Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Господарський договір поставки №

Господарський договір поставки №

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
Дата укладання:

Місце укладання: м. Київ
Постачальник:

_______________, в особі _______________, який діє на підставі _____________, з однієї сторони, та
Покупець:

________________________, в особі _______________, який діє на підставі ________________, разом – Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - Покупцеві товар - Товар, а Покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму.

1.2. Договір поставки укладається на розсуд сторін.

2. БАЗИС ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товарів здійснюється на умовах DDP (ІНКОТЕРМС 2010), місце поставки – склад Покупця, розташований за адресою: Київ, ________________.

2.2. Право власності на поставлені товари переходить до Покупця в момент отримання товару від Постачальника за видатковою накладною (товарнотранспортною).
3. КІЛЬКІСТЬ І АСОРТИМЕНТ ПОСТАВКИ

3.1. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами визначаються у видатковій накладній на кожну партію поставки.

3.2. Кількість товару, який підлягає поставці за цим Договором, складає ___________________одиниць_. Невибірка/непоставка Покупцем/Постачальником заявленої кількості товару не буде вважатися порушенням Покупцем/Постачальником зобов’язань по договору і не тягне за собою відповідальності за невиконання/неналежне виконання зобов’язань по договору.
4. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Строк поставки товару - не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати підтвердження Постачальником прийняття заявки до виконання. Передача товару від Постачальника Покупцю здійснюється за видатковою, товарнотранспортною накладною. Дата, вказана Покупцем у видатковій накладній, товарно-транспортній накладній про прийняття товару, є датою поставки товару Постачальником.

4.2. Сторони погоджують асортимент, кількість товару, ціну та вартість партії поставки товарів шляхом надіслання Покупцем зі своєї електронної адреси ______________ на електронну адресу Постачальника _______________ або за допомогою засобів факсимільного зв’язку (номери телефонів сторін вказані в п.12.5. Договору) заявки, в якій Покупець вказує асортимент та кількість товару в партії поставки.

4.3. Заявка надсилається Покупцем на адресу Постачальника не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до бажаної дати поставки партії товару.

4.4. Постачальник повинен не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати отримання заявки Покупця надіслати останньому підтвердження прийняття заявки до виконання на електронну адресу Покупця або з допомогою факсимільного зв’язку на номер телефону, зазначений в п. 12.5. Договору, в якому Постачальник вказує асортимент, кількість товару, ціну та вартість партії поставки товарів, або у цей строк надати відповідь щодо неможливості здійснення поставки товару.

4.5. Узгоджений асортимент, кількість товару, ціна та вартість кожної партії поставки товарів визначається у рахунку та видатковій накладній.

4.6. Передача товару Постачальником та його приймання Покупцем за якістю (асортиментом), кількістю провадиться на підставі видаткової, товарнотранспортної накладної.

4.7. Якщо при прийманні товару буде виявлений товар в асортименті, що не відповідає погодженій сторонами заявці, або не відповідає даним, зазначеним, видатковоприбутковій, товарно-транспортній накладній, Покупець має право:

4.7.1 відмовитися від прийняття всього товару;

4.7.2 прийняти частину товару, що відповідає вимогам щодо асортименту, і відмовитися від решти товару;

4.7.3 вимагати заміни частини товару, що не відповідає погодженому асортименту;

4.7.4 прийняти весь товар.

На товар, що не відповідає вимогам щодо асортименту складається акт приймання товару, що засвідчує невідповідність асортименту. Акт підписується представником Покупця та Постачальника. Один примірник акту при цьому надається Постачальнику. У видатковій, товарно-транспортній накладній робиться відмітка про складання акту. У разі відмови від всього товару, чи від частини товару Покупець такий товар не оплачує. Якщо Покупець надав вимогу щодо заміни невідповідного товару, Постачальник зобов’язаний замінити товар за свій рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання вимоги від Покупця.

4.8. Якщо при приймання товару виявиться менша кількість товару ніж встановлено видатковою, товарно-транспортною накладною, Покупець має право відмовитися від переданого товару та його оплати, або вимагати передання кількості товару, якої не вистачає.

У разі надання вимоги щодо передання кількості товару, якого не вистачає, Постачальник повинен передати Покупцю цю кількість товару протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання такої вимоги. При прийнятті товару у меншій кількості ніж зазначено відповідною накладною, сторони складають акт приймання товару. Акт підписується представником Покупця та Постачальника. Один примірник акту при цьому надається Постачальнику. У видатковій, товарно-транспортній накладній робиться відмітка про складання акту.

4.9. У випадку виявлення надлишків товару щодо кількості, зазначеної в видатковій, товарно-транспортній накладній, заявці, Покупець повідомляє про це Постачальника.

Покупець має право:

- не приймати не замовлений ним товар;

- прийняти більшу кількість товару, оплатити додатково прийнятий ним товар, за цінами аналогічного товару, визначеними у видатково-прибутковій накладній протягом 3 робочих днів за дати поставки.

4.10. Під час приймання товару від Постачальника, Покупець здійснює перевірку товару за якістю на предмет неушкодженості пакування товару. У випадку виявлення пошкодження пакування товарів Покупець здійснює огляд такого товару на предмет наявності недоліків щодо його якості. За результатами такого огляду, у випадку пошкодження товарів, складається відповідний акт приймання товару із зазначенням даних про виявлене пошкодження товарів. Акт підписується представником Покупця та Постачальника. Один примірник акту при цьому надається Постачальнику. У видатковоприбутковій, товарно-транспортній накладній робиться відмітка про складання акту.

При виявленні пошкодження товару, Покупець має право:

- вимагати заміни пошкодженого товару;

- відмовитися від прийняття пошкодженого товару.

У випадку вимоги Покупця щодо заміни пошкодженого товару, Постачальник замінює пошкоджений товар протягом 3 (трьох) робочих днів від дати його поставки за свій рахунок.

Якщо Покупець відмовився від прийняття пошкодженого товару, повернення такого товару здійснюється за рахунок Постачальника.

У випадку встановлення пошкодження упаковки товару без пошкодження цілісності товару, Постачальник замінює такий товар протягом 3 (трьох) робочих днів від дати поставки за свій рахунок.

4.11. Строк для перевірки якості товару щодо наявності прихованих недоліків (таких, що встановити при звичайному візуальному огляді неможливо) та перевірки комплектності товару, складає 14 (чотирнадцяти) робочих днів від дати поставки. У випадку встановлення прихованих недоліків Покупець повідомляє про це Постачальника письмово протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів від дати встановлення таких недоліків. Покупець складає акт приймання товару про встановлення прихованих недоліків та направляє його Постачальнику протягом 1 (одного) робочого дня від дати його складання. Постачальник замінює неякісний товар протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання акту від Покупця. Всі витрати по заміні неякісного товару несе Постачальник.

4.12. В разі встановлення дефектів у товарі протягом гарантійного строку Покупець надає Постачальнику претензію в межах гарантійного строку.
5. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, ЩО ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ, ТА УПАКОВКА ТОВАРІВ

5.1. Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

5.2. Постачальник за власний рахунок забезпечує пакування товару, необхідне для його перевезення та зберігання. Товар повинен бути упакований у вологозахисну обгортку. Кожна одиниця товару має бути промаркована штрих-кодом, який надає Покупець. Кратність, за стандартами якої має бути запакований та промаркований товар, міститься у пункті 7.1 цього Договору. Відвантаження товару, в залежності від обсягу замовлення, має відбуватися на палетах.
6. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ.

ПРЕТЕНЗІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕДОЛІКАМИ ПОСТАВЛЕНИХ ТОВАРІВ

6.1. Гарантійний строк (строк, протягом якого Постачальник гарантує якість товару) складає _________________.

6.2. Гарантійний строк починає перебіг з моменту передачі товару Покупцю по видатковій накладній (транспортній накладній). Постачальник відповідає за недоліки товару, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування та або зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або обставин непереборної сили.
7. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ

    1. Ціни на товари, що постачаються Постачальником на момент укладання Договору складають:Найменування

Од.

вим.
Ціна за од,грн., з ПДВ
1
2    1. Вартість товару, що входить у партію поставки, вказана у рахунку та видатковій накладній на поставку і не підлягає зміні.

7.3. Сума Договору складається з загальної суми вартості партій товарів, оплачених Покупцем впродовж строку дії цього Договору.

7.4. Ціни встановлюються у національній валюті України.

7.5
8. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Покупець повинен сплатити поставлений товар не пізніше 3 (троьох) банківських днів з дня поставки товару Постачальником. Оплата здійснюється у розмірі повної вартості поставленої партії товару у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у реквізитах Постачальника в цьому Договорі.

8.2. Оплата здійснюється Покупцем на підставі цього Договору та видаткової накладної. При здійсненні платежу Покупець обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього Договору. Днем повної оплати партії товару вважається дата зарахування повної суми коштів вказаної у видатковій накладній на поточний рахунок Постачальника

8.3. Постачальник зобов’язується надавати Покупцеві податкові накладні, складені в електронній формі, зареєстровані і оформлені (без порушень) згідно з вимогами чинного податкового законодавства. У разі не реєстрації Постачальником податкової накладної та/або розрахунків коригувань до неї за умови збільшення податкових зобов’язань з ПДВ, а Покупцем розрахунків коригувань до неї за умови зменшення податкових зобов’язань з ПДВ, винна Сторона на підставі відповідної претензії відшкодовує постраждалій Стороні завдані такою нереєстрацією збитки у розмірі податку на додану вартість відповідної податкової накладної та/або розрахунка коригування до неї.

8.4. Постачальник вказує свої дані та підтверджує їх достовірність:

Назва підприємства
Програмне забезпечення, яке використовується для реєстрації податкових накладних
Електронна адреса, яка використовується для електронного документообігу
П.І.Б. контактної особи
Номер телефону контактної особи
Електронна адреса контактної особи


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки стороні, чиї права або законні інтереси якої порушено.

9.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається сторонами за правилами, встановленими Господарським кодексом України.

9.3. Сторона, яка порушила своє зобов’язання або напевне знає, що порушить його при настанні строку виконання, повинна невідкладно, не пізніше 3 (трьох) робочих днів, повідомити про це другу сторону. У протилежному випадку ця сторона позбавляється права посилатися на невжиття другою стороною заходів щодо запобігання збиткам та вимагати відповідного зменшення розміру збитків.

9.4. За прострочення в поставці товару, підтвердженого Постачальником у заявці, Постачальник сплачує на користь Покупця на його вимогу пеню у розмірі 0,1% від вартості товару, поставку якого прострочено, за кожний день прострочення в поставці.

9.5. За прострочення в оплаті Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочення в оплаті.

9.6. В разі поставки Постачальником товару неналежної якості, асортименту Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 0,1% від вартості товару неналежної якості чи асортименту.

9.7. У випадку, якщо Постачальник прострочить термін своєчасної реєстрації податкової накладної, передбачений абз.10 п. 201.10 ст. 201, з урахуванням п 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, або зареєструє податкову накладну, що містить математичні та інші помилки, які неможливо виправити за допомогою розрахунку коригуваннь, він повинен сплатити Покупцю штраф у розмірі 150% від суми ПДВ такої податкової накладної.. А також, якщо Постачальник прострочить термін своєчасної реєстрації розрахунку коригування зменшення податкових зобов’язань з ПДВ до податкової накладної Постачальника, передбачений абз.10 п. 201.10 ст. 201, з урахуванням п 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, він повинен сплатити Покупцю штраф у розмірі 150% від суми ПДВ такої податкової накладної.
10. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН (ФОРСМАЖОР)

10.1. У разі виникнення обставин непереборної сили, таких, як війни, військових дій (в тому числі без оголошення війни), проведення антитерористичної операції, блокади, масових заворушень, епідемій, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві сторони, яка повинна виконати господарське зобов'язання, які унеможливлюють виконання стороною своїх зобов’язань за даним Договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ, та інші дії, що унеможливлюють виконання стороною своїх зобов’язань за даним Договором, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. Якщо дія зазначених обставин триває більш як 90 днів, кожна із сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу сторону не пізніш як за 30 днів до розірвання.

10.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин форс-мажору, повинна в триденний строк письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов’язань за цим Договором та надати підтверджуючі документи. У випадках  неможливості направити  вищевказане письмове повідомлення, Сторона має право в триденний строк  направити таке повідомлення засобами факсимільного зв’язку з наступним, за першої ж можливості, направленням письмового повідомлення, оформленого належним чином.

10.3. Настання форс-мажору підтверджується рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, пожежі та інших видів стихійного лиха; Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою; висновками або рішеннями інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини непереборної сили.
11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. За винятком розголошення під час будь-якого судового процесу або у будьякому іншому випадку, передбаченому законодавством, сторони Договору дотримуються умов конфіденційності щодо положень договору та всіх інших попередніх домовленостей, договорів, обіцянок, заяв, гарантій, згод та переговорів щодо предмету цього Договору в письмовій чи усній формі між сторонами Договору та їх представниками, правонаступниками, або іншими уповноваженими особами. Постачальник має право надавати копію цього Договору, а також первинні документи (або їх копії), складені на його виконання, податковим та іншим органам виконавчої влади, контролюючим компаніям, банківським, аудиторським та іншим установам, що здійснюють аудит чи оцінку діяльності Постачальника.

11.2. У випадку порушення будь-якою стороною своїх зобов’язань, передбачених пунктом 11.1 Договору, інша сторона має право звернутися до суду чи вжити будьяких інших заходів, передбачених законодавством, які запобігають розголошенню інформації стороною або іншою особою, яка володіє такою інформацією.
12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність одного з положень Договору не тягне недійсність всього Договору.

12.2. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів, контактної інформації та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

12.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони складені у письмовій формі, підписані та скріплені печатками сторін (за умови їх наявності).

12.4. Покупець засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Покупцем Постачальнику у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Покупця правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Покупець засвідчує і гарантує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних Постачальнику для їх подальшої обробки Постачальником з метою виконання цього Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Постачальником персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього Договору та (або) із захистом прав Постачальнику за Договором, або якщо це необхідно для реалізації Постачальником прав та обов’язків, передбачених законом. Право Покупця на передачу Постачальнику вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

12.5. Уповноважені особи та контактні номери телефонів Сторін для зв’язку :

від Покупця

від Постачальника
13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Датою підписання Договору є «» 2015р. (далі – «дата підписання Договору»). Цей Договір набуває чинності з дати підписання Договору і діє до «» 2016 р. включно, але, у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, що виникли за цим Договором.

13.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2 автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід’ємними додатками до Договору є:

- інші додатки, укладені сторонами на протязі дії цього Договору у письмовій формі.
15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ

15.1. Покупець
15.2. Постачальник/


поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. кількість І асортимент поставки
...

Коментар: Відносини поставки є різновидом відносин купівлі-продажу...
До договору поставки, крім загальних вимог, встановлених Главою 54 Цивільного кодексу України, пред'являються І специфічні вимоги,...

За текстом сторони, уклали цей Договір поставки № від
Статуту, далі за текстом «Покупець», з іншої сторони, разом за текстом – сторони, уклали цей Договір поставки № від 2014р. (далі...

Договір поставки

Договір поставки

Договір поставки продукції

Договір №000/01 поставки обладнання на умовах надання товарного кредиту
Товариство з обмеженою відповідальністю „Яііі”, надалі "покупець", в особі директора Кооо, діючого на підставі Статуту, з другої...

Господарський суд Миколаївської області 54051 м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22
Приватним підприємцем Петровою Тамарою Степанівною (далі Позивач), та Комунальним підприємством «Фармацевт», в особі директора Шматко...

Уклали цей Договір поставки (далі по тексту Договір) про наступне: предмет договору
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю вікна, двері або інші пвх конструкції...

Товариство з обмеженою відповідальністю «прінт інжінірінг»
Ясківця О. М., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона", уклали...

Господарський кодекс україни
Дарювання, розвиток підприємництва І на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...

Яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі
«гіпер рентінг», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Ісаєва Костянтина Костянтиновича,...

На відвантаження Товару з базисною умовою поставки – сpt, за допомогою...
Товару з базисною умовою поставки – сpt, за допомогою третьої особи – перевізника «назва перевізника»

Господарський кодекс україни

Господарський кодекс україни

Господарський суд м. Києва

Господарський суд м. Києва

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про такеБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт