Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ N 7-ТНВ "ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ У 200_ РОЦІ"
Затверджено Наказом Державного комітету статистики України

від 14 серпня 2002 р. N 309
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 серпня 2002 р. N 720/7008
[Зі звіту за 2007 рік ця Інструкція втратить чинність

згідно з Наказом Державного комітету статистики України

від 21 серпня 2007 р. N 309]
1. Форму державного статистичного спостереження N 7-тнв "Звіт про травматизм на виробництві у 200_ році" (далі - форма N 7-тнв) заповнюють юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи, а саме: цехи, дільниці тощо (далі - відокремлені підрозділи), що знаходяться на території України, за межами України і створені за участю юридичних осіб України, незалежно від форми власності, виду економічної діяльності, підпорядкованості та організаційно-правової форми господарювання.

Дані щодо відокремлених підрозділів, розташованих на одній території з головною організацією (район, область), відображає у своєму звіті головна організація. За аналогічні відокремлені підрозділи, що знаходяться на іншій території, перед відповідним органом статистики звітує головна організація або у межах повноважень, наданих головною організацією, самі відокремлені підрозділи.

Інформація щодо відокремлених підрозділів, розташованих за межами України, наводиться у звіті відповідної головної організації.

Підставою для заповнення звіту крім бухгалтерських документів є:

- передбачені Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року N 1094 (далі - Положення):

 акт за формою Н-1 "Акт N _____ про нещасний випадок на виробництві" (далі - акт Н-1),

 акт за формою Н-5 "Акт розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)" (далі - акт Н-5),

 форма Н-2 "Повідомлення про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, що стався" (далі - форма Н-2);

- передбачений Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270 (далі - Порядок):

акт за формою НТ "Акт N ____ про нещасний випадок невиробничого характеру" (далі - акт НТ).
Порядок заповнення звіту
2. У рядках 1 та 1.1 розділу 1 наводиться середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, у тому числі жінок. Дані рядка 1 мають збігатися з аналогічними даними форми державної статистичної звітності N 1-ПВ (термінова - місячна) "Звіт з праці", затвердженої наказом Держкомстату України 28.09.2001 N 398 (далі - форма N 1-ПВ), за січень - грудень відповідного звітного року (розділ I, ряд. 1040, гр. 2).
3. У графі 1 рядків 2 - 6.2.1 розділу 1 наводиться інформація щодо нещасних випадків, які за висновком комісії з розслідування нещасних випадків (далі - комісія з розслідування) визнані пов'язаними з виробництвом і про них складено акти Н-1, у графі 2 - не визнані пов'язаними з виробництвом і про них складено акти НТ. Обліку у графі 2 підлягає лише інформація щодо нещасних випадків, на які поширюється дія пунктів 12 і 13 Положення.

Таким чином сума даних граф 1 та 2 характеризує загальну кількість нещасних випадків, які трапилися на підприємстві, та кількість потерпілих від них.

У рядку 2 розділу 1 указується кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком.

Інформація щодо потерпілих, на нещасні випадки з якими складено акти Н-1 і НТ, відображається у звіті того року, коли складено відповідні акти.

Якщо у звітному році настала смерть потерпілого від нещасного випадку, що стався минулого року, то дані щодо нього мають бути відображені у рядках 3 - 3.4 розділу 1 (минулого року він мав бути врахований як потерпілий з утратою працездатності).

У рядках 2.1, 2.2, 2.4 з числа потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком (рядок 2) виділяються окремі групи потерпілих, а саме: жінки, підлітки до 18 років, потерпілі під час групових нещасних випадків.

У розділі 1 рядка 3 указується кількість потерпілих зі смертельним наслідком.

У рядках 3.1, 3.2, 3.4 з числа потерпілих зі смертельним наслідком (рядок 3) виділяються окремі групи травмованих смертельно, а саме: жінки, підлітки до 18 років, потерпілі під час групових нещасних випадків.

У рядках 2.3 і 3.3 на підставі записів у пункті 9.1 актів Н-1 і пункті 12 актів НТ указується відповідно кількість потерпілих або загиблих, які перебували у стані алкогольного (наркотичного) сп'яніння.

У рядку 4 на підставі записів у пункті 5 форми Н-2 наводиться кількість робочих людино-днів непрацездатності у потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше, непрацездатність яких закінчилася у звітному році. Якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року, то всі дні непрацездатності щодо цих випадків відображаються у звітному році. У зазначеному рядку не вказується кількість робочих днів, упродовж яких потерпілі, які частково втратили працездатність, перебували на легшій роботі.

У рядках 5 - 5.1 на підставі пункту 3 форми Н-2 наводиться відповідно загальна кількість потерпілих, у тому числі жінок, які частково втратили працездатність і за висновком лікувального закладу були переведені з основної роботи на іншу (легшу) роботу на 1 робочий день і більше. З метою уникнення подвійного обліку у зазначених рядках не вказується кількість осіб, що переведені на іншу (легшу) роботу після закінчення терміну непрацездатності.

У рядку 6 вказується кількість нещасних випадків, оформлених актами Н-5, а також актами Н-1 (для графи 1) та НТ (для графи 2).

У рядку 6.1 з даних рядка 6 виділяється кількість групових нещасних випадків, а в рядку 6.2 - групових нещасних випадків зі смертельним наслідком.

У рядку 6.2.1 з загальної кількості нещасних випадків зі смертельним наслідком (рядок 6.2) виділяється кількість групових.
4. У розділі 2 рядка 1 таблиці "Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків" відповідно до абзацу третього частини четвертої статті 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон про страхування від нещасних випадків) указується сума коштів, витрачена підприємством на оплату потерпілим перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності. Крім того, у зазначеному рядку відображається сума інших відшкодувань потерпілим, членам сімей і утриманцям померлих, здійснена за рахунок коштів підприємства і відображена в колективному договорі (угоді), наприклад: одноразова допомога потерпілому у випадку нестійкої втрати ним працездатності; одноразова допомога сім'ї у разі смерті потерпілого, що перевищує п'ятирічну заробітну плату потерпілого, тощо.

Дані наводяться про нарахування та виплати, здійснені у звітному році, незалежно від того, коли сталися нещасні випадки.

Дані рядка 1 в усіх графах мають збігатися з сумою даних рядків 1.1 і 1.2.

У рядках 1.1 і 1.2 на підставі документів бухгалтерського обліку зазначені вище суми розподіляються на суми, відшкодовані за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листками непрацездатності, та суми інших виплат потерпілим, членам сімей і утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства і відображені у колективному договорі (угоді).

У таблиці "Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків" не наводиться інформація щодо сум страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, передбачених Законом про страхування від нещасних випадків.

У рядку 2 на підставі записів у пункті 6.3 форми Н-2 указується вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд.

У рядку 3 на підставі записів у пункті 6.2 форми Н-2 відповідно до статті 31 Закону України "Про охорону праці" указується сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування.

У графі 1 наводяться суми, нараховані потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих протягом звітного року, у графі 2 - виплачені протягом звітного року, у графі 3 - виплачені в рахунок погашення заборгованості минулих років.

У розділі 2 графі 1 таблиці "Витрати на заходи з охорони праці" на підставі бухгалтерських документів указуються суми витрат на заходи з охорони праці.

У рядку 4 вказуються суми витрат на заходи з охорони праці за рахунок усіх джерел фінансування. Разом із сумами, передбаченими колективним договором (угодою), у рядку 4 відображаються суми витрат на засоби індивідуального захисту, лікувально-профілактичне харчування та молоко. Вказані дані визначаються на підставі даних аналітичного обліку за накладними витратами.

У рядку 4.1 з усіх витрат (рядок 4) виділяються суми, передбачені колективним договором (угодою).

Дані рядка 4.1 мають бути меншими або збігатися з даними рядка 4.

У рядках 4.2 - 4.5 суми на заходи з охорони праці на підставі бухгалтерських документів розподіляються за джерелами фінансування, а саме: державний бюджет (рядок 4.2), місцевий бюджет (рядок 4.3), Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (рядок 4.4), інші джерела фінансування, зокрема прибуток підприємства, благодійні внески тощо (рядок 4.5).

Сума даних рядків 4.2 - 4.5 має збігатися з даними рядка 4.

Розділ 2 заповнюється працівниками бухгалтерії. Дані наводяться у цілих числах.
5. У розділі 3 вказується тільки кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, нещасні випадки з якими оформлені актами Н-1. Потерпілі, нещасні випадки з якими не визнані пов'язаними з виробництвом і оформлені актами НТ, у даному розділі не відображаються.

У графі 1 указується загальна кількість зазначених потерпілих.

У графі 2 із загальної кількості потерпілих (графа 1) виділяється кількість потерпілих жінок.

У графі 3 із загальної кількості потерпілих (графа 1) виділяється кількість потерпілих зі смертельним наслідком.

У графі 4 з загальної кількості потерпілих зі смертельним наслідком (графа 3) виділяється кількість смертельно травмованих жінок.

У рядках 1 - 30 кількість зазначених потерпілих розподіляється за основними видами подій (рядки 1 - 14) і основними причинами, що призвели до нещасних випадків (рядки 15 - 30). Розподіл здійснюється на підставі пунктів 6.1 і 7 акта Н-1. У всіх графах підсумок даних рядків 1 - 14 має збігатися з підсумком даних рядків 15 - 30 та даними відповідних рядків графи 1 розділу 1.

Загальні вимоги до заповнення звіту

Звіт має бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.

Посадові особи, які підписали звіт, персонально відповідають за достовірність відображеної у ньому інформації згідно з чинним законодавством.

Заступник начальника управління статистики послуг і соціальних програм

І.М. Самченко

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III


ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ

у 200 ____ році


Подають:

Терміни подання
юридичні особи, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання

- органу державної статистики за місцезнаходженням за вказівкою регіонального управління статистики;

- місцевому органу державної виконавчої влади.

25 січня

Форма N 7-тнв
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 14.08.2002 р. N 309
Річна

Поштова
Найменування організації - складача інформації __________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Поштова адреса _____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Код форми документа за ДКУД

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація - складач інформації (СПОДУ)КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Кількість підприємств, що їх включено до звіту ________________
Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві


Назва показників

N рядкаА

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

1у тому числі жінки

1.1


Назва показників

N рядка

Травматизм на виробництві

пов'язаний з виробництвом(від нещасних випадків, оформлених актами Н-1 та Н-5)

не пов'язаний з виробництвом(від нещасних випадків, оформлених актами НТ та Н-5)

А

Б

1

2

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком

2

у тому числі жінки

2.1

підлітки до 18 років

2.2

у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння

2.3

під час групових нещасних випадків

2.4

Кількість потерпілих зі смертельним наслідком

3

у тому числі жінки

3.1

підлітки до 18 років

3.2

у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння

3.3

під час групових нещасних випадків

3.4

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

4

Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

5

у тому числі жінки

5.1

Кількість нещасних випадків

6

у тому числі групові - всього

6.1

зі смертельним наслідком - усього

6.2

з них групові

6.2.1


Розділ 2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві та витрати на заходи з охорони праці
Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків1 (оформлені актами Н-1 та НТ)


Назва показників

N рядка

Нараховано протягом звітного року

Виплачено протягом звітного року

у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років

А

Б

1

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, грн.

(сума рядків 1.1 і 1.2)

1у тому числі

за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності1.1інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства*

1.2Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2х

х

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.

3---------------

* Без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Витрати на заходи з охорони праці1


Назва показників

N рядка

Витрачено

А

Б

1

Усього, грн. (сума рядків 4.2 - 4.5)

4у тому числі

на заходи, передбачені колективними договорами (угодами)

4.1З рядка 4 - за джерелами фінансування: державний бюджет

4.2місцевий бюджет

4.3Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4.4інші джерела

4.5--------------

1 Дані наводяться у цілих числах.

Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків (з графи 1 розділу 1)


Назва показників

N рядка

Кількість потерпілих з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, осіб

усього

з них жінок

зі смертельним наслідком

усього

з них жінок

А

Б

1

2

3

4

Види подій

Транспортні пригоди

1

Падіння потерпілого

2

у тому числі з висоти

2.1

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо

3

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

Ураження електричним струмом

5

Дія шкідливих та токсичних речовин

6

Дія іонізуючого випромінювання

7

Нервово-психічні перевантаження

8

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни

9

Утоплення

10

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

11

Стихійне лихо

12

Пожежа

13

Інші види

14

Причини нещасних випадків

Технічні

Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва15

Недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу

16

Незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів

17

Інші технічні причини

18

Організаційні

Недоліки в навчанні безпечним прийомам праці


19

Порушення режиму праці та відпочинку

20

Відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

21

Невикористання або відсутність засобів індивідуального захисту

22

Порушення технологічного процесу

23

Порушення вимог безпеки під час експлуатації устаткування, машин, механізмів тощо

24

Порушення правил дорожнього руху

25

Порушення трудової і виробничої дисципліни

26

Інші організаційні причини

27

Психофізіологічні

Алкогольне, наркотичне сп'яніння, токсичне отруєння


28

Інші психофізіологічні причини

29

Інші

(без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)30

-------------

Примітки:

1. Підсумок даних рядків 1, 2, 3 - 14 розділу 3 за усіма графами має збігатися з даними відповідних рядків розділу 1 графи 1.

2. Підсумок даних рядків 15 - 30 розділу 3 за усіма графами має збігатися з даними відповідних рядків розділу 1 графи 1.Дата

___________________________

(у цифровій формі)

Керівник

_________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець

______________________________

(прізвище і N телефону виконавця)

Головний бухгалтер

_______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/23
...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження...
Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою №1 відходи (річна)...

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт