Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Юридичний факультет Кафедра

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Юридичний факультет Кафедра

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Юридичний факультет
Кафедра теорії та історії держави і права
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-

педагогічної роботи_________ А.М.Колот

«16» червня 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань

з вибіркової дисципліни

Нормотворча діяльність

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 0304«Право»

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

спеціалізація «Господарсько-правова»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ______________ Шульженко Ф.П.

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016ЗМІСТ

МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

З ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ “НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. ВСТУП 4

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 8

4.1. Плани практичних (семінарських) занять для студентів очної форми навчання 11

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання 18

4.3. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період 22

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 23

Теми рефератів
із вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” 25

Теми для підготовки презентацій
з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” 26

Тематика для підготовки аналітичного огляду наукових публікацій
з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” 28

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 29

6.1. Очна форма навчання 31

6.1.1. Карта самостійної роботи студента 31

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни 35

6.2. Заочна форма навчання 39

6.2.1. Карта самостійної роботи студента 39

6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни 41

6.3. Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми з з вибіркової дисципліни “Нормотворча діяльність” та виносяться на залік 44

6.4. Зразок завдань модульного контролю 461. ВСТУПВибіркова навчальна дисципліна “Нормотворча діяльність” вивчається студентами спеціальності “правознавство” денної та заочної форм навчання. Нормотворча діяльність відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і викладається у 4 семестрі студентам другого курсу.

Введення даної дисципліни в навчальний процес є актуальним та необхідним, оскільки на сьогоднішній день практично всі юристи в тій чи іншій мірі беруть участь у підготовці проектів різних нормативно-правових актів, починаючи від законів держави і закінчуючи актами муніципальної та корпоративної нормотворчості. При цьому ефективне здійснення нормотворчої діяльності неможливе без системи теоретичних знань про нормотворчість, її суб’єкти та результат, а також про прийоми, методи нормотворчої техніки підготовки різних видів нормативно-правових актів.

Останнім часом у науковій юридичній літературі все частіше вказується на нагальну потребу розробки теорії нормотворчості. Якщо реалізація юридичних норм, досягнення зазначених у них цілей – це одна з найважливіших сторін життя права, то нормотворчість, встановлення юридичних норм за допомогою видання нормативно-правових актів – інша, не менш важлива сторона, що необхідно передує першій. Сучасний рівень організації підготовки проектів нормативно-правових актів не відповідає реальним потребам юридичної практики. Виникає потреба в більш детальному вивченні теорії нормотворчості.

Структура даної дисципліни складається з загальної та особливої частин. У загальній частині викладені загальнотеоретичні питання нормотворчої діяльності та нормотворчої техніки, а в особливій частині розглядаються особливості, які притаманні різним видам нормотворчості в нашій державі. Такий підхід надає змогу не лише висвітити всі питання, що передбачені програмою та необхідні для формування цілісної системи знань про нормотворчу діяльність, а й суттєво полегшує процес сприйняття та засвоєння навчального матеріалу студентами.

Програма підготовлена з урахуванням норм чинного законодавства України в обсязі, необхідному для опанування студентами основних теоретичних та прикладних питань щодо нормотворчої діяльності, нормативно-правових актів, що регулюють нормотворчу діяльність, науково-методичних основ розробки проектів різних видів нормативно-правових актів. Основними формами вивчення курсу “Нормотворча діяльність” є лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота студентів.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна ґрунтується на отриманих після вивчення теорії держави і права знаннях. У свою чергу, дисципліна створює передумови для опанування наступних дисциплін, предметом яких є окремі галузі права України, оскільки кожна з таких дисциплін включає питання, пов’язані із вивченням джерел конкретної галузі права.

Метою дисципліни є оволодіння студентами теоретичними знаннями про нормотворчість, як окремий вид юридичної діяльності, з урахуванням попередньо набутих знань з теорії держави і права, та отримання практичних навичок розробки проектів різних видів нормативно-правових актів.

Завданнями, які мають вирішуватися вивченням даної дисципліни, є з’ясування місця нормотворчої діяльності серед інших явищ суспільного життя; визначення понять, суб’єктів, результату, принципів, функцій нормотворчої діяльності; розкриття поняття нормотворчої техніки, особливостей її застосування до окремих видів нормативно-правових актів; характеристика різних видів нормотворчої діяльності в сучасних умовах України, з’ясування поняття “правотворча помилка”.

Предметом дисципліни є система наукових теоретичних положень про нормотворчу діяльність, система нормативно-правових актів, що регулюють різні види нормотворчої діяльності, та науково-методичні розробки щодо забезпечення вироблення різних видів нормативно-правових актів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- основи теорії нормотворчої діяльності, особливості різних видів нормотворчої діяльності в Україні, основні прийоми, методи та процедури нормотворчої техніки;

- зміст основних нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання нормотворчості в Україні;

- основні науково-методичні розробки щодо забезпечення вироблення різних видів нормативно-правових актів;

уміти:

- використовувати набуті теоретичні знання для розв'язання конкретних практичних завдань, а саме: підготовки проектів різних видів нормативно-правових актів, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, виявлення правотворчих помилок у текстах нормативно-правових актів, їх виправлення;

- самостійно працювати з правовою та науково-методичною літературою, нормативно-правовими актами, що здійснюють правове регулювання нормотворчої діяльності;

- визначати момент набрання чинності різними видами нормативно-правових актів;

- застосовувати основні способи систематизації нормативно-правових актів;

- використовувати основні правила нормотворчої техніки при складанні проектів нормативно-правових актів та узгодженні їх з чинними нормативно-правовими актами, уникати правотворчих помилок у текстах нормативно-правових актів;

- володіти процедурними формами різних видів нормотворчого процесу.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


НАЗВА ТЕМИ


КІЛЬКІСТЬ ГОДИН


Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

Самостійна робота студентів

Навчальні заняття

Самостійна робота студентів

Лекції

Семінарські (практичні) заняття

Індивідуально-консультативна робота
Контактні

заняття

Індивідуально-консультативна робота
Модуль І

1. Загальна характеристика нормотворчої діяльності1


2


-


1

1


-


6

2. Нормативно-правовий акт як основна форма (джерело) права в Україні


1

2

-

1

1

-

6

3. Нормотворча техніка

1

4

1

4

1

1

5

4. Правотворчі помилки

1

4

-

2

1

1

1

5. Експертиза проектів нормативно-правових актів


-

2

1

2

-

1

5

6. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу


-

2

1

2

-

1

5

Модуль ІІ

7. Законодавчий процес


1

4

1

2

1

-

6

8. Підзаконна нормотворчість органів державної влади


1

4

1

3

1

1

6

9. Локальна нормотворчість як особливий вид підзаконної нормотворчості


-

4

1

3

2

1

6

Підсумковий контроль, години

4

5

Усього:

6

28

6

20

8

6

46

Разом:

годин

60

60

кредитів

2

2  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Рекомендована література (основна І додаткова)

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни)

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 34

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів денної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, канд юр наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вступ

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Міжнародне економічне право як наука вивчається студентами факультету міжнародної економіки та менеджменту Київського національного...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Міжнародне приватне право є самостійною юридичною наукою, вивчення якої передбачено навчальним планом підготовки студентів юридичного...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вона передбачає вивчення актуальних питань податкового права для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
С, міжнародного приватного права. Тісно пов’язана з дисциплінами «Міжнародне економічне право», «Правове регулювання зовнішньоекономічної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт