Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпекиВідомості про роботодавця
___________________________________________________________________________________
                 (для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
___________________________________________________________________________________
                                                податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,
___________________________________________________________________________________
                                                     ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця:
___________________________________________________________________________________
           прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової
___________________________________________________________________________________
                     картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
___________________________________________________________________________________
                  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
___________________________________________________________________________________
                                    про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
___________________________________________________________________________________
                                                               номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
___________________________________________________________________________________
                        місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
___________________________________________________________________________________
                                                                 механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ______________________________
                                             (найменування страхової компанії,
___________________________________________________________________________________
                                         строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, __________________________________________________________________________________,
                            (прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
___________________________________________________________________________________
                              (найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання
___________________________________________________________________________________
                               підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
___________________________________________________________________________________
                    виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
___________________________________________________________________________________
                        робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і
___________________________________________________________________________________
                                   споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
___________________________________________________________________________________
      (прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
___________________________________________________________________________________
        та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
___________________________________________________________________________________
                  інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
___________________________________________________________________________________
                             нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

___ _____________ 20__ р.

 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду ___ ______________ 20__ р. № ______

____________
Примітка. Фізична особа-підприємець проставляє печатку в разі її наявності.


Приклад заповнення декларації

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки


Відомості про роботодавця

ПрАТ «Нікополь»; 83100, Лівська обл., м. Лівськ, вул. Ватутіна 1А, Виконавчий комітет____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код

Лівської міської ради Лівської області; ЄДРПОУ: 06785008; 73.10.2 – дослідження і ______

платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,
розробки в галузі технічних наук; 51.87.0 – оптова торгівля іншими машинами та __________
ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця:


устаткуванням; Венниченко Роман Дмитрович_________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової
______________________________________________________________________
картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
______________________________________________________________________
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
тел.: 06462 3 75 91; факс: 06362 3 47 16; моб. тел: 098 247 45 75, postmaster@donbass.com____
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______________83100, Лівська область, місто Лівськ вул. Ватутіна 1А______________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
_____________________________________________________________________
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно додатку 1 до порядку та___

правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно_____

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

постанови Кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ПрАТ «Нікополь» страхування не

проводиться, тому що воно не є обєктом підвищеної небезпеки__________________________

Я, Венниченко Роман Дмитрович − голова правління ПрАТ «Нікополь»,_____________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метрів, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 і більше метрів над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів._________________________
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм

На підприємстві працює 300 чоловік, з них 170 виконує роботи підвищеної небезпеки та експлуатує обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства, а саме:

роботи із застосуванням ручних електроінструментів;

роботи в діючих електроустановках до 6 кВ;

і т.д. (продовжити перелік)…

монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

а) лінійних частин газопроводів систем газопостачання природним газом (у межах газокористувального обладнання), споруд на них, газокористувального обладнання (промислові газові сушарки і печі);

б) електроустаткування (промислові печі).

А також, експлуатація обладнання підвищеної небезпеки:

посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (повітрозбірник В-4, зав. № 32289, рік виготовлення 2005, Україна);

підіймальні споруди (кран козловий реє. № 56597, рік виготовлення 1982, СРСР; кран-балки підвісні зав. № 946, № 947, рік виготовлення 1992, Україна; таль електрична Т10212 інв. № 10012, рік виготовлення 1984, СРСР);

електроустаткування і електроустановки (комплектна трансформаторна підстанція 2КТПН-630 6/0,4 кв, зав. № 116, рік виготовлення 1971, СРСР; РП 6 кв);

і т. д. (продовжити далі список)…
Кількість будівель і споруд (приміщень)

Адміністративно-технічний корпус розташований під одним дахом та з’єднаний переходом з виробничими дільницями.
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ПрАТ «Нікополь» складається з наступних виробничих дільниць:

дільниця механічної обробки;

дільниця збірки;

дільниця зварки.
Інші відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На ПрАТ «Нікополь», наказом № 11 від 19.01.2011 року по підприємству призначені:

відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ПрАТ «Нікополь» - голова правління Венниченко Роман Дмитрович;

відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів і функціонування системи управління по охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією − інженер з охорони праці Міров Микола Вікторович;

і т. д. (продовжити далі список)…
Наявність служби охорони праці

На ПрАТ «Нікополь», наказом № 18 від 21.01.2011 року створена служба з охорони праці, наказом № 20 від 21.01.2011 року затверджено положення про службу та наказом № 32 від 01.02.2011 року затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві.
Інформація про інструкції

На ПрАТ «Нікополь» розроблені та затверджені наказом № 19 від 21.01.2011 року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення (зазначити перелік):

1.

2.

і т.д. (продовжити список)…
Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників

На ПрАТ «Нікополь» наказом № 61 від 16.03.2011 року створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли перевірку знань згідно протоколу № 30 від 30.06.2010 року та мають посвідчення про перевірку знань з Правил по охороні праці при виконанні робіт на висоті − НПАОП0.00-1.15-07; протоколу № 56 від 12.04.2011 року про перевірку знань законодавства про охорону праці, електро та пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги та мають відповідні посвідчення.


п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

, дата посвідчення навчання з охорони праці

, дата посвідчення навчання з правил роботи на висоті

Місце проведення навчання

1

Рівко Р.С.

Голова правління

№ 87-11 від12.04.2010 р.

№ 2-10

від 30.06.2009

КНВП АСУ «Міськ»

2

Найчук М.М.

Інженер з охорони праці

№ 74-11

від12.04.2011 р.

№ 3-10

від 30.06.2009

КНВП АСУ «Міськ»і т.д. (продовжити повний список)….
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці робітників

На ПрАТ «Нікополь» наказом № 24 від 25.01.2011 року затверджено положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт:

протокол № 14 від 26.01 2011 року по ПрАТ «Нікополь» про перевірку Правил з охорони праці при виконанні робіт на висоті − НПАОП0.00-1.15-07 − допускається до роботи на висоті 20 осіб;

протокол № 09 від 23.01 2011 року по ПрАТ «Нікополь» про перевірку Правил техніки безпеки та виробничої санітарії при електрозварювальних роботах − НПАОП 28.52-1.04-86 – допускається до роботи з електрозварювальним обладнанням 20 осіб;

і т.д. (продовжити список).
Експлуатаційна документація

На ПрАТ «Нікополь» є паспорта на усе обладнання та схема розміщення по виробничим дільницям, також є схеми розміщення трубопроводів та газопроводів, обладнання знаходиться у справному стані, що підтверджено актами перевірок № 25, 23, 47, 34:

і т. д. (навести перелік експлуатаційної інформації)…

Закінчення додатка 8
Забезпечення засобами індивідуального захисту

ПрАТ «Нікополь» забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

1. Чоботи шкіряні 70 пар

2. Сапоги шкіряні 70 пар.

3. Чоботи шкіряні утеплені 18 пар

і т.д. (продовжити список)…
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення

На ПрАТ «Нікополь» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 24 від 25.01.2011 року затверджено та введено у дію положення про проведення навчання та перевірку знань з питання охорони праці, підприємство має кабінет по проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками, також є нормативно правові акти з охорони праці (наводиться перелік документів).
Маємо дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 0257.11.14- 26.22.0

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних
даних попереджений.


_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

___ _____________ 20__ р.

 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду ___ ______________ 20__ р. № ______

____________
Примітка. Фізична особа-підприємець проставляє печатку в разі її наявності.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання...

Декларування відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства...
Аналіз виробничого травматизму на підприємствах області за минулий рік свідчить, що 22,2% від загальної кількості смертельно травмованих...

6. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Центру...
...

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань...
Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Зеркалов Д. В. З-57 Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник
Рецензенти: Лисюк М. О. – заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Зразки бланків заяв/декларацій перелік зразків бланків заяв на отримання...
Купянське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

Навчання з питань охорони праці та промислової безпеки

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Протокол №1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Шевченка О. М. головного державного інспектор Київської обласної державної інспекції з промислової безпеки(за згодою)

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

Правила безпеки при заготівлі І переробці брухту та відходів чорних І кольорових металів
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Інструктажі з питань охорони праці види інструктажів
За характером І часом проведення інструктажі з питань охорони праці І протипожежної безпеки поділяються на вступний, первинний, повторний,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт