Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного

Про затвердження Правил внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного

Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів № 7

НАКАЗ

25.08.2015р. м. Іллічівськ №102

Про затвердження Правил внутрішкільного

трудового розпорядку для шкільного

колективу на 2015 – 2016 навчальний рік.
Виходячи з основних положень Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до правил внутрішкільного розпорядку для працівників загальноосвітніх шкіл системи освіти України, наказу по відділу освіти наказу відділу освіти від 17.08.15. №164 «Про режим роботи загальноосвiтнiх навчальних закладiв міста у 2015/2016 навчальному році» та рекомендацій щодо структури 2015 – 2016 навчального року, беручи до уваги висновки та аналіз роботи школи у 2014 – 2015 навчальному ріці,
НАКАЗУЮ:

За погодженням профспілкового комітету, виходячи з умов роботи навчального закладу у новому навчальному ріці затвердити Правила внутрішкільного трудового розпорядку для шкільного колективу на 2015 – 2016 навчальний рік і вважати його виконання обов’язковим усіма працівниками школи (додаються).

Директор школи В.Г.Чегаринський

Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів № 7
Іллічівської міської ради Одеської області
Додаток до наказу по школі

від 20.08.15 р. №102

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Голова ПК Директор школи Малискевич Т.С . Чегаринський В.Г.

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Іллічівської загальноосвітньої школи з профільним навчанням І-ІІІ ступенів № 7

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.
2. В Іллічівській загальноосвітній школі з профільним навчанням І-ІІІ ступенів № 7 трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчально-виховного процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3. Метою цих Правил є визначення обов'язків педагогічних та інших працівників школи, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в школі.

4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, розв'язує директор школи, в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом школи.
ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.
1. Працівники школи приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2. Педагогічні працівники школи приймаються на роботу відділом освіти Іллічівської міської ради за узгодженням директора школи на основі відповідного наказу, який дублюється директором школи. Інші працівники школи приймаються на роботу керівником установи. Прийняття на роботу оформляється наказом, який оголошується працівнику під розписку.

3. При прийнятті на роботу керівник зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується : подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку, військовослужбовці, звільнені у запас, пред'являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, яка вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку, копії яких завіряються керівництвом школи і залишаються в особовій справі працівника. Особи, які приймаються на роботу, зобов'язані подати медичну книжку встановленого зразка з медичним висновком про відсутність протипоказань для роботи в школі. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України „ Про освіту”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності.

5. Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

6. На осіб, які пропрацювали понад 5 днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють в умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис в трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника директором школи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях соціального захисту України, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора школи.

7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу директор школи зобов'язаний :

  • роз'яснити працівнику його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів , які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору ;

  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором ;

  • визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

  • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.

8. Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

9. Припинення трудового договору оформляється наказом по відділу освіти та наказом по школі.

10. Директор школи зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.
1. Педагогічні працівники мають право на :

  • захист професійної честі та гідності ;

  • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

  • індивідуальну педагогічну діяльність ;

  • участь у громадському самоврядуванні ;

  • користування подовженою оплачуваною відпусткою ;

  • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством ;

  • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації в перепідготовку.

2. Працівники закладу освіти зобов'язані :

  • працювати сумлінно, виконувати накази та розпорядження директора школи та заступників директора школи,затверджений навчальний режим, вимоги статуту школи і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці,за необхідності проводити заміни уроків відсутніх вчителів ;

  • виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями ;

  • берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бережливе ставлення до майна школи та енергоресурсів,впроваджувати заходи щодо їх збереження та економії;

  • своєчасно проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

3. Педагогічні працівники школи повинні :

  • забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів ;

  • настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості та інших доброчинностей;

  • виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізацій, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища ;

  • готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами ;

  • додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня ;

  • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам ;

  • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

4. Коло обов'язків ( робіт ), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку та умовами трудового розпорядку.


  1. ОСНОВНІ ОБОВ”ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ.

1. Директор школи зобов'язаний :

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників школи відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації ;

- визначити педагогічним та іншим працівникам школи їх робочі місця, своєчасно доводити до них режим роботи, забезпечувати їх необхідними засобами роботи ;

- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямованих на поліпшення роботи школи ;

- організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання ;

- ініціювати укладання угод, контрактів з педагогічними та іншими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України „ Про освіту” та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності ;

- доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року ( до надання відпустки) попереднє педагогічне навантаження в наступному навчальному році ;

- видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки ;

- надавати відпустки всім працівникам школи відповідно до графіку ;

- забезпечити умови безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створити здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків ;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни ;

- додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв ;

- організувати харчування учнів ;

- своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально - виховного процесу в школі ;

- забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників школи та учнів.


  1. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.


1. Для педагогічних працівників школи встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Для технічних працівників школи встановлюється шестиденний робочий тиждень.

При п'ятиденному та шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, графіками змінності, які затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом установи з додержанням тривалості робочого тижня.

В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідної роботи відповідно до посади, навчального плану, плану науково-дослідної роботи, плану роботи школи.

Час початку, закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для працівників на підставі розкладу уроків,змінності навчання,навчальних планів,плану роботи школи.

2. При відсутності педагога або іншого працівника директор школи зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником у відповідності з чинним законодавством. Працівники школи повинні виходити на заміну уроків відсутнього працівника за розпорядженням директора школи,яке підтверджується письмовим наказом по школі та оплачується згідно чинного законодавства про працю.

3. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у встановлених випадках, передбачених законодавством за письмовим наказом директора школи з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дні відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі.

4. Директор школи залучає педагогічних працівників до чергування в установі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник школи за погодженням з профспілковим комітетом. Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок та матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей – інвалідів, або дітей віком до 14 років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їх згоди.

5. Під час канікул, що не збігаються з щорічною відпусткою, директор школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

6. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Порядок надання щорічних відпусток здійснюється на підставі Закону України „ Про відпустки ”.

7. Педагогічним працівникам забороняється :

- змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи ;

- скорочувати тривалість занять і перерв між ними ;

- передоручати виконання трудових обов'язків ;

- не впускати на урок учнів .

8. Забороняється в робочий час :

- відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

- відволікати працівників школи від виконання професійних обов'язків, а також учнів за рахунок навчального часу до роботи і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.  1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ РОБОТІ.


1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись до працівників школи заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку школи.

2. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

3. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок коштів школи. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу школи і заноситься до трудової книжки працівника.


  1. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.


1. За порушення трудової дисципліни на працівника може бути накладено стягнення у відповідності з чинним законодавством. Звільнення працівника як дисциплінарне стягнення може бути застосовано у відповідності з діючим законодавством.

2. Дисциплінарні стягнення застосовується відділом освіти за поданням директора школи.

3. Працівники школи, обрані до складу профспілкового комітету школи і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профспілкового комітету школи; голова ПК школи – без попередньої згоди ПК працівників освіти і науки.

4. До застосування дисциплінарного стягнення директор школи повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт, який затверджується головою ПК школи.

5. Дисциплінарні стягнення застосовуються відділом освіти, директором школи безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

6. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

7. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

8. Зняття дисциплінарного стягнення здійснюється за поданням адміністрації школи або профспілкового комітету школи у відповідності з діючим законодавством

9. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

2015 рік,29серпня

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація про здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю...
Правила внутрішкільного трудового розпорядку для працівників навчального закладу потребують доопрацювання

Нака з
Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Угловського М. М....

Правила внутрішнього розпорядку
Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень,...

Диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку
Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього розпорядку, розв'язує директор та адміністрація Коледжу, в межах наданих...

Перелік необхідної документації у кабінеті трудового навчання майстерня
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Правила внутрішнього трудового розпорядку приватного підприємства «Компанія»
Підприємство були розроблені відповідно до чинного трудового законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці,...

Уроку Тема уроку
Повторення І узагаль-нення знань отриманих учнями на уроках трудового навчання у 5 класі. Правила внутріш-нього розпорядку в майстерні....

Затверджую голова Артемівської райдержадміністрації
Регламент роботи райдержадміністрації, Положення про відділи апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього...

Уроку Тема уроку
...

Звіт про діяльність директора
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...

Журнал обліку ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку
...

Книга для запису висновків І рекомендацій за наслідками внутрішкільного...
Наслідки внутрішкільного контролю фіксуються у відповідних книгах, ведення яких є обов’язковим І передбачено Інструкцією з ведення...

Наказ
Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Нака з
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Снігурівської міської ради
України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий...

Законодавство України
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України

Учні з порушеннями опорно-рухового апарату активні учасники шкільного процесу трудового навчання
Художня ручна праця – це творча робота дітей із різноманітними матеріалами та інструментами, в процесі якої створюються вироби, що...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт