Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/32
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ”
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 10.02.2017 р. № 3-р
Директор

ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія»


_________________ Л.М. Прасолова

В Н У Т Р І Ш Н Є П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ДЕПОЗИТАРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

(нова редакція з 01.03.2017 р.)

м. Буча
ЗМІСТ
Назва розділу

Стор.

Розділ I

Загальні положення

3

Розділ II

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

3

Розділ III

Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

4

Розділ IV

Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

4

Розділ V

Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами

6

Розділ VI

Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

10
Глава 1. Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам

10
Глава 2. Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

18

Розділ VII

Порядок виконання розпоряджень та операцій

19
Глава 1. Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій

19
Глава 2. Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою

20
Глава 3. Порядок встановлення Депозитарною установою особи

21
Глава 4. Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах

23
Глава 5. Підстави для відмови у виконанні розпорядження

27
Глава 6. Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника

29
Глава 7. Закриття рахунків у цінних паперах

29
Глава 8. Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах

30
Глава 9. Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів

32
Глава 10. Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів

34

Розділ VIII

Порядок виплати доходів за цінними паперами

35
Глава 1. Порядок виплати дивідендів

35
Глава 2. Порядок виплати доходів за цінними паперами (крім дивідендів)

36
Глава 3. Порядок виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України

37

Розділ IX

Порядок посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

38

Розділ X

Перелік та вартість послуг Депозитарної установи, що надаються власникам цінних паперів та/або емітентам

39

Додаток № 1

Форми вхідних документів для власників цінних паперів

45

Додаток № 2

Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів

118

Додаток № 3

Форми вихідних документів

135

Додаток № 4

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах

139

Додаток № 5

Посвідчувальний напис на довіреності на право участі у загальних зборах, виданій особою, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них) або піклувальника

140

Додаток № 6

Форма Журналу обліку посвідчених довіреностей на право участі у загальних зборах

141

Розділ І. Загальні положення

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.jrc.com.ua.

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, якому Депозитарною установою відкритий рахунок у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створений спеціалізований структурний підрозділ для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи (далі – Депозитарний підрозділ). Депозитарний підрозділ підпорядковується безпосередньо директору Депозитарної установи та начальнику Депозитарного підрозділу.

Організаційно-функціональна схема управління депозитарною діяльністю Депозитарного підрозділу Депозитарної установи наведена нижче.
Директор

Депозитарний підрозділ
Відділ обслуговування депонентів
Відділ обслуговування емітентів
1.1. На відділ обслуговування депонентів Депозитарного підрозділу покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

- депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги органів державної влади;

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством.

1.2. На відділ обслуговування емітентів Депозитарного підрозділу покладено такі завдання:

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулівної організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа.

2. Депозитарний підрозділ відокремлений від інших підрозділів юридичної особи та розташовується в окремому приміщенні.
Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9-00 та закінчується о 18-00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - о 17-00) з перервою між 13-00 та 14-00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг, видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється Депозитарною установою з 9-30 до 16-00 (у п’ятницю та передсвяткові дні - до 15-00) кожного робочого дня.

3. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

За необхідності та за згодою, на підставі звернення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) до Центрального депозитарію, з метою забезпечення виконання абзацу 3 частини 1 статті 411 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Депозитарна установа, якщо на її рахунку обліковуються (обліковуватимуться) акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відкриває операційний день у день, що є святковим або вихідним (неробочим) днем.

Операційний день Депозитарної установи починається о 9-30 та закінчується о 17-30.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.
Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:

- депозитарний облік цінних паперів – облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

2 Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

2.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах та інші операції, наслідком яких є зміни в ситемі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.2. Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема, у зв`язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

2.3. інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою.

До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- виписок про операції з цінними паперами;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

3. В рамках здійснення депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору.

У разі укладення між Депозитарною установою та емітентом або акціонерами (акціонером) - депонентами (депонентом) Депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, відповідного договору (договору з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договору з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства) Депозитарна установа має право у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, отримувати від Центрального депозитарію реєстр власників іменних цінних паперів/перелік власників іменних цінних паперів з метою забезпечення виконання умов такого договору;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

Депозитарна установа може надавати додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.
Розділ V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонентами та/або емітентами.

1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії, якщо це передбачено законодавством.

При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші документи виконавчого провадження, визначені Законом України «Про виконавче провадження».

Копія установчого документа юридичної особи, подання якої передбачено цим Положенням, має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково Депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа.

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарною установою на підставі розпоряджень депонентів або емітентів, оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

3. Вхідні документи (розпорядження, заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

3.1. Форми вхідних документів для власників цінних паперів (додаток № 1 до Положення):

- анкета рахунку в цінних паперах (для фізичної особи);

- анкета рахунку в цінних паперах (для юридичної особи);

- анкета рахунку в цінних паперах (для держави);

- анкета рахунку в цінних паперах (для територіальної громади);

- анкета рахунку в цінних паперах (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- анкета рахунку в цінних паперах (для співвласників цінних паперів);

- анкета заставодержателя;

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для фізичної особи);

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для юридичної особи);

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для суб’єкта управління об’єктами державної власності);

- анкета керуючого рахунком в цінних паперах (для суб’єкта управління об’єктами комунальної власності);

- картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах (для фізичної особи);

- картка із зразком(ами) підпису(ів) розпорядника(ів) рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (для юридичної особи);

- заява на відкриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи);

- заява на відкриття рахунку у цінних паперах (для юридичної особи);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для фізичної особи);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для юридичної особи);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для держави);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для територіальної громади);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (для співвласників цінних паперів);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для фізичної особи);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для юридичної особи);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для держави);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для територіальної громади);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на закриття рахунку у цінних паперах (для співвласників цінних паперів);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для фізичної особи);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для юридичної особи);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для держави);

- розпорядження на виконання облікової операції блокування/розблокування прав на цінні папери (для територіальної громади);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для фізичної особи);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для юридичної особи);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для держави);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для територіальної громади);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на одержання прав на цінні папери/поставку прав на цінні папери (для співвласників цінних паперів);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для фізичної особи);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для юридичної особи);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для держави);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для територіальної громади);

- розпорядження на виконання інформаційної операції (для нотаріуса, на депозит якого внесено цінні папери, що належать кредиторові);

- розпорядження на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції;

- розпорядження про визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах депонента;

- заява про отримання доходів за цінними паперами (для фізичної особи);

- заява про отримання доходів за цінними паперами (для юридичної особи).

3.2. Форми вхідних документів для емітентів цінних паперів (додаток № 2 до Положення):

- анкета емітента;

- анкета уповноваженої особи емітента;

- картка зі зразком(ами) підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) емітента та відбитка печатки емітента;

- довіреність уповноваженої особи емітента;

- розпорядження про надання реєстру власників іменних цінних паперів;

- розпорядження про забезпечення письмового повідомлення акціонерів емітента;

- розпорядження на надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів;

- розпорядження на здійснення формування інформаційних матеріалів для публікації в ЗМІ;

- заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (при переведенні іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування);

- заява на відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів (при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної установи);

- розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників (при переведенні іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування);

- розпорядження про зарахування прав на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників (при переведенні обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів від іншої депозитарної установи);

- розпорядження про внесення змін до інформації про власника цінних паперів;

- розпорядження на списання прав на цінні папери з рахунків у цінних паперах власників;

- розпорядження на закриття рахунків у цінних паперах власників цінних паперів.

4. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів (Додаток № 3 до Положення):

- довідка про відкриття рахунку в цінних паперах;

- повідомлення про приймання розпорядження;

- повідомлення про відмову у взятті до виконання розпорядження;

- довідка про невиплачені доходи за цінними паперами.

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право відмовити у виконанні операції та вимагати надання необхідної інформації.

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни їх видачі, перекладені на українську мову (крім документів, створених російською мовою або перекладених на російську мову), їх переклад має бути засвідчений у порядку, встановленому законодавством щодо вчинення нотаріальних дій, та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

8. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення та законодавства подаються до Депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток). Факт відсутності печатки підтверджується письмовим документом, виданим та підписаним особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, або її уповноваженою особою, яка є розпорядником рахунку. У разі надходження такого документа всі надані депонентом, керуючим рахунком у цінних паперах документи не засвідчуються печаткою.

У разі відсутності у юридичної особи - резидента печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника Депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положення, або засвідчується нотаріально.

9. У розпорядженнях/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов’язковому прокреслюванню.

Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе депонент, емітент або заявник Депозитарної установи.

10. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

10.1. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

10.2. Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи, підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

10.3. Розпорядження, якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник, підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження, складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншої депозитарної установи, або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому депозитарною установою до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

10.4. Розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою емітента.

11. У разі подання розпорядження на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

11.1. На розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком, за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

11.2. На розпорядження емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінним паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

12. У випадку подання розпорядження у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

13. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та електронним цифровим підписом, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T.

14. Розпорядження (заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

14.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

14.2. засобами поштового зв’язку;

14.3. кур’єром;

14.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників);

14.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників).

15. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:

15.1. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;

15.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

15.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

- особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;

- документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

- перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

16. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Депозитарною установою депозитарної операції:

16.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

16.2 .засобами поштового зв’язку;

16.3. кур’єром;

16.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників);

16.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників).
Розділ VI. Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт