Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «центр комунального розвитку»

Тов «центр комунального розвитку»

­­­ДОГОВІР № ______________

передплати на періодичне видання (журнал)


м. Київ

« _____ »______________201_р.ТОВ «ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ», в особі в.о. директора Вечеринського Олега Ігоровича, що діє на підставіСтатуту, надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», з одного боку, та ___________________________________________________ в особі ____________________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі «ЗАМОВНИК», разом іменовані «СТОРОНИ», а кожна окремо «СТОРОНА», уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. На умовах, визначних цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надрукувати та надіслати на адресу ЗАМОВНИКА протягом 2016 року 6 (шість) примірників журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України», а Замовник зобов'язується, в порядку визначеному цим Договором, внести передплату за ці 6 (шість) примірників та в подальшому прийняти дані примірники журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України».
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний:

2.1.1. після отримання коштів на свій поточний рахунок, надсилати по мірі виходу з друку примірники журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» на адресу ЗАМОВНИКА.

2.2. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

2.2.1. на умовах визначених цим Договором перерахувати кошти за 6 (шість) примірників журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ;

2.2.2. прийняти 6 (шість) примірників журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» по мірі їх надходження від ВИКОНАВЦЯ.
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Вартість одного примірника журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» становить 266 (двісті шістдесят шість) гривень без ПДВ;

3.2. Вартість доставки примірника журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» входить до вартості журналу, яка визначена в п. 3.1. цього Договору;

3.3. Журнал «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» виходить 6 (шість) разів на рік.

3.4. Вартість передплати на журнал «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України» на 2016 рік (6 (шість) примірників) становить 1596 (одна тисяча п’ятсот дев’яносто шість) гривень без ПДВ;

3.5. ЗАМОВНИК зобов’язаний сплатити вартість передплати в сумі 1596 (одна тисяча п’ятсот дев’яност____________________ 201__року. У випадку несплати вартості передплати до _____________________ 201__ року даний Договір вважається розірваним з __________________ 201___ року, що не потребує підписання СТОРОНАМИ будь-яких додаткових документів про його розірвання.

3.6. Кожного разу, по мірі виходу примірника журналу «Інформаційно-аналітичне видання для фахівців «Житлово-комунальне господарство України», ВИКОНАВЕЦЬ направляє ЗАМОВНИКУ накладну у 2-х примірниках.

3.7. Уповноважена особа ЗАМОВНИКА зобов’язана не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня отримання накладних підписати їх, скріпити печаткою та направити один примірник накладної, у зручний для себе спосіб, ВИКОНАВЦЮ. Другий примірник накладної залишається у ЗАМОВНИКА.

3.8. У разі неповернення примірника накладної ВИКОНАВЦЯ відповідно до п. 3.7. цього Договору, вважається, що ВИКОНАВЕЦЬ виконав свої зобов’язання у повному обсязі, а ЗАМОНИК отримав/прийняв послуги належної якості та немає претензій до ВИКОНАВЦЯ.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Спори між СТОРОНАМИ вирішуються шляхом переговорів. Всі питання щодо яких СТОРОНИ не дійшли згоди шляхом переговорів вирішуються в судовому порядку.

4.2. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання СТОРОНАМИ та скріплення печатками СТОРІН.

5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 5.1 цього Договору та закінчується 31.12.2016 року.

5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє СТОРОНИ від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю СТОРІН, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення СТОРОНАМИ відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

5.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю СТОРІН, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення СТОРОНАМИ відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності, якщо виконанню ними своїх обов’язків завадили обставини непереборної сили (форс-мажор), тобто: непередбачені, невідворотні, неконтрольовані події та явища, стихійні лиха, військові дії, постанови Уряду, зміни в діючому законодавстві і т.д.

6.2. СТОРОНИ зобов’язуються повідомити одна одну про настання таких обставин не пізніше як протягом 10 календарних днів з моменту їх виникнення.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості СТОРІН з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу СТОРОНУ про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Додаткові угоди та додатки (в тому числі картка передплатника – Додаток 1) до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані СТОРОНАМИ та скріплені їх печатками.

7.5. Цей Договір укладений на 3 (трьох) сторінках у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із СТОРІН.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Від Замовника

Від ВиконавцяТОВ «ЦЕНТР КОМУНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

03057, м. Київ, вул. О. Довженка,18

Р/р 26008000048414,

в Банк ПАТ "УСБ", м. Київ,

МФО 300023

код за ЄДРПОУ 36948766

Реквізити платника ПДВ:

Свідоцтво № 100271023

ІПН 369487626591


Директор
___________________/_______________/

МП

В.о. Директора
____________/ Вечеринський О.І./

МП


Додаток 1

до Договору передплати

на періодичне видання (журнал)

________________
від «____» ___________201_ року


КАРТКА ПЕРЕДПЛАТНИКА


Інформаційно-аналітичне видання «Житлово-комунальне господарство України»
Назва підприємства для юр. осіб / П.І.П. для фізичної особи

Адреса доставки

поштовий індекс
область
район
місто/село
вулиця
Буд.
корпус
квартира
Телефон
Код ЕДРПОУ


МФО
Р/р


Банк
Період передплати

№1-6. 2016 року


П.І.П повністю (особа – підписант за договором)

Підпис передплатника

Посада*УВАГА! Картку заповнювати розбірливо, друкованими літерами.

Заповнену КАРТКУ ПЕРЕДПЛАТНИКА надсилати поштою разом з договором (при наявності)

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 6, 7 поверх моб. (097)7872838,

Ознайомитися з Журналом можна на сайті http://jkg-ukraine.com.ua

-------------------------------------------------------------лінія відрізу----------------------------------------------------------

Реквізити отримувача:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр комунального розвитку»

ЄДРПОУ 36948766, тел. 097-787-28-38

Р/р 26008000048414 в ПАТ «Укрсоцбанк » м. Київ, МФО 300023

Адреса (юр): 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 18,

Адреса (факт): , 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 6, 7 поверх
Платник (ОБОВЯЗКОВО ВКАЗУЙТЕ):_______________________________________________________________

Адреса: _______________________________________________________________________________________

Рахунок № ____________ від «____» ___________ 201__р.Назва

Од.

Кількість

Ціна (без ПДВ)

Сума (без ПДВ)

1

Передплата на журнал «Житлово-комунальне господарство України» №1-6 згідно з договором № ____________

шт.


6


266,0


1596,0

Всього (без ПДВ):

1596,0


Виписала Кінащук Вікторіяподілитися в соціальних мережахСхожі:

Форма інвестиційної програми І проекту регіонального розвитку, що...
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України

Директору тов «Центр сертифікації ключів «Україна»

Директору тов «Центр сертифікації ключів «Україна»

Повне найменування підприємства, установи чи організації або піб...
Довірителя процедуру реєстрації для отримання власного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа еп (далі – сертифікат), у кваліфікованому...

Тов "Сумський обласний діагностичний центр безпеки дорожнього руху"

«Український сертифікаційний центр» Паспорт адміністратора реєстрації...
Цск. Паспорт має бути використано як практичний посібник в повсякденній роботі адміністраторів реєстрації та при підготовці до кваліфікаційних...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Наказ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Директору тов «Центр сертифікації ключів «Україна»
Поновлення сертифіката можливе лише для заблокованих сертифікатів, термін дії яких не закінчився. Скасовані сертифікати поновленню...

Рішенням позачергової 37 сесії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Исс «Зодчий» ( г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 8)
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Заява на видачу будівельного паспорта
Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №66 від 25. 02....

Товариство з обмеженою відповідальністю “Зразок”
Тов «Центр сертифікації ключів «Україна» пакет документів, необхідний для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ецп (далі...

Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток...
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Проблема
Учень 11–В класу Комунального закладу «Навчально–виховне об’єднання, зош і–ііі ступенів №25, природничо–математичний ліцей, Центр...

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Центр правових наукових досліджень
«Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт