Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг

Сторінка1/3
  1   2   3
 

Пропозиція укласти

договір про надання інформаційно-рекламних послуг

(публічна оферта)

 

 

1. Загальні положення

1.1. Даний документ відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією (далі – «Офертою») Товариства з обмеженою відповідальністю "ТУРНЕ”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”, і містить всі істотні умови, необхідні для надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Послуги”, та для укладання й реалізації Договору.

1.2. Згідно з ч.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов та надання заявки про надання Послуг юридичні і фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Договір, ця дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони визначаються як „Замовники”.

1.3. У зв’язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з умовами цієї Оферти чи з певним з її пунктів, Виконавець пропонує Вам відмовитися від надання Послуг.

 

2. Предмет Оферти

2.1. За цією Офертою Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника відповідно до умов даної Оферти. З інформацією про рекламні позиції, які на виконання цієї Оферти надає Виконавець, а також технічні вимоги, які ставляться до розміщення відповідних інформаційно-рекламних Послуг та які зазначені у Додатку № 1 до цієї Оферти, Замовник може ознайомитись в мережі Інтернет за адресою:  http://www.turne.com.ua/4TurComp/tehtreb.aspx

Інформація про вартість Послуг міститься на http://www.turne.com.ua/4TurComp/Price.aspx
При укладенні Договору за цією Офертою Сторони керуються цією інформацією, яка являється невід‘ємною частиною Договору.

2.2.  Сфера застосування цієї Оферти поширюється на всі рекламні позиції, які Виконавець пропонує Замовнику.

2.3. Оферта є офіційним документом ТОВ „ТУРНЕ” та публікується на Сервері www.TURNE.com.ua.

2.4. Виконавець має право змінювати умови даної  Оферти з попереднім повідомленням про такі зміни Замовнику шляхом надсилання повідомлення електронною поштою від персонального клієнт-менеджера не пізніше, ніж за 5 (п‘ять) робочих днів до введення в дію відповідних змін.

Персональний клієнт-менеджер – це менеджер, який особисто буде співпрацювати з Замовником від імені Виконавця.

2.5. Виконавець не має права змінювати умови Оферти за період, в який Послуги вже оплачені Замовником.

 

3. Порядок надання послуг

3.1. Згідно з предметом Договору за цією Офертою, Виконавець надає Замовнику Послуги з розміщення інформаційно-рекламних матеріалів Замовника на Сервері www.TURNE.com.ua.

3.2. Замовнику належать всі майнові права на передані Замовником Виконавцеві інформаційно-рекламні матеріали, так само як і на інформаційно-рекламні матеріали, створені Виконавцем на виконання Договору за цією Офертою й оплачені Замовником.

3.3. Ознайомившись з умовами даної Оферти, та обравши певний вид Послуг (чи декілька), Замовник направляє на адресу Виконавця Заявку або усно формулює зміст даної Заявки на обслуговування надання Послуг.

3.4. На підставі отриманої Заявки або усного повідомлення Виконавець виставляє Замовнику рахунок-фактуру на сплату обраної ним Послуги (Послуг). По оплаті Замовником суми, вказаної у рахунку-фактурі, Договір про надання інформаційно-рекламних послуг за цією офертою автоматично вважається укладеним (ч.2 ст.642 ЦКУ).

3.5. Виконавець приступає до виконання своїх обов‘язків згідно з умовами даної Оферти не пізніше  наступного робочого дня з моменту перерахування на поточний рахунок Виконавця відповідної грошової суми за передбачені Послуги, відповідно до виставленого Замовнику рахунка-фактури, дотримуючись при цьому встановлених Технічними вимогами термінів надання Послуг.

3.6. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором  Замовник приймає надані Послуги за Актами наданих Послуг, що надсилається Замовнику Виконавцем. Замовник в 3 (триденний) термін підписує отриманий Акт наданих Послуг, а в разі виявлення недоліків при прийнятті Замовником наданих Виконавцем Послуг, протягом цього часу складає мотивовану відмову від прийняття послуг із зазначенням недоліків та строком їх усунення та надсилає її Виконавцю. Виконавець зобов’язаний усунути вказані у відмові недоліки у розумний строк та надати новий Акт наданих послуг Замовнику. У разі не надходження від Замовника підписаного Акту наданих послуг в 3 денний термін з моменту отримання, Акт вважається підписаним а послуги наданими в повному обсязі та належним чином.

 

4. Порядок розрахунків

4.1. Оплата Послуг за цим Договором виконується Замовником по безготівковому рахунку шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця у розмірі 100 (сто) відсотків передплати вартості за відповідну замовлену Послугу Замовником до початку рекламної кампанії.

4.2. Оплата Послуг, виконана згідно рахунку, не повертається.

 

5. Права і обов‘язки сторін

5.1 За цією Офертою Замовник зобов’язуються:

5.1.1. Передавати в електронній формі (на електронну адресу або магнітному носії) необхідні для надання послуг Інформаційно-рекламі матеріали, які відповідають Технічним вимогам Виконавця одночасно з подачею заявки.

5.1.2. Відповідати за достовірність та відповідність законодавству України інформації, яка буде розміщуватись на Сервері www.TURNE.com.ua.  Виконавець має право не розміщувати рекламну інформацію Замовника, якщо така містить у собі недостовірну та/або неправомірну інформацію, якщо Замовник не доведе протилежне.

5.1.3. Оплатити рахунки-фактури протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання.

5.1.4. Підписати Акти  наданих послуг у 3 (триденний)  термін з моменту їх отримання. Якщо протягом вказаного терміну Акти наданих послуг не будуть підписані чи Виконавцем не буде одержано мотивованої відмови, то Акти наданих послуг вважаються підписаними, а дані Послуги надані належним чином і у повному обсязі без будь-яких зауважень та претензій в повному обсязі зі Сторони Замовника. Правові наслідки такого факту прирівнюються до правових наслідків підписання Актів наданих послуг.

5.1.5. Дотримуватись правил розміщення на сайті www.TURNE.com.ua, які встановлюються Виконавцем.  

5.2 За цією Офертою Виконавець Зобов‘язується:

5.2.1. Протягом двох тижнів з моменту надання Замовником Інформаційно-рекламних матеріалів підтвердити, чи  відповідають вони технічним вимогам, необхідним для їх розміщення в мережі Інтернет. У випадку невідповідності  Інформаційно-рекламних матеріалів зазначеним технічним вимогам, негайно інформувати про це Замовника, шляхом надіслання своїх зауважень електронною поштою від клієнт-менеджера Виконавця. Причому, перебіг часу по наданню послуг призупиняється до моменту виправлення даних зауважень і відновлюється тільки у випадку їх відповідності  до Технічних вимог.

5.2.2. Надавати Послуги в строк та на умовах, встановлених цією Офертою.

5.2.3 У 3 (триденний) строк по завершенні надання Послуг, надати Замовнику  Акт наданих послуг.

5.3 За цією Офертою Замовник має право:  

5.3.1. Використовувати засоби і технології, крім тих, які діють на підсвідомість споживача.

5.3.2. Інформувати Виконавця про виявлені недоліки у наданні Послуг.

5.4 За цією Офертою Виконавець має право:

5.4.1. Вчасно отримувати інформацію, необхідну для надання послуг.

5.4.2. Має право вимагати від Замовника надання спеціальних дозволів, ліцензій тощо у випадку прямого чи непрямого розміщення Виконавцем інформації щодо товарів, які підлягають обов‘язковій сертифікації, ліцензуванню тощо.

 

 

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов‘язань згідно з цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Якщо розміщення Інформаційно-рекламних матеріалів Замовника за цим Договором не відбулося або відбулося неякісно з вини Виконавця: перекручення (або відсутність) тексту, неякісне розміщення або перенесення строків реклами без погодження з Замовником, тоді Виконавець зобов‘язується надати Замовнику компенсацію шляхом розміщення додаткової Послуги відповідного об‘єму, пропорційно до часу, в якому Послуги були надані неналежним чином,  попередньо узгодивши час такого розміщення із Замовником.

6.2.1. Якщо під час користування Пакетом «Оплата за замовлення» (інструкція - https://www.youtube.com/watch?v=UHH4urwyAQQ), Замовник отримав заявку клієнта без контактного номеру телефону та без адреси електронної пошти, з недійсним номером (абонента заблоковано оператором, номер не існує) та неіснуючою адресою електронної пошти, з позначкою «TEST», Виконавець, після проведення перевірки та прийняття позитивного рішення, повертає Замовнику вартість такої заявки на депозит у блокноті 007.

6.2.2. Виконавець не несе відповідальність та не повертає грошові кошти за відсутність наміру та/або бажання у клієнтів замовити та/або скористатись послугами Замовника.

6.3. Замовник гарантує, що всі рекламні матеріали та/або інформація, надані Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є повними, достовірними, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідають вимогам чинного законодавства України. Під відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України розуміється включаючи, але не обмежуючись, відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства України про рекламу, про мови, про обмеження недобросовісної конкуренції, антимонопольне законодавство, про лікарські засоби, наявність в рекламі необхідної за законодавством інформації, дотримання інших вимог законодавства України. Відповідальність за фактичну якість рекламованих товарів/послуг, та за відповідність Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам, вказаним в цьому пункті, несе Замовник. 

6.4. У випадку виникнення у зв’язку з розміщенням Інформаційно-рекламних матеріалів та/або змістом Інформаційно-рекламних матеріалів (відповідністю змісту Інформаційно-рекламних матеріалів вимогам діючого законодавства) та/або якістю рекламованих товарів/послуг, претензій, спорів, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів, Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно без залучення Виконавця, а також зобов’язується невідкладно компенсувати Виконавцю в повному об’ємі будь-які збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, спричинені порушенням вищезазначених прав, гарантій тощо.

6.5. Дії гарантій, вказаних в п.6.3. Договору, поширюється на необмежений період часу і не припиняється після завершення дії цього Договору.

6.6. У випадку порушення Замовником п.5.1.5. цього Договору, Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку та припинити надання послуг, попередньо повідомивши Замовника за 1 (один) календарний день до дати розірвання. Кошти сплачені Замовником у цьому разі поверненню не підлягають.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. У випадку настання обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань переноситься на термін дії таких обставин.

7.2. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після підписання цієї Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, як-от: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.), якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання за цим Договором.

7.3. Сторони домовились про те, що обставинами непереборної сили вважаються також аварії в системі енергозбереження та зв’язку, а також рішення і дії державних та комунальних органів, організацій.

7.4 Під час форс-мажорних обставин Виконавець негайно повідомляє Замовника у письмовій формі про такі обставини, продовжує виконувати свої зобов‘язання за даним Договором, наскільки це можливо, і повідомляє альтернативні пропозиції щодо виконання Договору, яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.

 

8. Вирішення спорів

8.1 Спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.2 Неврегульовані шляхом переговорів спори вирішуються шляхом передачі відповідного спору на розгляд до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ відповідно до чинного законодавства України.

 

 

9. Термін дії договору

 9.1. Договір вступає в силу з моменту, вказаного в п. 3.4. даної Оферти,  і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних  обов‘язків, взятих на себе кожною Стороною в порядку, визначеному цим Договором (зокрема, Офертою). При достроковому припиненні та/або розірванні Договору з будь-яких підстав отримані кошти як передоплата не повертаються. Дострокове припинення та/або розірвання Договору можливе лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

 

10.Реквізити

ТОВ "Турне"


ЄДРПОУ 35032413, тел. (044)393-43-97

Р/р 26008451899300 в АТ "Укрсиббанк" м. Київ МФО 351005

ІПН 350324126598

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Адреса: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, літ. Г

Фізична адреса: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, літ. Г

Директор

Антон Рудіч

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Додаток № 1

до пропозиції укласти договір

про надання інформаційно-рекламних послуг

(публічна оферта)

 

 

Технічні вимоги до рекламних позицій:

1)        Банера

Вимоги, що надаються до макету Преміум банера 240*350 пкс:
- Розмір банера – 240*350 пкс;
- Банер повинен бути виконаний в графічному форматі: gif чи jpg або за технологією flash (*.swf);
- Об'єм – до 40 Кб;
- Посилання з банера повинне вести на сайт компанії-клієнта і відкриватися в новому вікні, кожен
перехід відстежується трекером при умові прописанні даного параметру;
- Alt – текст, розміром не більше 40 символів, надається разом з готовим макетом;

2)        Блоки у новинній розсилці

Розмір блоку – 600*90 пкс;
Блок виконаний у форматі html або jpg;
Об'єм – до 40 Кб;
Посилання з блоку повинне вести на сайт компанії-клієнта і відкриватися в новому вікні, кожен перехід відстежується трекером;
Alt – текст, розміром не більше 40 символів, надається разом з готовим макетом;

Даний блок розташовується у верхній частині сторіночки новосної розсилки, розсилається 1 раз на добу по всіх підписантах Турне на новині.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір публічної оферти про надання послуг
Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Публічна оферта щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних...
Товариство з обмеженою відповідальністю «юкредит», що надалі іменується «Виконавець», пропонує укласти Договір про надання інформаційних...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Про надання рекламних послуг

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) тов...
«Sport up» (далі за текстом – Виконавець), укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг у фітнес-клубі «Sport up» (далі...

Заява (пропозиція) №{%o contractnum%}
Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, шляхом...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт