Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уклали даний Договір про нижченаведене

Уклали даний Договір про нижченаведене

ДОГОВІР № УКР -

м. Київ «_____» _______ 2011 р.

Приватне Підприємство „АНТАРЕС ТУР», в директора Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення № 001 від 06.08.07. та відповідно до ліцензії ДАУТК АГ № 580610 від 05.10.2011 р. на здійснення туроператорської діяльності, надалі ТУРОПЕРАТОР, платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, з однієї Сторони,

та _____________________________________________________________________________ (ліцензія __________________________________________________від „____”____________р., серія _____, № ____________строк дії ліцензії до___________________), платник податку __________________________________________________, іменоване надалі ТУРАГЕНТ, в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої Сторони,
уклали даний Договір про нижченаведене:

В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору:
«Туристичний оператор» (Туроператор) -в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;
«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» це юридична особа Туроператор яка замовляє ( придбаває) туристичні послуги (путівки) з метою їх подальшої реалізації, аналогічне до його визначення у ст. 207, п. 207.4 Податкового Кодексу;


    1. «Туристичний продукт» (Путівка) – замовлений Комплекс туристичних послуг — послуги з забезпечення пересування Туриста по маршруту та його проживання у готелях та інших місцях проживання.


«Заявка Турагента» - оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці Турагента. Заявка - заповнений Турагентом бланк, встановленої Туроператором форми (Форма №1 в додатке до Договору), на паперовому чи електронному носії для бронювання Тур продукту (туристичних послуг),
«Підтвердження заявки» - акцепт Туропператора по електронних чи факсимільних засобах зв'язку, в якому міститься підтвердження надання турпродукту. Така відповідь надається у вигляді рахунку-фактури Туроператора, виписаного на ім’я тургента згідно його Заявки.

«Ануляція» - відмова Турагента зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого та/чи придбаного Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.

Договір” – даний Договір;

Додатки” – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

Сторони” -Туроператор та Турагент.
1. Предмет Договору.
1.1. За цим Договором Туроператор зобов’язується надати Турпродукт (туристичні послуги) Турагенту, а Турагент зобов’язується прийняти та оплатити туристичні послуги згідн умов визначених договором.

Туроператор погоджується, що Турагент може надавати Туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та ціна таких супутніх послуг визначаються Тур агентом самостійно.

1.2. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.
2. Для забезпечення реалізації туристичного продукту Турагентом Туроператор зобов’язаний:

2.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

2.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування.

2.3. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення Туристів, а саме про: зміни вартості туру, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину, а також надавати іншу необхідну для виконання цього договору інформацію. За погодженням між Сторонами при зниженні вартості туру знижена частина вартості Турпродукта, сплачена Турагентом, може не підлягати поверненню Турагенту, а може використовуватися в рахунок оплати Турагентом майбутніх турів. У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента (по електронній пошті), про що Турагент повинен повідомити Туриста. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста.

2.4. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг Туроператора здійснювати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом Турагента, що підтверджується Гарантією виконання зобов’язань №____________ від ________ Банк________________________.

Розмір фінансового забезпечення Туроператора становить 20000 євро.

Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

2.5. Забезпечувати здійснення страхування Туриста (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками .

2.6. Оформляти, та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, інформаційний ваучер), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта (туристичних послуг). Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру, або безпосередньо в аеропорту вильоту представником Туроператора.

Неповна, чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 7.2.3.. Договору.

2.7. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати документи на Турпородукт(турстичні послуги) Турагенту для подальшої передачі споживачу послуг. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту і порядку оплати є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта (туристичних послуг).

2.8. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (туристичні послуги) ( відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.)
3. При подальшій реалізації та укладанні договорів на туристичне обслуговування Турагент зобов’язаний:
3.1. На підставі Договору укладати договори на туристичне обслуговування з Туристом (бажано у формі, рекомендованій Туроператором), предметом якого є послуги, що містяться в Підтвердженній заявці.

3.2. До укладення договору на туристичне обслуговування та початку надання туристичних послуг надати споживачу Турпродукту повну необхідну інформацію, зокрема визначену в ч. 4-5 ст. 20 Закону України «Про туризм», а також інформацію про умови договору та ін.

3.3. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд.

3.4. У нестандартних випадках (наприклад, у разі іноземного громадянства Туриста) інформувати письмово про це Тур оператора та отримувати роз’яснення щодо особливих вимог до оформлення туристичних віз, а також попереджувати про це Туристів.

3.6. У випадку звернення Туриста до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попередити Туристів про те, що претензії після закінчення 2-х тижневого строку з моменту закінчення подорожі, а також без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника Туроператора в країні перебування, до розгляду Туроператором не приймаються.

3.7. Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера), отриманих від Туроператора, до моменту передачі їх Туристу.

3.8. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування та реалізації Туристам Турпродукта (туристичних послуг), який запропонований Туроператором, на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

3.9. Сплатити Туроператору вартість Турпродукта (туристичних послуг) в строк, встановлений у п. 4.8. Договору, та нести повну відповідальність за сплату заброньованого Турпродукту.

3.10. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці Турагента чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.11. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта (туристичних послуг)

3.12. Сплатити Туроператору штрафні санкції за Ануляцію придбаного у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг), а також за Зміну заявки Турагента на придбаний Турпродукт (туристичних послуг), в розмірі, вказаному в 6.2.3.Договору.

3.13. При Ануляції або Зміні заявки Турагента здати Туроператору невикористаний інформаційний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі не здачі вказаних документів, нові документи на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.
4. Порядок бронювання, оплати та укладання договорів на туристичне обслуговування.
4.1. Турагент направляє Туроператору запит на бронювання у усній або письмовій формі: електронною поштою або факсом з в казанням специфікації Турпродукту (туристичних послуг)

необхідного Туристу.

4.2. Туроператор в оптимальні терміни, але не пізніше 36 год. з моменту одержання запиту подає Турагенту інформацію про наявність місць у готелях, круїзах, авіаквитків, тощо.

4.3. Після одержання попередньої інформації від Туроператора щодо здійсненого запиту, яка задовольняє вимоги Туриста, Тур агент зобов'язаний:

- заповнити згідно затвердженого зразку (Форма-1 у Додатку до даного Договору) заявку для бронювання Туристичного продукту (туристичних послуг);

- проінформувати туриста про умови здійснення резервації, ануляції, внесення змін до здійсненого бронювання, а також штрафні санкції відповідно до умов Туроператора у випадку відмови туриста від здійсненого бронювання,

4.4. Турагент направляє електронною поштою або факсом заявку.

4.5. Всі заявки на бронювання, відправлені Турагентом електронною поштою або факсом мають чинність заявок оформлених письмово. Відповідальність за відмову від заброньованого Турпродукту чи зміни в заявках, здійснених Турагентом та переданих Туроператорові електронною поштою або факсом, або у інший письмовий спосіб настає відповідно до п 7.2.3.даного Договору.

4.6. Всі Гарантійні листи з підписом правомірної особи Турагента та печаткою фірми, передані факсом, мають юридичну силу однакову з оригіналом.

4.7. Після підтвердження можливості бронюваня Туроператор направляє Турагенту рахунок на сплату.

- Загальна вартість послуг вказується в рахунку-фактурі в гривнах

4.8. Оплата Туристичних послуг здійснюється Турагентом, не пізніше терміна вказаного в рахунку Туроператора , після закінчення терміна оплати вказаного в рахуноку , вартість туру перераховується згідно п. 4.7. Оплата здійснюється в національній валюті України на розрахунковий рахунок Туроператора згідно виставлених рахунків. Фактом здійснення оплати є наявність коштів на рахунку або в касі Туроператора.

4.9. У випадку бронювання Турагентом транспортних послуг (авіа, залізничних автобусних квитків) окремо від основного туристичного продукту, Туроператор може надавати на прохання Турагента такі послуги на умовах цін і тарифів, що не містять в собі винагороди для Турагента.

4.10. Оплата видатків по банківських операціях здійснюється за рахунок Турагента.

4.11. Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом (Туристом) вартості Турпродукта (туристичних послуг) у відповідності до п.4.8., надає Туроператору право відмовити в наданні Турпродукта (туристичних послуг), навіть якщо Турагент вже отримав Підтвердження Заявки.

При відмові Туроператора від надання Турпродукта (туристичних послуг) з причин зазначених в пункті 4.8., Турагент несе відповідальність перед Туристом за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування.

4.12. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором на туристичне обслуговування. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право Анулювати Заявку Турагента із застосуванням штрафних санкцій відповідно до п.6.2.3.Договору.
5. Права і обов’язки Сторін

5.1. Турагент має право:

5.1.1. За згодою Туроператора проводити заходи рекламного та консультаційного характеру, що сприяють укладенню Турагентом з Туристами договорів на туристичне обслуговування.

5.1.2. На отримання повної інформації про взаєморозрахунки Сторін, які здійснюються на виконання Договору та іншої інформації, необхідної для виконання Договору.
5.2. Туроператор має право:

5.2.1. Отримати від Туриста через Турагента необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;

5.2.2. У виключних випадках змінювати передбачені Заявкою на бронювання готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, тощо), про що Турист має бути проінформованим; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених Заявкою на бронювання;

5.2.3.На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;
5.3. Турагент зобов’язаний:

5.3.1. Надавати допомогу Туроператору при врегулюванні ним питань, що виникли в результаті пред’явлення Туристом претензії.

5.3.2. У випадку зміни реквізитів Турагента (банківські реквізити, юридичної та/або фактичної адреси фірми, даних уповноваженої особи та ін.), Турагент зобов’язаний у термін до кінця місяця у якому стались ці зміни інформувати про них Туроператора з наданням відповідних підтверджуючих документів.

5.3.3. За день до початку туру уточнити час вильоту літака і при його зміні довести інформацію до Туриста.

5.3.4. Не пізніше трьох днів з моменту отримання від Туроператора двох екземплярів Акту до договору надіслати підписаний Турагентом один екземпляр цього акту на адресу Туроператора.
5.4. Туроператор зобов’язаний:

5.4.1. Своєчасно та якісно виконувати свої обов′язки за укладеними Турагентом договорами на туристичне обслуговування;

5.4.2. Надавати Турагенту, на його письмову вимогу, інформацію про розрахунки Сторін за певний період дії Договору – станом на перше число конкретного місяця.

5.4.3. У випадку зміни реквізитів Туроператора (банківські реквізити, юридичної та/або фактичної адреси фірми, даних уповноваженої особи та ін.), Туроператор зобов’язаний у термін до кінця місяця у якому стались ці зміни інформувати про них Турагента.

5.5. Сторони зобов′язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених діючим законодавством.
6. Відповідальність Сторін.

6.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов'язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов'язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

6.2. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов'язань за Договором розуміється:
6.2.1. Для Турагента:

-надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення туру Туристу (Туристам);

- надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

- несвоєчасна чи неповна оплата рахунків Туроператора;

- ненадання Туристам інформації про загальні правила продажу Турпродукту Туроператора, у т.ч. інформації про умови здійснення подорожі;

- неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних та візових документів у Туристів відповідно до пп.3.3 Договору;

- інше невиконання або неналежне виконання умов Договору та чинного законодавства.

6.2.2. У випадку невиконання зобов'язань по оплаті Турпродукта Турагент зобов'язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочки, за кожен день прострочки. Пеня обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання.

6.2.3. У випадку ануляції Турагентом підтвердженого бронювання в зв’язку з неможливістю з будь-якої причини або відмовою зі сторони Туриста здійснити поїздку, Турагент зобов'язаний оплатити штрафні санкції у відповідності до розмірів вказаних в додатках до договору (Фрома №2)

6.2.4. У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, Турагент зобов'язаний здійснити оплату штрафних санкцій заміни, виставлених Туроператором.

6.2.5. Турагент зобов'язаний відшкодувати і інші штрафні санкції, що не вказані в пункті 7.2.3., та які застосовуються авіакомпаніями, перевізниками, тощо, у випадку якщо у заброньований Турпродукт (туристичних послуг) входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, про що Турагента буде попереджено. В такому випадку до Турагента застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.

6.2.6. При анулюванні Турів у період Новорічних, Різдвяних свят, виставок, ярмарок і т.п. терміни відмов та розміри штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів Туроператора з партнерами-постачальниками послуг, за умови завчасного (до підтвердження Туроператором бронювання Турагента) повідомлення Турагента в письмовій формі про такі строки відмов та розміри штрафних санкцій.

6.2.7. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор та Турагент в даному випадку відповідальності не несуть.

6.2.8. Турагент несе повну відповідальність за наявність і правильність оформлення у Туриста необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд в розмірі завданих Туроператору збитків і сплачує всі витрати, які виникають чи можуть виникнути у Туроператора у зв’язку з їхньою відсутністю чи з неправильним оформленням.

6.2.9. У випадку введення перевізниками змін тарифів авіаквитків, пов’язаних з зміною вартості палива або аеропортових послуг, Туроператор залишає за собою право змінити вартість тарифів авіаквитків для Турагента попередньо повідомивши про це Турагента.
6.3. Для Туроператора:

6.3.1Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, готелями й іншими підприємствами, установами (наприклад посольствами), які забезпечують туристичні послуги, з іншого боку.

По угодах, оформлених Туроператором, здобуває права і стає зобов'язаним Турист, навіть якщо Туроператор і був названий в угоді, чи вступив у безпосередні відносини по виконанню угоди, зробивши юридичні дії (оплати, оформлення документів і т.д.).

6.3.2.Туроператор не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед Турагентом і Туристом відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

6.3.3. Туроператор не несе відповідальності за збереженя багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду Туру.

7.3.4. Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, Турист не скористався Турпродуктом (туристичними послугами).

6.3.5. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Турагенту та/або Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Турагента, підтвердженому Туроператором.

6.3.6. Туроператор не несе відповідальності за витрати Туриста, пов’язані із настанням страхового випадку. У разі настання страхового випадку, претензії по витратах Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.
7. Рекламації.

7.1. Усі пред′явлені Турагентом рекламації повинні містити: прізвище, ім'я та по-батькові Туриста, період і місцейого перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом, уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреним підписом представника Туроператора в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору Турагента з Туристом, підписана туристом претензія та інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації Туристам.

7.2. Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян».

7.3. Рекламації, подані чи заявлені Турагентом з порушенням вимог п.8.1 Договору з його вини, Туроператором до розгляду не приймаються Турагент несе по них самостійну відповідальність без права пред'явлення вимог до Туроператора та без права задоволення таких вимог за рахунок Туроператора.
8. Форс-мажорні обставини.

8.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти Божої волі, проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

8.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

8.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.
9. Порядок вирішення спорів.

9.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.

9.2. У випадку розбіжностей між положеннями цього договору у Туроператора і Турагента перевага надається договору Туроператора.
10. Інші умови.

10.1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до повного виконання стоонами своїх зобов’язань.

10.2. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку.

10.3. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати даний Договір за умови відсутності невиконаних взаємних зобов’язань, які виникли з цього Договору, що повинно підтверджуватись актом бухгалтерської звірки між Сторонами. Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна письмово попередити іншу Сторону про свій намір розірвати Договір у строк не менше 14 днів до дати розірвання Договору.

10.4. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

10.5. Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені Додатками до нього.

11.6. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

10.7. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється Додатком до Договору.

10.8. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.9. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
10.10. Договір складений українською мовою, у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, кожний примірник має однакову юридичну силу.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ТУРОПЕАТОР

ПП „АНТАРЕС ТУР”

Юридична адреса:

Україна, 04050, м. Київ, вул. Артема 58/2, оф.1.

Фактична адреса:

Україна, 01054, Київ, вул. Артема 58/2, офіс 1.

Тел./факс: (+38044) 489 6070, 489 6071,

482 3629, 482 3629, 484 0326, 484 4522

Факс: (+38044) 482 3624

e-mail: welcome@antares-tour.com
код ЄДРПОУ 30370376

р/р 2600831003248 в ВАТ ВТБ БАНК

м. Київ, МФО 321767

Свідоцтво платника ПДВ №39129670

ІПН №303703726595
Директор
_________________ М. М. Юрченко

м.п.

ТУРАГЕНТ


Додаток № 1

до ДОГОВОРУ

УКР-______, від «___» _____ 2011 р.

Приватне Підприємство „АНТАРЕС ТУР», в особі директора Юрченка Миколи Миколайовича, який діє на підставі Доручення № 001 від 06.08.07. та відповідно до ліцензії ДСТК АВ № 329947 від 06.10.2006 р. на здійснення туроператорської діяльності, надалі ТУРОПЕРАТОР, платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, з однієї Сторони,

та _____________________________________________________________________________ (ліцензія __________________________________________________від „____”____________р., серія _____, № ____________строк дії ліцензії до___________________), платник податку __________________________________________________, іменоване надалі „Турагент”, в особі ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________, що діє на підставі ___________________________, з іншої Сторони, уклали даний Додаток про наступне:
1. Згідно положень агентськог договору Турагент повинен використовуються наступні ЗРАЗКИ ФОРМ:
Форма №1

ЗАЯВКА ТУРАГЕНТА НА ЗАМОВЛЕННЯ/ЗМІНУ/АНУЛЯЦІЮ ТУРУ:

Ми, громадянин(ка) ________________________________________________, надалі ТУРИСТИ, через ТУРАГЕНТА __________________________________________________ замовляємо ТУРОПЕРАТОРУ організовувати створення (забронювати) та забезпечити надання комплексу туристичних послуг (туристичний продукт):

Замовлення на бронювання/зміну/ануляцію туру

АГЕНТСТВО:

Адреса:

Тел./факс:

Е-mail:

Обєкт разміщення:

Дати заїзду: з по (включно), виїзд

Категорія номера:

Додаткове місце: (дорослий/дитина)

Харчування:

Лікування:

Додаткова інформація:

ДАНІ ТУРИСТІВ (обовязково).


п/п

ПІБ туристів

Дата народження

Паспортні дані;

дані свідоцтва про народження (для дітей)

1.


2.


Додаткові умови:

1) Заявка є дійсною тільки після заключення Агентського договору.

2) Для туристів, віком до 18 рокув, необхідно представляти копію Свідоцтва про народження.

3) Турагент зобов’язаний при реалізації Туру на санаторно-курортне лікування, інформувати Тириста про обов’язкове оформлення санаторно-куртної картки, страхового полісу та протипоказання для лікування

4) Для дітей, що прямують на відпочинок в супроводі батьків чи близьких родичів, необхідні наступні документи: свідоцтво про народження, Довідка про епідеміологічне оточення та щеплення

5) Туристам не гарантується поселення раніше розрахункового часу в об’єктах розміщення(в готелях, пансіонатах та базах відпочинку: 12-00, санаторіях та пансіонатах: 08-00 чи 24-00). Поселення чи виселення раніше (пізніше0 обумовленого розрахункового часу можливе тільки при умові додатковї оплати за добу/півдоби проживання, за які Туроператор відповідальності не несе.

6) В разі ануляції чи зміни підтвердженого Замовлення до тур агента будуть застосовані штрафні санкції згідно пунків Агентського договору 7.2.2. – 7.2.9.

Своєчасну оплату гарантуємо. З умовами договору на туристичне обслуговування ознайомлені та згідні.

__________________________ М. П. «____» _________________ 2011 р.

Підпис

Примітка:

  1. Підтвердженням бронювання є виставлений рахунок-фактура. Оплата повинна бути здійснена протягом терміну, зазначеного в рахунку.


Туроператор Турагент

_____________ ______________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір на туристичне обслуговування (надання санаторно-курортних послуг)
«Сторони», керуючись ст. 901-907 ЦК україни, ст. 295-305 гк україни, ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами,...

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Даний договір про нижченаведене

Договір простого товариства
Учасниками, керуючись гл. 77 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про нижченаведене

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Азк – Автозаправний комплекс. Перелік та місцезнаходження азк зазначається...
...

З іншої сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: Визначення термінів
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 14, відповідно до ліцензії на туроператорську діяльність серії aг №581338,...

З іншої сторони (далі за текстом – «Сторони»), уклали даний Договір...
Логічні інвестиції», (далі Виконавець), в особі директора Бобруєнка Максима Олександровича, який діє на підставі Статуту та Ліцензій...

Уклали даний договір про таке

Товариство з обмеженою відповідальністю «Делівері- авто»
«Клієнт», кожна окремо – «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене

Товариство з обмеженою відповідальністю «делівері- авто»
«Клієнт», кожна окремо – «Сторона», а разом – «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт