Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оренди майна з правом викупу

Договір оренди майна з правом викупу


ДОГОВІР
оренди майна з правом викупу


м. Київ

____” ____________ 200___р.


Сторони:
Орендодавець ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі___________________________, з однієї сторони, та

(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

Орендар ________________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:


 1. Предмет договору.
  1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом – "об’єкт оренди"):

   1. Найменування:__________________________________________________________________.

   2. Вартість майна‚ що орендується, становить________ гривень.

   3. Термін амортизації: ______________________________________________________________.

   4. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ____________________________.

   5. Об'єкт оренди має такі недоліки, що можуть перешкоджати його ефективному використанню:_______________.

   6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: ______________.

   7. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб _____________________(підстави встановлення обмежень (обтяжень).

Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди.


 1. Мета та умови використання об'єкту оренди.
  1. Об’єкт оренди передається в оренду для_________________________________ (мета використання).
 1. Термін оренди.
  1. Термін оренди складає ________________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

  2. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.
 1. Орендна плата.
  1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає _______грн. за місяць (квартал, рік).

  2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ________ числа кожного місяця (квартала).

  3. Орендар зобов’язаний протягом ____днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _____ місяця (квартал ) авансом.

  4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції..

  5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:

   1. Зміни умов господарювання, передбачених договором.

   2. Зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

   3. Погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.

Обчислення розміру вартісті майна на кінець термину оренди здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

  1. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами.

  2. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин.
 1. Порядок передачі об’єкта в оренду.
  1. Приймання-передача об’єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників Сторін.

  2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об’єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з моменту підписання Даного Договору.

  3. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий Орендарем протягом ____________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.

  4. При передачі об’єкта‚ що орендується‚ складається акт здачі-приймання‚ який підписується членами двосторонньої комісії.

  5. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.
 1. Права та обов’язки сторін.
  1. Обов'язки Орендаря:

   1. Використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору.

   2. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується.

   3. Здійснювати капітальний ремонт майна‚ що орендується.

   4. За власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

  2. Права Орендодавця:

   1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.
 1. Порядок викупу майна, що орендується
  1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність Орендаря‚ якщо він вніс Орендодавцю всю належну йому орендну плату з вартості зданого на повний амортизаційний термін майна‚ а також вніс Орендодавцю орендні платежі з залишкової вартості майна‚ оренда якого згідно з договором припинена до завершення амортизаційного терміну.

  2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійснюється сторонами за актом протягом _____________ з моменту _________________.
 1. Страхування об’єкта оренди.
  1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (Орендодавець).

  2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

  3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (Орендодавець).

  4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.
 1. Інші умови.
  1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

  2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

  3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

  4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

  5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

  6. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  7. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  8. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

  9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  10. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

До Даного Договору додається: ___________________________________________.


Місцезнаходження та реквізити Сторін

Орендодавець

Орендар

Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №________________________

(Св-во платника єдиного податку № _________ _)

ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________
Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________


Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку № _________ _)

ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________
Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________


________________________

М.П.

________________________


М.П.


Договір зареєстрований у_________________________________________,

(назва органу державної реєстрації)

про що у _______________вчинено запис від "___" _______________ 20__ р. за N ____
_____________ _________________________________________________

(підпис) (ПІБ посадової особи, яка провела реєстрацію)
МП

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

П о с т а н о в а від 10 серпня 1995 р. N 629 Київ
Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в...

2. мета орендного користування
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди
Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява...

Договір про участь у вихованні та утриманні дитини Ірина корнєва
КУ), який набув чинності 1 червня 2004 року, є такий правочин, як договір між батьками про сплату аліментів на дитину (ст. 189 Ску)....

Договір №01 оренди квартири

Договір оренди нежитлового приміщення №01

Договiр оренди майна у фізичної особи

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

«Донецький електротехнічний завод» розміщених ним акцій та
«Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших актів законодавства, та регулює порядок викупу та обов’язкового...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
Попової О. Р., що діє на підставі довіреності №7 від 03. 02. 2012, з іншої сторони, надалі при сумісному згадуванні “сторони”, уклали...

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...

Методичні рекомендації з питання посвідчення нотаріусами договорів...
Учасники спільної власності за своїм розсудом володіють, користуються та розпоряджаються належним їм спільним майном, але це право...

Умови передавання та повернення орендованого майна
Орендар, з другої сторони, а разом надалі Cторони, уклали цей Договір, далі Договір, про таке

Умови передавання та повернення орендованого майна
СубОрендар, з другої сторони, а разом надалі – Cторони, уклали цей Договір, далі – Договір, про таке

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт