Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок та строки виконання робіт та поставки продукції

Порядок та строки виконання робіт та поставки продукції

Сторінка1/3
  1   2   3
ДОГОВІР НА ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ №______
м. Київ _____________ 201__ р.
Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі _______________, що діє на підставі ___________ спільно з ___________, що діє на підставі ___________, іменований надалі «Замовник», з одного боку, і

____________________ «____________», надалі «Виконавець», в особі ____________, що діє на підставі __________, з другого боку, разом іменовані надалі «Сторони», уклали цей Договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Замовник доручає та зобов’язується прийняти та оплатити, а Виконавець в порядку, строки та на умовах, передбачених даним Договором, зобов’язується виконати роботи з виготовлення поліграфічної продукції та передати Замовнику у власність виготовлену поліграфічну продукцію (далі за текстом – Продукція) найменування, кількість та ціна за одиницю якої зазначаються Сторонами у додаткових договорах до даного Договору.

«Поліграфічна продукція» або «Продукція» - поліграфічна продукція, найменування та технічні характеристики якої зазначаються в додатку №1 до даного Договору.

«Поставка» - здійснювані Виконавцем дії з доставки виготовленої поліграфічної продукції за адресами, зазначеними в додатку №2 до цього Договору або за адресами, зазначеними у відповідних додаткових договорах до даного Договору.

 1. Порядок та строки виконання робіт ТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

Якщо інше не передбачено умовами відповідних додаткових договорів до даного Договору Сторони встановили наступний порядок та строки виготовлення і поставки Продукції:

2.1. Протягом __ (_____) календарних днів з моменту підписання Сторонами відповідного додаткового договору до даного Договору, Замовник передає Виконавцю макет Продукції (надалі – Макет).

2.2. Замовник передає Макет Виконавцеві в електронному форматі шляхом відправлення на електронну адресу Виконавця: ______________ з електронної адреси Замовника: _______________ та/або Замовник передає Виконавцю роздруківку Макету, підписану уповноваженою особою Замовника.

2.3. Факт передачі Замовником та факт отримання Виконавцем Макету підтверджується шляхом направлення Виконавцем відповідного повідомлення з електронної адреси Виконавця: ___________ на електронну адресу Замовника: _______________.

Факт передачі Замовником та факт отримання Виконавцем роздруківки Макету підтверджується шляхом підписання Сторонами в момент передачі Акту прийому-передачі Макету, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

Акт прийому-передачі Макету в двох екземплярах складається Замовником.

2.4. З моменту підтвердження факту передачі Замовником та факту отримання Виконавцем Макету згідно п. 2.3, та за запитом Замовника, який надсилається у довільній формі, одночасно із Макетом електронною поштою від Замовника Виконавцю, Виконавець своїми силами та за власний рахунок виконує роботи з виготовлення кольоропроб (готових зразків) згідно відповідних Макетів та доставки виготовлених кольоропроб (готових зразків) Замовнику. Виконавець доставляє виготовлені кольоропроби (готові зразки) Замовнику за адресою: пр-т. Московский, буд. 9, БЦ «Форум», ПАТ «Альфа-Банк».

  1. Виконавець виготовляє, а також здійснює поставку кольоропроби (готового зразка) Продукції терміном до ___-х годин з моменту підтвердження факту передачі Замовником та факту отримання Виконавцем Макету згідно п. 2.3. даного Договору.

  2. Протягом робочого дня з моменту отримання від Виконавця кольоропроб (готових зразків) Замовник повинен погодити (затвердити) дані кольоропроби (готові зразки), шляхом направлення відповідного повідомлення з електронної адреси Замовника: _______________ на електронну адресу Виконавця: _____________ або надати Виконавцеві обґрунтовану відмову від їх погодження з описанням підстав відмови. Протягом робочого дня з моменту отримання Виконавцем відмови Замовника від погодження кольоропроб (готових зразків) по електронній пошті, Виконавець зобов’язаний усунути виявлену невідповідність кольоропроб (готових зразків) до Макету і надати Замовнику кольоропроби (готові зразки) з урахуванням побажань Замовника, згідно строків, зазначених у п. 2.5.

  3. Виконавець протягом __-х робочих днів з моменту погодження (затвердження) Замовником кольоропроб (готових зразків) своїми силами та за власний рахунок виконує роботи, що передбачені відповідним додатковим договором до цього Договору та доставляє Замовникові виготовлену Продукцію.

2.8. Поставка передбаченої даним Договором Продукції, здійснюється Виконавцем на умовах DDP відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торговельної палати (редакція – 2010 року) - «Інкотермс-2010».

2.9. Місце поставки Продукції зазначається Сторонами у відповідних додаткових договорах до даного Договору.

2.10. Про конкретну дату й час поставки Продукції Виконавець повідомляє Замовника заздалегідь (не менш ніж за __ (_____) банківські дні), шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Замовника: _______________ або факсом на номер Замовника: __________.

2.11. Датою поставки за даним Договором вважається дата підписання сторонами відповідної видаткової накладної, у якій Сторони зазначають найменування та фактичну кількість поставленої Продукції.

2.12. Продукція, що поставляється Виконавцем за даним Договором, поставляється останнім в упаковці й тарі, яка б гарантувала цілісність і повну схоронність Продукції під час її перевезення та передачі Замовникові.

2.13. Вартість перевезення Продукції з місця виготовлення Продукції до місця поставки зазначається у відповідних додаткових договорах до даного Договору і оплачується Замовником згідно тарифів, зафіксованих в Додатку №2 до даного Договору.

2.14. Поставка виготовленої поліграфічної продукції здійснюється Виконавцем за адресами, зазначеними в Додатку №2 до даного Договору або у відповідному додатковому договорі до даного Договору. Поставка по м. Києву здійснюється протягом __ календарного дня, поставка за межами м. Києва по Україні здійснюється від __ до __ календарних днів від дня виготовлення Продукції. У разі поставки за додатковим договором до даного Договору однієї партії Продукції на одну адресу по м. Києву, вартість поставки входить у вартість Продукції.

2.15. Для налагодження ефективної взаємодії Виконавця із Замовником, Виконавець повинен закріпити основного менеджера, що працюватиме з Замовником та тимчасового менеджера на випадок відсутності або недоступності основного менеджера, та повідомити про призначення основного менеджера та тимчасового менеджера Замовника з електронної адреси Виконавця: ____________ на електронну адресу Замовника: ____________________.

2.16. Виконавець за запитом Замовника, направленим Замовником на електрону адресу Виконавця: _____________ зобов’язується надати Замовнику звіти про виконані роботи з виробництва Продукції та виробництва кольоропроб (готових зразків), звіти про пакування, відвантаження та про орієнтовний строк доставки Продукції Замовнику. Передбачені цим пунктом звіти надаються Виконавцем Замовнику протягом __-х робочих годин з моменту отримання Виконавцем від Замовника відповідного запиту, шляхом надіслання таких звітів на електронну адресу Замовника:________________.

 1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПРОДУКЦІЇ

  1. 3.1. Прийом Продукції по кількості здійснюється Сторонами відповідно до видаткової накладної.

  2. 3.2. У випадку якщо кількість поставленої Продукції не відповідає кількості, зазначеній у відповідному додатковому договорі до даного Договору, Виконавець зобов'язується здійснити допоставку такої Продукції протягом ___ робочих днів від дня підписання Сторонами видаткової накладної, де зазначається найменування та фактична кількість поставленої та прийнятої Продукції.

3.3. Прийом Продукції за якістю і за відповідністю умовам цього Договору та відповідного додаткового договору до даного Договору здійснюється Замовником протягом п’яти робочих днів від дня підписання Замовником видаткової накладної, про що Сторони підписують Акт прийому-передачі Продукції за якістю.

  1. 3.4. Акт прийому-передачі Продукції за якістю складається Виконавцем у двох екземплярах, які підписуються уповноваженою особою Виконавця, скріплюються його печаткою й передаються на підпис Замовникові в момент передачі Замовникові Продукції.

  2. 3.5. У випадку відсутності у Замовника зауважень щодо якості Продукції та її відповідності умовам даного Договору та відповідного додаткового договору до даного Договору, Замовник протягом зазначеного в п. 3.3 даного Договору строку, підписує наданий Виконавцем Акт прийому-передачі Продукції за якістю і повертає один екземпляр Акту Виконавцеві.

  3. 3.6. У випадку, якщо протягом зазначеного в п.3.3 даного Договору строку Замовником були виявлені дефекти у виготовленій Продукції або її невідповідність умовам даного Договору та відповідного додаткового договору до даного Договору, Замовник направляє Виконавцеві вмотивовану письмову відмову від підписання Акту прийому-передачі Продукції за якістю.

  4. 3.7. У випадку вмотивованої відмови Замовника від підписання Акту прийому-передачі Продукції за якістю, Виконавець, протягом ___ робочих днів від дня одержання такої відмови від Замовника, зобов'язується своїми силами й за свій рахунок виправити виявлені Замовником недоліки (у тому числі й виготовити нову Продукцію замість тої, у якій виявлені дефекти або невідповідність умовам даного Договору та відповідного додаткового договору до цього Договору) і поставити Продукцію Замовникові.

  5. 3.8. У випадку, якщо за умовами відповідного додаткового договору до даного Договору Замовник здійснював самовивезення Продукції із складу Виконавця, прийом-передача такої Продукції за якістю здійснюється одночасно з прийомом-передачею такою Продукції за кількістю. Факт прийому-передачі Продукції за якістю засвідчується шляхом підписання Сторонами Акту прийому-передачі Продукції за якістю. В разі, якщо під час прийому-передачі Продукції за якістю, як це передбачено умовами даного пункту, було виявлено неналежну якість Продукції, така Продукція Замовником не приймається та Сторони роблять про це відповідний запис в Акті прийому-передачі Продукції за якістю. Усунення недоліків Продукція яка не була прийнята Замовником за якістю або заміна такої Продукції та її передача Замовнику здійснюється Виконавцем протягом ___ робочих днів з дня підписання Сторонами передбаченого даним пунктом Акту прийому-передачі Продукції за якістю.

  6. 3.9. Право власності та ризик втрати Продукції переходить від Виконавця до Замовника в момент підписання Сторонами Акту прийому-передачі Продукції за якістю.

 1. ЯКІСТЬ, КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

  1. За якістю Продукція має відповідати умовам цього Договору та відповідного додаткового договору до цього Договору, та вимогам, що звичайно ставляться до Продукції відповідного характеру та роду.

  2. Виконавець гарантує, що Продукція не буде мати недоліків і дефектів, які пов’язані з якістю матеріалів, з яких Продукція виготовляється, і/або з технологією її виробництва.

  3. Надані Виконавцем зразки відповідної кольоропроби до макетів повинні повністю відповідати вимогам до матеріалу, кольорам та чіткістю зображення передбаченим відповідним Додатковим договором до Договору.

  4. Виконавець гарантує, що виготовлена Продукція повністю відповідає отриманій та погодженій кольоропробі (готовому зразку) по електронній пошті Замовником, якості матеріалу кольоропроби (готового зразка), кольорам та чіткістю зображення відповідної погодженої кольоропроби (готового зразка).

 1. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна ціна цього Договору складається із загальної вартості всієї Продукції, виготовленої та поставленої Виконавцем за відповідними додатковими договорами до цього Договору та прийнятої Замовником за Актами прийому-передачі Продукції за якістю.

5.2. Вартість виготовлення кожної окремої партії Продукції та її поставка зазначається Сторонами у відповідному додатковому договорі до даного Договору, на підставі якого здійснюється виготовлення та поставка даної партії Продукції, та розраховується виходячи з вартостей, передбачених Додатком №1 та Додатком №2 до даного Договору. У разі поставки за додатковим договором до даного Договору однієї партії Продукції на одну адресу по м. Києву, поставка здійснюється Виконавцем власними силами та за власний рахунок.

5.3. Ціна Продукції містить у собі вартість робіт з виготовлення Продукції, вартість робіт з виготовлення кольоропроб (готових зразків), вартість сортування та пакування згідно таблиці, яку надає Замовник Виконавцю, де зазначений перелік одержувачів Продукції, вартість розвантаження Продукції у визначене відповідним додатковим договором до цього Договору місце, маркування, відповідального зберігання (якщо буде необхідність), а також всі інші видатки, які пов’язані з виконанням передбачених даним Договором робіт.

5.4. Оплата за Продукцію здійснюється Замовником в національній валюті України – гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. Якщо інше не передбачено умовами відповідних додаткових договорів до даного Договору оплата Продукції, виготовленої за відповідним додатковим договором до даного Договору проводиться Замовником протягом __ (______) банківських днів з моменту отримання Замовником виставленого Виконавцем рахунку-фактури та підписання Сторонами видаткової накладної і Акту прийому-передачі Продукції за якістю.

Якщо інше не передбачено умовами відповідних додаткових договорів до даного Договору та в разі, якщо за якістю було прийнято лише частину Продукції, оплата виготовленої за відповідним додатковим договором до даного Договору Продукції здійснюється Замовником протягом __ (______) банківських днів з моменту отримання Замовником виставленого Виконавцем рахунку-фактури та підписання Сторонами видаткової накладної і Актів прийому-передачі Продукції за якістю на всю партію Продукції, передбачену відповідним додатковим договором до даного Договору.

5.6. Датою оплати за даним Договором вважається дата списання грошових коштів з рахунку Замовника.

5.7. Виконавець гарантує фіксацію вартості Продукції та доставки зазначених у Додатку №1 та Додатку №2 до даного Договору, без прив'язки до курсу валют на весь термін дії Договору та які не можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку.

6. АВТОРСЬКІ ПРАВА

6.1. Авторське майнове право на ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, торгові марки (логотипи), фотографічні добутки, у тому числі добутки, виконанні способами, подібним фотографії, бази даних і інші добутки та матеріали (надалі – Матеріали), які можуть бути об'єктом авторського права за законодавством України, які надані Замовником, належить Замовникові. Виконавець не має права надалі використати такі Матеріали з комерційною метою або для промислового виробництва без письмової згоди Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором сторони несуть відповідальність передбачену даним Договором та чинним законодавством України.

7.2. У разі прострочення Замовником строків виконання своїх грошових зобов’язань, передбачених даним Договором Замовник сплачує на користь Виконавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від суми, оплата якої прострочена, за кожний календарний день прострочення.

7.3. У разі порушення Виконавцем строків виготовлення Продукції та поставки (в тому числі частини Продукції), допоставки чи заміни Продукції, строків усунення виявлених недоліків Продукції Виконавець сплачує на користь Замовника неустойку в розмірі 5% від загальної вартості Продукції, визначеної у відповідному додатковому договорі до даного Договору, за кожний календарний день прострочення.

7.4. У разі порушення Виконавцем умов ст. 6 даного Договору Виконавець несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.5. У разі невідповідності виготовленої Продукції отриманій Виконавцем погодженій Замовником кольоропробі (готовому зразку), невідповідністі якості матеріалу виготовленої Продукції якості матеріалу кольоропроби (готового зразка) затвердженої Замовником, невідповідності кольорів та чіткості зображення виготовленої Продукції кольорам та чіткості зображення відповідної кольоропроби (готового зразка) погодженої Замовником, Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 5% від загальної ціни відповідного додаткового договору до даного Договору.

7.6. Виконавець не має права без попередньої письмової згоди Замовника відступати третім особам право вимоги до Замовника по зобов’язаннях Замовника перед Виконавцем, що виникли з даного Договору. В разі порушення Виконавцем умов даного пункту Виконавець сплачує на користь Замовника штраф в розмірі 100% від розміру відступленого права.

7.7. Додаткові штрафні санкції можуть бути передбачені Сторонами у додаткових договорах до даного Договору.

7.8. Виплата штрафних санкцій здійснюється винною стороною протягом трьох банківських днів з дня отримання відповідної письмової претензії іншої Сторони.

7.9. Виплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань передбачених даним Договором.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. строки та порядок поставки продукції
На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 2 цього Договору (надалі...

3. строки та умови поставки товарів

Договір поставки продукції

Порядок сертифікації партії продукції
Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації партії продукції

Конкурсу у 2012 році
Продукції (товарів, робіт, послуг) експертами всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт

1. 1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт:...

1. технічний регламент на отримання дозволу на виконання будівельних робіт
Розроблений відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування І забудову територій" та Положення про порядок надання дозволу на...

Примірне положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою
Це Положення встановлює порядок проведення робіт, що виконуються за нарядом-допуском. До робіт, які виконуються за нарядом-допуском,...

Господарський договір поставки №
Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні Покупцеві товар Товар, а Покупець зобов'язується...

Коментар: Відносини поставки є різновидом відносин купівлі-продажу...
До договору поставки, крім загальних вимог, встановлених Главою 54 Цивільного кодексу України, пред'являються І специфічні вимоги,...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Планування та організація діяльності підприємства”, програму дисципліни, порядок виконання контрольних робіт, варіанти контрольних...

Порядок організації та проведення психофізіологічної експертизи працівників...
Порядок розроблено на виконання статей 4, 5, 17 Закону України "Про охорону праці" та у розвиток Порядку проведення медичних оглядів...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Рекомендації містять навчальну програму з дисципліни “Господарське законодавство”, порядок виконання контрольних робіт, варіанти...

2. кількість І асортимент поставки
...

Уклали цей Договір поставки (далі по тексту Договір) про наступне: предмет договору
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю вікна, двері або інші пвх конструкції...

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт