Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект

Проект

Додаток 3

ПРОЕКТ

ДОГОВІР

Сервісного обслуговування вогнегасників
м. Київ «__» _____20__ року

ТОВ «____________» в особі директора /____________________ ., який діє на підставі Статуту, названий в подальшому «Замовник» з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю _____________в особі виконавчого директора__________, який діє на підставі Статуту, надалі "Виконавець", з іншої сторони, надалі іменовані "Сторони", уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець, згідно ДСТУ 4297:2004 (Технічне обслуговування вогнегасників), зобов’язується здійснити технічне обслуговування вогнегасників всіх типів, надалі “Послуги”, на території Замовника за адресою: _________________________________, у відповідності до протоколу погодження цін (додаток №1), який є невід’ємною частиною даного договору.

1.2. Замовник, в свою чергу, оплачує надані Виконавцем Послуги на підставі актів наданих послуг, підписаних обома Сторонами.
2.ПРАВА І ОБОВЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник зобов’язується.

2.1.1. Надавати Виконавцю заявки на виконання Послуг в письмовому вигляді, які оформляються у вигляді додатків до даного договору і є його невід’ємною частиною.

2.1.2. На підставі рахунків і актів наданих послуг, здійснювати оплату наданих Послуг на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.1.3. Забезпечити доступ до місця надання Послуг та прийняти надані Послуги.

2.1.4. Дотримуватись і виконувати інші зобов’язання, які передбачені даним Договором.

2.2. Виконавець зобов’язується:

2.2.1. Приймати заявки Замовника на надання Послуг.

2.2.2. Забезпечити надання Послуг, у відповідності із заявкою Замовника, в погоджений строк.

2.2.3. Надавати Замовнику належним чином оформлені рахунки за надані Послуги, акти наданих Послуг, сертифікати і інші передбачені Договором та чинним законодавством України документи.

2.2.4. Дотримуватись і виконувати інші зобов’язання, які передбачені даним Договором.
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Умовою надання Послуг Виконавцем є письмова заявка Замовника.

3.2. Строк виконання Послуг, що надаються, визначаються окремо по кожній заявці, але в будь-якому випадку не може перевищувати 10 днів від дати надання письмової заявки Замовником..

3.3. Виконавець надає Послуги, використовуючи свої технічні засоби і матеріали.

3.4. Після надання Послуг згідно кожної заявки, Сторони підписують Акт приймання-передачі наданих Послуг, підписаними двома сторонами. У випадку, коли Замовник відмовляється прийняти Послуги, Сторони складають список доопрацювань із строком їх виконання. Доопрацювання виконуються за рахунок Виконавця.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання Сторонами акту приймання-передачі наданих Послуг по кожній заявці. Оплата проводиться на умові виставлених рахунків Виконавцем.

4.2. Загальна сума Договору складає суму підписаних актів наданих Послуг.

4.3. У випадку зміни ринкових цін на виконання послуг, або прийняття відповідними державними органами законодавчих актів, що впливають на формування договірної ціни, а також впливу інфляції на ціну, такі зміни узгоджуються Сторонами у додаткових угодах за взаємною згодою.
5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

5.1. Виконавець гарантує якісну роботу вогнегасників протягом 12 місяців з моменту підписання Замовником Акту наданих Послуг. У випадку виявлення Замовником протягом гарантійного терміну дефектів чи виходу із ладу вогнегасників не по вині Замовника, Виконавець зобов’язується протягом 10 днів з моменту отримання рекламації ліквідувати несправності за свій рахунок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У разі затримки надання Послуг у строк обумовлений договором, Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,5% від вартості ненаданого обсягу Послуг за кожен день прострочення в наданні.

6.2. За затримку платежів за надані Послуги, передбачені договором, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

6.3. Виконавець є відповідальним за дотримання його працівниками на території Замовника правил внутрішнього трудового розпорядку, з охорони праці, режиму, протипожежної безпеки та утримання зони робіт у належному стані.

6.4. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов’язань по дійсному Договору винна сторона несе відповідальність у відповідності з умовами дійсного Договору і діючим цивільним законодавством України.

6.5. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати збитки, які спричинила іншій Стороні, невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань по даному договору. Відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань в повному обсязі по даному договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої Сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

7.2. Про настання форс-мажорних обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше, ніж шість місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

7.3. Початок та період дії обставин непереборної сили підтверджує Торгово-промислова Палата України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Будь-яка суперечка, яка виникла між сторонами в рамках даного договору, яка не може бути врегульована переговорами, підлягає передачі для розгляду в Господарському Суді в порядку, передбаченому чинним законодавством.
9. ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний договір набирає силу з моменту підписання і діє протягом одного року від дати підписання договору і автоматично пролонгується до кінця наступного календарного року, якщо ні одна із Сторін не повідомила іншу сторону в письмовому вигляді про бажання розірвати даний договір.

9.2. Даний договір може бути змінений, доповнений чи достроково розірваний по домовленості обох сторін. Всі зміни і доповнення до даного договору здійснюються в письмовій формі і оформляються додатковими угодами (додатками), які стають невід’ємною частиною даного договору.

9.3. Договір складений на українській мові в двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.4. У всьому іншому, не передбаченому даним договором, Сторони домовились керуватися діючим законодавством України.
ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІНЗАМОВНИК

ТОВ «________________»


ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «________________»Проект договору

Додатку №1
до договору № від «__» ____ 20__р.

Протокол погодження договірної ціни

Ми, які нижче підписалися:

від імені «Замовника»:

від імені «Виконавця»: погодили ціни на виконання послуг із сервісного обслуговування вогнегасників.

згідно Договору № ____від «___» __________ 20__р.


Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ;Тип вогнегасника

Одиниця виміру

Технічне діагностування

Технічне опосвідчення*


Перезарядка**

Порошкові вогнегасники

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


Вуглекислотні вогнегасники

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


Повітряно-пінні вогнегасники

шт.

шт.

шт.


Заміна головки вогнегасника об'ємомДрібний ремонтЗаміна мембраниЗаміна манометраФарбуванняЗаміна шлангу розпилювачаЗаміна раструбуВибраковка вогнегасників
* - у випадку проведення технічного опосвідчення вогнегасників вартість технічного діагностування входить до вартості опосвідчення.

** - у випадку проведення перезарядки вогнегасників вартість технічного діагностування входить до вартості перезарядки.

Даний протокол є невід’ємною частиною договору і служить підставою для взаєморозрахунків між «Замовником» і «Виконавцем»
ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

_______________________ _______________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Хто буде реалізовувати проект? Якщо ви є членами однієї го, напишіть її назву
Реєструється після отримання попереднього варіанту проекту електронною поштою. Попередній проект має бути надісланий на електронну...

Пояснювальна записка Шановні колеги! Представляємо до вашої уваги...
Представляємо до вашої уваги освітній екологічний проект «В світі дерев» алгоритм роботи щодо ознайомлення з деревами найближчого...

Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та...
Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та учнівського колективу

На дипломний проект (роботу) студентуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт