ у повному обсязі розмір завданих цим документально підтверджених збитків та втрачену вигоду.

3.2. Належним виконанням КОМІСІОНЕРОМ своїх безпосередніх обов’язків за цим Договором вважається укладення та належне виконання КОМІСІОНЕРОМ та Виконавцем Правочину щодо Робіт/ Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором, а також передача КОМІТЕНТУ всього отриманого за таким Правочином.

3.3. При укладенні Правочину з Виконавцем, КОМІСІОНЕР зобов’язаний діяти в інтересах КОМІТЕНТА на умовах, що є найбільш вигідними для нього та відповідно до його вказівок, беручи до уваги звичаї ділового обороту та вимоги, що визначені цим Договором та додатками до Договору.

3.4. При укладанні КОМІСІОНЕРОМ з Виконавцем Правочинів з розміщення реклами, зазначеної в п.2.1. даного Договору, КОМІСІОНЕР зобов’язаний забезпечити підготовку графіка розміщення реклами не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від КОМІТЕНТА відповідного замовлення.

3.5. Інші умови Правочину, які не визначені КОМІТЕНТОМ в цьому Договорі та додатках, КОМІСІОНЕР визначає відповідно до звичаїв ділового обороту, або вимог, що звичайно ставляться (на власний вибір) та відповідно до законодавства України щодо реклами.

  1. ПРАВА І ОБОВ‘ЯЗКИ КОМІСІОНЕРА

4.1. КОМІСІОНЕР за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:

4.1.1. Самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу для якісного та ефективного розміщення реклами, зазначеної в п.2.1. даного Договору, виконати всю переддоговірну роботу та укласти із Виконавцем Правочини на умовах, зазначених в даному Договорі та додатках до нього;

4.1.2. Укласти від свого імені на користь КОМІТЕНТА Правочини з Виконавцем на виконання Робіт/надання Послуг;

4.1.3. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за даним Договором, КОМІСІОНЕР зобов’язаний відшкодувати КОМІТЕНТОВІ всі документально підтверджені збитки та втрачену вигоду, спричинені невиконанням або неналежним виконання своїх обов’язків, обов’язків Виконавця та/або будь-яких третіх осіб, залучених до виконання Робіт/Послуг згідно даного Договору.

4.1.4. При замовленні КОМІТЕНТА, забезпечити розміщення реклами КОМІТЕНТА на обраних КОМІТЕНТОМ радіостанціях в обраний КОМІТЕНТОМ відрізок часу.

4.2. КОМІСІОНЕР зобов’язаний інформувати КОМІТЕНТА, за його бажанням, про процес надання Виконавцем Послуг/виконання Робіт. Інформація надається в письмовому вигляді не пізніше 2 (двох) календарних днів з моменту одержання від КОМІТЕНТА запиту. Якщо необхідна інформація не може бути надана впродовж 2 (двох) календарних днів, КОМІСІОНЕР інформує про це в письмовій формі КОМІТЕНТА відразу після одержання запиту. Строк надання інформації в такому випадку узгоджується Сторонами додатково.

4.3. У випадку настання обставин, здатних вплинути на якість та своєчасність надання Послуг/виконання Робіт, КОМІСІОНЕР зобов’язаний в письмовому вигляді проінформувати про це КОМІТЕНТА негайно, але не пізніше ніж протягом 1 (одного) робочого дня з моменту, коли КОМІСІОНЕР дізнався про настання таких обставин або повинен був дізнатися про їх настання.

4.4. КОМІСІОНЕР зобов’язується забезпечувати конфіденційність інформації, наданої КОМІТЕНТОМ, і не допускати її використання на шкоду його інтересам.

4.4.1. Для забезпечення збереження конфіденційної інформації КОМІТЕНТА, уникнення конфлікту інтересів та з інших обставин, КОМІСІОНЕР гарантує та зобов’язується протягом дії Договору без отримання попередньої письмової згоди Замовника: - не укладати договори, угоди тощо з будь-якими третіми особами, які здійснюють свою діяльність у сфері роздрібного продажу побутової техніки та електроніки; - не укладати договори з філіями, будь-якими дочірніми та/або пов’язаними підприємствами будь-яких третіх осіб, які здійснюють свою діяльність у сфері роздрібного продажу побутової техніки та електроніки; - не здійснювати будь-які дії, які суперечать або можуть негативно вплинути на результати та порядок надання Послуг/виконання Робіт та/або завдати збитки КОМІТЕНТУ або клієнту КОМІТЕНТА.

4.5. Після виконання своїх безпосередніх обов’язків за відповідним додатком до даного Договору КОМІСІОНЕР зобов’язаний надати КОМІТЕНТУ звіт КОМІСІОНЕРА у формі Акту виконаних (наданих) робіт/послуг (далі - Акт) та Ефірних довідок. Копії Ефірних довідок, що підтверджують розміщення реклами на умовах, узгоджених у відповідному додатку, повинні бути направлені КОМІСІОНЕРОМ протягом 3 (трьох) календарних днів з дати закінчення надання Послуг/виконання Робіт на електронну адресу уповноваженої особи КОМІТЕНТА. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати закінчення надання послуг оригінали вищезазначених Ефірних довідок (завірені печатками радіостанцій, на яких відбувалось розміщення реклами КОМІТЕНТА) передаються КОМІТЕНТУ разом з Актом виконаних (наданих) робіт/ послуг (далі - Акт).

4.5.1. За попереднім запитом КОМІТЕНТА КОМІСІОНЕРОМ можуть надаватись копії Правочинів (договорів), укладених з Виконавцями на виконання даного Договору.

4.6. КОМІСІОНЕР зобов’язується не вносити без згоди КОМІТЕНТА зміни в узгоджені Сторонами Медіа-плани. Всі зміни, що планує внести КОМІСІОНЕР, повинні узгоджуватись у письмовій формі з КОМІТЕНТОМ не пізніш ніж за 5 (п‘ять) робочих днів до запланованих термінів їх внесення.

4.7. КОМІСІОНЕР має право залучати для виконання своїх зобов’язань за цим Договором третіх осіб (Субкомісіонерів, Виконавців), залишаючись при цьому повністю відповідальним перед КОМІТЕНТОМ за якість і строки виконаних Робіт/наданих Послуг такими третіми особами.

4.8. КОМІСІОНЕР зобов’язується оформити податкову накладну у відповідності до вимог чинного законодавства України та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

  1. ПРАВА І ОБОВ‘ЯЗКИ КОМІТЕНТА

5.1. КОМІТЕНТ зобов’язаний, за попереднім запитом КОМІСІОНЕРА, протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання такого запиту, надати КОМІСІОНЕРУ копії документів, які відповідно до чинного законодавства про рекламу необхідні для розміщення рекламних матеріалів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва про реєстрацію торгівельних марок тощо).

5.2. КОМІТЕНТ зобов’язується направляти КОМІСІОНЕРУ Заявку з пропозицією на замовлення Робіт/Послуг (Бриф), в якій обов’язково мають бути наведені бажані види Робіт/ Послуг та строки їх виконання; надати необхідну для початку роботи текстову, графічну, статистичну, довідкову та іншу інформацію в електронній формі. Сторонами узгоджено, що обмін інформацією в процесі виконання цього Договору відбувається шляхом направлення листів електронною поштою (email) уповноваженим особам Сторін, призначеним з метою координації виконання умов цього Договору, за наступними адресами:

_______________________ (з боку КОМІСІОНЕРА);

_______________________ (з боку КОМІТЕНТА).

5.3. КОМІТЕНТ зобов’язується надавати КОМІСІОНЕРУ рекламні матеріали не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання Робіт/надання Послуг, якщо інший строк не вказаний у відповідному додатку до цього Договору.

5.4. У разі відсутності необхідних для надання КОМІСІОНЕРОМ певного етапу Послуг/Робіт інформації та/або матеріалів, КОМІСІОНЕР попереджує КОМІТЕНТА про необхідність надання таких інформації/матеріалів за 5 (п’ять) робочих днів до початку виконання відповідного етапу Послуг/Робіт.

5.5. КОМІТЕНТ має право достроково припинити надання Послуг/виконання Робіт за даним Договором та його додатками, письмово повідомивши КОМІСІОНЕРА за 10 (десять) календарних днів до дати дострокового припинення надання Послуг/Робіт та оплативши фактично надані Послуги/Роботи.

5.6. КОМІТЕНТ зобов’язаний оплачувати Роботи/Послуги КОМІСІОНЕРА в порядку, передбаченому у даному Договорі та відповідних додатках до нього.

5.7. КОМІТЕНТ зобов’язаний не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання від КОМІСІОНЕРА Акту виконаних (наданих) робіт/ послуг підписати Акт та направити його на адресу КОМІСІОНЕРА, або направити КОМІСІОНЕРУ письмову мотивовану відмову від приймання Послуг / Робіт у той самий строк.

5.7.1. У випадку не отримання КОМІСІОНЕРОМ від КОМІТЕНТА в зазначений термін, без урахування часу поштового пересилання, оформленого Акту або мотивованої відмови від приймання Послуг/ Робіт, Послуги/ Роботи вважаються прийнятими КОМІТЕНТОМ і підлягають оплаті в порядку, передбаченому цим Договором або відповідним додатком до нього.

5.7.2. У випадку отримання від КОМІТЕНТА мотивованої відмови від приймання Послуг / Робіт, Сторонами протягом 3-х (трьох) робочих днів оформлюється двосторонній Рекламаційний акт з переліком необхідних доопрацювань виявлених недоліків та строків для їх виконання. Всі недопрацювання та виявлені недоліки, що виникли з вини КОМІСІОНЕРА та/або Виконавця, усуваються КОМІСІОНЕРОМ за його власний рахунок та не підлягають додатковій оплаті з боку КОМІТЕНТА.

5.8. Рекламні матеріали, які передаються КОМІТЕНТОМ КОМІСІОНЕРУ для наступної передачі Виконавцям для їх розміщення, повинні бути в належному форматі, а їх зміст повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Дані формати та вимоги, які необхідні для своєчасного та якісного надання Послуг/Робіт, зазначаються в відповідному додатку до даного Договору.

5.9. КОМІТЕНТ залишає за собою право самостійно здійснювати моніторинг та контроль за наданням КОМІТЕНТОМ Робіт/Послуг за цим Договором та додатками до нього.

6. КОМІСІЙНА ПЛАТА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Загальна ціна цього Договору складається із винагороди КОМІСІОНЕРА та вартості Правочинів.

6.2. Валютою Договору та валютою платежу за Договором є Національна валюта України – гривня.

6.3. Сторони домовились, що винагорода КОМІСІОНЕРА за даним Договором становить % від вартості Правочинів, які будуть укладатись у період дії даного Договору.

6.4. Вартість Правочинів затверджено Сторонами в прайс-листку, узгодженому Сторонами у Додатковій угоді №1 до даного Договору та яка є невід’ємною частиною цього Договору.

Вартість конкретних Правочинів, що вчиняються на підставі відповідного додатку до цього Договору та винагорода КОМІСІОНЕРА встановлюється у такому додатку згідно вартості Правочинів, що закріплені у Додатковій угоді №1 до даного Договору.

6.5. Оплата вартості вчинених Правочинів (Послуг та/або Робіт, що надаються за Правочинами), та винагороди КОМІСІОНЕРА за даним Договором, якщо інше не визначено відповідним додатком, здійснюється КОМІТЕНТОМ на поточний рахунок КОМІСІОНЕРА у наступному порядку:
- 100% вартості Робіт/Послуг (включаючи комісійну винагороду КОМІСІОНЕРА) оплачується протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання КОМІТЕНТОМ Акту виконаних (наданих) робіт/ послуг, але в будь-якому випадку не раніше дати отримання від КОМІСІОНЕРА документів, зазначених в п. 6.5.1 цього Договору.
6.5.1. Оплата здійснюється КОМІТЕНТОМ за умови отримання від КОМІСІОНЕРА Звіту КОМІСІОНЕРА, а саме:

- рахунку-фактури на оплату;

- Акту виконаних (наданих) робіт/ послуг;

- реєстрації податкової накладної в ЄДРПН;

- Ефірних довідок про розміщення реклами завірених печатками радіостанцій.

6.6. Витрати на банківські послуги за перерахування суми оплати Робіт/Послуг за Договором та відповідними додатками покладаються на КОМІСІОНЕРА.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується - «Порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (обставини форс-мажор).

7.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати документально підтверджені збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків, коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

7.3. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов’язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони документально підтверджені збитки, завдані порушенням Договору, відшкодування збитків не звільняє її від обов’язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

7.4. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

7.5. КОМІСІОНЕР несе перед КОМІТЕНТОМ повну відповідальність за дії (бездіяльність) Виконавців, а так само за виконання покладених на Виконавців обов’язків згідно з Правочинами, незалежно від того, хто фактично повинен був виконувати такі зобов’язання – такий Виконавець, чи залучена Виконавцем особа (субпідрядник, субвиконавець, тощо). Питання регресної відповідальності регулюється чинним законодавством України.

7.6. При порушенні КОМІСІОНЕРОМ пп. 4.1.4. Договору, без письмового підтвердження від Виконавця неможливості розміщення реклами КОМІТЕНТА в обраний КОМІТЕНТОМ  відрізок часу, КОМІСІОНЕР сплачує на користь КОМІТЕНТА неустойку, у вигляді штрафу в розмірі вартості такого розміщення згідно прайс-листку.

7.7. У випадку порушення строків оплати, передбачених цим Договором, КОМІТЕНТ зобов’язується сплатити КОМІСІОНЕРУ на його письмову вимогу пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від суми заборгованості, за кожен день прострочення.

7.8. КОМІСІОНЕР та Виконавець не несуть жодної відповідальності за зміст реклами КОМІТЕНТА, включаючи, але не обмежуючись, за дотримання у рекламі КОМІТЕНТА вимог Законів України «Про рекламу», «Про захист суспільної моралі», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших положень чинного законодавства України щодо змісту реклами; порушення КОМІТЕНТОМ положень законодавства щодо авторських і суміжних прав, інших прав інтелектуальної власності третіх осіб, а також КОМІСІОНЕР не несе жодної відповідальності за отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари або послуги, що рекламуються.

7.9. У випадку збільшення вартості Правочинів (як усіх, так і деяких), що затверджена Сторонами в прайс-листку, КОМІТЕНТ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір письмово попередивши про це КОМІСІОНЕРА не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до запланованої дати розірвання та оплативши вартість фактично наданих Послуг/виконаних Робіт та винагороду КОМІСІОНЕРА до дати припинення Договору. При цьому, Договір буде вважатись розірваним на 11 (одинадцятий) календарний день з дати отримання КОМІСІОНЕРОМ відповідного повідомлення КОМІТЕНТА.

7.10. У разі не розміщення/ неналежного розміщення рекламного матеріалу КОМІТЕНТА на радіо, КОМІСІОНЕР зобов’язується забезпечити розміщення рекламних матеріалів у подвійному обсязі не розміщених / розміщених неналежним чином рекламних матеріалів у строки, додатково узгоджені із КОМІТЕНТОМ, якщо Сторони не домовляться про інше.

Сторони також вправі провести перерахунок вартості послуг з урахуванням фактично наданих послуг, в результаті чого надлишок суми оплати у відповідності з вказівками КОМІТЕНТА або зараховується як попередня оплата за послуги Виконавця, що будуть надаватися у наступні періоди, або повертається КОМІТЕНТУ шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок останнього протягом 10-ти (десяти) робочих днів з дати досягнення такої домовленості.

7.11. У випадку порушення КОМІСІОНЕРОМ п.4.8. даного Договору КОМІСІОНЕР зобов’язується сплатити КОМІТЕНТУ штраф у розмірі суми ПДВ такої податкової накладної. 

8.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє протягом одного календарного року з моменту його укладення, але у будь-якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов‘язань за цим Договором.

9.2. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи КОМІТЕНТА за умови попереднього письмового повідомлення КОМІСІОНЕРА про намір розірвати Договір за 10 (десять) календарних днів до моменту розірвання, та проведення повного розрахунку між Сторонами. Договір буде вважатись розірваним на 11 (одинадцятий) календарний день з дати отримання КОМІСІОНЕРОМ відповідного повідомлення КОМІТЕНТА.

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання умов Договору сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), під якими розуміються надзвичайні і невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності обставини.

10.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються: землетруси, повені, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, страйки, війна та військові дії на території України, оголошення надзвичайного стану на території України, видання обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов‘язків за цим Договором або тимчасово перешкоджають такому виконанню, а також інші обставини, що не залежать від волі Сторін і які безпосередньо стали перешкодою для виконання Сторонами умов цього Договору.

Про виникненні обставин, вказаних в абзаці першому цього пункту, Сторона, якій ці обставини перешкоджали та зробили неможливим виконання умов цього Договору, повинна повідомити іншу Сторону протягом 3-х календарних днів з дня початку дії таких обставин. При невиконанні цієї умови така Сторона позбавляється можливості посилатися на форс-мажорні обставини як на обставини, що звільняють її від відповідальності за даним Договором.

10.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу – Торгово-промислової палати України.

10.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору призупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

10.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тривають більше 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту їх виникнення, кожна із Сторін може в односторонньому порядку розірвати дію даного Договору, письмово попередивши про це іншу Сторону за 10 (десять) календарних днів.

11. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ГАРАНТІЇ

11.1. Сторони розглядатимуть як конфіденційну будь-яку інформацію, яка надається їм для виконання їх зобов’язань, і яка є конфіденційною або може мати такий характер, і вони не використовуватимуть подібну інформацію для своєї власної вигоди або вигоди третіх осіб, і вони не розкриватимуть подібну інформацію третім особам, окрім своїх працівників та осіб, від яких вимагається, щоб вони дотримувалися тих же зобов’язань про конфіденційність, які приведені в цьому параграфі. Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам, а також не оприлюднювати невизначеному колу осіб інформацію про комерційні взаємини, що витікають з цього Договору (окрім як у випадках прямо передбачених законодавством України) без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Сторони зобов’язані зберігати конфіденційність відносно всієї отриманої інформації, зокрема, але не обмежуючись: технологічною, комерційною і фінансовою, такою, що стосується поточної діяльності і перспективних планів Сторін, так само як і вже отриманою від іншої Сторони, так і відносно тієї інформації, яка буде отримана протягом терміну дії цього Договору, а також інформації щодо розірвання і інших умов цього Договору. Передача інформації, вказаної в даному пункті, третім особам, публікація, інше розголошення такої інформації, або будь-яке інше її використання, протягом дії цього Договору, а також і після припинення цього Договору, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони, незалежно від причин припинення цього Договору. У разі порушення умов даного пункту винна Сторона компенсує всі документально підтверджені збитки, що виникли через порушення умов цього пункту.

11.2. Сторони домовилися, що положення даного Договору про конфіденційність діятимуть і після припинення дії даного Договору безстроково.

11.3. КОМІСІОНЕР зобов’язується дотримуватись і не порушувати авторські права КОМІТЕНТА.

11.4. КОМІСІОНЕР гарантує, що при виконанні ним умов даного Договору та/або Правочинів з Виконавцями, він своїми діями не буде порушувати права третіх осіб. У випадку будь-якого порушення прав третіх осіб діями КОМІСІОНЕРА, КОМІСІОНЕР зобов’язується врегулювати всі спори та претензії власними силами та за власний рахунок.

11.5. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані однією Стороною іншій у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні такої Сторони правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій Стороні для їх подальшої обробки з метою виконання цього Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього Договору та/або із захистом прав Сторони, що передає, за цим Договором, або якщо це необхідно для реалізації Стороною, що передає, прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторони на передачу іншій Стороні вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

      1. Підписуючи цей Договір представник КОМІСІОНЕРА підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних (прізвище ім’я по батькові, місце роботи, посада) в базу персональних даних КОМІТЕНТА «Контрагенти» з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин та його повідомлено про його права, як суб’єкта персональних даних. Володільцем та розпорядником бази персональних даних є КОМІТЕНТ.


11.5.2. У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша Сторона не несе відповідальності за таке порушення. Винна Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні спричинені останній будь-які прямі збитки. До таких збитків Сторони зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Стороні за порушення умов цього Договору та вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються предмету цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

12.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

12.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.

12.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

12.8. З усіх інших питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.9. Всі матеріали, передані КОМІТЕНТОМ КОМІСІОНЕРУ за даним Договором, їх складові, елементи, є інтелектуальною власністю КОМІТЕНТА (клієнта КОМІТЕНТА) і підлягають захисту відповідно до законодавства України, а також міжнародних конвенцій та угод про захист прав інтелектуальної власності.

12.10. Сторони домовились, що на період дії даного Договору КОМІТЕНТ надає КОМІСІОНЕРУ невиключне право на використання усіх належних йому прав на знаки для товарів і послуг, логотипи, рекламні матеріали та/або їх елементи, відео-, аудіо матеріали, інші об’єкти права інтелектуальної власності, які використовуються у рекламних матеріалах, що надаються КОМІСІОНЕРУ для виконання цього Договору, виключно для цілей такого виконання без обмежень способу і території використання, зокрема у своїй господарській діяльності, у тому числі, але не виключно, право на передачу таких прав третім особам в межах дії даного Договору. Задля дійсності і виконання даного положення даний Договір в частині такої умови є ліцензійним.

12.11. Малюнки, логотипи, макети і зразки, передані КОМІСІОНЕРУ у зв’язку з цим Договором, є власністю КОМІТЕНТА, і повинні використовуватися виключно для цілей виконання КОМІСІОНЕРОМ умов цього Договору. Аналогічно, всі авторські права, торгові найменування, торгівельні марки, знаки обслуговування, і інші об’єкти права інтелектуальної власності, що належать КОМІТЕНТУ, і які можуть використовуватися КОМІСІОНЕРОМ з метою виконання цього Договору, залишаються власністю КОМІТЕНТА. КОМІСІОНЕР зобов’язується не претендувати на будь-які права щодо такої власності КОМІТЕНТА, протягом терміну дії цього Договору, і після його припинення.

12.12. Обмін інформацією між Сторонами цього Договору здійснюється в письмовій формі. Письмовою формою визнається листування, здійснюване Сторонами з використанням всіх доступних засобів зв’язку, що дозволяє достовірно визначити, що інформація виходить від Сторони Договору, та підтвердити, що вона дійшла до адресата.

12.13. Допускається використання факсимільних та електронних копій до моменту обміну Сторонами оригіналами таких документів.

13. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ІНШІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

КОМІТЕНТ:

КОМІСІОНЕР:

КОМІСІОНЕР _____________________ КОМІТЕНТ _______________________ стор.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконанням

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконанням
Замовник: спільне українсько-кіпрське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "мікроприбор"

Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

Усі разом надалі іменовані «Сторони», уклали даний Договір, надалі...
Тов українсько-Фінське Підприємство «Укр-Фін Тур» (надалі Туроператор) в особі директора Андронова Юрія Вікторовича, що

Терміни, що використовуються в даному Договорі Туристичний оператор
Пп «Вест Тревел Груп», ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів на туроператорску діяльність ае №185528 від 13....

Терміни, що використовуються в Договорі

Стаття терміни, що використовуються в договорі

Стаття терміни, що використовуються в договорі

Стаття терміни, що використовуються в договорі

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору
Державного агентства з туризму та курортів на туроператорську діяльність, серія ае №185967 від «21» серпня 2013р., в особі заступника...

В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору
Ае №272889 строк дії ліцензії необмежений, платник податку на прибуток ідприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор»,...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
Виробничо-комерційне приватне підприємство «Галлея» (ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів від «20. 02. 2012»,...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
«алінда тур» (ліцензія Державного агенства з туризму та курортів від «16» жовтня 2013 р., серія ае №272543), платник податку на прибуток...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
Державною Туристичною Адміністрацією, розмір фінансового забезпечення складає 20 000 (Двадцять тисяч) Євро (Гарантія виконання зобов’язань...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт