Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Замовник

Замовник

ДОГОВІР № _____/2009 А
на проведення аналізу лікарських засобів
м. Київ “___”_____________ 2009 р.
ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________________________________________, що є платником податку на прибуток ________________________________________________________________________________,

в особі_________________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________ з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: Державне підприємство “Державний фармакологічний центр” Міністерства охорони здоров’я України, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Департаменту економіки та фінансів Лісніченко А.М., що діє на підставі довіреності від 29.12.08, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов’язання із здійснення апробації методів контролю якості лікарських засобів згідно із проектами АНД Замовника та/або підтвердження показників якості лікарського засобу на базі лабораторії фармацевтичного аналізу ВИКОНАВЦЯ. Обсяги, терміни та вартість виконання робіт за даним договором визначаються у специфікаціях, які є невід’ємною частиною даного договору.

1.2. Строк виконання робіт за даним договором не може перевищувати граничних термінів, передбачених чинним законодавством, з моменту здійснення 100% попередньої оплати вартості робіт, визначених у кожній окремій специфікації за умови передачі необхідної кількості зразків препарату. Право власності на зразки, що передаються, залишається у ЗАМОВНИКА.


 1. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


2.1. Вартість робіт визначається згідно затверджених ВИКОНАВЦЕМ розцінок в узгодженій Сторонами специфікації, що є невід’ємною частиною даного договору.

2.2. Специфікація визначає зміст, валюту платежу, обсяги та вартість робіт з проведення аналізу лікарських засобів.

2.3. Загальна сума договору визначається як сума вартості усіх робіт, передбачених Специфікаціями, складених відповідно до умов даного договору протягом терміну його дії.

2.4. Усі додаткові витрати (забезпечення необхідними стандартними зразками/реактивами, комісія, переказ коштів та інші), пов’язані з виконанням робіт, передбачених у Специфікаціях, покладаються на Замовника, який оплачує їх згідно з виставленими Виконавцем Специфікаціями.

2.5. Розрахунки за здійснення робіт, визначених даним договором та специфікаціями, здійснюється у вигляді 100% попередньої оплати на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою оплати вартості робіт є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.6. Сторони домовилися, що у випадку підвищення розцінок на роботи, що надаються Виконавцем (внаслідок дій державних органів, в тому числі таких, які негативно впливають на можливість здійснення нормальної господарської діяльності в Україні та галузі, впливу індексу інфляції, а також будь-яких інших обставин), до моменту здійснення їх оплати Замовником, Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість робіт, що надаються відповідно до умов даного Договору, шляхом направлення скоригованої Специфікації на адресу Замовника.

2.7. У разі, якщо Виконавець не може виконати свої зобов`язання за договором з вини Замовника, отримані кошти не повертаються. 1. Обов’язки сторін, порядок здачі та приймання робіт


3.1. ЗАМОВНИК зобов`язується:

3.1.1. Після підписання відповідної специфікації надати Виконавцю нормативно-технічну документацію, що повинна відповідати вимогам законодавства України та зразки препарату і набір необхідних стандартних зразків (СЗ) в кількості, що зазначена в специфікації до договору.

3.1.2. Сплатити вартість робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання відповідної специфікації.

3.1.3. Протягом 5 календарних днів з дати отримання акта виконаних робіт направити на адресу Виконавця оформлені належним чином 2 його примірники (підписані та скріплені печаткою), або обґрунтовані пояснення відмови від його підписання. У іншому випадку, такий акт вважається погодженим, та роботи прийнятими.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

3.2.1. Після завершення виконання робіт передати ЗАМОВНИКУ протокол аналізу, висновок про відтворення методик, Акт здачі-приймання робіт встановленної форми та лист про результати використання стандартних зразків препартатів.

3.2.2. У випадку негативних результатів аналізу на будь-якому етапі робіт, передати ЗАМОВНИКУ Акт здачі-приймання робіт разом із висновками. В такому випадку роботи вважаються виконаними у повному обсязі і отримані Виконавцем кошти не повертаються.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


4.1.Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання зобов`язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

4.2. Жодна із Сторін не несе відповідальності за ті події, які сталися не з її вини.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією із Сторін зобов'язань за даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше двох місяців.

5.2. Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені Торговельно-промисловою палатою України або її регіональними представництвами.

5.3. Сторона, яка не в змозі виконувати зобов'язання за даним Договором через обставини форс-мажору, повинна протягом 10 календарних днів сповістити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин. При цьому строк виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на весь строк дії таких обставин.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.Усі спори між Сторонами вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді м. Києва.

6.2.Сторони домовилися, що досудовий порядок вирішення спорів, які можуть виникнути при виконанні або розірванні даного Договору, є обов’язковим та визначається положеннями Господарського кодексу України.


 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
  1. Під час проведення апробації методів контролю якості лікарських засобів Сторони зобов’язані забезпечити захист конфіденційної інформації від розголошення і недобросовісного комерційного використання.

  2. Не допускається ознайомлення третіх осіб з конфіденційною інформацією, зняття копій з таких матеріалів на паперових, електронних або інших носіях без письмової згоди власника такої інформації чи в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

  3. Обсяг документів, що містять конфіденційну інформацію, визначається кожною із Сторін.

  4. Встановлення фактів розголошення, недобросовісного комерційного використання конфіденційної інформації та притягнення винних осіб до відповідальності здійснюється відповідними уповноваженими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.5. Виконавець зобов’язаний вживати заходів щодо захисту відомостей, які становлять комерційну таємницю Заявника та містяться в наданих Виконавцю матеріалах.

 1. ІНШІ УМОВИ


8.1. договір укладено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони.

8.2. Зміни і доповнення до Договору вносяться у письмовій формі шляхом оформлення додаткових угод після підписання їх обома Сторонами.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


9.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2009 року.

9.2. Якщо протягом терміну дії цього договору роботи не були завершені або Сторони бажають подовжити термін дії договору, при відсутності письмових заперечень у жодної з сторін, даний договір вважається продовженим на термін виконання робіт по Специфікаціям, які визначені даним договором.
10. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ВИКОНАВЕЦЬ:
Державне підприємство “Державний фармакологічний центр” Міністерства охорони здоров`я України
вул. Ушинського, 40,

м. Київ, Україна, 03151

Р/р 26007010043596 в ВАТ "УКРЕКСІМБАНК", м. Київ

МФО 322313

ЄДРПОУ 20015794

ІПН 200157926550,

номер свідоцтва 100164504

ЗАМОВНИК:
Назва_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банківські ревізити _______________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________Конт.тел.________________________________________

E- mail:__________________________________________


11. ПІДПИСИ СТОРІНВИКОНАВЕЦЬЗАМОВНИК


Директор Департаменту

економіки та фінансів
__________________________А.М. Лісніченко
«____»____________________200_р.


______________________/________________/
«____»____________________200_р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1 Замовник забезпечує Підрядника усім необхідним для виконання роботи,...
Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги)

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Замовник: доручає, а виконавець зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

Договір – Заявка перевезення вантажу №
Перевізник) в особі директора, та тов «транспорт І ко», (далі – Замовник), в особі генерального директора Лісового І.І. Домовились...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

«…» (надалі, Замовник), в особі директора …, що діє на підставі Статуту,...
«…» (надалі, Замовник), в особі директора …, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

1. 2 Замовник доручає, а Виконавець (Брокер) зобов'язується за обумовлену...
Пп “юркас”, що діє на підставі Статуту, далі по тексту Виконавець (Брокер) в особі президента Юр Надії Григорівни, з однієї сторони...

1. 2 Замовник доручає, а Виконавець (Брокер) зобов'язується за обумовлену...
Виконавець (Брокер)), в особі президента Юр Надії Григорівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та “ ” (далі Замовник),...

Який діє на підставі Статуту, іменоване надалі Замовник

Замовлення №1 на виготовлення фарбованих фасадів Замовник Петренко П. П. тел.: 1234567

Чи має право замовник торгів в тендерній документації на закупівлю...
Чи має право замовник торгів в тендерній документації на закупівлю продуктів, що швидко псуються, обмежити коло учасників торгів...

Пояснювальна записка Замовник
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Контракт
Алжирська компанія, представлена Генеральним директором Саїдом Небашем, в подальшому Замовник (Покупець)

Перелік документів, що надає замовник
Технічний проект з виробничими кресленнями, схемами елементів, складальних одиниць

1. 1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе виконання робіт:...

2. Права та обов'язки Замовника
Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надавати послуги з мерчендайзингу товару

Керівництво Учасника
Замовник – Користувач, юридична особа (державне підприємство, установа, організація), що має потребу у закупівлі товарів, робіт чи/та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт