Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) 9 клас

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) 9 клас

Програма з правознавства

(практичний курс)

для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку)

9 клас
Пояснювальна записка

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування майбутнього країни, виховання вільних відповідальних особистостей, гідних громадян своєї держави спеціальні загальноосвітні навчальні заклади інтенсивної педагогічної корекції мають стати не тільки місцем, де учні отримують правові знання, але й ати можливість сформувати в них уміння, навички, життєву позицію, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство.

Програма покликана надати учням із ЗПР знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки – прав і свобод людини і громадянина і , таким чином, повноцінно завершити певну систему громадянської правової освіти школярів.

Розв’язанню цієї проблеми сьогодні значною мірою перешкоджають певна суспільна і громадська пасивність, правова необізнаність, невміння вирішувати соціальні та міжособистісні конфлікти ненасильницькими методами. Тому підвищується роль соціальної освітньої роботи з виховання громадянина, складовою якої є правові знання, правова обізнаність як підґрунтя свідомої громадянської позиції.

Завдання курсу – зацікавити учнів предметом «Правознавство», сприяти вихованню учнів у дусі прав людини, поваги до людської гідності, рівноправ’я; розуміння зв’язку між правами і обов’язками людини і громадянина шляхом формування у школярів основ знань про права і свободи людини, розвитку їх правової їх правової і громадянської компетентності, відповідних цінностей; умінь, навичок та досвіду захисту власної позиції; розуміння системи загальнолюдських принципів і цінностей; розвитку в учнів розуміння цінностей власної особистості і цінності інших людей; впевненості в собі, своїх вчинках та взаємовідносинах з іншими; терпимості й толерантності по відношенню до інших; власного почуття свободи, рівності, справедливості.

Враховуючи вікові особистості учнів 9 класу спеціальної школи, курс має на меті забезпечити оволодіння лише найважливішими поняттями та термінами; виробити в них навички правомірної поведінки, практичного застосування норм права, що стосується неповнолітні. Допомогти зрозуміти, що їх чекає самостійне життя і тому необхідно регулювати свої емоції і поведінку, нести правову відповідальність за свої вчинки; сформувати в них позитивне ставлення до участі в житті суспільства згідно із законами його функціонування.

Курс дає можливість ознайомити учнів з правом, його важливою роллю в житті суспільства, виховувати правову культуру, активну громадську позицію, вміння діяти в різноманітних життєвих ситуаціях відповідно норм права, використовувати правові знання та навички поведінки для реалізації захисту своїх прав;розумінню фундаментальних принципів і цінностей, таких як права людини , демократія, правова держава та ін., що становлять основу демократичного суспільства в Україні.

Вчитель повинен творчо підходити до навчального матеріалу, враховуючи особливості навчальної діяльності дітей із ЗПР. Він може об’єднати вивчення матеріалу кількох тем, перерозподілити послідовність їх розгляду, запропонувати окремі питання для самостійного вивчення, визначити, що на саме вивчати на даному етапі, а що на тому чи іншому рівні узагальненні й абстрагування. Слід звертати увагу на формування в учнів умінь виділяти загальне, пізнавати найважливіше, найістотніше, вказувати на суттєві і загальні властивості явищ і фактів, без чого неможливе узагальнення.

Бажано впроваджувати повторювально-узагальнюючі уроки, інтегровані уроки, уроки-практикуми, які сприятимуть більш свідомому засвоєнню програмного матеріалу, застосовувати на уроках роботу з наочним і екранним засобами навчання, підсумкові співбесіди.

Для того, щоб уроки були змістовними і цікавими, можна урізноманітнити їх дидактичним матеріалом шляхом встановлення раціональних міжпредметних зв’язків. Поєднувати різноманітні форми позаурочної роботи з класною: диспути, вікторини, конкурси. Зустрічі з представниками юридичних професій – суддями, працівниками прокуратури, міліції, адвокатами. Активно співпрацювати з батьками. Такі заходи якнайкраще сприятимуть підготовці учнів із ЗПР до життя, їх життєвій компетенції через знання своїх громадянських обов’язків та уміння користуватись своїми правилами.

Особливістю курсу є застосування інтерактивних методів роботи: мозкового штурму, дискусії, групового та індивідуального аналізу правових ситуацій, взаємо навчання; імітації спрощення судових засідань, навчальної мозаїки, рольових ігор, моделювання тощо. Кожний з уроків передбачає різні види пізнавальної, розумової та навчальної активності учнів.

Програма не містить великого обсягу матеріалу, залишаючи час для використання різноманітних активних методів засвоєння знань. Потребує розширення розмаїття використовуваного матеріалу – словники, біографічні дані, фрагменти документів, додаткова інформація, зразки юридичних документів тощо. За умови такого викладання через систему загальноосвітніх навчальних закладів не тільки учні можуть отримати необхідні знання, уміння і цінності, але й дорослі – батьки, викладачі залучаються до процесу навчання шляхом організації вчителем активної позакласної діяльності.

Для кожної теми в програмі вказано загальну кількість годин (усього 35 годин, 1 година на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків-розділів разом з уроками узагальнення та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є

Орієнтованою, учитель може її змінювати в межах 35-ти годин річних. Резервний час учитель може використовувати на власний розсуд.

Особливий наголос в програмі зроблено на навчально-інтелектуальні і творчі пізнавальні вміння, а також уміння учня розв’язувати правові ситуації, спираючись на відповідні знання, давати правову оцінку власним вчинкам і поведінці, а також вчинкам і поведінці однолітків. Основним завданням учителя – надати цим знанням і умінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах правомірної поведінки учнів та їх оцінних судженнях і оцінках.

Оцінювання процесу та результатів навчання предмету правознавства вимагає використання традиційних методів – усне опитування, тестування, так і альтернативних – самооцінювання, взаємооцінювання в процесі діяльності. Це можуть бути учні відповіді і письмові роботи, завдання та виявлення операційних умінь, моделювання життєвих ситуацій, участь у дискусіях, рольових іграх, підготовка виставки та ін.

Підготовка вчителів до викладання курсу та оволодіння інтерактивними методами має передбачити можливість проходження ними тренінгового навчання зі змісту курсу.

Програма з правознавства

(практичний курс)

для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку)

9 клас
Пояснювальна записка

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є формування майбутнього країни, виховання вільних відповідальних особистостей, гідних громадян своєї держави спеціальні загальноосвітні навчальні заклади інтенсивної педагогічної корекції мають стати не тільки місцем, де учні отримують правові знання, але й ати можливість сформувати в них уміння, навички, життєву позицію, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство.

Програма покликана надати учням із ЗПР знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки – прав і свобод людини і громадянина і , таким чином, повноцінно завершити певну систему громадянської правової освіти школярів.

Розв’язанню цієї проблеми сьогодні значною мірою перешкоджають певна суспільна і громадська пасивність, правова необізнаність, невміння вирішувати соціальні та міжособистісні конфлікти ненасильницькими методами. Тому підвищується роль соціальної освітньої роботи з виховання громадянина, складовою якої є правові знання, правова обізнаність як підґрунтя свідомої громадянської позиції.

Завдання курсу – зацікавити учнів предметом «Правознавство», сприяти вихованню учнів у дусі прав людини, поваги до людської гідності, рівноправ’я; розуміння зв’язку між правами і обов’язками людини і громадянина шляхом формування у школярів основ знань про права і свободи людини, розвитку їх правової їх правової і громадянської компетентності, відповідних цінностей; умінь, навичок та досвіду захисту власної позиції; розуміння системи загальнолюдських принципів і цінностей; розвитку в учнів розуміння цінностей власної особистості і цінності інших людей; впевненості в собі, своїх вчинках та взаємовідносинах з іншими; терпимості й толерантності по відношенню до інших; власного почуття свободи, рівності, справедливості.

Враховуючи вікові особистості учнів 9 класу спеціальної школи, курс має на меті забезпечити оволодіння лише найважливішими поняттями та термінами; виробити в них навички правомірної поведінки, практичного застосування норм права, що стосується неповнолітні. Допомогти зрозуміти, що їх чекає самостійне життя і тому необхідно регулювати свої емоції і поведінку, нести правову відповідальність за свої вчинки; сформувати в них позитивне ставлення до участі в житті суспільства згідно із законами його функціонування.

Курс дає можливість ознайомити учнів з правом, його важливою роллю в житті суспільства, виховувати правову культуру, активну громадську позицію, вміння діяти в різноманітних життєвих ситуаціях відповідно норм права, використовувати правові знання та навички поведінки для реалізації захисту своїх прав;розумінню фундаментальних принципів і цінностей, таких як права людини , демократія, правова держава та ін., що становлять основу демократичного суспільства в Україні.

Вчитель повинен творчо підходити до навчального матеріалу, враховуючи особливості навчальної діяльності дітей із ЗПР. Він може об’єднати вивчення матеріалу кількох тем, перерозподілити послідовність їх розгляду, запропонувати окремі питання для самостійного вивчення, визначити, що на саме вивчати на даному етапі, а що на тому чи іншому рівні узагальненні й абстрагування. Слід звертати увагу на формування в учнів умінь виділяти загальне, пізнавати найважливіше, найістотніше, вказувати на суттєві і загальні властивості явищ і фактів, без чого неможливе узагальнення.

Бажано впроваджувати повторювально-узагальнюючі уроки, інтегровані уроки, уроки-практикуми, які сприятимуть більш свідомому засвоєнню програмного матеріалу, застосовувати на уроках роботу з наочним і екранним засобами навчання, підсумкові співбесіди.

Для того, щоб уроки були змістовними і цікавими, можна урізноманітнити їх дидактичним матеріалом шляхом встановлення раціональних міжпредметних зв’язків. Поєднувати різноманітні форми позаурочної роботи з класною: диспути, вікторини, конкурси. Зустрічі з представниками юридичних професій – суддями, працівниками прокуратури, міліції, адвокатами. Активно співпрацювати з батьками. Такі заходи якнайкраще сприятимуть підготовці учнів із ЗПР до життя, їх життєвій компетенції через знання своїх громадянських обов’язків та уміння користуватись своїми правилами.

Особливістю курсу є застосування інтерактивних методів роботи: мозкового штурму, дискусії, групового та індивідуального аналізу правових ситуацій, взаємо навчання; імітації спрощення судових засідань, навчальної мозаїки, рольових ігор, моделювання тощо. Кожний з уроків передбачає різні види пізнавальної, розумової та навчальної активності учнів.

Програма не містить великого обсягу матеріалу, залишаючи час для використання різноманітних активних методів засвоєння знань. Потребує розширення розмаїття використовуваного матеріалу – словники, біографічні дані, фрагменти документів, додаткова інформація, зразки юридичних документів тощо. За умови такого викладання через систему загальноосвітніх навчальних закладів не тільки учні можуть отримати необхідні знання, уміння і цінності, але й дорослі – батьки, викладачі залучаються до процесу навчання шляхом організації вчителем активної позакласної діяльності.

Для кожної теми в програмі вказано загальну кількість годин (усього 35 годин, 1 година на тиждень), години на вивчення кожного з тематичних блоків-розділів разом з уроками узагальнення та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є

Орієнтованою, учитель може її змінювати в межах 35-ти годин річних. Резервний час учитель може використовувати на власний розсуд.

Особливий наголос в програмі зроблено на навчально-інтелектуальні і творчі пізнавальні вміння, а також уміння учня розв’язувати правові ситуації, спираючись на відповідні знання, давати правову оцінку власним вчинкам і поведінці, а також вчинкам і поведінці однолітків. Основним завданням учителя – надати цим знанням і умінням практичної спрямованості, побачити їх відбиток у позитивних проявах правомірної поведінки учнів та їх оцінних судженнях і оцінках.

Оцінювання процесу та результатів навчання предмету правознавства вимагає використання традиційних методів – усне опитування, тестування, так і альтернативних – самооцінювання, взаємооцінювання в процесі діяльності. Це можуть бути учні відповіді і письмові роботи, завдання та виявлення операційних умінь, моделювання життєвих ситуацій, участь у дискусіях, рольових іграх, підготовка виставки та ін.

Підготовка вчителів до викладання курсу та оволодіння інтерактивними методами має передбачити можливість проходження ними тренінгового навчання зі змісту курсу.

Програма

з правознавства для 9 класу спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів

інтенсивної педагогічної корекції

(для дітей із затримкою психічного розвитку)


№№

п/п

ГГоди-

ни


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ
Мета, завдання, особли­вості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як корис­ту­ватись підручником

Розповідає про завдання курсу , дає коротку характеристику .

Формування навичок роботи учнів з навчальною правовою літературою . Початкове формування елементарних правових знань, умінь та навичок.7

Розділ 1. Правила і закони у суспільстві та твоєму житті


Що таке правила та як вони виникають. Які правила існують у суспільстві. У чому призначення правил

Може пояснити що таке правила, розповісти як і чому у суспільстві виникають правила.

Наводить приклади різноманітних правил та сфер суспільного життя, де вони діють.

Формує своє ставлення до цих правил.

Формування навичок усного виступу , в тому числі з коротким змістовим доповненням , або аргументовані запитання, уміння висловлювати власну думку.


Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відносини називають правовими

Розуміє поняття « право» як особливий вид соціальних норм , про єдність та відмін­ність права і моралі. Знає що таке галузь права та норма права. Характери­зує правові відносини та наво­дить приклади правових ситуацій. Висловлює власну оцінку ролі права в житті людей

Формуванню навичок та умінь щодо самостійної роботи з підручником, друкованими текстами, збагачення словникового запасу.


Що таке закон. Як приймаються закони. Підзаконні акти та їх значення для життя громади. Як і де знайти правовий документ

Називає ознаки закону .

Порівнює закон і підзаконний акт.

Висловлює судження щодо необхідності й важливості дотримання приписів законів.

Формування вміння порівнювати та структурувати ма­теріал, що вивчається у логічні схеми. Формування в учнів ряду навичок оперування елементарними право­вими поняттями та уявленнями з даної теми, розділу.


Яка поведінка є правомірною. Що таке правопорушення та юри-дична відповідальність. Коли і як особа відповідає за правопорушення

(можливо 2 години)

Пояснює , що таке правопорушення, описує його ознаки, розрізняє види правопорушень. Пояснює поняття, що вивчаються.

Вміє аналізувати правові ситуації щодо правопорушень.

Оцінює вчинки та поведінку учасників ситуацій з точки зору її правомірності.

Формування чіткого і повного уявлення про причини, що породжують правопорушення, розкриваючи при цьому поняття, види і підстави правопорушень, забезпечуючи усвідомлення і розуміння їх школя­рами, активну правомірну поведінку на основі вивчення матеріалу.

Формування особистісних якостей: гідності та честі в гармонійному поєднанні національних та загальнолюдських цінностей у процесі вивчення навчального матеріалу.


Що таке конституція. Як Конституція врегульовує життя громадян України

Пояснює поняття "суверенітет України", характеризує Конституцію України як основний закон держави розкриває зміст "Конституція України" гарантує кожному право на охорону здоров'я, медичне страхування..

Називає органи законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

Формування уміння розкривати основні положення Конституції України, розвиток найпростіших оцінних суджень. Формування елементарних правових знань, початкове уявлення про характер правової держави, її ознаки та головні засади.1

Тематичне оцінювання

5

Розділ 2. Ти - людина, значить маєш права
Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Як захищаються права і свободи людини в Україні й світі

Пояснює нові поняття , що вивчаються, має початкові знання про права і свободи громадян України і закріплені конституції.

Називає міжнародні документи з прав людини і прав дитини.

Пояснює чому права дитини виділені в окрему категорію прав,

які органи й організації покликані захищати права і свободи людини.

Висловлює власні судження про значення захисту прав людини і громадянина в Україні має початкове уявлення про "Міжнародну конвенцію про права дитини" та закон "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р.

Формування умінь аналізування позитивних та негативних подій у сфері прав людини, продовження формування навичок щодо захисту власних прав і свобод , а також умінь протистояти порушенням прав

і свобод людини в повсякденному житті.
Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства Україні. Як визначається громадянство дітей. За яких підстав припиняється громадянство України

Пояснює що таке громадянство, має загальне уявлення про Закон України, який регулює питання громадянства..

Називає підстави набуття й припинення громадянства України.

Розв’язувати правові ситуації щодо набуття громадянства дітьми.

Формування навичок використання теоретичних знань про громадянство України у реальному житті як для захисту своїх конституційних прав і свобод, так і для розуміння прав і свобод інших людей.


Конституційні права і свободи людини і громадя­нина. Як реалізувати та захистити права і свободи. Які основні обов’язки закріплює Конституція України

Називає основні права і свободи людини та громадянина.

Коментує окремі статті ІІ розділу Конституції України, пояснюючи юридичний зміст окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Описує конституційні обов’язки громадян України.

Формування вміння працювати з нормативно – правовим актами України, навчальною правовою літературою на основі навичок роботи з підручниками.
Право на освіту в Україні. Які середні навчальні заклади існують в Україні. Якими є права та обов’язки учнів, вчителів і батьків у навчальному процесі

Пояснює юридичний зміст права на освіту в Україні та висловлює судження щодо його важливості для людини. Називає навчальні заклади в своєму місті, селі.

Називає учасників навчально-виховного процесу і описує , їх окремі права та обов’язки.

Активізація наявних знань про право на освіту , залучення школярів до практичної участі в опрацюванні теми, пов'язані із реалізацією права на освіту в школі.


Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування. Громадські об’єднання та дитячі організації. Демократія у шкільному житті

Пояснює нові поняття, що вивчаються і розповідає про форми участі громадян у житті демократичної держави.

Наводить приклади дитячих і громадських організацій в Україні і розповідає про їх діяльність та про діяльність шкільних дитячих організацій.

Формування власної позиції щодо громадянської активності особи. Продовження формування навичок роботи в групах та самостійної роботи з документами. Формування в учнів громадянської зрілості та відповідальності.1

Тематичне оцінювання


5

Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини

Що таке право власності. Як людина стає власником. Як реалізувати право власності. Якими правами наділені неповнолітні власники

Пояснює юридичний зміст права власності і характеризує підстави набуття права власності, ілюструючи їх прикладами.

Може розрізнити форми власності.

Аналізує окремі правові ситуації на підставі окремих положень цивільного законодавства.

Продовження формування навичок структурування навчального матеріалу у логічні схеми та опорні конспекти.


Які договори є цивільно-правовими. Як укласти договір. Які договори можуть укладати неповнолітні

Пояснює , що таке договір, називає види цивільно-правових договорів, наводить приклади.

Розповідає хто і як укладає договори.

Аналізує зразок типового договору щодо його предмету, сторін та змісту, розв’язує ситуації, що можуть виникнути при укладанні договорів неповнолітніми особами.

Висловлює власне ставлення до важливості

дотримання умов цивільно-правових договорів

Формувати вміння укладати цивільно – правові угоди.

Розвиток умінь узагальнити навчальний матеріал; удосконалення умінь учнів використовувати набуті раніше знання.


Як захистити особисті немайнові та майнові права. Цивільно-правова відповідальність малолітніх та неповнолітніх осіб

Розрізняє особисті немайнові і майнові права та наводить приклади.

Називає підстави цивільно-правової відповідальності.

Складає за зразком позовну заяву.

Висловлює оцінки вчинків і поведінки неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю.

Формування вмінь укладати цивільно – правові угоди; навичок роботи з документами - точність, охайність.


Хто такі спадкодавець і спадкоємець. Що таке заповіт. Як скласти заповіт. Як успадкувати майно

Пояснює нові поняття , що вивчаються.

Описує порядок спадкування за законом, розповідає про порядок отримання спадщини.

Формування в учнів навичок удосконалення уміння ілюструвати свою відповідь конкретними прикладами з власного досвіду, схемами, таблицями, тощо.

Формування умінь оперування термінологією, що вивчалася на уроках.

Удосконалення уміння використовувати навики правові знання у повсякденному житті.


Хто такі споживачі, продав­ці, виробники, виконавці. Які права споживачів закріплені законодавством України. Як захистити права споживачів. Які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав

(можливо 2 години)

Пояснює поняття , що вивчались по темі.

Називає окремі нормативні акти, коментує положення, що закріплюють права споживачів.

Наводить приклади порушення прав споживача з власного життя чи життя членів родини.

Складає за зразком скаргу (претензію) щодо порушення прав споживача.

Формування практичних навичок.

Виховання позитивних особистісних якостей.3

Розділ 4. Закони в житті твоєї сім’ї

Що таке сім’я і шлюб. Як укласти шлюб. Чи можуть неповнолітні укласти шлюб. Які особисті немайнові та майнові права і обов’язки мають подружжя

Пояснює нові терміни, що вивчались по темі, положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, зокрема порядок укладання шлюбу неповнолітньою особою, володіє початковими знаннями про Сімою та шлюб; знає порядок укладання шлюбу; розкриває права людини на створення сім'ї, на сімейне щастя..

Називає окремі особисті немайнові права і обов’язки подружжя.

Аналізує правові ситуації і пропонує шляхи їх розв’язання на підставі норм сімейного права.

Висловлює власну думку щодо створення сім’ї

Формування навичок використання раніше одержаних знань, вмінь працювати з юридичними документами.

Удосконалення уміння використовувати набуті правові знання у повсякденному житті.


Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання

Пояснює чому права та обов’язки батьків і дітей є взаємними, наводить приклади окремих прав батьків і дітей.

Описує обов’язки батьків та дітей . утримувати дитину та обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків.

Формування уявлень про те, як в Україні реалізується на практиці ідея міцної сім'ї, здійснюється державний захист материнства і дитинства .


Як держава захищає права дитини в сім’ї. Що таке опіка, піклування, усиновлення

Називає державні органи та установи, що опікуються правами дитини.

Розповідає про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав.

Розрізняє усиновлення та опіку і піклування.

Висловлює судження щодо важливості і значення виховання дитини в сім’ї

Продовжити формувати уявлення про державний захист дитинства.

Формування елементарних здібностей до подальшого самостійного оволодіння правовою інформацією.3

Розділ 5. Твої права у трудових відносинах

Право на працю в Україні. Як законодавство регулює трудові відносини. Роботодавці та працівники на ринку праці. Як знайти роботу. Право та підприємницька діяльність

Пояснює, використовуючи положення Конституції України, юридичний зміст права на працю і наводить приклади відносин, що регулюються нормами трудового права. Пояснює висловлювання: "кожен має право на працю"; знає ким забезпечується право громадян України на працю.

Складає за зразком резюме для працевлаштування. Знає причини безробіття.

Пояснює що таке підприємницька діяльність та наводить приклади її основних організаційно-правових форм.

Формулює власну позицію щодо важливості права людини на працю.

Розвиток мислення учнів шляхом аналізу та порівняння законодавства України, формування елементарних понять "право на працю, право на освіту, право, право на соціальний захист, право на соціальний захист, право на охорону здоров'я, право власності тощо".


Як укласти і розірвати трудовий договір. Що записується в трудову книжку. Що таке заробітна плата

Пояснює що таке трудовий договір. Розповідає про процедуру працевлаштування і порядок прийому на роботу.

Називає основні права і обов’язки роботодавця і працівника.

Описує порядок розірвання трудового договору. Складає за зразком заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи за власним бажанням.

Формування умінь що спрямовані на реалізацію та захист соціально – економічних прав , які закріплені в Конституцією України.


Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює працю неповнолітніх. Як закон захищає неповнолітніх від експлуатації

Описує, використовуючи положення трудового законодавства, права неповнолітніх у трудових відносинах.

Характеризує особливості робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх..

Оцінює проблеми пошуку роботи та працевлаштування неповнолітніх.

Формування умінь спрямованих на реалізацію та захист соціально – економічних прав , які закріплені Конституцією України.


1

6

Тематичне оцінювання

Розділ 6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві
Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право. Які правопорушення називають адміністративними. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні

Називає відносини, врегульовані адміністративним і кримінальним правом. Володіє початковими знаннями про адміністративні правопорушення.

Розрізняє адміністративний проступок і злочин.

Називає органи, що розглядають справи про адміністративні проступки, розповідає про порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Описує адміністративні стягнення, що застосовуються до неповнолітніх. Називає найпоширеніші види злочинів серед молоді. Знає з якого віку настає кримінальна відповідальність

Висловлює власне ставлення до найпоширеніших адміністративних правопорушень неповнолітніх.

Формувати високий рівень правомірної поведінки, вміння пояснити вивчену юридичну термінологію.

Розвиток елементів правового мислення виховання поваги до прав та основних свобод людини, формування елементів правової культури, розвиток активності та самостійності при виконанні пізнавальних завдань практичних робіт, розвиток вмінь, спрямованих на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина.


Що таке злочин. Ознаки та види злочинів. Склад злочину. Наслідки злочину для особи та суспільства. Як не стати жертвою злочину

(можливо 2 години)

Характеризує ознаки злочину, описує елементи складу злочину, називати види злочинів.

Аналізує правові ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.

Оцінює наслідки злочину для конкретної особи, оточуючих і суспільства в цілому

Формувати чітке уявлення про окремі види злочинів , їх суспільну небезпеку , незалежно від того , на який об'єкт націлено злочин. Продовжити формувати високий рівень правомірної поведінки.


Що таке кримінальна відпо-відальність і кримінальне покарання. Які покарання передбачені Кримінальним кодексом України. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Пояснює нові поняття, що вивчались по темі.

Називає види покарань, що застосовуються до неповнолітньої особи, яка вчинила злочин, розповідає про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Продовжити формувати високий рівень правомірної поведінки.


Правоохоронні органи в Україні. Міліція і неповнолітні. Як звернутися до міліції. Які права має неповнолітня особа при затриманні, арешті, допиті

Пояснює які органи держави називають правоохоронними .

Описує основні завдання, права і обов’язки правоохоронних органів.

Складає за зразком заяву до відділку міліції.

Характеризує права неповнолітніх осіб при затриманні, арешті, допиті.

Продовжити формувати високий рівень правомірної поведінки, вміння скласти заяву .


Коли порушується кримінальна справа. Як проводиться досудове слідство. Як проходить розгляд кримінальних справ у суді. Права та обов’язки учасників кримінального процесу

Називає основні етапи розгляду кримінальної справи.

Характеризує учасників кримінального процесу.

Розповідає про права і обов’язки потерпілого і підсудного.

Пояснює поняття по темі ,що вивчались.

Висловлює власну оцінку важливості права людини на захист у суді.

Продовжити формувати високий рівень правомірної поведінки.

Вміти застосувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя, керуватися у своїй поведінці вимогами моральних і правових норм; вміти захищати свої конституційні права і свободи; виконувати загальнолюдські та громадянські обов'язки.1

Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій


Які юридичні професії існують. Де здобути юридичну освіту. Хто такі слідчий і прокурор. Як стати адвокатом, суддею, нотаріусом. Коли і як ми звертаємося до правника

Називає і описує окремі юридичні професії.

Характеризує основні повноваження слідчого, прокурора та представників інших юридичних професій.

Називає навчальні заклади, що надають юридичну освіту.

Висловлює судження щодо причин популярності юридичних професій у світі.

Збагачення словника юридичною термінологією; вміння самостійно будувати розповідь, повідомлення, брати участь у шкільній дискусії, конференції, читати доступну допоміжну історичну та правову літературу з теми, орієнтуватися в періодичній інформації.1

Тематичне оцінювання1

Резерв


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...

Програма біологія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
У школі інтенсивної педагогічної корекції предмет «Біологія, 7-9 класи» вивчається в курсі освітньої галузі «Природознавство»

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»
...

Дія ділення. Властивості частки
Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал, картки-«капустинки, підручник Богданович М. В. Математика. Підручник...

Система корекційно-розвивального впливу на пізнавальну діяльність...
Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Особливості дітей класів інтенсивної педагогічної корекції
Державним стандартом початкової загальної освіти, є спрямування системи освіти на особистість дитини, її розвиток. На сучасному етапі...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...

Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних...
...

Конспект уроку правознавства в 9 класі на тему: «Цивільно правові договори»
Обладнання: Цивільний Кодекс України, таблиці, схеми, збірник юридичних задач, підручник «Правознавство. Практичний курс. 9 клас»...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт