Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір № про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води (договір – приєднання)

Договір № про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води (договір – приєднання)

ДОГОВІР №
про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води (договір – приєднання)


м. Дніпро

«___» ______ 20___ року

Комунальне підприємство "Дніпропетровські міські теплові мережі" Дніпропетровської міської ради, надалі – Виконавець, в особі Буюклеєвої Тетяни Петрівни, що діє на підставі довіреності від «09» грудня 2016 року № 265 та _________________________________________________________________________________________________________________________,

який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири (будинку садибного типу) за адресою: _________________________________________________________________________________________________________________________, надалі – Споживач, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору

 1. Виконавець зобов'язується надавати Споживачеві вчасно та відповідної якості послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором.
 1. Суб'єкти користування послугами:

 • власник (наймач, орендар) квартири та члени його сім’ї –

__________________________________________________________________________________________________________________________

(кількість осіб)

3.

Характеристика об'єкта надання послуг:- опалювальна площа (об'єм) квартири
кв. метрів;4.

Характеристика засобів обліку води і теплової

енергії:


Вид засобу

Тип засобуобліку води і

обліку водитеплової

і теплової

Заводський
енергії

енергії
номер

Перше показання

Місце встановлення

Примітка


Тарифи на послуги та їх загальна вартість

5. Тарифи на послуги становлять:

5.1. З централізованого постачання гарячої води _____ гривень за куб. метр;

5.2. З централізованого опалення _______ гривень за кв. метр, за 1 Гкал __________, згідно постанови НКРЕКП від ______________ № _______;

6. Розмір щомісячної плати згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору визначається з урахуванням підпунктів 5.1, 5.2 цього договору.

6.1. Розмір щомісячної плати за послугу з централізованого опалення (у разі відсутності засобів обліку) визначається згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим. 

7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води і теплової енергії справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10 - 13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - Правила).

8. Наявність пільг з оплати послуг: __________________________________________________________________________________________

(назва нормативно-правового акту)

_______________________________________.

(відсотків)

9. У разі зміни тарифів оплата за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання здійснюється Споживачем за новими тарифами, з моменту введення їх в дію без внесення змін до цього Договору.

Оплата спожитих послуг

10. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

11. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим. 

12. У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ____ місяців у розмірі _______ гривень. 

13. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

14. За наявності у квартирі засобів обліку води і теплової енергії справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

15. У разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за послуги справляється згідно з нормативами (нормами) споживання та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості діб надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим. 

16. Плата за послуги вноситься на рахунок Виконавця:__________________________________________________________________________
14. За несвоєчасне внесення плати із Споживача стягується пеня встановленому законом розмірі за кожен день прострочення платежу, до моменту повного виконання зобов’язання.

15. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати згідно із додатком № 2 до Правил та постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 року № 151.
Права та обов'язки сторін

16. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем - у разі необґрунтованості такого звернення;

9) установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;

10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
17. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для:

ліквідації аварій - цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії - згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу;

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

7) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;

8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.
18. Виконавець має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором;

2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, що впливають на розмір плати за послуги;

3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5) доступу до приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії відповідно до законодавства;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води і теплової енергії звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.
19. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати вчасне та відповідної якості надання послуг згідно із чинним законодавством та умовами договору;

2) надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила;

3) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

4) зменшувати розмір плати за гарячу воду у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі подання ним письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

5) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);

6) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік квартирних засобів обліку теплової енергії;

7) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання;

8) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором;

9) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

10) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору.
Відповідальність сторін

20. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені;

3) втручання у роботу засобів обліку води і теплової енергії;

4) порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором.

21. Виконавець несе відповідальність у разі:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;

2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників - шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;

4) порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві
22. Точками розподілу, в яких здійснюється передача створених послуг Споживачу, є межа експлуатаційної відповідальності Виконавця.
Порядок розв'язання спорів
23. У разі порушення виконавцем умов договору Споживач викликає представника виконавця для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних і якісних показників послуг тощо.,

24. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше двох робочих днів.

25. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
26. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

27. Виконавець може відмовити споживачеві в задоволенні його претензій щодо відхилення кількісних і якісних показників послуг на підставі:

 • показань реєстраційних технічних засобів, атестованих і опломбованих відповідними органами Держспоживстандарту;
 • правильності показань засобів обліку води і теплової енергії

У разі обґрунтованості претензій споживача витрати, пов'язані з їх перевіркою, відшкодовуються виконавцем, у разі необґрунтованості - споживачем.

28. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або у судовому порядку за місцем знаходження об'єкта теплоспоживання.
Форс-мажорні обставини

29. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.
30. Виконавець не несе відповідальності у разі якщо обмеження або припинення надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води сталося у разі обмеження або припинення постачання Виконавцю енергоресурсів (газ, електроенергія) з боку енергопостачальних організацій.

Строк дії договору
31. Цей договір укладається на три роки і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде письмово заявлено про необхідність розірвання або перегляду.
32. Договір може бути розірваний у разі:


 • Зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця, в порядку визначеному законодавством;

 • Переходу права власності (користування) на квартиру до іншої особи;

 • Невиконання умов договору сторонами договору.


33. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця.
Інші умови

34. Споживач, шляхом підписання цього договору, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01 червня 2010 року № 2297, надає згоду Виконавцю на обробку своїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також внутрішніх документів Виконавця з питань реалізації визначених законодавством та цим договором прав та обов'язків у сфері житлово-комунальних послуг.
Довідкові відомості
Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій

 1. Аварійно-диспетчерська служба тел. 736-10-02

 2. КП МК «Центральна аварійно-диспетчерська служба» ДМР тел. 745-32-60

 3. КП МК «Центральна аварійно-диспетчерська служба» ДМР тел. 724-32-40


Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води:
Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства:

Назва: Міністерство Регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України

Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

Територіальні органи Держспоживстандарту:

Назва: Головне Дніпропетровське обласне управління у справах захисту прав споживачів

Адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 23

Антимонопольний комітет та його органи на місцях:

Назва: Дніпропетровське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України,

Адреса: 49004, м. Дніпро , пр. О.Поля, 2, тел. 742-86-12

Управління житлово-комунального господарства місцевої державної адміністрації:

Назва: Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, 16, тел. 745-10-49, факс 778-12-04

Назва: Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6, тел. 745-50-26

Виконавчий комітет міської ради:

Назва: Виконавчий комітет Дніпровської міської ради

Адреса: 49000, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 75
Адреси і підписи сторінВиконавець

КП «ДМТМ» ДМР

49044, м. Дніпро, вул. Д.Яворницького, 37

ЄДРПОУ 320820770

р/р 26036300623566

МФО 305482

в філії ДОУ АТ «Ощадбанк»

___________________________________ Т.П. Буюклеєва

М. П.

Споживач

______________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________

Адреса: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Паспорт серія ____________ № ___________________________________

ІПН __________________________________________________________

телефон_______________________________________________________

______________________________________________________________(

(підпис)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води

Бориспільська міська рада
«Про умови отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого...

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

«20» квітня 2015 року Фізична особа-підприємець Форер Наталія Михайлівна (далі Магазин ), який
Договору шляхом підписання заяви-приєднання (далі – Клієнт), з іншої сторони, які надалі при спільному згадуванні іменуються як Сторони,...

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

До Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір)

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Договір про надання фінансового кредиту (договір 1)
Пт «Ломбард «Пектораль», далі-Кредитодавець, з однієї сторони, та Позичальник, вказаний в Специфікації (далі- сп), з іншої сторони,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт