Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

12 Не менше, як два рази на рік особисто чи через уповноважених осіб звертатися з розрахунковими книжками та оригіналами квитанцій про оплату за послуги з

12 Не менше, як два рази на рік особисто чи через уповноважених осіб звертатися з розрахунковими книжками та оригіналами квитанцій про оплату за послуги з

12) Не менше, як два рази на рік особисто чи через уповноважених осіб звертатися з розрахунковими книжками та оригіналами квитанцій про оплату за послуги з вивезення ТПВ до Виконавця для проведення актів взаємозвірки розрахунків;

13) в разі настання зміни адреси, персональних даних фізичної або юридичної особи з ким укладеного даний Договір повідомляти Виконавця послуг, протягом триденного терміну з часу їх настання, шляхом подання відповідної письмової заяви та підтверджуючих документів.

14) у випадку, якщо Споживач бажає призупинити дію Договору, він зобов’язаний повідомити Виконавця про таке призупинення належними чином в письмовій формі, за тридцять календарних днів до запланованої дати призупинення, проплатити заборгованість , поточні платежі, провести акт звірки. Якщо Споживач не повідомив належним чином Виконавця про призупинення – Договору чи не виконав вказаних вимог, вважається Договір є не припиненим , пролонгованим і діє на не визначений строк.

15) зобов’язаний отримати у Виконавця контейнер з відповідним маркуванням, логотипом, реєстраційним номером і не використовувати та не виставляти перед адмінбудівлею контейнери, що не мають відповідних реквізитів Виконавця.

16) надавати повну, достовірну інформацію документацію для правильного нарахуванння об’єму твердих побутових відходів.
Права та обов'язки виконавця

23. Виконавець має право вимагати від споживача:

1) обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків, що перебувають у користуванні Споживача;

2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену Договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) запобіганню переповненню контейнерів та вчинення дій , що перешкоджають вільному доступу транспорту та працівників Замовника до місця відвантаження;

5) сплачувати надані послуги на умовах договору;

6) додержання інших умов цього договору та норм чинного законодавства України;

7) в разі порушення Споживачем своїх зобов’язань за цим договором, припинити надання послуг до повного усунення останнім цих порушень, відповідно до ст.615 ЦК України та стягнення пені;

8) вимагати повернення контейнера в разі припинення дії договору;

9) дотримання зі сторони Споживача нормативно-правових актів, що стосуються ТПВ;

10) на обробку, використання персональних даних Споживача (установчі документи, місце реєстрації, ідентифікаційний номер, паспортні документи), виключно в межах ЗУ «Про захист персональних даних» для здійснення розрахунків за послуги з вивезення ТПВ, без права передання третім особам.

11) вимагати від Споживача використовувати, виставляти перед адмінбудинком, виключно отриманий у Виконавця контейнер з відповідним маркуванням, логотипом, реєстраційним номером Виконавця.
24. Виконавець зобов'язується:

1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил. Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього Договору;

2) погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;.

3) збирати і перевозити відходи спеціально-обладнаними для цього транспортними засобами;

4) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально-обладнаний для цього транспортний засіб;

5) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

7) усувати випадки порушення вимог Договору. Законодавства та вести облік претензій зі сторони Споживача.

8) ознайомити Споживача з нормативно –правовими актами в сфері надання житлово – комунальних послуг;

9) прибувати на виклик Споживача і усувати недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом п’яти робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати;

10) Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

11) передати Споживачеві контейнер з відповідним маркуванням, логотипом, реєстраційним номером Виконавця у тимчасове користування на період дії Даного договору .
25. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим Договором за:

1) несвоєчасне внесення плати за послуги;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.
26. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача;

2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.
Розв'язання спорів

27. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

Спори, пов'язані з пред’явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

28. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. Представник Виконавця зобов'язаний прибути протягом 5-ти робочих днів.

29. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписом.

30. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обгрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі відсутності обгрунтованої претензії Споживача протягом трьох днів, послуги вважаються прийнятими Споживачем і підлягають оплаті у повному обсязі.
Форс-мажорні обставини

31. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього Договору за умови письмового повідомлення про них Замовнику протягом 14 календарних днів з дня настання з доданням підтверджуючих документів.

32. Строни домовились , про те що в разі відсутності належних дорожніх умов ( в зимовий період) надання послуг тимчасово призупиняється, без повідомлення будь-яким чином Споживача та без застосування штрафних санкцій та при оплаті вартості послуг Споживачем у повному обсязі, за умови відновлення послуг при зміні обставин, що перешкоджали з до вивозом ТПВ за період їх не надання.
Строк дії цього договору

33. Договір набуває чинності з моменту його підписання (його укладення) та діє до 04 вересня 2019 р., та укладається відповідно до ч.3 ст.205 ЦК України, ст.642-643 ЦК України

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

34.Зміна умов Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. Сторони допускають застосування факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи Виконавця послуг з ТПВ. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.

35. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за тридцять календарних днів до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від Договору або про його перегляд.
36. Дія договору припиняється у разі, коли:

- закінчився строк, на який його укладено;

- припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

- договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Прикінцеві положення

37. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Споживача, другий - у Виконавця. З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів, рішеннями виконавчого комітету Нересницької сільської ради, ЗУ «Про захист персональних даних», ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» – «ознайомлений» в чому і розписується Споживач _________________________.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку персональних даних ТОВ «КВ -КОНСАЛТ» в чому і розписується Споживач __________________, на умовах:

1. Персональні дані оброблятимуться з метою забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором.

2. Розпорядником персональних даних є суб’єкт, визначений у встановленому законом порядку Виконавцем на підставі відповідного договору.

3. Володілець/розпорядник здійснюватиме з персональними даними такі дії: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, утому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Згода дається на термін, необхідний для досягнення мети обробки персональних даних і може бути відкликана за заявою, направленою володільцю персональних даних.
Додаткова інформація

Засоби зв’язку з Виконавцем : 096-06-08-777, 03134- 61-475.

Органи, що здійснюють захист прав споживачів та контролюють дотримання законодавства у сфері ЖКП.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, м.Київ, вул. В.Житомирська,9, т. 278-82-90

Територіальний орган Держстандарту – ДП « Закарпаттястандартметрологія», м.Ужгород, вул..Тиха, 3, т. 35400.37331

Закарпатське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, м.Ужгород, вул..Загорська.2, т.35378, 35545,

Комісії при органах місцевого самоврядування с.Нересниця, вул.Грушевського. 25, Тячівського р-ну, т.03134 – 61-6-92.

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Закарпатській області

Закарпатская область, Ужгород, площа Петефі, 14

Телефон: (0312)61-63-74,Сайт: http://zakzah.at.ua/,Email: zakzah@ukr.net

Реквізити та підписи сторінВиконавець: Споживач:
Назва підприємства: _________________________________________

ТОВ «КВ-КОНСАЛТ» ПП _________________________________________________________

90540 с. Нересниця, вул. _________________________________________________________

вул. Грушевського 82, с. Нересниця

код ЄДРПОУ 38856625 Паспорт серії _______ № _______________________________________

р/р 26002053907967 Виданий _____________________________________________________

ПАТ КБ «Приватбанк» Ідентифікаційний номер ________________________________________

МФО 312378 Тел.__________________________________________________________

Директор _______________________ Р. А Бокоч Підпис: ______________________

М.П

Підтвердження про отримання примірнику договору Споживачем - ________________ (підпис). Споживач ознайомлений з умовами Договору, Замовник, роз’яснив зміст договору, умови надання послуг, графік вивезення та надав повний обсяг інформації, що стосуються Договору та законодавства ____________________
Додаток №1
А К Т

приймання - передання до Договору № _____________ від «_______» ________________ 2014 року
с. Нересниця. вул. Грушевського, 82, Тячівський р-н.,
Найменування

Порядковий номер

Сума в гривнях

Кількість

Підпис

1.

Контейнер пластмасовий 120 л.1


Претензій щодо термінів передання, якості чи інших питань, що стосуються контейнера зі сторони Замовника до Виконавця - відсутні.

ПЕРЕДАВ: _________________________ ОТРИМАВ: __________________________

ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів № _________________
с. Нересниця, Тячівський р-н., Закарпатська обл. «________» ___________________ 2014р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КВ -КОНСАЛТ», в особі директора БОКОЧ РУСЛАНА АНДРІЙОВИЧА, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з однієї сторони, і ПП ___________________________________________________________________________, що діє підставі Статуту або свідоцтва про реєстрацію і є (власником, наймачем, орендарем) будівлі по вул._______________________________№ _______, с. Нересниця, Тячівського р-ну, Закарпатської обл. (далі – Споживач, Замовник), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору

1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого комітету Нересницької сільської ради та відповідно до схеми санітарного очищення.
Перелік послуг:

2. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі відходи , ТПВ).

3. Не є предметом цього Договору вивезення негабаритних (розмір яких перевищує 50*50*50см.) та інших відходів, що не відносяться до категорії побутових, Замовник зберігає такі відходи окремо від побутових: вивозяться вони за окремою домовленістю сторін.

4. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою згідно з реєстраційним номером _______________________, який є обов’язковим на контейнері. Контейнери без логотипа Виконавця не обслуговуються.

5. Для вивезення ТПВ використовується контейнер місткістю – 120л., який є власністю Виконавця та передається у тимчасове користування Споживачеві , виключно на час дії даного Договору. Вартість одного контейнера становить - 405, 00 грн., який передається Споживачеві відповідним актом приймання - передання .

6. Згідно цього Договору Споживач викидає накопичені відходи в контейнер а Виконавець зобов'язується надавати Споживачу послуги з вивезення відходів, згідно графіка.

7. Роздільне збирання інших видів відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачем.

8. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 08.00 до 22.00 години ( к.ч.) в середу, кожного тижня. Про зміну графіку вивезення відходів Виконавець повідомляє Споживача шляхом повідомлення через місцеві ЗМІ, без укладення додаткового договору, правочину чи повідомлення. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцями послуг з вивезення побутових відходів, відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

9. Завантаження відходів у спеціально-обладнаний для цього транспортний засіб Виконавця здійснюється його працівниками.

10. Виконавець вивозить великогабаритні і ремонтні відходи за заявкою Споживача та згідно окремо укладеного договору.

11. Тип та кількість спеціально-обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

12. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
Оплата послуг:

13. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

14. Тариф ( вартість, ціна) за 1 куб.м. ТПВ становить на час укладення договору – 129,67 (сто двадцять дев’ять грн. 67коп.). Загальна вартість послуг за цим Договором становить 70,00 грн. в місяць, 840,00 грн. в рік.

15. Платежі за послуги вносяться щомісячно, не пізніше ніж до 10 числа періоду, що настає за розрахунковим, звітнім.Допускається попередня оплата за послуги, без застосування штрафних санкцій.

16. Послуги оплачуються в безготівковій формі, шляхом перерахунку через банківські установи чи в готівковій формі з обов’язковим наданням розрахункового документу.

17. У разі потреби Виконавець здійснює в 10-ти денний строк перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

18. У разі зміни вартості послуги, Виконавець чи орган місцевого самоврядування повідомляє, інформує Споживача, в ЗМІ, на офіційному сайті та на «Дошці оголошень».

19. Розмір вартості за комунальні послуги (ТПВ) можуть змінюватися відповідно до п.2 ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст. 632 ЦК України, без внесення письмових, зміни у даний чи будь - який інший договір, правочин між сторонами та додатково повідомлення Замовника.

20. За несвоєчасне чи не в повному обсязі оплати послуг, Виконавець має право нараховувати та стягувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.
Права та обов'язки споживача

21. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуга з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних Виконавцем у наслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

3) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів, ненадання послуг чи надання їх в невповному обсязі;

6) на ознайомлення з нормативно – правовими актами в сфері надання житлово – комунальних послуг;
22. Споживач зобов'язується:

1) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) повернути контейнер , що належить Виконавцю, після закінчення терміну дії договору, протягом одного календарного дня.

4) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

5) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

6) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення, утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил, не викидати в контейнери будівельні та інші не передбачені Договором відходи, небезпечні, легкозаймисті матеріали та заборонені до використання та обігу.

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) не допускати складування разом з твердими відходами ремонтних, великогабаритних відходів, рідких нечистот, лампи, що містять ртуть та інші відходи 1-3 класу небезпеки (відповідно до СанПін 2.2.7-98);

9) виставляти контейнер перед адмінбудинком для збирання відходів у доступному для вивантаження місці в день, обумовлений Договором чи графіком, таким чином, щоб транспорт та працівники Виконавця мали вільний доступ до контейнерів.

10) виставляти контейнер до місця відвантаження по вул. ________________________________, №_____ с. Нересниця, Тячівського р-ну;

11) належним чином зберігати наданий у користування контейнер для збирання ТПВ, а у випадку руйнування, пошкодження, поломки, викрадення чи завдання шкоди з вини Споживача, відшкодувати вартість Виконавцю в розмірі 100% а від вартості на день виникнення чи виявлення такого пошкодження;

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Найменування виконавця послуги
Підтверджую відсутність субсидії на оплату житлово-комунальної послуги з централізованого опалення на опалювальний період 20 / 20...

Методичні рекомендації
Йним законодавством для посадових осіб юридичних осіб публічного права, та алгоритм дій їх керівників для забезпечення безумовного...

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Документи для акредитації в митному органі (подаються в оригіналі) Перелiк для юридичної особи
Якщо власників або уповноважених ними органів два I більше, такими рішеннями є установчий договір

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Відобразити результати попереднього розгляду, якщо такий був
Звернення подається громадянином особисто або через уповноважену на це особу, чи надсилається поштою

3. Щодо створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб
Мінекономрозвитку від 30. 03. 2016 №557, замовник може одночасно створювати тендерний комітет, а також визначати уповноважену особу...

Додаток 63 картка із зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента
Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № е – від р

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування...
Усі копії документів завіряються за оригіналами вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством...

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Інформація щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць Економічні науки
Стаття подається українською мовою або перекладається редакцією за додаткову оплату. Стаття повинна бути набрана на листах формату...

Дррп через призму
Вже майже два роки минуло, відколи на нотаріусів було покладено додаткову функцію — державного реєстратора

Бориспільська міська рада
«Про умови отримання компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого...

Список документів для подачі у візовий центр великобританії
Закордонний паспорт, термін дії якого закінчується не менше, чим через 6 місяців після дати повернення до України

Картка із зразками підписів розпорядників
...

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
Реєстр Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Закон України від 15. 05. 2003 №755-iv "Про державну реєстрацію юридичних...
Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)

Рішенням від 10. 06. 2016 №3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції...
Форму декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Форму повідомлення про суттєві...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт