Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України

Управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України

Сторінка1/3
  1   2   3
Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції України

Узагальнення нотаріальної практики щодо видачі нотаріусами Харківської області свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися

Це узагальнення проведене з метою виявлення характерних помилок та недоліків при видачі нотаріусами Харківської області свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися; їх аналізу та визначення шляхів усунення з метою недопущення в подальшій діяльності; виявлення неврегульованих законодавством спірних питань; формування єдиної практики при вчиненні вищезазначеної нотаріальної дії.

При видачі свідоцтв про придбання майна з при­людних торгів (аукціонів) та свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціо­нів), якщо прилюдні торги не відбулися нотаріу­си Харківської області керуються Законами Украї­ни «Про нотаріат», «Про іпотеку», «Про виконавче провадження», Порядком реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15 лип­ня 1999 року № 42/5 (зі змінами), Тимчасовим положенням про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № 68/5 (зі змінами), Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженою наказом Міністерства юстиції від 3 березня 2004 року № 20/5 (зі змінами) та іншими нормативними документами.

Вказану нотаріальну дію мають право вчиняти як державні, так і приватні нотаріуси, що передбачено статтею 34 Закону України «Про нотаріат». До компетенції посадових осіб виконкомів місцевих рад та консульських установ вчинення цієї нотаріальної дії не відноситься.

Згідно ст. 72 Закону України «Про нотаріат» та п. 244 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України вищезазначені нотаріальні дії вчинюються за місцем знаходження майна, що реалізоване на прилюдних торгах (аукціоні). Порушень даного правила нотаріусами Харківщини цим узагальненням не виявлено.

При видачі свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціо­нів), якщо прилюдні торги не відбулися нотаріуси повинні дотримуватися вимог глави 9 Закону України «Про нотаріат», розділу V Закону Украї­ни «Про іпотеку», розділу 25 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Інструкція) та пункту 6 Тимчасового положення про порядок проведення при­люд­них торгів з реалізації арештованого нерухомого майна.

Так, свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом виключно на підставі акта державного виконавця про проведені прилюдні торги, затвердженого начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Нотаріус повинен перевірити, щоб в акті державного виконавця було зазначено:

ким, коли і де проводилися прилюдні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім’я та по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;

сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;

прізвище, ім’я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлювального документа, ким виданий, посвідчений (для приватних нотаріусів указувати прізвище, ім’я та по батькові, назви державної нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, № за реєстром, орган реєстрації, дата та номер реєстрації.

В основному нотаріусами Харківської області для вчинення вищезазначеної нотаріальної дії приймаються належним чином оформлені акти, але траплялися випадки, коли в акті державного виконавця неповно був описаний правовстановлювальний документ, а саме: не зазначена дата та номер держаної реєстрації, а відповідно і в текс­ті виданого нотаріусом на підставі цього акта свідоцтва не зазначена ця інформація.

Свідоцтво про придбання з прилюдних торгів нерухомого майна, що було предметом іпотеки, з прилюдних торгів видається нотаріусом виключно на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки, який підписується державним виконавцем, затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, скріплюється печаткою цього органу, відповідно до ст. 47 Закону України «Про іпотеку». В акті зазначається:

назва виконавчого документа, на підставі якого здійснено реалізацію предмета іпотеки, його номер та дата видачі, найменування органу (посадової особи), який видав документ;

відомості про іпотекодержателя та іпотеко­давця;

стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;

назва організатора прилюдних торгів, який проводив прилюдні торги, дата та місце їх проведення;

відомості про покупця;

початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;

сума коштів, перерахована за придбаний предмет іпотеки, включаючи гарантійний платіж, та дати їх перерахування;

відомості про те, що прилюдні торги відбулися з дотриманням вимог цього Закону.

Не у всіх актах, поданих нотаріусам Харків­ської області для видачі свідоцтв, зазначалися відомості про початкову ціну продажу предмету іпотеки, а також про дати перерахування коштів за придбаний предмет іпотеки.

Враховуючи той факт, що Формою № 25 Додатка № 7 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31 грудня 2008 року № 2368/5 (зі змінами), які діяли у узагальнюючий період, тобто у 2010 році, було передбачено зазначення у свідоцтві про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону) відомостей про наявність чи відсутність обтяжень, обмежень, заборони відчуження майна, на яке видається зазначене свідоцтво, нотаріусам необхідно було перевіряти цей факт за даними дер­жавного реєстру обтяжень нерухомого майна та державного реєстру іпотек. У разі наявності за відомостями вказаних реєстрів обмежень або обтяжень на нерухоме майно, що є предметом даного свідоцтва, про такі факти необхідно зазначати у цьому свідоцтві. У той же час не всі нотаріуси області додержувалися цього правила (приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Г. Л. А. не перевіряла такі факти взагалі). До того ж деякими нотаріусами Харківської області провадилася перевірка відсутності обмежень та обтяжень не тільки щодо нерухомого майна, а й щодо майна боржника, що не має відношення до вчинення вказаної нотаріальної дії та приводило до зайвих витрат осіб, що звернулися за видачею свідоцтва (на­прик­лад, в матеріалах справ, наданих приватними нотаріусами Т. В. В., Г. І. Ю., Г. О. І., Г. Л. П. та ін. наявні витяги про перевірку податкової застави на майно божника).

Слід звернути увагу нотаріусів, що наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010 № 3253/5 затверджено нові Форми свідоцтв у Додатку 25 до Правил ведення нотаріального діловодства, які діють з 01.01.2011р. Тобто на цей час в свідоцтвах про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а також в свідоцтвах про придбання майна з прилюдних торгів, якщо торги не відбулися, відомості про обмеження та обтяження не зазначаються, а відповідно отримання нотаріусами витягів з державного реєстру обтяжень нерухомого майна, а також з державного реєстру іпотек є зайвим.

Також слід зазначити, що не всі нотаріуси Харківщини додержувались форми свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, затвердженої Міністерством юстиції України, а саме: неправильно зазначалися дані про набувача майна, замість набувача вказувалися дані боржника (приватні нотаріуси С. Д. В., С. Н. А., Д. В. Є., Г. І. Ю., Ч. Г. О.). Наявні випадки видачі свідоцтв на підставі акта державного виконавця про продаж предмету іпотеки, а у свідоцт­ві нотаріус зазначає підставою видачі свідоцтва акт з прилюдних торгів та посилається на ст. 66 Закону України «Про виконавче провадження», а не на ст. 62-2 цього ж Закону (в редакції, що діяла у 2010 році). Приватний нотаріус З. О. В. вказує в тексті свідоцтва дані, зазначення яких не передбачено затвердженою формою (дата народження та паспортні дані особи, що прид­бала майно з прилюдних торгів).

В порушення вимог п. 5 Тимчасового порядку державної реєстрації правочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 671 деякі нотаріуси Харківської області реєструють свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів у Державному реєстрі правочинів, незважаючи на те, що така реєстрація жодним нормативним актом не передбачена (приватні нотаріуси В. Л. Є., Л. Я. М., Т. В. В., Г. О. М.).

Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів є нотаріальною дією, що посвідчує відповідний безспірний факт, який має юридичне значення. Відповідно до п. 7.1 Порядку реалізації арештованого нерухомого майна «Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно». Тобто в момент видачі нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону) не вчинюється правочин, а лише констатується факт підтвердження права власності, яке вже виникло. Отже, і перевіряти сімейний стан особи, що звернулася за видачею такого свідоцтва, є зайвим; відповідно, і вимагати згоду іншого з подружжя набувача майна на видачу відповідного свідоцтва не має потреби. Однак в матеріалах справ, наданих для узагальнення приватними нотаріусами С. Д. В., С. Н. А., В. Л. Є., Д. В. Є., Г. І. Ю., наявні або згоди другого з подружжя набувача на придбання майна (на видачу свідоцтва), або заяви про сімейний стан такої особи.

В матеріалах справи, наданої для узагальнення приватним нотаріусом Міссіяж О. А., наявна заява про те, що набувач придбаває житло вперше та звільняється від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, незважаючи на те, що Законом України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» передбачена перевірка нотаріусами сплати такого збору лише при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу.

Оскільки набувачем нерухомого майна може бути як покупець, який придбав нерухоме майно на прилюдних торгах, так і стягувач, за умови що він виявив бажання залишити за собою це нерухоме майно у разі, коли торги не відбулися, то в нотаріальній практиці нотаріусів Харківщини наявні і випадки видачі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися.

За вчинення вищезазначених нотаріальних дій стягується державне мито відповідно п.п. «с» п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету міністрів України «Про державне мито» у розмірі 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 0,51 грн. Порушення даної норми нотаріусами Харківської області узагальненням виявлено не було.

Нотаріусам Харківської області слід мати на увазі, що 09 березня 2011 року набув чинності Закон України № 2677-VI, яким Закон України «Про виконавче провадження» викладений у новій редакції. Незважаючи на те, що до Інст­рукції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та до затверджених форм свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, не було внесено відповідних змін, нотаріуси в своїй роботі повинні враховувати норми цього закону.

Слід зазначити, що на цей час нотаріусу для видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону) особою, що просить вчинити таку нотаріальну дію, повинні бути подані: паспорт такого громадянина, картка про присвоєння ідентифікаційного номера такій фізичній особі (у разі звернення юридичної особи також перевіряється її дієздатність за установчими документами, а також повноваження її представника), акт про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, складений відповідно до п. 6.1 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, а у разі придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, — ст. 47 Закону України «Про іпотеку». При видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, також нотаріусу обов’язково подається постанова державного виконавця про залишення майна стягувачу в рахунок погашення боргу (ч. 9 ст. 62 Закону Украї­ни «Про виконавче провадження»), а у випадку видачі свідоцтва іпотекодержателю у разі визнання прилюдних торгів такими, що не відбулися, нотаріусу подається акт про реалізацію предмета іпотеки, оформлений у порядку, встановленому ст. 47 Закону України «Про іпотеку» (ст. 49 цього Закону).

Подання інших документів, як то згода іншого з подружжя набувача на видачу такого свідоцтва, перевірка наявності або відсутності обтяжень та обмежень, а також перевірка нотаріусом у цьому випадку сплати будь-яких податків та обов’язкових платежів нині діючим законодавством України не передбачено. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону), нерухомого майна, що є предметом іпотеки, а також свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися, не підлягає реєстрації у Державному реєстрі правочинів.

У практиці нотаріусів виникають також питання щодо можливості видачі свідоцтва про придбання рухомого майна з прилюдних торгів, оскільки Законом України «Про виконавче провадження» в редакції, що діє з 09.03.2011 р., взагалі не передбачено можливості видачі будь-яких свідоцтв нотаріусами, а відповідно до вимог п. 6.4 Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів передбачена лише щодо нерухомості.

У той же час, ст. 34 Закону України «Про нотаріат» передбачена можливість видачі нотаріусами України свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів без конкретизації виду майна, на яке видається таке свідоцтво, а п. 244 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України прямо зазначено, що видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем проведення аукціону, що підтвер­джує можливість видачі свідоцтва про придбання рухомого майна з прилюдних торгів.

Додатком до чинних Правил ведення нотаріального діловодства передбачені Форма № 27 та Форма № 28, за якими видаються свідоцтва про придбання як рухомого, так і нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціону).

Керуючись наведеним, Методична рада нотаріусів Харківської області вважає можливим вчинення нотаріусами України такої нотаріальної дії, як видача свідоцтв про придбання рухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), а також свідоцтв про придбання рухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги не відбулися.

Для використання у роботі цим узагальненням надаються примірні зразки свідоцтв, що можуть використовуватися нотаріусами Харківської області при вчинені відповідних нотаріаль­них дій.

Зразок свідоцтва

про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів

Свідоцтво
Місто Харків, Україна тридцятого березня дві тисячі одинадцятого року


Я, Нотаріус О. Д., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» та на підставі акта державного виконавця про проведені прилюдні торги, затвердженого Начальником Орджонікідзевського ВДВС Харківського міського Управління юстиції 03 березня 2011 року,

посвідчую,

що Покупцю Володимиру Борисовичу (податковий номер 3049999999), що проживає за адресою: м. Харків, вул. Московська, 26, кв. 4, належить на праві власності майно, що складається з:

однокімнатної квартири 7 (сім), житловою площею 18, 5 кв. м, загальною площею 39, 3 кв. м, що знаходиться за адресою: м. Харків, вулиця Леніна, 4 (чотири), вартістю 175840, 52 (сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот сорок грн. 52 коп.) гривень, яка придбана Покупцем Володимиром Борисовичем за 175840, 52 (сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот сорок грн. 52 коп.) гривень, що раніше належала Боржнику Миколі Сергійовичу на підставі договору дарування, посвідченого 17.03.2005 р. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Мальцевою О. Ю. за реєстром № 1057, право власності зареєстроване КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» 29.03.2005 року за реєстраційним номером 1018888.

Право власності підлягає реєстрації в Комунальному підприємстві «Харківське міське бюро технічної інвентаризації».

Зареєстровано в реєстрі за № ____________

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС __________________________

Зразок свідоцтва

про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, з прилюдних торгів
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції...
Головним управлінням юстиції у Харківській області на виконання плану роботи та сумісно з Методичною радою нотаріусів Харківської...

Наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року №52/5
Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління...

Головне управління юстиції у Харківській області Міністерства юстиції...
Це узагальнення проведене з метою встановлення єдиної нотаріальної практики при вчиненні протестів векселів нотаріусами Харківської...

Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України...
З метою формування єдиної практики укладання договорів на управління спадщиною, Міністерство юстиції України роз’яснює наступне

Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...

Відділ нотаріату Головного управління юстиції в Одеській області...
Міністерства юстиції України №63/5 затверджена Інструкція про порядок передачі нотаріальних документів на тимчасове зберігання до...

Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у полтавській...
Добірка матеріалів підготовлена Полтавським районним управлінням юстиції розрахована на працівників державних підприємств, установ,...

Номенклатура справ державної нотаріальної контори на 2012 рік
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим з питань...

Міністерство юстиції україни україна, 01001, м. Київ вул. Городецького,...
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь...

Доктор юридичних наук, суддя Львівського окружного адміністративного суду
Консультативно-методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань...

Міністерство юстиції україни рожнятівське районне управління юстиції івано-франківської області
Рожнятівське районне управління юстиції направляє Вам узагальнену інформацію про проведену роботу з питань правової освіти за 2013...

1 До заміни новими, ст. 18­б 01­03 Накази з особового складу 1
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим з питань...

Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України...
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь...

Додаток 1 до листа Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
Обов’язки, пов’язані з правовою освітою населення, в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області (далі – Управління)...

Наказ «15» липня 2013 року м. Вінниця №119/05 Про затвердження Інструкції з
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та наказу Міністерства юстиції України від 02. 07. 2012 №973/5 «Про...

Головне управління юстиції у київській області
Кодекс, статті 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», глав 1-16 розділу...

Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області
Юється ст. 1283 Цивільного кодексу України, ст. 61 Закону України «Про нотаріат» та главою 9 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами...

Затверджено
Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, що є правонаступником Головного управління Держсанепідслужби у Харківській...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт