Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

ДОГОВІР ПОСТАВКИ НАФТИ № _______
 

м. Київ                                                                            «____» _____________ 2017 року

 

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта», платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі________________, який діє на підставі Статуту та довіреності № __ від ____________, далі – «ПРОДАВЕЦЬ», з однієї сторони та,

________________________________, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі ______________________, який діє на підставі ______________, далі – «ПОКУПЕЦЬ», з другої сторони, (ПОКУПЕЦЬ та ПРОДАВЕЦЬ надалі разом – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується передати в узгоджені терміни, а ПОКУПЕЦЬ прийняти та оплатити на умовах, передбачених цим Договором, нафту з якісними параметрами, що відповідають умовному позначенню 2.2.1. згідно з класифікацією по ГОСТ 9965-76 «Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия» (далі – ГОСТ 9965-76), далі за текстом «Товар», в кількості  ________ (___________) тонн нетто, за ціною та на умовах, які зазначені в Додатку №1 до даного Договору, що є невід'ємною частиною даного Договору.

1.2. Одиниця виміру: тонна.

1.3. Якісні параметри Товару, що поставляється, повинні відповідати умовному позначенню 2.2.1 згідно з класифікацією по ГОСТ 9965-76 та супроводжуватися паспортами якості або сертифікатами відповідності.

1.4. Загальна сума цього Договору становить суму, що дорівнює вартості Товару, поставленого згідно Додатку №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

 

2. УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ

 

2.1. Поставка Товару в рамках цього Договору здійснюється в порядку і в строки, зазначені в Додатку №1 до цього Договору.

2.2. Базис поставки Товару FCA – пункт відправлення: залізнична станція Кагамлицька, м. Кременчук, Полтавська область. У тлумаченні базисів поставки Товару за цим Договором мають силу міжнародні правила тлумачення комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року.

2.3. Товар вважається переданим ПРОДАВЦЕМ і прийнятим ПОКУПЦЕМ за якістю – згідно з паспортами якості або сертифікатами відповідності та за кількістю – згідно залізничних накладних на Товар. Передача Товару оформлюється Актом приймання-передачі Товару.

2.3.1. Датою поставки Товару та моментом отримання ПОКУПЦЕМ Товару від ПРОДАВЦЯ є дата підписання Акту приймання-передачі Товару.

2.4. ПОКУПЕЦЬ здійснює приймання Товару за кількістю відповідно до умов «Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України» № 281/171/578/155, затвердженої наказом Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 р. (далі – «Інструкція»).

2.5. Проведення приймання Товару по кількості та якості за ініціативою ПОКУПЦЯ може здійснюватися за участю експерта регіональної Торгово-промислової палати (далі – «ТПП») зі складанням відповідного акта. Оплату вартості послуг експерта здійснює ПОКУПЕЦЬ.

2.6. Відбір проб нафти здійснюється сумісно представниками Сторін у відповідності до вимог ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб». Фізико-хімічні показники якості нафти визначаються в атестованих (акредитованих) лабораторіях ПРОДАВЦЯ згідно з вимогами ГОСТ 9965-76. Результати вимірювань заносяться в паспорти якості нафти, які оформлюються ПРОДАВЦЕМ.

2.7. Арбітражні проби відбираються уповноваженими представниками Сторін відповідно до ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб» і зберігаються ПРОДАВЦЕМ протягом 25 діб.

2.8. У випадку виникнення спірних питань арбітражні проби передаються в незалежну лабораторію в 10-денний термін після отримання претензії. Результати аналізів незалежної лабораторії є кінцевими і оскарженню не підлягають.

2.9. ПОКУПЕЦЬ має право виставити ПРОДАВЦЮ претензію про невідповідність якості Товару не пізніше 10 робочих днів з дати здійснення передачі Товару, за умови дотримання ПОКУПЦЕМ вимог, встановлених цим Договором та положеннями Інструкції.

2.10. ПОКУПЕЦЬ має право пред'явити претензію щодо невідповідності фактично отриманої кількості Товару, зазначеного у залізничних накладних на Товар, не пізніше 10 робочих днів з дати здійснення передачі Товару за наявності відповідного акта експертизи ТПП та за умови дотримання ПОКУПЦЕМ вимог, встановлених цим Договором та положеннями Інструкції.

2.11. Організація експертизи Товару як за кількістю, так і за якістю, здійснюється за рахунок ПОКУПЦЯ.

2.12. При недотримані ПОКУПЦЕМ умов пунктів 2.5.-2.10. цього Договору, вимоги ПОКУПЦЯ щодо невідповідності кількості та якості Товару умовам Договору та Додатку №1 до нього, задоволенню не підлягають.

2.13. Передача Товару ПОКУПЦЮ здійснюється тільки після його 100% попередньої оплати згідно Додатку №1 до цього Договору.

2.14. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний до моменту здійснення поставки, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів, надати заявку (доручення) на надання послуг з перевалки Товару (в письмовій формі за зразком, наведеним у Додатку №2 до даного Договору).

2.15. Для виконання ПРОДАВЦЕМ послуг з відправлення (відвантаження) нафти залізничним транспортом до пункту призначення, вказаного ПОКУПЦЕМ, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний згідно умов договору між ПОКУПЦЕМ та ПАТ «Укрзалізниця» завчасно (не менше ніж за 3 робочі дні до дати відвантажень) здійснити оплату ПАТ «Укрзалізниця» вартості перевезення нафти залізничним транспортом за маршрутом, вказаним у дорученні ПОКУПЦЕМ (залізничний тариф).

2.16. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ умов щодо сплати залізничного тарифу на умовах пункту 2.15 цього Договору, ПРОДАВЕЦЬ має право затримати виконання послуг без покладання на ПРОДАВЦЯ у зв'язку з цим будь-якої відповідальності.

2.17. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності у випадку відвантаження неповної кількості Товару, якщо Товар відвантажений у неповній кількості у зв’язку з дотриманням ПРОДАВЦЕМ норм щодо завантаження залізничних цистерн, встановлених чинним законодавством. Відвантаження Товару за нормами, нижчими, ніж передбачено Інструкцією, не здійснюється і порушенням умов надання послуг не вважається.
 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

3.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити повну вартість Товару (у тому числі ПДВ), визначену у Додатку №1 до цього Договору, на умовах 100% попередньої оплати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту реєстрації цього Договору ТБ «Українська енергетична біржа».

3.2. Право власності на Товар та ризики на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ з моменту його поставки у відповідності до умов цього Договору.

3.3. Датою оплати вважається дата зарахування коштів банківською установою на поточний рахунок ПродавЦЯ.

3.4. На вимогу будь-якої зі Сторін може бути складений Акт звірки взаєморозрахунків. Кожна зі Сторін зобов'язується протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від іншої Сторони Акту звірки взаєморозрахунків, підписати його і направити іншій Стороні, або в той же термін направити свої мотивовані зауваження до Акту звірки взаєморозрахунків.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

4.1. У разі несвоєчасної оплати (несплати) ПОКУПЕЦЬ за кожний день прострочення сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої в період, за який нараховується пеня, від вартості неоплаченого або несвоєчасно сплаченого Товару.

4.2. Дії ПРОДАВЦЯ по притриманню частини Товару (на підставі статті 594 Цивільного кодексу України) не є відмовою ПРОДАВЦЯ від права отримання від ПОКУПЦЯ оплати за поставлений Товар, а також від права стягнення з ПОКУПЦЯ забезпечень, неустойки або відшкодування збитків (шкоди), заподіяних ПРОДАВЦЮ у зв'язку з невиконанням та/або неналежним виконанням ПОКУПЦЕМ його зобов'язань за цим Договором.

4.3. У випадку не виконання ПОКУПЦЕМ п. 2.14. останній сплачує ПРОДАВЦЮ штраф в розмірі 0,5 % від вартості Товару, за кожен день такого невиконання та відшкодовує всі понесені ПРОДАВЦЕМ збитки в повному обсязі.

4.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

4.5. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі, за умови, що настання таких обставин засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.3. Не вважаються обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

5.4. Сторона, що має намір посилатися на обставин непереборної сили, повинна негайно, із застосуванням технічних засобів миттєвого зв’язку (телеграма, факсограма, електронна пошта), письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин та їх вплив на виконання зобов’язань за Договором.

5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним договором зобов'язань внаслідок дії обставин непереборної сили, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.6. Обставини непереборної сили автоматично продовжують строк виконання зобов’язань за цим Договором. У випадку якщо обставин непереборної сили продовжуються більш ніж один місяць з моменту виникнення таких обставин, то будь-яка з Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідним документом Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного законодавством України.

 

6. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його реєстрації біржою і діє до 31 грудня 2017 року, а в частині розрахунків – до їх повного виконання.

6.2. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються в письмовій формі і вважаються дійсними, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.

6.3. Позовна давність у зв'язку зі стягненням з ПОКУПЦЯ неустойок та штрафних санкцій за цим Договором встановлюється строком три роки. Позовна давність у зв'язку із стягненням збитків, заподіяних ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ у зв'язку з невиконанням та/або неналежним виконанням умов цього Договору, встановлюється строком п'ять років.

6.4. Кожна зі Сторін зобов'язується в письмовій формі інформувати іншу Сторону про зміну свого найменування (або інших реквізитів), протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту реєстрації зміни найменування (або інших реквізитів), статусу платника податків, а також у разі ліквідації, реорганізації ПОКУПЦЯ в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6.6. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

6.7. Зміст цього Договору (за винятком найменування Товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України.

6.8. ПОКУПЕЦЬ не має права передавати свої права за цим Договором третім особам без письмової згоди ПРОДАВЦЯ.  

 

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ

 

Додаток №1

до Договору поставки нафти

___ від «____» ___________ 2017 р.
м. Київ «____» ______________ 2017 р.
Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСНАФТА» (далі – «ПРОДАВЕЦЬ») в особі _______________________, що діє на підставі Статуту та ________________________, з однієї сторони, та

_______________ (далі – «ПОКУПЕЦЬ») в особі _______________________________, який діє на підставі _______________________ з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», підписали цей Додаток - (далі - «Додаток») до Договору поставки нафти №____ від «____» __________ 2017 року (далі - «Договір»):

  1. Ціна Товару за 1 (одну) тонну визначена за результатами аукціону, проведеного ______ ТБ «Українська енергетична біржа», та становить __________ (________) грн, в т.ч. ПДВ.

  2. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується поставити, а ПОКУПЕЦЬ прийняти Товар по номенклатурі, якості, у кількості згідно з нижченаведеною Специфікацією та за ціною, вказаною у п. 1 цього Додатку № 1, протягом _____ календарних днів з моменту здійснення попередньої оплати в розмірі 100%:
Найменування товару

Якість товару

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Кількість, тони


Ціна, грн./т

(без ПДВ)

Вартість товару, грн.

(без ПДВ)
Разом без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:
  1. Загальна вартість Товару по цьому Додатку становить ________________ грн. (________________ грн. _____ коп.), у тому числі ПДВ _____________ грн. (____________________ грн. _____ коп.).

Ціна Товару включає оплату витрат ПРОДАВЦЯ на перевалку та налив нафти у вагон-цистерни на ПАТ «Укртатнафта», а також оформлення супровідних документів та відправлення до станції «Кагамлицька». Вартість послуг з перевалки та наливу нафти у вагон-цистерни на ПАТ «Укртатнафта», а також оформлення супровідних документів та відправлення до станції «Кагамлицька» складає 51,84 грн. за 1 (одну) тонну брутто, в т.ч. ПДВ.

  1. Базис поставки Товару FCA – пункт відправлення: залізнична станція Кагамлицька, Полтавська область, що знаходиться за адресою:_________________. У тлумаченні базисів поставки Товару за цим Додатком мають силу міжнародні правила тлумачення комерційних термінів «ІНКОТЕРМС» в редакції 2010 року.

  2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити ПРОДАВЦЮ загальну вартість Товару, зазначену в п. 2 цього Додатку, у розмірі 100%, відповідно до п. 3.1. Договору.

  3. Інші умови поставки Товару визначаються відповідно до Договору.

  4. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору, набирає чинності з моменту його підписання і діє до закінчення виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

  5. Сторони підтверджують, що на момент підписання цього Додатка їх представники, уповноважені на підписання цього Додатка від імені Сторін, не відсторонені від виконання своїх обов'язків і їх повноваження підтверджені належним чином.ПІДПИСИ СТОРІН:


ПРОДАВЕЦЬ:
________________________ПОКУПЕЦЬ:
__________________


Додаток №2

до Договору поставки нафти

___ від «____» ___________ 2017 р.

Генеральному директору ПАТ «Укртранснафта»

Гавриленку М.М.
Прошу Вас надати послуги, що зазначені в Договорі поставки нафти №_______від _____, а саме:

Відвантажити нафту сиру ______________________________________________________ (вказати сорт, класифікацію згідно ГОСТ 9965-76 тощо)

в кількості __________________________ тонн нетто по наступним залізничним реквізитам:

Ст. призначення: _________________, код станції ___________:

Одержувач: ____________________________________________________________________

назва одержувача

Код одержувача: ________________________________________________________________

Адреса одержувача: _____________________________________________________________

повна поштова адреса

Код ЄДРПОУ одержувача: _______________.

Зразок заповнення графи «Найменування вантажу»: __________________________________

_______________________________________________________________________________

назва вантажу, код, клас небезпеки, тощо

Інші відомості, що необхідно зазначити в перевізних документах (якщо є потреба): _______________________________________________________________________________

Дійсним листом ___________________ дає згоду на приймання нафти сирої на станції _______________________.
Уповноважена особа (підпис, печатка) ПІБПІДПИСИ СТОРІН

Від ПРОДАВЦЯ
____________________


Від ПОКУПЦЯ
______________
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

Публічне акціонерне товариство “Готелі Трускавця”
...

Щодо наслідків зміни Відкритого акціонерного товариства на Публічне...
Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство І закритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство...

  публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк», надалі – «Банк», в особі, , який діє на підставі  , з одного...

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Закон публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк»
Закон) публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк» (код за єдрпоу 34819265), (надалі Банк), повідомляє Вам про те, що пат...

Публічне акціонерне товариство «дніпроазот»

Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»

Публічне акціонерне товариство «автокразбанк»

Публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго»

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство «альфа-банк»

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «укргазбанк» далі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду...
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду по ліквідації Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Закону України "Про акціонерні товариства"
Відкрите акціонерне товариство "Шліфверст" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення загальних зборів акціонерів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт