Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічний договір про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів

Публічний договір про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів

Приватне підприємство «Обухівміськвторресурси» (код ЄДРПОУ 32152706) (надалі Виконавець), в особі Генерального директора Полатьяна Армена Олеговича, що діє на підставі Статуту, відповідно до вимог чинного законодавства України про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм і правил, пропонує мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків території Обухівської міської ради (надалі за текстом – Споживачі) отримувати послуги з вивезення побутових відходів.

Зміст цього договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів (надалі за текстом – Договір) доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (публікування) у печатних засобах масової інформації (місцевих територіальних виданнях) та іншими доступними способами. Цей Договір є публічним, а його умови є однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Зміст цього Договору є постійно доступним Споживачам у мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця www.ogvr.com.ua в розділі «Для жителей города Обухов».
1.Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується згідно із графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач - оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі за текстом - послуги), на підставі рішень Обухівської міської ради № 223-12-УІІ від 28 липня 2016 року «Про визначення переможця конкурсу на вивезення побутових відходів для мешканців приватного сектору на території Обухівської міської ради» та № 326-16 -УІІ від 29 листопада 2016 року «Про визначення переможця конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів мешканців багатоквартирних житлових будинків, підприємств, установ організацій, суб’єктів підприємницької діяльності на території Обухівської міської ради», № 445 від 25 грудня 2012 року «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради» та відповідно до схеми санітарного очищення.

2. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення побутових відходів, зокрема твердих, великогабаритних та ремонтних.

2.2. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерною або за безконтейнерною схемами.

2.3. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою Виконавець використовує його власні, технічно справні контейнери, позначені знаком для товарів та послуг, місткістю 1,1 м3. Мешканці приватного сектору можуть забезпечуватися Виконавцем індивідуальними контейнерами місткістю 0,120 л.

2.4. У місцях, де відсутні контейнерні майданчики та не встановлені контейнери загального користування, вивезення твердих відходів здійснюється за безконтейнерною схемою.

2.5. Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною та безконтейнерною схемами з 7.00 до 23.00 години у дні тижня, які встановлені погодженим графіком вивезення, котрий є Додатком №1 до цього Договору.

2.6. Для вивезення твердих побутових відходів за безконтейнерною схемою Споживач, у визначені графіком вивезення дні, зобов’язаний з 6.00 години до 8.00 години виставити біля житлового будинку або паркану житлового будинку (земельної ділянки) закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

2.7. Вивезення  великогабаритних  і  ремонтних відходів відбувається на підставі окремої погодженої Сторонами заявки. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів використовується необхідна кількість контейнерів місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування якого (яких), відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства України, відводиться спеціальний   майданчик,  місцезнаходження якого доводиться до відома споживачів.

2.8. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.9. Завантаження твердих побутових відходів здійснюється Споживачами в контейнери, а виконавцем — в спеціально обладнані транспортні засоби. Великогабаритні та ремонтні побутові відходи завантажуються до спеціально обладнаного транспортного засобу силами Виконавця.

2.10. Тип та кількість спеціально обладнаних  транспортних   засобів, необхідних для перевезення  побутових відходів визначаються Виконавцем.

3. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

3.1. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішеннями виконавчого комітету Обухівської міської ради від 18 травня 2012 року №535 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів на території приватної садиби на території Обухівської міської ради» та №13 від 09 січня 2014року «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської ради».

3.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг за цим Договором здійснюється відповідно до положень додатку 3 Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених постановою Кабінету міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008 року та встановлених тарифів.4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є кожен календарний місяць.

4.2. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа наступного періоду (календарного місяця), що настає за розрахунковим.

4.2.1. У разі застосування попередньої оплати послуг платіж може вноситися Споживачем за період до 6 (шести) календарних місяців (включно). У випадку зміни тарифу, сплачений попередній платіж, зокрема його невикористана частина, підлягає перерахуванню з моменту введення в дію нового тарифу.

4.3. Послуги за цим Договором оплачуються Споживачем у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця № 26001053154782 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",  МФО 321842, код ЄДРПОУ 32152706.

4.4. У разі потреби Виконавець, впродовж 30 (тридцяти) робочих днів, здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

4.5. У разі зміни тарифу, Виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів про це Споживача із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

4.6. Наявність пільг, субсидії, іншого виду державної допомоги, які передбачені законодавчими актами України для певної верстви населення, підтверджується належними документами.
5. Права та обов'язки Споживача

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг та графіку вивезення відходів;

5.1.2. відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

5.1.3. усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5.1.4. перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5.1.5. зменшення (перерахунок) розміру плати за послуги у разі недотримання Виконавцем графіку вивезення відходів;

5.1.6. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність - довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
5. 2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

5.2.2. сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, що передбачені цим Договором;

5.2.3. визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

5.2.4. утримувати контейнерні майданчики у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

5.2.5. забезпечити належне збирання та зберігання побутових відходів, утримувати передані Виконавцем контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил та не допускати їх переповнення;

5.2.6. забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

6. Права та обов'язки Виконавця

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному  санітарно-технічному стані контейнери, контейнерні майданчики,  що  перебувають  у власності або користуванні Споживача;

6.1.2. вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати побутові відходи, а також встановлювати необхідну кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню, якщо такий обов’язок покладено на Споживача;

6.1.3. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.
6.2. Виконавець зобов'язується:

6.2.1. надавати послуги відповідно до вимог чинного законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору;

6.2.2. погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

6.2.3. обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності Виконавця;

6.2.4. збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.5. ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіку вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6.2.6. перевозити відходи тільки в спеціально відведені для цього місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6.2.7. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

6.2.8. усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє Споживач у зв'язку з невиконанням чи неналежним виконанням умов цього Договору;

6.2.9. прибувати впродовж 3 (трьох) робочих годин на виклик Споживача і впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин усувати встановлені недоліки. У разі коли такі недоліки не було усунено впродовж 3 (трьох) робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

6.2.10. відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору завдані збитки Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

6.2.11. зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документу, що підтверджує факт та/чи період його/їх відсутності за місцезнаходженням джерела утворення побутових відходів, зокрема при пред’явленні довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання;

6.2.12. Виконавець має також інші обов'язки відповідно до чинного закону.
7. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:

7.1.1. несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;

7.2.2. невиконання зобов’язань, визначених цим Договором і законом.

 

8. Розв’язання спорів

8.1. Спори за цим Договором між Сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач письмово, шляхом направлення повідомлення на Email Виконавця ogvpr@ogvr.com.ua або усно, за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером (04572) 7-11-17, (067)384-04-49 викликає представника Виконавця для складення Акта-претензії, в якому  зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників, тощо. Представник Виконавця зобов’язаний прибути впродовж 5 (п’яти) робочих днів.

8.4. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.

8.5. У разі неприбуття представника Виконавця впродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту виклику або його відмови  від підпису, Акт –претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.6. Акт-претензія подається Виконавцеві, який впродовж наступних 5 (п’яти) робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його вимоги /претензії.
9. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання  непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до  умов  цього Договору.
10. Строк дії цього Договору

10.1. Цей Договір діє з «20» лютого 2019 року до 30 вересня 2031 (дві тисячі тридцять першого) року і набирає чинності з дня його укладення. Укладання цього Договору відбувається:

- у порядку та строки встановлені ч. 3 ст. 205, ст. ст. 633, 634, 641-643 Цивільного кодексу України та ст. 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

та/або

 • шляхом отримання Виконавцем оформленої та підписаної Споживачем Заяви-приєднання до Договору за формою, встановленою Додатком №2, зразок якої також розміщений на офіційному сайті Виконавця та/або шляхом сплати рахунку (квитанції) за надані останнім послуги із вивезення побутових відходів;

та/або

 • повної або часткової сплати Споживачем вартості послуг із вивезення побутових відходів, у тому числі по отриманому рахунку (квитанції) Виконавця.

10.2. Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

10.2.1. Зміна умов Договору проводиться у випадках, встановлених чинним законодавством України, у письмовій формі та за взаємною згодою сторін. У разі, коли не досягнуто такої згоди, спір вирішується у судовому порядку. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, окрім випадків, які прямо передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України.

10.2.2. Цей Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік на тих самих умовах, якщо за один місяць до закінчення строку його дії жодна із Сторін не повідомила про свою відмову від нього або про перегляд його умов.

10.2.3. Дія цього Договору припиняється у разі:

- закінчення строку на який його укладено;

- припинено відповідний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської ради чи певній його частині;

- за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11. Прикінцеві положення

11.1. Текст цього Договору друкується на шпальтах газети місцевого територіального друкованого засобу масової інформації «Обухівські вісті», а також може доводитися до відома Споживачів в інші способи, зокрема та не обмежуючись, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця, дошках оголошень та у соціальних мережах.

11.2. Споживач ознайомлений із чинними правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства України про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання території Обухівської міської ради. Водночас, правила та норми є переважно локальними нормативними документами органу місцевого самоврядування, тобто Обухівської міської ради та/або її виконавчого комітету, котрі приймаються у вигляді рішень та доводяться до відома Споживачів в порядку, встановленому ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» та ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11.3. Укладання цього Договору у порядку, передбаченому його п. 10.1 є свідченням згоди Споживача на збір та обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням послуг за цим Договором та в межах визначених законодавством України.

11.4. Для Споживачів, які вже прийняли публічну оферту та приєдналися до умов Договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів, опублікованого в офіційному виданні «Обухівські вісті» № 37 (708) від 24 вересня 2016 року та № 50(721) від 24 грудня 2016року із змінами, розміщеними в газеті «Обухівські вісті» № 28 (750) від 22 липня 2017 року шляхом укладання його письмового паперового примірника або без підписання сторонами такого письмового паперового примірника, шляхом вчинення конклюдентних дій, зокрема сплати Споживачем повної або часткової вартості послуг, даний Договір є його новою редакцією, яка набирає чинності у спосіб та строки, встановлені пунктом 10.1. цього Договору.

11.5. Зміст цього Договору викладений українською мовою, відповідно до положень типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеного в додатку №1 до «Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів», затверджених Постановою Кабінету міністрів України №1070 від 10 грудня 2008року.

11.6. Все, що залишилось неврегульованим умовами цього Договору, регулюється положеннями чинного законодавства України.

11.7. Додатками до цього Договору є:

11.7.1. Додаток №1 – Графік вивезення твердих побутових відходів.

11.7.2. Додаток №2 – Заява - приєднання до договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів.
12. Реквізити Виконавця

Приватне підприємство «Обухівміськвторресурси»

Юридична та поштова адреса (місцезнаходження): 08700, Київська обл.,м. Обухів, вул. Київська, 21

П/р: 26001053154782 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  МФО 321842

ЄДРПОУ: 32152706

ІПН: 321527010161

св-ва пл-ка ПДВ: 13966952

Тел. /04572/ 7-11-17 (абон.відділ)

Тел. /04572/ 7-18-67 (приймальня)

Тел. /04572/ 5-04-45 (бухгалтерія)

Факс: /04572/ 7-18-65

Генеральний директор
_________________________/А.О. Полатьян/

М.П.

Додаток №1 до договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів

Графік вивезення побутових відходів

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

Район, вулиця

День тижня

Час вивезення

Козацька (Ватутіна)

Виноградна

Гоголя

Калинова (Калініна)

Невгада

Робоча

Будівельник м-н


Понеділок

з 8.00 до 23.00 години

Б. Хмельницького

Трипільська (Будьоного)

Л.Українки

Лугова

Стрілецька (Матросова)

Осипенка

Козацкий Шлях (Паризької Комуни)

Парковий

Партизанський

Першотравнева

Волошкова (Петровського)

Петрусенко

Привітний (Піонерський)

Пушкіна

Черняхівського

Шевченка

Польовий

Вільний

Буканова

Затишний


Вівторок


з 8.00 до 23.00 години

8-го Листопада

9-го Травня

Дзюбівка

Чумацький Шлях (Жовтнева)

Ковалевська

Кринична

Квітнева (Крупської)

Листопадовий

Малишка

Малишківський

Молодіжна

Панаса Мирного

Польок

Соборна (Профінтерна)

Дружби (Радгоспна)

Васильківська (Тельмана)

Зоряна (Терешкової)

Травневий

Чаплінського

Вербова (Колгоспна)

Вікторія м-н


Середа

з 8.00 до 23.00 години

40 років Перемоги

8-го Березня

Гайдамацька

Джамбула (22, 23, 27, 31А)

Зарічна

Зелений гай

І.Франка

Сонячна

Київський

Краськова

Мічуріна

Пасічний

Підгірний ж/м

Полянський

Садова

Шкільна

Яровівська

с. Ленди


Четверз 8.00 до 23.00 години

Джамбула

Жеваги

Жуковського

Загребля

Зінченка

Київська

Лермонтова

Незалежності

Піщана

Соловʼїна (Раскової)

Шпаківка

с. Таценки:

Абрикосова

Вишнева

Лісова

Озерний

Надія


П'ятниця


з 8.00 до 23.00 години

Лукавиця

Стожари

Субота


з 8.00 до 23.00 години

БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

Район, вулиця

День тижня

Час вивезення

м. Обухів

щодня

з 7.00 до 23.00 години


Приватне підприємство «Обухівміськвторресурси»

Юридична та поштова адреса (місцезнаходження): 08700, Київська обл.,м. Обухів, вул. Київська, 21

ЄДРПОУ: 32152706

Генеральний директор
_________________________/А.О. Полатьян/

М.П.
Додаток №2 до Договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів

Заява – приєднання до договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходівСпоживач:________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки  платника податків (за наявності)_____________________________________, керуючись статтями 633, 634, 641-643 Цивільного кодексу України, надає свою повну та безумовну згоду з усіма умовами договору про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків послуг з вивезення побутових відходів в редакції офіційно опублікованої в газеті «Обухівські вісті» № ____ (_______) від «_____» січня 2019року (надалі за текстом – Договір). Аналогічний зміст Договору також розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Виконавця: www.ogvr.com.ua.

  1. Відомості про Споживача:

   1. паспорт серія ________, №_________________, ким виданий ________________________________________________________________________, дата видачі ____________________________ або паспорт у вигляді ID –картки №__________________, виданий ___________________, орган, що видав __________;
   1. адреса:______________________________________________________________________________________________________________________,
   1. кількість фактично зареєстрованих та проживаючих мешканців становить ____________(___________________) осіб.

   2. інші відомості __________________________________________________________________________________________________________________________ (за наявності вказати)

  1. Разом із цією заявою, надаю:

   1. паспорт громадянина України, 1, 2.3. сторінки та сторінка про реєстрацію, або паспорт громадянина України у вигляді ID -картки (копія);

   2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (копія);

   3. документ, підтверджуючий право власності або право володіння та користування джерелом утворення побутових відходів (житловий будинок або квартира або земельна ділянка);

   4. за наявності документи підтверджуючи право на пільги та/або наявність субсидії (довідки ФСЗН (відділ пільг) та/або (відділ субсидії).

1.3. Підписуючи цю Заяву-приєднання Споживач дає згоду на обробку його персональних даних, з метою підтвердження його повноважень, забезпечення реалізації передбачених законодавством України та Договором відносин. Споживач також засвідчує, що він є обізнаний про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

«____»____________________2019року ПІБ______________________________________/______________________/

(ПІП) (підпис)

Договір №* ____________

* інформація вноситься Виконавцем після отримання від Споживача цієї Заяви – приєднання.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Публічний договір (оферта) про надання послуг
Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст....

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Як правильно заповнити та подати документи для призначення житлової субсидії
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» передбачено...

Як правильно заповнити та подати документи для призначення житлової субсидії
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» передбачено...

Л и с т 11. 04. 2006 n 2797 Про державну реєстрацію об'єднань співвласників...
Реєстрація об'єднань, найменування яких тотожні найменуванням інших об'єднань, внесених до відповідного реєстру

Рішенням восьмої
Затвердити Програму стимулювання створення, фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт